دكترا , پژوهش هنر , دانشگاه تربیت مدرس , 1387 ← 1392


1400

بررسي نقاشي كودكان از منظر اقليم (مطالعه موردي: مركز سيستان و مركز چابهار)

ششمين كنفرانس بين المللي پژوهشهاي ديني و اسلامي، حقوق، علوم تربيتي و روانشناسي

زهرا حسين آبادي, حميدرضا آويشي, كنيزرضا كيخا - 1400/04/31


بررسي نقش ماهي روي سفال هاي قبل از اسلام ايران

فرزانه حيدري نژاد , [ حميدرضا آويشي, زهرا حسين آبادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

مطالعه و چگونگي نظريه ي لوسيا كاپاچيونه و تاثير آن در آثار هنرمندان اروپا قرن 21 ميلادي( مطالعه موردي آثار آندريس برانس )

هليا بقاييان , [ حميدرضا آويشي, محمدرضا حسني, بهنام جلالي جعفري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي شيوه بكارگيري خطوط منحني و اسپيرال در طراحي ديو نقاشي هاي محمد سياه قلم

فاطمه رضايي , [ حميدرضا آويشي, عليرضا طاهري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

نقش كاربرد تكنيك در نقاشي نوگراي ايران

بهمن نصرتي , [ حميدرضا آويشي, عباس بزرگمهر, بهنام جلالي جعفري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي نقش آزاده در نگار ه هاي بهرام گور و آزاده در دوره ايلخاني

الهام حبيبي , [ محمدرضا حسني, حميدرضا آويشي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

مطالعه تطبيقي شمايل پيامبر (ص) در نگاره هاي معراج مكاتب هرات و تبريز 2(مطالعه موردي بررسي دو نگاره معراج پيامبر (ص) معراجنامه مير حيدر (هرات) با سلطان محمد (تبريز)

سمانه بزرگزاده , [ محمدرضا حسني, حميدرضا آويشي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93


1397

كتاب هاي طراحي حميدرضا آويشي شامل 80 جلد

حميدرضا آويشي - - 1397 ايران


1 - حميدرضا آويشي, سوگند محمدزاده, عاطفه اويشي
تاثير آيين ميترائيسم در نقش مايه هاي ماهي درهم فرش صفوي
(1399) مطالعات هنر اسلامي. 17 268-282
2 - فرزانه حيدري نژاد, زهرا حسين آبادي, حميدرضا آويشي
بررسي ويژگيهاي بصري و تحليل مفاهيم نقوش ماهي بر روي سفال هاي قبل از اسلام در ايران
(1399) نگره. 15 121-137


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 تجزيه و تحليل و نقد آثار رسانه معاصر(ويدئو،ديجيتال هنر و معماری نقاشی کارشناسی درس(ت): چهارشنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 103هنر
2 خلاقيت (نقاشي،ويدئو،چيدمان، ديجيتال و رسانه معاصر) هنر و معماری نقاشی کارشناسی درس(ت): دوشنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 102 هنر، درس(ع): دوشنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 102 هنر، درس(ع): دوشنبه 13:00-17:00 مکان: كلاس 102 هنر، درس(ع): دوشنبه 18:00-20:00 مکان: كلاس 102 هنر
3 نقاشي ديواري^ هنر و معماری نقاشی کارشناسی درس(ت): سه شنبه 10:30-11:30 مکان: كلاس 112(كارگاه حجم)، درس(ع): سه شنبه 13:00-17:00 مکان: كلاس 112(كارگاه حجم)، درس(ع): سه شنبه 18:00-20:00 مکان: كلاس 112(كارگاه حجم)

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 09:00 13:00 مشاوره مشاوره
2 يك شنبه 09:00 12:00 حضور مشاوره
3 دوشنبه 07:30 09:30 کلاس درس خلاقيت (نقاشي،ويدئو،چيدمان، ديجيتال و رسانه معاصر)
4 دوشنبه 09:30 11:30 کلاس درس خلاقيت (نقاشي،ويدئو،چيدمان، ديجيتال و رسانه معاصر)
5 دوشنبه 13:00 17:00 کلاس درس خلاقيت (نقاشي،ويدئو،چيدمان، ديجيتال و رسانه معاصر)
6 دوشنبه 18:00 20:00 کلاس درس خلاقيت (نقاشي،ويدئو،چيدمان، ديجيتال و رسانه معاصر)
7 سه شنبه 10:30 11:30 کلاس درس نقاشي ديواري^ (1612062_01)
8 سه شنبه 13:00 17:00 کلاس درس نقاشي ديواري^ (1612062_01)
9 سه شنبه 18:00 20:00 کلاس درس نقاشي ديواري^ (1612062_01)
10 چهارشنبه 13:00 15:00 کلاس درس تجزيه و تحليل و نقد آثار رسانه معاصر(ويدئو،ديجيتال