كارشناسی , تربیت بدنی و علوم ورزشی , دانشگاه فردوسی مشهد , 1369 ← 1373
كارشناسی ارشد , تربیت بدنی و علوم ورزشی , دانشگاه شهید بهشتی , 1379 ← 1381
دكترا , تربیت بدنی وعلوم ورزشی_فیزیولوژی ورزشی , دانشگاه بوعلی سینا همدان , 1389 ← 1394


1400

اثر 8 هفته تمرينات تناوبي شديد بر مقادير سرمي اينترلوكين 6 در بيماران مرد اسكيزوفرني

دومين همايش ملي علوم ورزشي، ورزش، سلامت، جامعه

نرگس ملاشاهي, شيلا نايبي فر, مجيد وحيديان رضازاده, زهرا قياسي - 1400/02/30

تاثير 8 هفته تمرينات تناوبي با شدت بالا بر سطح سرمي اينترفرون گاما در مردان مبتلا به اسكيزوفرني

دومين همايش ملي علوم ورزشي

امنه پاداش, مجيد وحيديان رضازاده, شيلا نايبي فر, زهرا قياسي - 1400/02/30
1399

تأثير تمرينات تناوبي با شدت بالا بر سطح سرمي گلوتاتيون مردان مبتلابه اسكيزوفرني

دومين كنفرانس ملي يافته هاي نوين زيست شناسي

مهران بيلري, مجيد وحيديان رضازاده, شيلا نايبي فر - 1399/12/19

تأثير تمرينات مقاومتي دايره اي و مصرف مكمل اسپيرولينا بر HOMA-IR و برخي شاخص هاي آنتروپومتريك مردان چاق و داراي اضافه وزن

دومين كنفرانس ملي يافته هاي نوين زيست شناسي

مهشيد خديش, مجيد وحيديان رضازاده, رضا مقرنسي - 1399/12/19

پاسخ آنزيم هاي آلانين آمينوترانسفراز، آلكالين فسفاتاز و آسپارتات آمينوترانسفراز به تمرينات TRX و مصرف مكمل كوركومين در دختران ورزشكار جوان

دوازدهمين همايش بين المللي علوم ورزشي

محبوبه معصوم پورعسكري, مجيد وحيديان رضازاده, اميد محمددوست - 1399/08/19
1398

اثر تعاملي مصرف مكمل جنسينگ و تمرين هوازي بر فاكتور نوروتروفيك مشتق از مغز دختران جوان

همايش ملي تربيت بدني، تغذيه و طب ورزشي

مريم نجفي, مجيد وحيديان رضازاده, اميد محمددوست - 1398/06/28

تأثير تمرينات هوازي و مصرف ژل رويال بر ظرفيت آنتي اكسيداني تام مبتلايان به مالتيپل اسكلروزيس

همايش ملي تربيت بدني، تغذيه و طب ورزشي

زهرا گورگاني, مجيد وحيديان رضازاده, علي مقتدري - 1398/06/28

اثر تمرينات تركيبي و مصرف كنسانتره انار بر سطح سرمي TNF-? زنان داراي اضافه وزن و چاق

همايش ملي تربيت بدني تغذيه و طب ورزشي

آنديا شاهرودي, مجيد وحيديان رضازاده - 1398/06/28
1397

اثر تمرينات مقاومتي و مصرف عصاره گزنه بر تغييرات اپلين رت هاي نر نژاد ويستار مبتلا به ديابت نوع يك

چهارمين همايش ملي علوم ورزشي و تربيت بدني ايران

يوسف ساراني مرام, مجيد وحيديان رضازاده, حامد فنايي - 1397/02/26

تاثير فعاليت هاي استقامتي منظم و مصرف عصاره هيدروالكلي گزنه بر تغييرات نسفاتين-1 پلاسما در موش هاي نر نژاد ويستار ديابتي نوع يك

چهارمين همايش ملي علوم ورزشي و تربيت بدني ايران

سيدهاني داودي, مجيد وحيديان رضازاده, حامد فنايي - 1397/02/26

تثير فعاليتهاي استقامتي و كنسانتره انار بر تغييرات CK و LDH زنان غير ورزشكار متعاقب يك جلسه فعاليت درمانده ساز

