كارشناسی , علوم اقتصادی - اقتصادنظری , دانشگاه فردوسی مشهد , 1372 ← 1376
كارشناسی ارشد , علوم اقتصادی , دانشگاه اصفهان , 1376 ← 1379
دكترا , علوم اقتصادی , دانشگاه اصفهان , 1385 ← 1390


1382

تخمين تابع دور ريزنان درخانواده هاي شهر زاهدان

غلامرضا زمانيان - 1382 -
1380

بررسي شاخص هاي توسعه انساني دراستان سيستان وبلوچستان (379–1 1368)

محمدحسين كريم كشته, غلامرضا زمانيان - 1380 -


تاثير مصرف انرژي، توسعه مالي بر رشد اقتصادي ايران، مبتني بر رهيافت غيرخطي و نامتقارن

فاطمه مرادقلي , [ غلامرضا زمانيان, مجيد هاتفي مجومرد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

بررسي عوامل موثر بر ريسك نقدينگي و اعتباري بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مليحه زارعي , [ غلامرضا زمانيان, نورمحمد يعقوبي, فرشيد پورشهابي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي رابطه بين عدم تقارن اطلاعاتي ، سياست تقسيم سود و ساختار مالكيت شركت هاي منتخب پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نعيم بي باك , [ غلامرضا زمانيان, حبيب ا... سالارزهي, فرشيد پورشهابي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

نقش رقابت و تمركز بر پايداري مالي در صنعت بانكداري ايران

مرضيه نارمنجي , [ غلامرضا زمانيان, نورمحمد يعقوبي, فرشيد پورشهابي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي تاثير آزادي اقتصادي بر عملكرد بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مطهره كيخا , [ غلامرضا زمانيان, زهرا وظيفه, فرشيد پورشهابي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

تاثير آزادي تجاري بر منحني فيليپس

الهه ابيل نجف زاده , [ غلامرضا زمانيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي عملكرد واحدهاي كسب و كار امور گمركي بندر چابهار از طريق اثرات بازار گرايي و پيشنيازهاي آن

اكبر ابراهيميان , [ غلامرضا زمانيان, علي اصغر تباوار ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر بهره وري كل عوامل توليد بخش كشاورزي كشورهاي دي- هشت

علي علي صوفي , [ غلامرضا زمانيان, مرتضي يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي تاثير نوسانات نرخ ارز بر شاخص هاي عملكرد مالي بانك هاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران

سيده محبوبه حسيني روفچايي , [ غلامرضا زمانيان, محمد ميرباقري جم ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

رتبه بندي شركت هاي منتخب بورس اوراق بهادار تهران بر اساس ريسك عدم تقارن اطلاعاتي

حميد رضا كردي تمنداني , [ غلامرضا زمانيان, محمد ميرباقري جم ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

تاثير ريسك عدم تقارن اطلاعات بر بازده و حجم در شركت هاي منتخب بورس اوراق بهادار تهران

امين كردي تمنداني , [ غلامرضا زمانيان, محمد ميرباقري جم ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

سرريز تلاطم بين قيمت نفت و كالاهاي منتخب كشاورزي (گندم ،جو و ذرت)

بتول مسلمي مهني , [ غلامرضا زمانيان, محمد ميرباقري جم ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

سرريز و انتقال قيمت محصولات منتخب كشاورزي بر شاخص قيمت صنايع كشاورزي در بورس اوراق بهادار تهران

ايمان كاظم پور , [ غلامرضا زمانيان, محمد ميرباقري جم ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بررسي اثر مصارف نهايي خانوارهاي شهري و روستايي بر واردات واسطه اي بخشهاي اقتصاد استان خراسان جنوبي با استفاده از جدول داده - ستانده

سعيده ايزدي , [ غلامرضا زمانيان, رمضان حسين زاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي ناسازگاري زماني در سياست هاي پولي در اقتصاد ايران

