دكترا , پژوهش هنر , دانشگاه تربیت مدرس , 1387 ← 1392


1400

بررسي نقاشي كودكان از منظر اقليم (مطالعه موردي: مركز سيستان و مركز چابهار)

ششمين كنفرانس بين المللي پژوهشهاي ديني و اسلامي، حقوق، علوم تربيتي و روانشناسي

زهرا حسين آبادي, حميدرضا آويشي, كنيزرضا كيخا - 1400/04/31


بررسي نقش ماهي روي سفال هاي قبل از اسلام ايران

فرزانه حيدري نژاد , [ حميدرضا آويشي, زهرا حسين آبادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

مطالعه و چگونگي نظريه ي لوسيا كاپاچيونه و تاثير آن در آثار هنرمندان اروپا قرن 21 ميلادي( مطالعه موردي آثار آندريس برانس )

هليا بقاييان , [ حميدرضا آويشي, محمدرضا حسني, بهنام جلالي جعفري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي شيوه بكارگيري خطوط منحني و اسپيرال در طراحي ديو نقاشي هاي محمد سياه قلم

فاطمه رضايي , [ حميدرضا آويشي, عليرضا طاهري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

نقش كاربرد تكنيك در نقاشي نوگراي ايران

بهمن نصرتي , [ حميدرضا آويشي, عباس بزرگمهر, بهنام جلالي جعفري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي نقش آزاده در نگار ه هاي بهرام گور و آزاده در دوره ايلخاني

الهام حبيبي , [ محمدرضا حسني, حميدرضا آويشي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

مطالعه تطبيقي شمايل پيامبر (ص) در نگاره هاي معراج مكاتب هرات و تبريز 2(مطالعه موردي بررسي دو نگاره معراج پيامبر (ص) معراجنامه مير حيدر (هرات) با سلطان محمد (تبريز)

سمانه بزرگزاده , [ محمدرضا حسني, حميدرضا آويشي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93


1397

كتاب هاي طراحي حميدرضا آويشي شامل 80 جلد

حميدرضا آويشي - - 1397 ايران


1 - حميدرضا آويشي, سوگند محمدزاده, عاطفه اويشي
تاثير آيين ميترائيسم در نقش مايه هاي ماهي درهم فرش صفوي
(1399) مطالعات هنر اسلامي. 17 268-282
2 - فرزانه حيدري نژاد, زهرا حسين آبادي, حميدرضا آويشي
بررسي ويژگيهاي بصري و تحليل مفاهيم نقوش ماهي بر روي سفال هاي قبل از اسلام در ايران
(1399) نگره. 15 121-137


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 طراحي و بيان تجسمي (1)^ هنر و معماری نقاشی کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 18:00-19:00 مکان: كلاس 102 هنر، درس(ع): چهار شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 102 هنر
2 تجزيه و تحليل و نقد اثار نقاشي^ هنر و معماری نقاشی کارشناسی درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس206 هنر
3 تجزيه و تحليل و نقد آثار رسانه معاصر(ويدئو،ديجيتال هنر و معماری نقاشی کارشناسی درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 208 هنر
4 خلاقيت (نقاشي،ويدئو،چيدمان، ديجيتال و رسانه معاصر) هنر و معماری نقاشی کارشناسی درس(ت): شنبه 14:00-15:00 مکان: كلاس 101 هنر، درس(ت): يك شنبه 14:00-15:00 مکان: كلاس 101 هنر، درس(ع): شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 101 هنر، درس(ع): شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 101 هنر، درس(ع): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 101 هنر، درس(ع): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 101 هنر
5 طراحي و بيان تجسمي (1)^ هنر و معماری نقاشی کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 18:00-19:00 مکان: كلاس 102 هنر، درس(ع): چهار شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 102 هنر
6 تجزيه و تحليل و نقد اثار نقاشي^ هنر و معماری نقاشی کارشناسی درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس206 هنر
7 تجزيه و تحليل و نقد آثار رسانه معاصر(ويدئو،ديجيتال هنر و معماری نقاشی کارشناسی درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 208 هنر
8 خلاقيت (نقاشي،ويدئو،چيدمان، ديجيتال و رسانه معاصر) هنر و معماری نقاشی کارشناسی درس(ت): شنبه 14:00-15:00 مکان: كلاس 101 هنر، درس(ت): يك شنبه 14:00-15:00 مکان: كلاس 101 هنر، درس(ع): شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 101 هنر، درس(ع): شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 101 هنر، درس(ع): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 101 هنر، درس(ع): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 101 هنر

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه