كارشناسی , فیزیك هسته ای , دانشگاه شیراز , 1383 ← 1387
كارشناسی ارشد , فیزیك گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدانها , دانشگاه شیراز , 1387 ← 1389
دكترا , فیزیك گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدانها , دانشگاه شیراز , 1389 ← 1394


1397

بررسي پراكندگي جفت شده ي پاي اتا و كي كي بار در مدل سيگماي خطي تعميم يافته

كنفرانس فيزيك ايران -1397

سوده زارع پور, هاجر نوشاد, سيد محمد زبرجد - 1397/06/05
1396

آميختگي ميان مزون هاي اسكالر و گلوبال اسكالر

هشتمين كنفرانس فيزيك ذرات و ميدان ها

هاجر نوشاد, سيد محمد زبرجد, سوده زارع پور - 1396/11/25


موتورهاي گرمايي هولوگرافيكي با تصحيحات ريسماني و تابشي ناشي از نظريه ابرريسمان و الكتروديناميك كوانتومي

نيلوفر خراساني , [ سوده زارع پور, علي دهقاني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

بررسي پراكندگي پي پي در ناحيه كشسان در مدل سيگماي خطي تعميم يافته

حميدرضا صادقي , [ علي اكبر مهمان دوست خواجه داد, سوده زارع پور, وحيد دهقاني, محبوبه سياحي, سيدعليرضا علوي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96


1 - سوده زارع پور
انبساط ژول-تامسون هولوگرافيك در ابعاد پايين
(1400) PHYSICA SCRIPTA. 96 125011-1-125011-16
2 - سوده زارع پور
موتورهاي گرمايي هولوگرافيك جفت شده با نظريه ي پيمانه اي لگاريتمي
(1400) INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS D. 30 2150109-1-2150109-31
3 - Hajar Noshad, سيد محمد زبرجد, سوده زارع پور
آميختگي ميان مزون هاي اسكالر و گلوبال اسكالر
(1397) NUCLEAR PHYSICS B. 934 408-436


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 فيزيك 2 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 306، درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 306
2 رياضي فيزيك 1 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ت): شنبه 07:30-09:00 مکان: كلاس 30، درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00 مکان: كلآس 34 (سمعي و بصري)، درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:00 مکان: كلاس 21 (سمعي و بصري)
3 نظريه نسبيت علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 30، درس(ت): سه شنبه 15:00-16:30 مکان: كلاس 21 (سمعي و بصري)
4 فيزيك 2 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 306، درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 306
5 رياضي فيزيك 1 علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ت): شنبه 07:30-09:00 مکان: كلاس 30، درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00 مکان: كلآس 34 (سمعي و بصري)، درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:00 مکان: كلاس 21 (سمعي و بصري)
6 نظريه نسبيت علوم پایه فیزیك کارشناسی درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 30، درس(ت): سه شنبه 15:00-16:30 مکان: كلاس 21 (سمعي و بصري)

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 حضور
2 شنبه 09:30 15:00 حضور
3 شنبه 12:00 14:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
4 يك شنبه 08:00 10:00 مشاوره
5 يك شنبه 10:00 13:00 مشاوره
6 يك شنبه 10:00 12:00 مشاوره المپياد
7 يك شنبه 13:00 16:00 حضور
8 دو شنبه 08:00 13:00 حضور
9 دو شنبه 09:30 13:00 حضور
10 دو شنبه 14:00 16:00 مشاوره
11 سه شنبه 07:30 13:00 حضور
12 سه شنبه 07:30 09:30 مشاوره
13 سه شنبه 11:30 16:00 حضور
14 سه شنبه 13:00 15:00 مشاوره
15 سه شنبه 17:00 18:00 مشاوره
16 چهار شنبه 07:30 09:30 مشاوره المپياد
17 چهار شنبه 09:00 13:00 حضور
18 چهار شنبه 11:30 14:00 حضور