چهارمين همايش ملي علوم ورزشي و تربيت بدني ايران

مريم جوادي فر, مجيد وحيديان رضازاده, مرتضي نيكوفر - 1397/02/26
1395

تاثير 8 هفته تمرين هوازي روي چرخ كارسنج بر مقادير آپلين، CRPو عوامل وابسته به چاقي در زنان داراي اضافه وزن و چاق

دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

ميترا مددي جابري, مجيد وحيديان رضازاده, مهدي مقرنسي, منصور كرجي باني - 1395/06/24

اثر مكمل دهي عصاره گزنه و تمرين هوازي بر پروتئين واكنشگرC (CRP) وعوامل مرتبط با چاقي در زنان داراي اضافه وزن و چاق

دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

ازيتا منفرد, مجيد وحيديان رضازاده, مهدي مقرنسي, منصور كرجي باني - 1395/06/24

تاثير مكمل دهي عصاره گزنه و تمرين هوازي روي چرخ كارسنج بر سطوح پلاسمايي پروتئين ضد اشتهاي نسفاتين-1 و وزن زنان دچار اضافه وزن و چاق

دومين همايش بين المللي و پنجمين همايش ملي گياهان دارويي و كشاورزي پايدار

سهيلا مقدم افتخاري, مجيد وحيديان رضازاده, مهدي مقرنسي - 1395/05/09

آثار طولاني مدت مصرف عصاره گزنه و تمرين هوازي منتخب بر مقادير پلاسمايي آپلين و پروتئين واكنش گر C در زنان دچار اضافه وزن و چاق

دومين همايش بين المللي و پنجمين همايش ملي گياهان دارويي و كشاورزي پايدار

ميترا مددي جابري, مجيد وحيديان رضازاده, مهدي مقرنسي - 1395/05/09

تاثير 8 هفته تمرين هوازي و مصرف عصاره ضد التهابي گزنه بر شاخص هاي التهاب TNF- وIL-6در زنان داراي اضافه وزن و چاق

دومين همايش بين المللي و پنجمين همايش ملي گياهان دارويي و كشاورزي پايدار

آزيتا منفرد, مجيد وحيديان رضازاده, مهدي مقرنسي - 1395/05/09
1388

مقايسه ميزان شادكامي وسلامت رواني دانشجويان دختر دورشته تربيت بدني وفني مهندسي دانشگاه سيستان وبلوچستان

همايش ملي شادكامي

زهره برهاني كاخكي, مرتضي نيكوفر, مجيد وحيديان رضازاده - 1388/12/11

مقايسه ميزان شادكامي دبيران تربيت بدني با دبيران غير تربيت بدني دبيرستانهاي پسرانه زاهدان

نخستين همايش ملي شادكامي

مرتضي نيكوفر, مجيد وحيديان رضازاده - 1388/12/11

ميزان شادكامي وسلامت رواني دانشجويان دختر دورشته تربيت بدني وفني مهندسي دانشگاه سيستان وبلوچستان

نخستين همايش ملي شادكامي

زهره برهاني كاخكي, مرتضي نيكوفر, مجيد وحيديان رضازاده - 1388/12/11

بررسي ميزان شادكامي وارتبا ط آن با اعتماد به نفس در دانشجويان تربيت بدني و علم ورزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

نخستين همايش ملي شادكامي

سيد احسان نظام, امير مقدم, مجيد وحيديان رضازاده - 1388/12/11

بررسي ميزان شادكامي وارتباط آن با خصوصيات دموگرافيك مردان سالمند ورزشكار

نخستين همايش ملي شادكامي

مجيد وحيديان رضازاده, مرتضي نيكوفر - 1388/12/11

مقايسه ميزان شادكامي دبيران تربيت بدني باغير تربيتبدني دبيرستانهاي پسرانهزاهدان

همايش ملي شادكامي

مرتضي نيكوفر, مجيد وحيديان رضازاده - 1388/12/11

بررسي ميزان شادكامي وارتباط ان باخصوصيات دموگرافيك مردان سالمند ورزشكار

نخستين همايش ملي شادكامي

مجيد وحيديان رضازاده, مرتضي نيكوفر - 1388/12/11

ارتباط بين مديريت تحولي وتبادلي مديران باتعهد سازماني كاركنان ادارات تربيت بدني دانشگاههاي استان سيستان وبلوچستان

هفتمين همايش بين المللي تربيت بدني

مرتضي نيكوفر, محمود فاضل بخششي, مجيد وحيديان رضازاده - 1388/12/11

بررسي وشناخت ناهنجاريهاي اسكلتي نوجوانان پسر شركت كننده در كلاسهاي طرح اوقات فراغت شهرداري مشهدوارتباط ان باسن وقد

كنگره سراسري نقش ورزش درسلامت كودكان

مجيد وحيديان رضازاده, سيدمهدي امير جهانشاهي - 1388/08/06


تاثير 8 هفته تمرين پيلاتس ، پياده روي و تركيبي بر آريتمي هاي قلبي

شهلا حسيني نيا , [ مجيد وحيديان رضازاده, هادي حيدري مكرر ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

تاثير 6 هفته تمرين و مصرف كنسانتره انار بر سطوح سرمي TNF-TGF nv در زنان داراي اضافه وزن و چاق

آنديا شاهرودي , [ مجيد وحيديان رضازاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

تاثير هشت هفته تمرينات TRXبر سروتونين ،شادكامي و نمره آزمون APFT سربازان مرزباني استان سيستان وبلوچستان

اكبر قايدرحمتي , [ مجيد وحيديان رضازاده, مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

تاثير 6 هفته تمرين هوازي منتخب و مصرف ژل رويال بر آنزيم هاي كبدي بيماران مبتلا به مالتيپل اسكلروز

سپيده بصيرت دهكردي , [ مجيد وحيديان رضازاده, علي مقتدري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

تاثير 6هفته تمرين هوازي و مصرف ژل خوراكي رويال بر فاكتورهاي التهابي منتخب بيماران مالتيپل اسكلروز

رحمت اله مولايي , [ مجيد وحيديان رضازاده, علي مقتدري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي نقش كيفيت خواب و الگوي تغذيه اي در ميزان شادكامي دانشجويان ساكن خوابگاه دانشگاه علوم پزشكي گناباد

سمانه مسعودي , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي, مجيد وحيديان رضازاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

تاثير 8 هفته تمرين هوازي و مقاومتي و مصرف عصاره هيدروالكلي گزنه بر سطوح پلاسمايي نسفاتين -1 در موش هاي صحرايي ديابتي نوع 1

سيدهاني داودي , [ مجيد وحيديان رضازاده, حامد فنائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

تاثير 6 هفته تمرين هوازي و مصرف كنسانتره انار بر سطوح سرمي كراتين كيناز و لاكتات دهيدروژناز در پاسخ به يك جلسه فعاليت وامانده ساز زنان سالم غير ورزشكار

مريم جوادي فر , [ مجيد وحيديان رضازاده, مرتضي نيكوفر ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

تاثير 8 هفته تمرين هوازي با چرخ كارسنج و مصرف عصاره ي گزنه بر سطوح پلاسمايي نسفاتين -1 و پروتئين واكنشگر C در زنان داراي اضافه وزن و چاق

سهيلا مقدم افتخاري , [ مجيد وحيديان رضازاده, مهدي مقرنسي, منصور كرجي باني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

تاثير 8 هفته تمرين هوازي منتخب و مصرف عصاره ي هيدروالكلي گزنه بر مقادير آپلين و CRP پلاسما در زنان داراي اضافه وزن و چاق

ميترا مددي جابري , [ مجيد وحيديان رضازاده, مهدي مقرنسي, منصور كرجي باني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

تاثير 8 هفته تمرين هوازي و مصرف عصاره هيدروالكلي گزنه بر فاكتورهاي التهابي منتخب در زنان داراي اضافه وزن و چاق

ازيتا منفرد , [ مجيد وحيديان رضازاده, مهدي مقرنسي, منصور كرجي باني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