نسرين حسين ابادي , [ محمدنبي شهيكي تاش, غلامرضا زمانيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي اثر تغيير مصارف نهايي خانوارهاي شهري و روستايي بر توليد استان سيستان و بلوچستان (بااستفاده از جدول داده-ستانده)

نرگس برزگردره پر , [ غلامرضا زمانيان, مصيب پهلواني, رمضان حسين زاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

استراتژي هاي توسعه صادرات غيرنفتي استان سيستان و بلوچستان بر اساس مزيت نسبي آشكار شده

مجتبي گلزار , [ غلامرضا زمانيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

بررسي تاثير بازارچه هاي مرزي بر درآمدهاي گمركي استان سيستان و بلوچستان

اسماعيل پنجه كوبي , [ غلامرضا زمانيان, مصيب پهلواني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

ارزيابي عملكرد و رتبه بندي شركت هاي سرمايه گذاري پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معيار تسلط تصادفي

مهديه السادات خراشاديزاده , [ غلامرضا زمانيان, مهدي كرابي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

ارزيابي عملكرد شركت هاي فرابورس ايران با محوريت معيار تسلط تصادفي و بهينه سازي آن با مدل تركيبي PSO و ANN

سجاد جمشيدي , [ غلامرضا زمانيان, حسن يزدي فر ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

سنجش ريسك شركت هاي منتخب در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معيار تسلط تصادفي و مقايسه آن با ساير معيارهاي متداول

مجتبي اكبري , [ غلامرضا زمانيان, عبدالعلي كشته گر ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

آسيب شناسي مديريت منابع انساني سازمان منطقه آزاد تجاري -صنعتي چابهار با هدف بهبود و توسعه

احمد رحمانيان كوشككي , [ عبدالعزيز آبتين, غلامرضا زمانيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

تأثير نااطميناني نرخ ارز بر نرخ بازده شركت هاي صادرات محور بورس اوراق بهادار تهران

سپيده ياري , [ غلامرضا زمانيان, ابراهيم مرادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي همبستگي به تلاطم بازدهي سهام سه صنعت (زغال سنگ، محصولات شيميايي، فراورده هاي نفتي)

مژگان حقگو , [ غلامرضا زمانيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي ناپايداري بين قيمت عاملهاي انرژي و محصولات كشاورزي ايران

الميرا گوشكي سرجاز , [ غلامرضا زمانيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

شناسايي و اولويت بندي سبك هاي رهبري موثر بر كارآمدي نيروي انساني دانش محور در سازمان هاي تجاري

سميرا سنجراني واحد , [ محمدحسين ياراحمدزهي, غلامرضا زمانيان, احمد اكبري ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي تاثير نوسان نرخ ارز بر بازدهي سهام بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عليرضا حق پوي قاضياني , [ غلامرضا زمانيان, ابراهيم مرادي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

پيش بيني قيمت قرارداد اتي سهام با استفاده از مدل سري هاي زماني در بورس اوراق بهادار تهران

ياسر شيخ حسيني لري , [ غلامرضا زمانيان, آرش گودرزي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي رابطه عملكرد مالي شركت هاي سرمايه گذاري با شاخص بورس اوراق بهادار تهران

بهنوش اكوان , [ غلامرضا زمانيان, محمداسماعيل اعزازي, آرش گودرزي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي رابطه ابعاد فرهنگي هافستد و تاكتيك هاي جامعه پذيري با تمايل به مقاومت در برابر تغيير

نيره شهابي , [ محمد عثمان حسين بر, حبيب ا... سالارزهي, غلامرضا زمانيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

قيمت گذاري اختيار فروش تبعي سهام بااستفاده از مدل بلك-شولز و بررسي نوسانات نرخ بهره و قيمت سهام براساس پارامتر روو و دلتا در آن (بورس اوراق بهادار تهران)

مجيد طالبي گوجاني , [ غلامرضا زمانيان, محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

سنجش ضريب كارايي صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك در ايران

سميه فرخ زاده , [ غلامرضا زمانيان, محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي رابطه ي سرمايه فكري با عملكرد مالي در صنعت بانكداري

حديث شادمان ماهاني , [ غلامرضا زمانيان, محمداسماعيل اعزازي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

ارزيابي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك با استفاده از معيار تسلط تصادفي و مقايسه با نسبت شارپ و نسبت سورتينو

علي شايگان مهر , [ غلامرضا زمانيان, محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

سنجش ضريب رفاهي در مناطق سه گانه شهرداري زاهدان

مهديه قويدل , [ غلامرضا زمانيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي كارايي و بهره وري مراكز فني و حرفه اي استان سيستان و بلوچستان بر اساس شاخص بهره وري مالم كوئيست

مطهره ميري , [ غلامرضا زمانيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

مطالعه عوامل موثر بر مطالبات معوق تسهيلات بانك قرض الحسنه رسالت با استفاده از روش لاجيت-پروبيت

محمود بهنام , [ غلامرضا زمانيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بخش بندي بازار گردشگري درون استاني كرمان از ديدگاه شهروندان كرماني

هدي ورعي , [ مهدي كاظمي, غلامرضا زمانيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي عوامل موثر برريسك اعتباي مشتريان بانك صادراتشهرستان زاهدان

مريم سرگزي , [ غلامرضا زمانيان, آرش گودرزي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

تجارت درون صنعت ميان ايران و شركاي عمده تجاري

نفيسه كاشفي نيشابوري , [ غلامرضا زمانيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

برآورد ارزش درمعرض خطر براي شركت هاي منتخب در بورس توسط مدل اتورگرسيو ناهمساني شرطي چندمتغيره

حسين خزاعي , [ غلامرضا زمانيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

سنجش ميزان حمايت اسمي در صنعت فولاد باتوجه به ميزان تعرفه

زهرا عبدي , [ غلامرضا زمانيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

اثر سرريزهاي تكنولوژي ازطريق سرمايه گذاري مستقيم خارجي بربهره وري كل عوامل توليد صنايع كارخانه اي ايران

شيما شعلي بر , [ غلامرضا زمانيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

سرريز نوسانات بين قيمت نفت و بازده سهام اوراق بهادار تهران

مرضيه اسيان , [ غلامرضا زمانيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

تجارت درون صنعتي و سرريزهاي تكنولوژيكي در صنايع كارخانه اي ايران

امنه جوانشير , [ غلامرضا زمانيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي تاثير ريسك نقدينگي و ريسك اعتباري بر سهم از بازار بانك ملت(مطالعه موردي :استان سيستان و بلوچستان)

هادي شاه بيگي , [ غلامرضا زمانيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي تاثير تبليغات بر عملكرد صنايع توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بها دار تهران

علي غلامي بيرقدار , [ غلامرضا زمانيان, محمداسماعيل اعزازي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي عوامل موثر بر جذب سرمايه گذاري (داخلي و خارجي ) در استان خراسان جنوبي

محسن مودي , [ غلامرضا زمانيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

ارزيابي مقايسه اي ريسك نقدينگي در بانك هاي دولتي و خصوصي

لاله بهرامي , [ محمدنبي شهيكي تاش, غلامرضا زمانيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

شناسايي مولفه هاي موثر برجذب سپرده هاي شعب بانك صادرات شهرستان زاهدان

سميه رضا زاده , [ غلامرضا زمانيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي مقايسه اي ارزش ويژه برند شركت هاي فعال در صنعت مواد غذايي بورس اوراق بهادار تهران

محجوبه تاج ابادي , [ غلامرضا زمانيان, محمدنبي شهيكي تاش, محمداسماعيل اعزازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

تعيين الگوي بهينه كشت با استفاده ازروشهاي برنامه ريزي آرماني فازي وفازي خاكستري در شهرستان جيرفت

فرامرز خدمتگذار , [ غلامرضا زمانيان, محمود صبوحي صابوني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي اثر هدفمندكردن يارانه ها بر بهره وري باغات پسته شهرستان رفسنجان

اميرارسلان مقيمي زاده , [ غلامرضا زمانيان, جواد شهركي, محمود صبوحي صابوني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي امكان ورشكستگي در صنايع منتخب بورس اوراق بهادار تهران

محمد نيك نژاد , [ غلامرضا زمانيان, محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

دلاري شدن اقتصاد ايران

ايوب ابوذري , [ غلامرضا زمانيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

تأثير سرريزهاي تحقيق وتوسعه بربهره وري كل عوامل توليدصنايع كارخانه اي ايران

الهام رضائي , [ غلامرضا زمانيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

ارزيابي تغييرات رفاهي خانوارهاي ايراني بدليل افزايش سطح قيمت ها ( رويكرد تغييرات جبراني وترجيحات PLGLOG )

الهام شيوايي , [ غلامرضا زمانيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

ارزيابي صرفه هاي مقياس دربخش صنعت ايران (مطالعه موردي صنايع غذايي)

علي نوروزي , [ محمدنبي شهيكي تاش, غلامرضا زمانيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

اثر متقابل روابط تجاري بين ايران و كشورهاي عضو عدم تعهد با استفاده از مدل جاذبه

مليحه آذرنوش , [ غلامرضا زمانيان, محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي اثر خشكسالي وافزايش قيمت نهاده هاي كشاورزي برالگوي كشت محصولات زراعي دشت خمين

مهدي جعفري , [ غلامرضا زمانيان, محمود صبوحي صابوني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي بازده كوتاه مدت و بلند مدت غير عادي سهام عرضه هاي عمومي اوليه در شركت هاي واگذار شده مشمول اصل 44 و شركت هاي غير مشمول در بورس اوراق بهادار تهران

صابر خداپرستي , [ غلامرضا زمانيان, محمداسماعيل اعزازي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي نوسانات قيمت مسكن و عوامل تعيين كننده آن در ايران

رضا خاكي , [ نظر دهمرده قلعه نو, غلامرضا زمانيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

تاثير نوسانات نرخ ارز واقعي بر واردات كالاهاي واسطه اي در ايران

امير خليفه قلي , [ نظر دهمرده قلعه نو, غلامرضا زمانيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي عوامل تاثير گذار بر درآمدهاي مالياتي

مصطفي شمس الديني , [ جواد شهركي, غلامرضا زمانيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

رابطه بين تحقيق وتوسعه ،رشدنوآوري ورشد اقتصادي

يوسف الياسي , [ مصيب پهلواني, غلامرضا زمانيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

تاثير سياست پولي بر نرخ ارز (مطالعه موردي:اقتصاد ايران)

صالح شهريور , [ نظر دهمرده قلعه نو, غلامرضا زمانيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

تاثير فناوري اطلاعات وارتباطات بر رشد اقتصادي (مطالعه تجربي در ايران وكشورهاي منتخب اتحاد آسه آن به روش داده هاي تابلويي)

قدير شيرازي , [ مهدي صفدري, غلامرضا زمانيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

بررسي رابطه بين ريسك نقدشوندگي و قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

زهرا صفري كهره , [ غلامرضا زمانيان, محمداسماعيل اعزازي, ميرفيض فلاح شمس ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88


معاون امور دانشجويي

از تاریخ 1395/07/01 - ادامه دارد


1 - فاطمه مرادقلي, غلامرضا زمانيان, مجيد هاتفي مجومرد
تاثير مصرف انرژي، توسعه مالي بر رشد اقتصادي ايران؛ مبتني بر رهيافت غيرخطي و نامتقارن
(1399) سياست هاي مالي و اقتصادي. 8 7-53
2 - هرمز اسدي, غلامرضا زمانيان, محمدنبي شهيكي تاش, محمد قرباني, محمدرضا جلالي كمالي
تعيين اثر نهايي عوامل اقليمي و فنوتيپي بر ريسك و ميانگين عملكرد لاين هاي گندم آبي در تحقيقات به نژادي
(1399) پژوهشهاي كاربردي زراعي. 33 1-27
3 - مجيد هاتفي مجومرد, غلامرضا زمانيان, محمدنبي شهيكي تاش, ام البنين جلالي
معماي نوسان بازار با توجه به ريسك سيستماتيك حباب در بازار اوراق بهادار ايران
(1399) پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي. 28 329-355
4 - فريده حافظيان, غلامرضا زمانيان, جواد شهركي
محدوديت مالي شركت ها، سرمايه گذاري و كانال ترازنامه انتقال سياست پولي
(1399) اقتصاد مقداري. 17 109-134
5 - امير تقوي, مصيب پهلواني, غلامرضا زمانيان, سحر بشيري
بررسي اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر سرمايه گذاري بخش صنعت و معدن: رهيافت خودرگرسيو با وقفه هاي گسترده ي غير خطي
(1399) بررسي مسائل اقتصاد ايران. 7 31-52
6 - احسان زنگنه, غلامرضا زمانيان, محمدنبي شهيكي تاش, علي چشمي
تأثير متغيرهاي كلان اقتصادي در سيكل هاي نكول اعتباري در بازار متشكل پولي كشور
(1398) پژوهش هاي پولي - بانكي. 12 443-484
7 - هرمز اسدي, غلامرضا زمانيان, محمدنبي شهيكي تاش, محمد قرباني, محمدرضا جلالي كمالي
آثار عوامل اقليمي بر ريسك عملكرد لاين هاي گندم آبي در تحقيقات به نژادي
(1398) اقتصاد كشاورزي و توسعه. 27 165-182
8 - حسين متولي حبيبي, غلامرضا زمانيان, جواد هراتي
The impact of international economic sanctions on iran's trade pattern An empirical analysis
(1398) Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. 12 858-872
9 - غلامرضا زمانيان, سجاد جمشيدي
ارزيابي عملكرد شركت هاي فرابورس ايران با استفاده از معيار تسلط تصادفي و بهينه سازي آن با الگوي تركيبي PSO و ANN
(1397) مديريت دارايي و تأمين مالي. 6 15-36
10 - هادي دادخواه, غلامرضا زمانيان, نظر دهمرده قلعه نو
نقش حكمراني خوب و اقتصاد مقاومتي در توسعه شهري
(1397) راهبرد. 27 141-162
11 - مهدي بهراد امين, غلامرضا زمانيان, مرضيه اسفندياري
بررسي نقش سياست هدفگذاري تورم در اثرگذاري شوكهاي نفتي بر تجارت خارجي ايران
(1396) نظريه هاي كاربردي اقتصاد. 4 1-28
12 - مجيد هاتفي مجومرد, غلامرضا زمانيان, محمدنبي شهيكي تاش
Evaluation of Multiple Bubbles in the Stock Market of Tehran
(1396) اقتصاد مقداري. 14 85-110
13 - مجيد هاتفي مجومرد, غلامرضا زمانيان, محمدنبي شهيكي تاش
معماي پرميوم دارايي با توجه به ريسك حباب و تابع ترجيحات بازگشتي آپشتين- زين در بورس اوراق بهادار ايران
(1396) پژوهش هاي اقتصادي ايران. 22 175-206
14 - حجت تقي زاده نيق, غلامرضا زمانيان, جواد هراتي
بررسي اثر شوكهاي پولي بر بخشهاي مختلف اقتصادي با استفاده از رويكرد FAVAR
(1396) نظريه هاي كاربردي اقتصاد. 4 1-27
15 - جواد هراتي, غلامرضا زمانيان, حجت تقي زاده نيق
رابطه بين توسعه مالي و مصرف انرژي مقايسه بين كشورهاي درحال توسعه و پيشرفته
(1396) پژوهش هاي اقتصادي ايران. 22 197-236
16 - غلامرضا زمانيان, ام البنين جلالي, امين كردي تمنداني
رهيافت مدل احتمال مبادله آگاهانه در بررسي اثر عدمتقارن اطالعات بر بازده سهام و حجم معامالت در شركتهاي منتخب بورس اوراق بهادار تهران
(1396) اقتصاد مالي. 11 43-66
17 - ام كلثوم نادرپور, غلامرضا زمانيان, سپهر عبدالله پور
تأثير نوسانات قيمت جهاني نفت بر بازده سهام صنايع پالايشي در ايران و دلالت هاي سياستي آن
(1396) راهبرد اقتصادي. 6 117-138
18 - حجت تقي زاده, غلامرضا زمانيان, جواد هراتي
محاسبه شاخصهاي شرايط پولي و مالي با استفاده از روش تحليل مؤلفه هاي اساسي براي اقتصاد ايران
(1395) مطالعات اقتصادي كاربردي ايران. 5 29-57
19 - غلامرضا زمانيان, کامران محمود پور, سپيده ياري
Exchange Rate Uncertainty Effect on Export-Oriented Companies at Tehran Stock Exchange (Yield) Rate of Return: A Panel-Vector Autoregressive Model
(1395) International Journal of Economics and Financial Issues. 7 207-213
20 - هرمز اسدي, غلامرضا زمانيان, محمدنبي شهيكي تاش, محمد قرباني, محمدرضا جلال كمالي
ارزيابي اقتصادي ارقام اصلاح شده گندم نان آبي با منشا ملي و بين المللي و تثير آن بر انتقال تابع عرضه
(1395) بوم شناسي كشاورزي. 8 462-475
21 - محبوبه حسيني, غلامرضا زمانيان, محمد ميرباقري جم
بررسي تاثير نوسانات نرخ ارز بر شاخص هاي عملكرد مالي بانك هاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران
(1395) پژوهش هاي مديريت عمومي. 9 249-265
22 - غلامرضا زمانيان, مصطفي خواجه حسني رابري
Evaluation of Palm Groves Technical Efficiency Using Bootstrap Data Envelopment Analysis A Case Study of Roodkhanehbar Area Iran
(1395) International Journal of Agricultural Management and Development. 6 475-487
23 - غلامرضا زمانيان, الهام شيوايي
ارزيابي اثر افزايش سطح قيمت ها برتغييرات رفاهي خانوارهاي شهري رويكرد تغييرات جبراني و تابع ترجيحات
(1395) اقتصاد و الگوسازي. 7 123-152
24 - غلامرضا زمانيان, نسرين اوحدي
شناسايي عوامل تثيرگذار بر تخصيص اعتبارات به فعاليتهاي كشاورزي(مطالعه موردي پسته كاران شهرستان سيرجان )
(1395) تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران. 47-2 303-311
25 - غلامرضا زمانيان, مجيد هاتفي مجومرد
رويكرد غير خطي اتورگرسيو انتقال ملايم در بررسي اثر پسانداز بر رشد اقتصادي: مطالعه موردي ايران
(1395) سياست گذاري اقتصادي. 8 159-187
26 - محمدنبي شهيكي تاش, فرهاد خداداد کاشي, غلامرضا زمانيان, علي شايگان مهر
سنجش ضريب تمركز صنعتي در صنايع كارخانهاي ايران با رويكرد تسلط تصادفي
(1395) سياست هاي راهبردي و كلان. 16 93-124
27 - نظر دهمرده قلعه نو, غلامرضا زمانيان, احمد علي پور
The Effects of Agriculture Industry Service Exchange Rate and Trade Liberalization on Economic Growth of Iran
(1395) International Journal of Applied Business and Economic Research. 15 175-186
28 - غلامرضا زمانيان, سمانه سادات همراز
مقايسه روش­هاي اقتصادي در برآورد ارزش تفريحي مناطق ييلاقي روستايي: مطالعه موردي روستاي اخلمد، خراسان رضوي
(1394) روستا و توسعه. 18 71-92
29 - غلامرضا زمانيان, جواد هراتي, حجت تقي زاده
بررسي تأثير بدهيهاي خارجي بر رشد اقتصادي كشورهاي درحال توسعه
(1394) اقتصاد و توسعه منطقه اي. 22 192-224
30 - علي شايگان مهر, غلامرضا زمانيان, محمدنبي شهيكي تاش
ارزيابي عملكرد صندوقهاي سرمايه گذاري مشترك با استفاده از معيار غلبه تصادفي و مقايسه با نسبت شارپ و نسبت سورتينو
(1394) مديريت دارايي و تأمين مالي. 3 67-84
31 - غلامرضا زمانيان, زهرا عبدي
برآورد ميزان حمايت از صنعت فولاد كشور
(1394) پژوهشنامه بازرگاني. 20 31-58
32 - حسين خزاعي, غلامرضا زمانيان
مقايسه و رتبه بندي عملكرد مدل هاي چند متغييره GARCH در برآورد ارزش در معرض خطر صنايع بورس اوراق بهادار تهران
(1394) بورس اوراق بهادار. 8 157-182
33 - محمد ميرباقري جم, محمدنبي شهيكي تاش, غلامرضا زمانيان, امير صفري
تجميع ريسكهاي بيمه گري صنعت بيمه ايران با استفاده از توابع مفصل (رويكرد توابع مفصل ارشميدسي سلسله مراتبي)
(1394) پژوهشنامه بيمه. 30 21-42
34 - علي كلايي, مهدي جعفري, غلامرضا زمانيان
اثر تنش محيطي و افزايش قيمت نهاده هاي كشاورزي بر الگوي كشت دشت خمين
(1393) اقتصاد كشاورزي و توسعه. 22 89-110
35 - غلامرضا زمانيان, محمد حسن فطرس, الهام رضائي
اثر سر ريز هاي تحقيق و توسعه بر بهره وري كل عوامل توليد صنايع كارخانه اي ايران
(1393) پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي. 5 91-108
36 - مهدي بهراد امين, غلامرضا زمانيان
اثر نا اطميناني نرخ ارز بر تقاضاي واردات كشورهاي عضو منا
(1393) مجله اقتصاد و توسعه منطقه اي ( دانشگاه فردوسي مشهد). 21 227-253
37 - سعيد توكلي مقدم, غلامرضا زمانيان, فرانك سلجوقي
Developing Integrated Model of Data Envelopment Analysis (DEA) and Data Mining to Evaluate Performance of Logistics Service Suppliers
(1393) UCT Journal of Research in Science Engineering and Technology. 1 01-08
38 - غلامرضا زمانيان, مهدي بهراد امين
اثر نااطميناني نرخ ارز بر تقاضاي واردات ايران كاربردي از روش هاي ARDL و EGARCH
(1393) مطالعات اقتصاد كاربردي ايران - دانشگاه بوعلي سينا همدان - با همكاري دانشگاه هاي ديگر. 3 129-148
39 - غلامرضا زمانيان, محمد حسين فطرس, الهام رضايي
اثر سرريز هاي تحقيق و توسعه بر بهره وري كل عوامل توليد صنايع كارخانه اي ايران
(1393) پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي. 5 91-108
40 - ايوب ابوذري, غلامرضا زمانيان
تقاضاي پول در اقتصادهاي دلاري شده (مطالعه موردي: ايران)
(1393) تحقيقات اقتصادي. 49 211-228
41 - غلامرضا زمانيان, ايوب ابوذري
بررسي دلاري شدن غيررسمي در اقتصاد ايران
(1393) راهبرد اقتصادي. 101-131
42 - صابر خداپرستي, غلامرضا زمانيان, علي سنگينيان
عوامل موثر بر بازده كوتاه مدت و بلندمدت سهام عرضه شده در عرضه هاي اوليه در بورس اوراق بهادار تهران
(1393) پژوهش هاي تجربي حسابداري. 179-200
43 - محمد ميرباقري جم, محمدنبي شهيكي تاش, غلامرضا زمانيان, امير صفري
AGGREGATION OF UNDERWRITING RISKS IN INSURANCE INDUSTRY OF IRAN USING VINE COPULA
(1393) Risk Governance and Control: Financial Markets and Institutions. 5 150-177
44 - غلامرضا زمانيان, مهدي جعفري, شهرام سعيديان
The Economic and Welfare Effects of Different Irrigation Water Pricing Methods Case study of Khomein Plain in Markazi Province of Iran
(1392) International Journal of Agricultural Management and Development. 3 269-280
45 - مرتضي سنجراني پور, پرويز نصيرخاني, غلامرضا زمانيان, كامران برقندان
SPECIFYING THE EFFECTIVE DETERMINANTS OF HOUSE PRICE VOLATILITIES IN IRAN
