كارشناسی ارشد , ریاضی محض - آنالیز , دانشگاه فردوسی مشهد , 1386 ← 1388
دكترا , ریاضی محض - آنالیز , دانشگاه فردوسی مشهد , 1388 ← 1391


1397

همگرايي غيركراندار از ديدگاه مشبكه برداري به طور موضعي ساليد

چهل و نهمين كنفرانس رياضي ايران

اميد ضابطي - 1397/06/01

برخي نتايج در مورد همگراي غيركراندار ضعيف مطلق

چهل و نهمين كنفرانس رياضي ايران

اميد ضابطي - 1397/06/01

در مورد مجموعه هاي كراندار در گروه هاي توپولوژيك

چهل و نهمين كنفرانس رياضي ايران

اميد ضابطي - 1397/06/01

يك معرفي خلاصه در مورد مشبكه هاي باناخ

چهاردهمين كنفرانس رياضيدانان جوان در ولادي قفقاز

اميد ضابطي - 1397/04/25

همگرايي هاي غير كراندار و عملگرهاي مرتبط

چهاردهمين كنفرانس رياضي دانان جوان در ولادي قفقاز

اميد ضابطي - 1397/04/24

همگرايي هاي غير كراندار در مشبكه هاي باناخ

چهادهمين كنفرانس رياضيدانان جوان در ولادي قفقاز

اميد ضابطي - 1397/04/24
1396

نكاتي در باب كرانداري در گروه هاي توپولوژيك

ششمين سمينار آناليز هارمونيك و كاربردها

اميد ضابطي - 1396/11/11

در مورد كرانداري در مدول هاي توپولوژيك

ششمين سمينار آناليز هارمونيك و كاربردها

اميد ضابطي - 1396/11/11
1395

برخي نكات در مورد همگرايي ضعيف مطلق غير كراندار در مشبكه هاي باناخ

سومين سمينار نظريه عملگرها و كاربردها

اميد ضابطي - 1395/12/18


همگرايي ترتيبي غير كران دار در مشبكه هاي باناخ

فرزانه پيرفلك ملومه , [ اميد ضابطي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

همگرايي نرمي و ضعيف مطلق غير كراندار در مشبكه هاي باناخ

پروين مرادقلي , [ اميد ضابطي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95


1 - اميد ضابطي
همگرايي ضعيف مطلق غير كرندار در مشبكه هاي باناخ
(1397) POSITIVITY. 22 501-505
2 - اميد ضابطي
جبرهاي توپولوژيك از زيرفضاهاي به طور موضعي سخت از عملگرهاي كراندار ترتيبي
(1396) POSITIVITY. 21 1253-1259
3 - اميد ضابطي
توابع پيوسته اي كه محور حقيقي را بي نهايت بار قطع مي كنند
(1394) EXPOSITIONES MATHEMATICAE. 34 101-105
4 - Ljubisa Kocinac, اميد ضابطي
گروه هاي توپولوژيك از همساني هاي كراندار بر روي گروه
(1394) Filomat. 3 541-546
5 - اميد ضابطي, جوبيسا كسيناك
چند نتيجه در مورد عملگرهاي كراندار بر روي فضاهاي برداري توپولوژيك
(1394) Filomat. 30 763-772
6 - Miguel Lacruz, Fernando Leon-Saavedra, Srdjan Petrovic, اميد ضابطي
مقادير ويژه توسيع يافته براي عملگرهاي چزارو
(1393) JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS. 429 623-657
7 - Vladimir Troitsky, اميد ضابطي
ضرب هاي تنسوري فرملين از مقعر شده هاي شبكه هاي باناخ
(1392) POSITIVITY. 18 191-200
8 - مجيد ميرزاوزيري, اميد ضابطي
درون ريختي هاي كراندار كلي بر روي يك حلقه توپولوژيك
(1391) Matematicki Vesnik. 3 419-424
9 - شيرين حجازيان, مجيد ميرزاوزيري, اميد ضابطي
عملگرهاي خطي كراندار بر روي فضاهاي برداري توپولوژيك و شعاع هاي طيفي آنها
(1390) Filomat. 26 1283-1290
10 - اميد ضابطي
برخي نكات در مورد كرانداري در مدول هاي توپولوژيك و گروه هاي توپولوژيك
( ) Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics. -


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 رياضيات 2 ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): شنبه 07:30-09:30، درس(ت): دو شنبه 09:30-11:30
2 آناليز تابعي ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 13:00-15:00 مکان: كلآس 37، درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: كلآس 37
3 مهارت هاي نرم براي اشتغال پذيري با تحليل رياضي ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30، درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:30
4 رياضيات 2 ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): شنبه 07:30-09:30، درس(ت): دو شنبه 09:30-11:30
5 آناليز تابعي ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 13:00-15:00 مکان: كلآس 37، درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: كلآس 37
6 مهارت هاي نرم براي اشتغال پذيري با تحليل رياضي ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30، درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:30

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 15:00 حضور
2 يك شنبه 07:30 09:30 حضور
3 يك شنبه 11:30 18:00 حضور
4 دو شنبه 07:30 09:30 حضور
5 دو شنبه 11:30 18:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
6 سه شنبه 07:30 09:30 حضور
7 سه شنبه 09:30 12:00 مشاوره
8 سه شنبه 12:00 15:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
9 چهار شنبه 09:30 12:00 مشاوره
10 چهار شنبه 12:00 18:00 حضور