تاثير 4 هفته تمرين تناوبي شديد توام با مصرف كوآنزيم 10 Q بر توان هوازي و بي هوازي ورزشكاران بسكتبال دانشگاهي

حسام الدين رنجبرهمقاوندي , [ احمد شهدادي, مجيد وحيديان رضازاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93


مدير امور فرهنگي

از تاریخ 1396/11/14 - ادامه دارد


1 - محبوبه معصوم پورعسكري, مجيد وحيديان رضازاده, اميد محمددوست
بررسي اثر بخشي شش هفته تمرينات ورزشي TRX و مصرف كوركومين بر برخي شاخص هاي آسيب عضلاني زنان ورزشكار
(1400) پژوهش سلامت. 6 253-261
2 - عاليه شهركي, مجيد وحيديان رضازاده, مرتضي نيكوفر
تأثير تمرينات هوازي و تركيبي بر سطوح سرمي فتوئين-A و برخي شاخص هاي سندرم متابوليك زنان داراي اضافه وزن و چاق: يك مطالعه كارآزمايي باليني
(1399) فيض. 24 322-331
3 - مجيد وحيديان رضازاده, اكبر قائدرحمتي, مهرداد مظاهري دشت ارژندي
تأثير تمرينات TRX بر سروتونين، شادكامي و نمره آزمون APFT سربازان مرزباني استان سيستان و بلوچستان
(1399) طب نظامي. 22 183-192
4 - يوسف ساراني مرام, مجيد وحيديان رضازاده, حامد فنايي
اثر تعاملي تمرينات مقاومتي، استقامتي و مصرف عصاره گزنه بر مقادير آپلين پلاسمايي و تغييرات وزن موش هاي صحرايي مبتلابه ديابت نوع يك
(1399) مطالعات كاربردي علوم زيستي در ورزش. 8 72-84
5 - مريم نجفي, مجيد وحيديان رضازاده, اميد محمددوست
اثر تعاملي تمرين هوازي و مصرف مكمل جنسينگ بر فاكتور نوروتروفيك مشتق از مغز دختران 15 تا 18 سال
(1398) دانشور پزشکي. 27 25-34
6 - رحمت اله مولايي, مجيد وحيديان رضازاده, علي مقتدري
تأثير 6 هفته تمرين هوازي و مصرف ژل خوراكي رويال بر فاكتورهاي التهابي بيماران مالتيپل اسكلروزيس
(1398) دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد. 62 1524-1535
7 - سپيده بصيرت دهكردي, مجيد وحيديان رضازاده, علي مقتدري
پاسخ آنزيم هاي آسپارتات آمينوترانسفراز، آلانين آمينوترانسفراز و آلكالين فسفاتاز به تمرين هوازي و مصرف ژل رويال در بيماران مالتيپل اسكلروزيس
(1398) فيض. 23 352-360
8 - شهلا حسيني نيا, مجيد وحيديان رضازاده, هادي حيدري مكرر
The Effects of 8 Weeks Pilates, Walking, and Combined Pilates and Walking on Heart Arrhythmia
(1398) Zahedan Journal of Research in Medical Sciences. 22 1-6 مشاهده مقاله
9 - مجيد وحيديان رضازاده, ازيتا منفرد, مهدي مقرنسي
اثر تعاملي تمرين روي چرخ كارسنج و مصرف عصاره ضدالتهابي گزنه بر تغييرات برخي شاخصهاي التهابي مرتبط با چاقي در زنان دچار اضافهوزن و چاق
(1397) مطالعات كاربردي علوم زيستي در ورزش. 6 90-100
10 - سيدهاني داودي, مجيد وحيديان رضازاده, حامد فنايي
تاثير تمرينات استقامتي و مقاومتي و مصرف عصاره هيدروالكلي گزنه بر تغييرات وزن و مقادير پلاسمايي نسفاتين-1 موش هاي صحرايي ديابتي نوع 1
(1397) فيض. 22 370-377
11 - سهيلا مقدم افتخاري, مجيد وحيديان رضازاده, مهدي مقرنسي, منصور كرجي باني
تآثير هشت هفته تمرين هوازي با چرخ كارسنج و مصرف عصار گزنه بر سطوح پلاسمايي نسفاتين-1 و پروتئين واكنشگر C در زنان داراي اضافه وزن و چاق
(1396) علوم زيستي ورزشي. 9 123-141
12 - ميترا مددي جابري, مجيد وحيديان رضازاده, مهدي مقرنسي, منصور کرجي باني
تاثير 8 هفته تمرين هوازي منتخب و مصرف عصاره هيدروالكلي گزنه بر مقادير آپلين و hs-CRP پلاسما زنان داراي اضافه وزن و چاق
(1395) ارمغان دانش. 9 846-859
13 - علي حيدريان پور, مجيد وحيديان رضازاده, عليرضا زماني
Effect of Moderate Exercise on Serum Interferon-Gamma and Interleukin-17 Levels in the Morphine Withdrawal Period
(1394) International Journal of High Risk Behaviors and Addiction. 5 1-7 مشاهده مقاله
14 - علي حيدريان پور, مجيد وحيديان رضازاده, عليرضا زماني
تأثير تمرين استقامتي و مصرف متادون بر سطح سرمي اينترفرون گاما و اينترلوكين 17 در موش هاي صحرايي وابسته به مورفين در دوره سندروم ترك
(1393) ورزش و علوم زيست حركتي. 6 58-68
15 - Mahdi Amel Khabazan, Mahdi Talebpour, Negar Seifzadeh, Teimour Darzabi, مجيد وحيديان رضازاده, Mohamm
Relationship between the bases of power of the principals and job involvement of the High School teachers of Physical Education
(1391) international journal of sport studies. 2 147-150
16 - مجيد وحيديان رضازاده, نورمحمد يعقوبي, مرتضي نيك فر
review of sport service quality by servqual model (a case study)
(1390) Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business. 2 173-181


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 فيزيولوژي انسان علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: حكمت 201
2 فيزيولوژي ورزشي علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی درس(ت): سه شنبه 11:30-13:00
3 هندبال 1 علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی درس(ع): يك شنبه 18:00-20:00 مکان: هندبال، درس(ع): چهار شنبه 18:00-20:00 مکان: هندبال
4 هندبال 2 علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی درس(ع): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: هندبال، درس(ع): چهار شنبه 15:00-17:00 مکان: هندبال
5 فيزيولوژي ورزشي گروه هاي خاص علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی ارشد درس(ت): دو شنبه 18:00-20:00
6 فيزيولوژي انسان علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: حكمت 201
7 فيزيولوژي ورزشي علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی درس(ت): سه شنبه 11:30-13:00
8 هندبال 1 علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی درس(ع): يك شنبه 18:00-20:00 مکان: هندبال، درس(ع): چهار شنبه 18:00-20:00 مکان: هندبال
9 هندبال 2 علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی درس(ع): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: هندبال، درس(ع): چهار شنبه 15:00-17:00 مکان: هندبال
10 فيزيولوژي ورزشي گروه هاي خاص علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی ارشد درس(ت): دو شنبه 18:00-20:00

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 09:30 11:30 مشاوره
2 شنبه 11:30 14:30 حضور
3 يك شنبه 07:30 09:30 حضور حضور در محل كار (معاونت فرهنگي و اجتماعي)
4 يك شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد در ساختمان معاونت فرهنگي و اجتماعي
5 يك شنبه 11:30 14:30 حضور در ساختمان معاونت فرهنگي و اجتماعي
6 دو شنبه 07:30 14:30 حضور در ساختمان معاونت فرهنگي و اجتماعي
7 سه شنبه 09:30 11:30 مشاوره دانشجويان استعداد درخشان
8 سه شنبه 11:30 14:30 حضور در ساختمان معاونت فرهنگي و اجتماعي
9 چهار شنبه 07:30 09:30 حضور در ساختمان معاونت فرهنگي و اجتماعي
10 چهار شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
11 چهار شنبه 11:30 13:00 حضور