(1392) Economics Review-Journal of Economics and Business. 4 15-20
46 - غلامرضا زمانيان, محمدنبي شهيكي تاش, محمد نيك نژاد
سنجش ضريب احتمال ورشكستگي شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران ( با استفاده از مدل اوهلسون)
(1392) پژوهش هاي مديريت عمومي. 73-88
47 - غلامرضا زمانيان, محمدنبي شهيكي تاش, محمد نيک نژاد
سنجش ضريب احتمال ورشكستگي شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از مدل اوهلسون)
(1392) پژوهش هاي مديريت عمومي. 73-88
48 - غلامرضا زمانيان, مصيب پهلواني, فاطمه رنجبر نوري
casual relation betyween money stock and exchange rate under the fixed and floting regimes.
(1391) International Journal of Academic Research in Economics and Managment Sciences. 2 75-82
49 - غلامرضا زمانيان, مهدي جعفري , شهرام سعيديان
The Economic and Welfare Effects of Different irrigation Water Pricing Methods, Case Study of Khomein Plain in Markazi Province of Iran
(1391) International Journal of Agricultural Management and Development. 269-280
50 - غلامرضا زمانيان, مصيب پهلواني, فاطمه رنجبرنوري
Causal Relation between Money Stock and Exchange Rate under the Fixed and Floating Regimes
(1391) International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. 2 75-82
51 - مرتضي سنجراني پور, پرويز نصيرخاني, غلامرضا زمانيان, کامران برقندان
Specifying the effective developments of house price volatilities in Iran
(1391) Journal of Economics and Business. 11 15-20
52 - نظر دهمرده قلعه نو, غلامرضا زمانيان, فرشيد پورشهابي
Asymmetry Effect of Inflation on Inflation Uncertainty in Iran Using from EGARCH Model 1959-2009
(1389) American Journal of Applied Sciences. 8 535-539
53 - نظر دهمرده قلعه نو, غلامرضا زمانيان, فرشيد پورشهابي
Inflation-Inflation Uncertainty Nexus in Iran (Using from TARCH model)
(1388) China-USA Business Review. -
54 - مهدي كاظمي, غلامرضا زمانيان
تحليلي از وضعيت توزيع درآمد در مناطق شهري استان سيستان و بلوچستان
(1384) جغرافيا و توسعه. 3 141-160


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 تجارت بين الملل اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 17:00-19:00 مکان: 919، درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00 مکان: 917
2 نظريه هاي پولي پيشرفته 1 اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی دکتری درس(ت): چهار شنبه 17:00-19:00 مکان: 919
3 اقتصاد بين الملل پيشرفته 1 اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی دکتری درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 924
4 تجارت بين الملل اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 17:00-19:00 مکان: 919، درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00 مکان: 917
5 نظريه هاي پولي پيشرفته 1 اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی دکتری درس(ت): چهار شنبه 17:00-19:00 مکان: 919
6 اقتصاد بين الملل پيشرفته 1 اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی دکتری درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 924

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه