كارشناسی , آمار , دانشگاه فردوسی مشهد , 1366 ← 1371
كارشناسی ارشد , آمار , دانشگاه فردوسی مشهد , 1372 ← 1375
دكترا , آمار , لاوال , 1385 ← 1391


پیش‌گفتار کتاب
برنامه 1


1398

برآوردگر جديد تابع بقا با استفاده از تابع موجك براي داده هاي سانسور از راست

دومين كنفرانس دانشجويي آمار ايرن

مهراله مباركي, محمدحسين دهقان, حسين حسيني گيو - 1398/11/30

بررسي عوامل موثر بر اميد به زندگي بيماران مسلول با داده هاي ناقص شهر زاهدان، سالهاي 1393-1395

پنجين سمينار تخصصي نظريه قابليت اعماد و كاربردهاي آن

مژگان سالاري, محمدحسين دهقان - 1398/01/28
1397

Some Properties of the Estimation of Kendall's Tau Given Incomplete data

46th Annual Meettig In Montreal Quebec

فاطمه قنبري, محمدحسين دهقان - 1397/03/13
1396

برآورد مدل رگرسيون وقتي ضرايب مدل تابعي از يك متغير كمكي است

كنفرانس روشهاي نوين در قيمت گذاري هاي بيمه اي و آمارهاي صنعتي

محدثه صفري زاده, محمدحسين دهقان - 1396/06/12
1395

Semiparametric estimation procedure of dependence parameter in bivariate censored data

سيزدهين كنفرانس آمار ايران

فاطمه قنبري, محمدحسين دهقان - 1395/06/03

تابع بقاء شرطي تعميم يافته ناپارامتري وتعيين توزيع داده هاي سانسور فاصله اي

سيزدهمين كنفرانس امار ايران

زهره سليم جهان تيغ, محمدحسين دهقان - 1395/06/02

برآورد ناپارامتري پارامتر وابستگي خانواده هاي دو متغيره از توزيع ها

اولين سمينار تخصصي آمار ناپارامتري و كاربردهاي آن

فاطمه قنبري, محمدحسين دهقان - 1395/02/08
1394

كاربرد رگرسيون خطي معمولي و فازي براي داده هاي جغرافي با وجود داده هاي پرت

اولين كنفرانس بين المللي محاسبات نرم

محمدحسين دهقان, حجت الله دانشمند, نرگس خوش نظر - 1394/08/27

Study of Simple Linear Regression Based on Least Squares and Fuzzy Least Absolutes Deviations and its Application in Geography

چهارمين كنگره سيستم هاي هوشيمند و فازي

محمدحسين دهقان, فرهاد حميدي, مهسا سلاجقه - 1394/06/18

برآورد نيمه پارامتري پارامتر وابستگي، در يك خانواده از توزيع هاي دو متغيره

دهمين سمينار احتمال و فرايندهاي تصادفي

محمدحسين دهقان, فاطمه قنبري - 1394/05/28

بررسي اثرات توسعه كارآفريني بر توسعه مناطق روستايي (مطالعه موردي دهستان حسين آباد شهرستان انار )

اولين كنفرانس علوم جغرافيايي

سيروس قنبري, محمدحسين دهقان, حسين ميركي اناري - 1394/05/15

بررسي اثرات توسعه كارآفريني بر توسعه مناطق روستايي

اولين كنفرانس بين¬امللي علوم جغرافيايي (شيراز)

سيروس قنبري, محمدحسين دهقان, حسين ميركي اناري - 1394/05/15
1393

Predictive Model of Type 1 Diates Progression (Modeling cycle Waves of Circulating T Cells)

Workshop for Young Researchers in Mathematical Biology

S. Schnell, مجيد جابري دوركي, محمدحسين دهقان, آ خدرا, M. Pietropola - 1393/06/03
1392

ASYMPTOTIC PROPERTIES OF THE CONDITIONAL ESTIMATOR OF A FAILURE

نهمين كنفرانس آمار و احتمال زاهدان

محمدحسين دهقان, حسن زارعي - 1392/06/20
1389

A Comparison of the Performance of Some Non-parametric Estimators of the Conditional Survival Function with Interval-censored Data

Annual Meeting of the Statistical Society of Canada

محمدحسين دهقان, Thierry Duchesne - 1389/03/27
1379

بر آوردگروههاي UMVU و ML براي P(Y X ) و مقايسه آنها

پنجمين كنفرانس آمار آيران

محمدحسين دهقان, ابوالقاسم بزرگنيا - 1379/01/01

بهبود كرانهاي قابليت اعتماد و مقايسه آنها

ششمين كنفرانس بين المللي آمار آيران

محمدحسين دهقان, ابوالقاسم بزرگنيا -


برآورد پارامترهاي توزيع تعميم يافته پارتو و بررسي عملكرد برآوردگرها

زهره علائي فرادنبه , [ محمدحسين دهقان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

برآورد قابليت اعتماد سيسستم مقاومت-تنش p(x>y)خانواده توزيع هاي نمايي مثبت

فاطمه بلوچ ارباب مومني ابراهيم اب , [ محمدحسين دهقان ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

ارائه الگوريتم بهبوديافته خوشه‌بندي براساس روش K ميانگين

احسان نادي , [ محمدحسين دهقان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

توزيع‌هاي بر و پارتو گسسته

جميله برهانزهي , [ محمدحسين دهقان, سيدمهدي امير جهانشاهي, مراد عليزاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

رگرسيون وزني موضعي و كاربرد آن

قاسم باراني پوراصل , [ محمدحسين دهقان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

توزيع هندسي نمايي شده، تعميم ديگري از توزيع هندسي

سميه اصغري , [ محمدحسين دهقان, سيدمهدي امير جهانشاهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

آناليز تابعي تابع بقا شرطي با متغير كمكي تابعي از زمان و برآورد آن با داده هاي سانسور شده

مهراله مباركي , [ محمدحسين دهقان, حسين حسيني گيو ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

روش بوت استرپ در آزمون فرض هاي آماري يك و دو نمونه اي در مورد واريانس متغير تصادفي

اعظم شهركي , [ محمدحسين دهقان, حامد احمدزاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

انتخاب مفصل با استفاده از معيارهاي نظريه اطلاع

الهه شيباني , [ محمدحسين دهقان, حامد احمدزاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

روش هاي متداول تشخيص نقاط پرت در رگرسيون لجستيك

ميردوست رييسي , [ محمدحسين دهقان, حامد احمدزاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

مباحثي در نظريه شانس- آنتروپي

رضا احمدي , [ محمدحسين دهقان, حامد احمدزاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي مدلهاي رگرسيون غير خطي و برازش مدل بر داده هاي الكتروشيمي با متغير سطح

محدثه صفري زاده , [ محمدحسين دهقان ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

برآوردنرخ شكست ناپارامتري شرطي با داده هاي سانسور فاصله اي توسط كرنل

سميه محمدپور , [ محمدحسين دهقان ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

مطالعه ي توزيع نمايي تعميم يافته دو متغيره چند پارامتري

مينا محمدي پاي اندر , [ محمدحسين دهقان, حامد احمدزاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

توابع چگالي و توزيع وزني (استفاده از تابع هسته براي هموارسازي توابع چگالي و توزيع)

فائزه دامني , [ محمدحسين دهقان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

بررسي رابطه بين شاخص حاكميت شركتي وافشا داوطلبانه درشركتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

رحمان عمراني , [ محمدعلي مرادي, محمدحسين دهقان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

تاثير تجديد ارائه صورتهاي مالي برارزش شركت وتامين مالي شركتهاي پذيرفته دربورس اوراق بهادار تهران

محسن خستوانه , [ محمدعلي مرادي, محمدحسين دهقان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

بررسي رابطه بين بازده دارايي ها ونسبت هاي اهرم مالي باسود خالص شركتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

حجت نجف پورجنا قرد , [ محمدعلي مرادي, محمدحسين دهقان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

بررسي تاثير انفرادي ومتقابل انگيزه هاي مديريت سودوحاكميت شركتي برچسبندگي هزينه هادربورس اوراق بهادارتهران

اكرم ضياالديني دشتخاكي , [ حسن يزدي فر, محمدحسين دهقان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

تبيين اثرات توسعه كار آفريني بر توسعه اقتصادي – اجتماعي مناطق روستايي

حسين ميركي اناري , [ سيروس قنبري, محمدحسين دهقان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

يك روش برآورد نيمه پارامتري پارامترهاي وابستگي در خانواده هاي چند متغيره از توزيع ها

فاطمه قنبري , [ محمدحسين دهقان ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

برآورد ناپارامتري تابع بقاء شرطي با استفاده از تابع هسته (كرنل) براي داده هاي سانسور از راست

مژگان سالاري , [ محمدحسين دهقان ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

تعميم برآوردگر "ترن بول" براي برآورد ناپارامتري تابع شرطي بقا با داده هاي سانسور فاصله اي

زهره سليم جهانتيغ , [ محمدحسين دهقان ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي ميزان انطباق آموزشهاي كارشناسي حسابداري دردانشگاه بانوع وميزان تخصص موردنياز حرفه(ديدگاه اساتيد،دانشجويان وفارغ التحصيلان حسابداري دردانشگاههاي شهرزاهدان وكارفرمايان حسابداري درشهرزاهدان)

مهديه مودي , [ حسن يزدي فر, محمدحسين دهقان ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي آنتروپي اقلام صورت هاي مالي دربورس اوراق بهادارتهران

سميه احمدي زاده , [ محمدعلي مرادي, محمدحسين دهقان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

ريگرسيون خطي فازي

مهسا سلاجقه , [ محمدحسين دهقان, حسن زارعي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92


1384

مقدمه اي بر سريهاي زماني و كاربردهاي آن

محمد اميني, ابولقاسم يزرگ نيا, محمدحسين دهقان - دانشگاه سيستان و بلوچستان - 1384 ايران
1400

آموزش جامع نرم افزار R و كاربردهاي آن

محمدحسين دهقان, نرگس خوش نظر - دانشگاه سيستان و بلوچستان - 1400 ايران


معاون آموزشي دانشكده رياضي

از تاریخ 1394/06/23 تا تاریخ 1396/10/23

رئيس مركز سيستم هاي فازي

از تاریخ 1393/11/15 تا تاریخ 1394/06/01

مدير اجرايي مجله سيستم هاي فازي ايران

از تاریخ 1393/08/19 تا تاریخ 1395/08/19

معاون پژوهشي دانشكده رياضي

از تاریخ 1396/10/23 تا تاریخ 1398/05/31

رئيس دانشكده صنعت و معدن خاش

از تاریخ 1398/09/23 - ادامه دارد


1 - اعظم شهركي, محمدحسين دهقان, حامد احمدزاده
رويكرد بوت استرپ در آزمون فرضيه براي واريانس متغير تصادفي فازي
(1400) سيستم هاي فازي و کاربردها. 4 187-204
2 - مژگان سالاري, محمدحسين دهقان, سيد محمد هاشمي شهري
An Analysis of the Survival Probability of Tuberculosis Patients with Right Censored and Interval Censored Observation in Zahedan during 2014 - 2016
(1398) Zahedan Journal of Research in Medical Sciences. 21 1-7 مشاهده مقاله
3 - حامد احمدزاده, Rong Gao, محمدحسين دهقان, رضا احمدي
آنتروپي مثلثي جزيي براي متغيرهاي تصادفي نادقيق و كاربرد آن
(1397) Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing. 9 1455-1464 مشاهده مقاله
4 - محمدحسين دهقان, زهرا ياوري, ميثم نوروزي فر
آناليز واكنش كاتاليست با استفاده از رگرسيون وقتي پارامتر مدل وابسته به يك متغير كمكي است
(1397) ACS Omega. 3 16795-16804 مشاهده مقاله
5 - سيروس قنبري, محمدحسين دهقان, حسين ميركي اناري
اولويت بندي مكاني توسعه كارآفريني با تاكيد بر صنايع تبديلي كشاورزي در مناطق روستايي با بهره گيري از مدل ويكور مطالعه موردي: دهستان حسين آباد شهرستان انار
(1396) آمايش جغرافيايي فضا. 7 211-223
6 - سيروس قنبري, محمدحسين دهقان, حسين ميرکي اناري
تبيين و ارزيابي نقش كارآفريني در توسعه روستايي با تاكيد بر صنايع دستي نمونه موردي: روستاهاي بخش مركزي شهرستان انار
(1396) مجله پژوهش و برنامه ريزي روستايي. 6 119-132
7 - سيروس قنبري, محمدحسين دهقان, حسن ميرکي
عوامل مؤثر بر توسعه كارآفريني در گردشگري روستايي
(1395) مطالعات مديريت گردشگري. 10 1-20
8 - حامد احمدزاده, Rong Gao, محمدحسين دهقان, Yuhong Sheng
آنتروپي جزيي براي متغيرهاي تصادفي نادقيق
(1395) JOURNAL OF INTELLIGENT and FUZZY SYSTEMS. 33 105-112
9 - محمدحسين دهقان, Thierry Duchesne
برآورد تابع بقاي شرطي زمان شكست به شرط يك متغير كمكي زمان متغير با مشاهدات سانسورشده ي بازه اي
(1394) Journal of the Iranian Statistical Society. 15 1-28
10 - محمدحسين دهقان, Thierry Duchesne
بسط و شرطي كردن برآوردگر ناپارامتري ترن بول براي تابع بقاء به شرط متغير تصادفي پيوسته براي داده هاي سانسورشده فاصاه اي
(1390) LIFETIME DATA ANALYSIS. 17 234-255
11 - محمدحسين دهقان, Thierry Duchesne
On the performance of some non-parametric estimators of the conditional survival function with interval-censored data
(1390) COMPUTATIONAL STATISTICS and DATA ANALYSIS. 55 3355-3364 مشاهده مقاله


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 رگرسيون2 ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر آمار کارشناسی درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 01، درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:30
2 استنباط آماري 2 ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر آمار کارشناسی ارشد درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30، درس(ت): چهار شنبه 17:00-19:00
3 رگرسيون2 ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر آمار کارشناسی درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 01، درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:30
4 استنباط آماري 2 ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر آمار کارشناسی ارشد درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30، درس(ت): چهار شنبه 17:00-19:00

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 18:00 حضور دانشكده خاش- پيگيري برنامه هاي توسعه فيزيكي
2 شنبه 07:30 13:00 حضور دانشكده صنعت و معدن
3 شنبه 15:30 18:30 حضور دانشكده صنعت و معدن
4 يك شنبه 07:30 18:00 حضور دانشكده خاش- پيگيري برنامه هاي ارتباطي شهر
5 يك شنبه 07:30 18:30 حضور دانشكده صنعت و معدن
6 دو شنبه 09:30 11:30 مشاوره شوراي پژوهشي دانشگاه
7 دو شنبه 09:30 11:30 عدم دسترسي شوراي پژوهشي دانشگاه
8 دو شنبه 11:30 15:00 مشاوره دانشجويان
9 دو شنبه 11:30 14:00 مشاوره دانشگاه- سازمان مركزي
10 سه شنبه 07:30 18:00 حضور دانشكده خاش- مطالبات از داشگاه
11 سه شنبه 08:00 18:30 حضور دانشكده صنعت و معدن
12 چهار شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد محل كار
13 چهار شنبه 09:30 15:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
14 پنج شنبه 07:30 18:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد محل كار
15 پنج شنبه 07:30 17:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه