كارشناسی ارشد , ریاضی كاربردی- آنالیز عددی , دانشگاه مازندران , 1387 ← 1389
دكترا , ریاضی كاربردی- آنالیز عددی , دانشگاه مازندران , 1390 ← 1393


حل معادلات ديفرانسيل كسري بر اساس ماتريس هاي عملياتي

محمود شيبك , [ هاله تجددي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96


1 - Hossein Jafari, هاله تجددي
روش جديد براي حل معادلات ديفرانسيل جزئي كسري با كاربردهاي آن
(1397) Thermal Science. 22 277-286
2 - حسين جعفري, آتنا ليا, هاله تجددي, Dumitru Baleanu
آناليزي از معادله ديفرانسيل ريكاتي با مشتق كسري جديد بدون هسته منفرد
(1395) FUNDAMENTA INFORMATICAE. 151 161-171
3 - حسين جعفري, هاله تجددي
بررسي فرايند ساخت نانوفيبرهاي آلي الكتروريسي شده با استفاده از ماتريس هاي عملياتي برنشتاين
(1394) iranian journal of mathematical chemistry. 7 19-27
4 - حسين جعفري, هاله تجددي, Sarah Jane JOHNSTON
يك روش تقريبي براي حل معادله انتشار با مشتق زماني كسري محلي
(1393) Thermal Science. 19 123-129
5 - حسين جعفري, هاله تجددي, Dumitru Baleanu
يك روش عددي براي معادله ديفرانسيل ريكاتي كسري با استفاده از ماتريس عملياتي بي اسپلاين
(1393) Fractional Calculus and Applied Analysis. 18 387-399
6 - حسين جعفري, هاله تجددي, دوميترو بالئونو
كاربردي از روش تراز كردن همگن براي بدست اوردن جواب هايي از معادلات تكاملي كسري
(1392) Journal of Computational and Nonlinear Dynamics. 9 021019-1-021019-4
7 - حسين جعفري, هاله تجددي
مسائل كنترل بهينه از مرتبه كسري با استفاده از ماتريس هاي عملياتي چند جمله هاي برنشتاين
(1392) University Politehnica of Bucharest Scientific Bulletin-Series A-Applied Mathematics and Physics. 76 115-128
8 - hossein jafari, هاله تجددي, DUMITRU BALEANU, ABDULRAHIM A. AL-ZAHRANI, YAHIA A. ALHAMED, ADNAN H. ZA
جواب هاي از معادلات بوسينسك و كادي وي با استفاده روش زير معادله كسري
(1391) Romanian Reports in Physics. 65 1119-1124
9 - hossein jafari, هاله تجددي, نعمت اله کدخدا, Dumitru Baleanu
روش زير معادله كسري براي حل معادلات چان-هيليارد و كلين-گردان
(1391) ABSTRACT AND APPLIED ANALYSIS. 2013 1-5
10 - hossein jafari, هاله تجددي, Dumitru Baleanu
روش بهبود يافته تكرار تغييرات هي براي حل معادلات ديفرانسيل ريكاتي كسري با استفاده از چند جمله هايي ادوميان
(1391) Fractional Calculus and Applied Analysis. 16 109-122
11 - hossein jafari, Khosro Sayevand, هاله تجددي, Dumitru Baleanu
روش آناليز هموتوپي براي حل معادله ديفرانسيل آبل از مرتبه كسري
(1391) CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS. 10 1523-1527
12 - hossein jafari, هاله تجددي, Dumitru Baleanu, Abdulrahim A. Al-Zahrani, Yahia A. Alhamed, Adnan H. Za
روش زير معادله كسري براي حل معادلات واكنشي راكتور كسري و شارما-تاسو-اولور كسري
(1391) CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS. 11 1482-1486
13 - hossein jafari, Chaudry M. Khalique, Mohammad Ramezani, هاله تجددي
جواب هايي از معادله ديفرانسيل كسري با استفاده از روش بي اسپلاين كسري
(1391) CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS. 11 1372-1376
14 - hossein jafari, هاله تجددي, Anjan Biswas
روش آناليز هموتوپي براي حل معادلات تكاملي و مقايسه با روش تجزيه آدميان
(1390) Waves in Random and Complex Media. 21 657-667
15 - hossein jafari, s Das, هاله تجددي
حل معادلات ديفرانسيل كسري چند مرتبه اي با استفاده از روش آناليز هموتوپي
(1389) JOURNAL OF KING SAUD UNIVERSITY SCIENCE. 23 151-155
16 - hossein jafari, maryam Alipour, هاله تجددي
همگرايي روش آشفتگي هموتوپي براي حل معادلات انتگرال
(1388) Thai Journal of Mathematics. 8 511-520


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 مباني آناليز عددي ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): شنبه 15:00-16:30 مکان: كلآس 31، درس(ت): دو شنبه 09:30-11:00 مکان: كلآس 28
2 محاسبات عددي ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 202
3 حل عددي معادلات انتگرال ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 17:00-19:00، درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00
4 مباني آناليز عددي ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): شنبه 15:00-16:30 مکان: كلآس 31، درس(ت): دو شنبه 09:30-11:00 مکان: كلآس 28
5 محاسبات عددي ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 202
6 حل عددي معادلات انتگرال ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 17:00-19:00، درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 09:30 19:00 حضور
2 يك شنبه 07:30 09:30 حضور
3 يك شنبه 17:00 19:30 مشاوره
4 دو شنبه 09:30 13:00 حضور
5 دو شنبه 15:00 19:00 مشاوره
6 سه شنبه 11:30 15:00 حضور
7 سه شنبه 17:00 19:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
8 چهار شنبه 07:30 13:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
9 چهار شنبه 17:00 18:30 حضور