كارشناسی , تاریخ , دانشگاه شیراز , 1348 ← 1353
كارشناسی ارشد , باستان شناسی و تاریخ فرهنگ هند باستان , دانشگاه پونا - هندوستان , 1355 ← 1357
دكترا , باستان شناسی گرایش انسان شناسی , دانشگاه پونا - هندوستان , 1370 ← 1374


تحليل و نقد مطالعات انجام شده از آغاز تا امروز روي بقاياي جمعيت هاي اسكلتي ايران ، بر اساس داده هاي باستان شناسي زيستي

آرمان گرگيج , [ حسين مهرپويا, محمدمهدي توسلي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

مقايسه و بررسي تطبيقي نهضتهاي اصلاحي ديني هند(مطالعه موردي:آرياسمج،برهماسمج،راما كريشنا)

محسن شهابي , [ محبعلي آبسالان, محمدمهدي توسلي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي تطبيقي انسان آرماني در آيين بودا و كنفوسيوس

فاطمه كلاته ميمري , [ محبعلي آبسالان, محمدمهدي توسلي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

صنايع سنگي پليستوسن دشت ميناب، شمال تنگه ي هرمز (بازنگري مجموعه ي بررسي كلود تيبو ، 1977 )

سپهر زارعي , [ محمدمهدي توسلي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي الگوهاي استقراري عصر مفرغ دشت نورآباد، شمال غربي لرستان

پرويز حيدري كريم وندي , [ محمدمهدي توسلي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

مطالعات انسان شناسي فرهنگي در جنوب شرق ايران بر اساس منابع باستان شناختي، مطالعه موردي دلگان

حمزه بامري , [ محمدمهدي توسلي, داود صارمي نائيني ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي باستان شناختي محوطه هاي پيش از تاريخي دشت سرخس

داود بهروزي فر , [ محمدمهدي توسلي, روح اله شيرازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي تطبيقي رنج و درد از ديدگاه آيين بودا و عطار نيشابوري

فاطمه رحيمي , [ محبعلي آبسالان, محمدمهدي توسلي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي مفهوم فضا در نگارگري دوره راجپوت هند

مريم شهركي فرخنده , [ سيدرحيم خوب بين خوش نظر, محمدمهدي توسلي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

مطالعه تطبيقي فرهنگ و جمجمه سنجي نئاندرتالها بر اساس داده هاي باستان شناختي (مطالعه موردي انسان شنيدار)

سارا باراني نيا , [ محمدمهدي توسلي, داود صارمي نائيني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

سبك شناسي هنر ماد

محمد ميرزايي رشنو , [ محمدمهدي توسلي, رضا مهرآفرين ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

پزوهشي بر سكه هاي محلي فراته داران و اليميايي ها در دوره اشكاني

امير اميري نژاد , [ محمدمهدي توسلي, رضا مهرآفرين ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

مطالعه و بررسي بناهاي موقوفه در شهر سبزوار

حسن سالاري , [ داود صارمي نائيني, محمدمهدي توسلي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي تاثيرات اقليم و محيط زيست بر شكل گيري و توسعه معماري سيستان در دوره اسلامي

مجتبي سعادتيان , [ داود صارمي نائيني, محمدمهدي توسلي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

نقد و بررسي باستان شناختي آخرين دستاوردهاي انسان شناسي پيش ازتاريخ

علي رضا ابراهيمي ايده لو , [ محمدمهدي توسلي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

مطالعه نمونه هاي سفالين جمع آوري شده از سطح محوطه هاي دوران اسلامي در شهرستان نيكشهر و چابهار

مريم ظهوريان , [ محمدمهدي توسلي, روح اله شيرازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بررسي و مطالعه بناهاي شاخص دوره اسلامي لرستان با استناد به مدارك تاريخي و شواهد باستان شناختي

احمد فاضليان سگوندي , [ محمدمهدي توسلي, داود صارمي نائيني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

مطالعه نمونه هاي سفالين دوره اشكاني در سيستان ايران

محمدصادق روستايي , [ رضا مهرآفرين, محمدمهدي توسلي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بررسي تطبيقي ارث و نفقه زن در قوانين موضوعه ايران و هندوستان

مينا صابردوست , [ اميرحمزه سالارزائي, محمدمهدي توسلي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بررسي تطبيقي ارث زن و حضانت كودك در قوانين موضوعه ايران و پاكستان

كلثوم يزداني شيري , [ اميرحمزه سالارزائي, محمدمهدي توسلي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بررسي تطبيقي طلاق و آثار آن در ايران و پاكستان

نيره قويدل حيدري , [ اميرحمزه سالارزائي, محمدمهدي توسلي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

علل سقوط و فروپاشي تپه حسنلو (مطالعه موردي لايه 4)

محمد ميرزايي , [ محمدمهدي توسلي, معظم خسروجردي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

طبقه بندي و تاريخ گذاري مجموعه سكه هاي پيش از اسلام موزه آستان قدس رضوي

زهره شجاع پور , [ محمدمهدي توسلي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

طبقه بندي و گونه شناسي سفال تپه صادق (فصل اول)

عزيزاله اله پور , [ محمدمهدي توسلي, روح اله شيرازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

سبك شناسي معماري مسكوني دوره قاجار اصفهان

مريم جهانگيري , [ داود صارمي نائيني, محمدمهدي توسلي ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89


1394

تحولات شبه قاره هند

محمدمهدي توسلي - پژوهشگاه بين المللي المصطفي (ص) - 1394


1 - عبدالرسول حسني فر, نورمحمد ناظريان, محمدمهدي توسلي
بررسي مردم شناختي آيين هاي ازدواج در ايران و هند
(1397) مطالعات شبه قاره. 10 109-128
2 - محمد بهرامي, موسي سبزي, محمدمهدي توسلي
مكانيابي جاينام سيماش شاهكنشين اليپي در خرم آباد و امكان يكي دانستن آن با سيماشكي عيلامي
(1396) مطالعات باستان شناسي. 9 19-35
3 - محبعلي آبسالان, محمدمهدي توسلي, محسن شهابي
نهضت اصلاحي راما كريشنا و شاگردش ويوكانندا در هند
(1396) مطالعات شبه قاره. 9 9-28
4 - محمدمهدي توسلي
بررسي تطبيقي آئيين هاي گذر در ايران وهند ،مطالعه موردي تولد ومرگ
(1395) مطالعات شبه قاره. 8 7-24
5 - محمدمهدي توسلي, علي سجادي, سارا باراني نيا, مريم توسلي
A Bronze Age Grave Discovered at Tepe Foroudgah, Iran: An Anthropological and Palaeopathological Study
(1395) Mediterranean Journal of Social Sciences. 7 259-269
6 - محمدمهدي توسلي, سينا توسلي, محمد ميرزايي رشنو, محمد محمدي اصل
The Study of Historical Origins and Architectural Structure of Crypt-like-Tombs Family (Lahad) in Khoramabad
(1395) Mediterranean Journal of Social Sciences. 7 278-286
7 - محمدمهدي توسلي, حمزه بامري
مقايسه نظام كاست در جنوب شرقي ايران و هند
(1394) فصلنامه مطالعات شبه قاره. 7 29-47
8 - محمدمهدي توسلي, حمزه بامري
مقايسه نظام كاست در جنوب شرقي ايران (شهرستان دلگان) و هند
(1394) مطالعات شبه قاره. 7 29-46
9 - محمدمهدي توسلي, کريم نجفي برزگر
مطالعه باستان شناختي مردمنگاري فرهنگي: بازيابي ريشه¬هاي درخت بنيان در ايران و هند
(1394) International Journal of the Society of Iranian Archaeologists. 2 82-87
10 - سيدرحيم خوب بين خوش نظر, محمدمهدي توسلي, مريم شهرکي فرخنده
نقش دين و مذهب بر نگارگري راجپوت هند
(1393) پژوهش هاي زبان شناسي. 117-130
11 - سيدرسول موسوي حاجي, محمدمهدي توسلي, روح اله شيرازي
گونه شناختي و معرفي سفالينه هاي دوران اسلامي بلوچستان، مكران جنوبي
(1392) پژوهش هاي باستان شناسي ايران (دانشگاه بوعلي سينا). 3 121-140
12 - محمدمهدي توسلي
ايران، شبه قاره و چين
(1389) مطالعات شبه قاره. 2 7-20
13 - محمدمهدي توسلي
تاريخ نگاري فارسي در سند دور حكومت مسلمانان
(1389) فصلنامه مطالعات شبه قاره. 2 117-126
14 - محمدمهدي توسلي
متاپيسم نشانه اي از آسيب شناسي جمجمه، نمونه خوبي از دشت ايران
(1389) acta medica iranica. 6 331-335