كارشناسی ارشد , مهندسی برق-مخابرات , دانشگاه تهران , 1372 ← 1374
دكترا , مهندسی برق- مخابرات (میدان) , كانادا - واترلو , 1382 ← 1388


1398

تحليل مد مشخصه آنتن پچ ريزنواردايروي با پينهاي اتصال كوتاه

بيست و هفتمين كنفرانس مهندسي برق ايران

ريحانه مير, جواد احمدي شكوه, حميده دشتي خويدكي - 1398/02/10
1397

طراحي و تحليل آنتن الكتريكي كوچك بهره مند از فرامواد با استفاده از تئوري مد مشخصه

ششمين كنفرانس الكترومغناطيس مهندسي ايران

عاطفه سهرابي, حميده دشتي خويدكي, جواد احمدي شكوه - 1397/03/30

بررسي رفتار سلول واحد فرامواد در برخورد موج الكترومغناطيس با استفاده از تحليل مد مشخصه

ششمين كنفرانس اكترومغناطيس مهندسي ايران

مريم شه بخش, جواد احمدي شكوه - 1397/03/30

بررسي جايابي تغذيه در آنتن هم موقعيت چند ورودي چند خروجي با استفاده از تئوري مد مشخصه

ششمين كنفرانس الكترومغناطيس مهندسي ايران

مصطفي پروين, جواد احمدي شكوه - 1397/03/30

تحليل مد مشخصه يك تشديد گر دي الكتريك مثلثي و استفاده از نتايج بدست آمده جهت طراحي يك آنتن تشديدگر دي الكتريك در باند آي اس ام

ششمين كنفرانس الكترومغناطيس مهندسي ايران

مهدي صوفي, جواد احمدي شكوه - 1397/03/30

تحليل مد مشخصه آنتن پچ مربعي ريزنواري هم مركز با حلقه مريعي

ششمين كنفرانس الكترومغناطيس مهندسي ايران

ريحانه مير, حميده دشتي خويدكي, جواد احمدي شكوه - 1397/03/30
1396

طراحي و ساخت آنتن مايكرواستريپ تركيبي هم مركز براي كاربرد شبكه سنسوري تعيين موقعيت

پنجمين كنفرانس الكترومغاطيس مهندسي ايران

احسان حاتمي, جواد احمدي شكوه - 1396/01/30

طراحي و شبيه سازي ميكسر خود نوسان ساز در هارمونيك دوم با سلول رزونانسي بهبود يافته

پنجمين كنفرانس الكترومغاطيس مهندسي ايران

ميثم محمدي, جواد احمدي شكوه - 1396/01/30
1395

Nondestructive Sub-surface Microwave Imaging of Biomaterials

بيست و چهارمين كنفرانس مهندسي برق ايران

فاطمه كاظمي, فرحناز مهنا, جواد احمدي شكوه - 1395/02/21

تصويربرداري زيرسطحي با امواج ماكروويو براي كاربردهاي گياه پزشكي

چهارمين كنفرانس ملي الكترومغناطيس مهندسي ايران (كام 94)

فاطمه كاظمي, فرحناز مهنا, جواد احمدي شكوه - 1395/01/25


1378

تحليل و بررسي روشهاي رفع آلودگي صوتي

جواد احمدي شكوه, سيدمسعود بركاتي - 1378 -

بررسي روشهاي ارتباط دهي و مكانيزاسيون روبات آزمايشگاهي با رايانه

سيدمسعود بركاتي, جواد احمدي شكوه - 1378 -


تحليل وطراحي آنتن هاي معلق با استفاده از تحليل مدهاي مشخصه

ريحانه مير , [ جواد احمدي شكوه, حميده دشتي خويدكي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

محاسبه ي ضريب كيفيت آنتن هاي الكتريكي كوچك با استفاده از تحليل مد مشخصه

عاطفه سهرابي , [ جواد احمدي شكوه, حميده دشتي خويدكي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

تحليل وطراحي المان انتخابگر فركانسي با استفاده از تحليل مود مشخصه

مريم شه بخش , [ جواد احمدي شكوه ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

طراحي وساخت آنتن مايكرواستريپ دو باندي براي كاربرد شبكه سنسوري تعين موقعيت

احسان حاتمي , [ جواد احمدي شكوه ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

طراحي وساخت ميكسر خودنوسان ساز مايكروويو با مدار تشديد بهبود يافته

ميثم محمدي , [ جواد احمدي شكوه ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

طراحي وساخت پروب ميدان نزديك براي تشخيص اهداف دفن شده در زير زمين (مين ياب )

حوريه يوسفي , [ جواد احمدي شكوه, فاطمه كاظمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

طراحي ، شبيه سازي وساخت آنتن هاي ريز نواري با كاربرد چند گانه براي سيستم هاي ارتباطي همراه

معين شيباني منفرد , [ جواد احمدي شكوه, سيدرامين عماديان ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي واجراي روش هاي افزايش ضريب كيفيت پروب تصوير برداري مايكروويو

الهه نعمتي مهكويه , [ جواد احمدي شكوه, فاطمه كاظمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

طراحي، شبيه سازي وساخت فيلتر فرا پهن باند مايكرواستريپ با قابليت حذف باندهاي متداخل

مونا يزداني شواكند , [ جواد احمدي شكوه, سيدرامين عماديان ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

طراحي ، شبيه سازي وساخت آنتن مايكرواستريپ مالتي باند

اميررضا جلالي خليل ابادي , [ جواد احمدي شكوه, سيدرامين عماديان ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

طراحي وساخت وشبيه سازي ميكرواستريپ فرا پهن با قابليت حذف باندهاي اضافي

علي رضا وفادار , [ جواد احمدي شكوه, سيدرامين عماديان ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

طراحي وساخت آنتن مايكرواستريپ جهت سيستمهاي چند فرستنده وچند گيرنده

فرزانه كشتكار , [ جواد احمدي شكوه, فرشته السادات جعفري ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

طراحي وساخت ساختارهاي چند آنتني با اثر تزويج كاهش يافته براي كاربرد WiFi

محمد حسنوند , [ جواد احمدي شكوه, سيدرامين عماديان ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

طراحي يك ميكسر مايكروويو مجهز به سيستم خود نوسان ساز

مجتبي ميري , [ جواد احمدي شكوه ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

طراحي و بهينه سازي تغذيه آنتن انعكاسي هوشمند جهت پرتودهي متقارن

سيدسجاد اشرف زاده , [ جواد احمدي شكوه ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بهبود مشخصات تشعشعي آنتن شيپوري هرمي مبتني بر فناوري SIW چند لايه با استفاده از حفره تشديد

فاطمه همايون , [ جواد احمدي شكوه ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

مطالعه پاسخ فركانسي مواد پتروشيمي از طريق اندازه گيري ثابت دي الكتريك و نفوذپذيري به روش موجبري

كامبيز هرسمي , [ جواد احمدي شكوه ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

مدلسازي كانال انتشار سيستمهاي مخابراتي IFSO

احمدعلي شاطرزاده , [ جواد احمدي شكوه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

تست غيرمخرب خطوط ريلي با استفاده از امواج الكترومغناطيس

علي كيخا , [ جواد احمدي شكوه, فرشته السادات جعفري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

طراحي و اجراي يك سيستم عملياتي شبكه سنسوري تعيين موقعيت در باند UHF

نعيم رهسپار , [ جواد احمدي شكوه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

تشخيص موقعيت هواپيماهاي غير نظامي از طريق بررسي سيگنال راديويي دريافتي

اسماعيل ماه گلي , [ جواد احمدي شكوه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

طراحي وساخت آنتن شيپوري موجدار مبتني بر موجبر لايه اي يكپارچه (SIW)

زهرا قلي پورشهركي , [ جواد احمدي شكوه ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

طراحي آنتن دوقطبي متناوبلگاريتمي براي باندفركانسي wi-fi وكوچك سازي آن بااستفاده از هندسه فراكتال درختي

عباس محمديان , [ جواد احمدي شكوه ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

پنهان سازي اجسام سطحي وزير سطحي با استفاده از ساختارهاي فرامود صوتي (آگوستيكي)

محمدمهدي شعاعي , [ جواد احمدي شكوه ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

مطالعه تجربي توزيع پراكندگي امواج الكترومغناطيس از سطوح مختلف وارايه مدل آماري مناسب

امير صدقياني , [ جواد احمدي شكوه ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

طراحي ساختارهاي فرامواد مبتني بر موجبر لايه اي يكپارچه (SIW)

انيسه وحيدي خباز , [ جواد احمدي شكوه ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

كاهش اثر تزويج متقابل در آنتن هاي آرايه اي مايكروستريپ با استفاده از عناصر پارازيتيك

فرهاد يوسف پور , [ جواد احمدي شكوه ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

مدل سازي هندسي كانال هاي چند ورودي - چند خروجي

فاطمه زاده پاريزي , [ جواد احمدي شكوه, مهري مهرجو ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

شكل دهي پرتو آنتن هاي انعكاسي بشقابي با استفاده از شبكه تغذيه آرايه فاز شده

محمدمهدي تمدن دار , [ جواد احمدي شكوه, هنگامه كشاورز ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي عملكرد لينك راديوييدر شبكه نانو آنتن ها

محسن كرمي راد , [ مهري مهرجو, جواد احمدي شكوه, طاهره فنايي شيخ الاسلامي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

طراحي و شبيه سازي تشديدگر ممز سيستمهاي بدون سيم

سعيد اسدي , [ طاهره فنايي شيخ الاسلامي, جواد احمدي شكوه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بهبود مشخصات كاربردي ساختارهاي فرامواد از طريق تجزيه و تحليل پارامترهاي بنيادي آنها

عبدالشكور تمنداني , [ جواد احمدي شكوه, سيدسعيد توكلي افشاري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

مطالعه انتشار راديويي سيگنالهاي ضربه اي در محيطهاي غير ايده آل

حميد مختاري ترشيزي , [ شهرام مهنا, هنگامه كشاورز, جواد احمدي شكوه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بهينه سازي پوشش در شبكه هاي بي سيم در يك محيط بسته

زينب طالع پور , [ سيدسعيد توكلي افشاري, جواد احمدي شكوه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89


1399

طراحي مدارهاي مايكروويو (فعال و غير فعال)

جواد احمدي شكوه - دانشگاه سيستان و بلوچستان - 1399 ايران


1 - مصطفي پروين, جواد احمدي شكوه, حميده دشتي خويدكي
شكل دهي منظم الگو آنتن چند مود بر مبناي تحليل مود مشخصه
(1400) AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS. 135 153700-1-153700-13 مشاهده مقاله
2 - عاطفه غلامي, جواد احمدي شكوه, حميده دشتي خويدكي
Analytical study of Fano phenomenon in plasmonic hexamer and heptamer using characteristic mode theory
(1400) OPTIK. 243 167388-1-167388-16 مشاهده مقاله
3 - مصطفي پروين, جواد احمدي شكوه, حميده دشتي خويدكي
تعيين محل تغذيه و شكل دهي الگوي ميدان در آنتن هم موقعيت MIMO با استفاده از تئوري مود مشخصه
(1399) مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران. 18 257-262
4 - فرشته قدسي, حميده دشتي خويدكي, جواد احمدي شكوه
Design of a multilayer nano-antenna as a hyperbolic metamaterial with Fano response for optical sensing
(1399) OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS. 52 1-16 مشاهده مقاله
5 - مصطفي پروين, جواد احمدي شكوه, حميده دشتي خويدكي
Systematic feed locating in multi-mode MIMO antennas using characteristic mode theory
(1399) AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS. 126 153399-1-153399-9 مشاهده مقاله
6 - مونا يزداني شواكند, جواد احمدي شكوه
Compact UWB filter with narrow notched band based on grounded circular patch resonator
(1398) International Journal of Ultra Wideband Communications and Systems. 4 16-21 مشاهده مقاله
7 - زهرا قلي پورشهركي, جواد احمدي شكوه
Substrate Integrated Waveguide Corrugated Horn Antenna
(1398) WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS. 109 1605-1614 مشاهده مقاله
8 - عاطفه سهرابي, حميده دشتي خويدكي, جواد احمدي شكوه
Design and analysis of a broadband electrically small antenna using characteristic mode theory
(1398) AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS. 113 152991-1-15299-8 مشاهده مقاله
9 - فاطمه كاظمي, فرحناز مهنا, جواد احمدي شكوه
Detection of biological abnormalities using a near-field microwave microscope
(1397) International Journal of Microwave and Wireless Technologies. 10 1-9
10 - فاطمه كاظمي, فرحناز مهنا, جواد احمدي شكوه
Microwave reflectometry for noninvasive imaging of skin abnormalities
(1397) AUSTRALASIAN PHYSICAL and ENGINEERING SCIENCES IN MEDICINE. 41 881-890
11 - فاطمه كاظمي, فرحناز مهنا, جواد احمدي شكوه
Microwave Near-field Imaging of Biological Samples Using a Microstrip Resonator Probe
(1397) IETE JOURNAL OF RESEARCH. 10 1-8 مشاهده مقاله
12 - سيد رامين عماديان, جواد احمدي شكوه, A. Raisi, C. Ghobadi, J. Nourinia
Time-domain properties of dual-band-notched circle-like slot antenna in indoor environments
(1397) ELECTRONICS LETTERS. 55 10-12 مشاهده مقاله
13 - مونا يزداني شواكند, جواد احمدي شكوه
طراحي بر مبناي تئوري يك فيلتر فوق پهن باند با دو باند توقف
(1397) WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS. 100 1219-1233
14 - سيد رامين عماديان, جواد احمدي شكوه, چنگيز قبادي, جواد نوري نيا
Study on frequency and impulse response of novel triple band notched UWB antenna in indoor environments
(1397) AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS. 96 93-106 مشاهده مقاله
15 - سيد رامين عماديان, جواد احمدي شكوه, عبداباسط آسكاني, عبدامالك رييسي
Novel and simple monopole blade antenna with ultra-wide bandwidth for avionics applications
(1397) International Journal of Ultra Wideband Communications and Systems. 3 237-240 مشاهده مقاله
16 - زينب اسكندري, اصغر كشتكار, جواد احمدي شكوه
A narrow-frame antenna for WWAN/LTE/WiMAX/WLAN mobile phones
(1397) AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS. 94 244-252 مشاهده مقاله
17 - فرشته السادات جعفري, جواد احمدي شكوه
Reconfigurable microwave SIW sensor based on PBG structure for high accuracy permittivity characterization of industrial liquids
(1397) SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL. 283 386-395 مشاهده مقاله
18 - سيد رامين عماديان, جواد احمدي شكوه
Study on frequency and time domain properties of novel triple band notched UWB antenna in indoor propagation channel
(1397) INTERNATIONAL JOURNAL OF RF AND MICROWAVE COMPUTER-AIDED ENGINEERING. 28 e21428- مشاهده مقاله
19 - سيد رامين عماديان, جواد احمدي شكوه
Time-domain analysis of compact dual band-notched slot antenna in indoor environments
(1397) International Journal of Microwave and Wireless Technologies. 10 1186-1195 مشاهده مقاله
20 - فاطمه كاظمي, فرحناز مهنا, جواد احمدي شكوه
تصويربرداري مايكروويو بصورت غير مخرب و با دقت بالا از بافتهاي گياهي و حيواني
(1396) AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS. 84 177-185
21 - فرشته السادات جعفري, جواد احمدي شكوه
سطح انتخابگر فركانسي جهت تعيين مشخصات الكتريكي روغن صنعتي و اثر اضافه كردن نانو ذرات در باند x
(1396) JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS. 47 1397-1404
22 - الهه نعمتي, جواد احمدي شكوه, فاطمه کاظمي
طراحي و ساخت يك پروب ميدان نزديك با Q بالا براي آشكارسازي درز زير سطحي
(1396) Journal of Communication Engineering. 7 1-10
23 - تمدن دار محمد مهدي, هنگامه كشاورز, جواد احمدي شكوه
شكل دهي پرتو آنتن هاي انعكاسي مجهز به تغذيه آرايه با وزن دهي غير يكنواخت
(1396) WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS. 97 5511-5525
24 - فرشته السادات جعفري, جواد احمدي شكوه
افزايش كيفيت تشخيص نوع سيالات صنعتي با استفاده از سنسور مايكروويو مجهز به ساختار EBG
(1395) AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS. 2017 152-159
25 - عليرضا جلالي, جواد احمدي شكوه, سيد رامين عماديان
COMPACT MULTIBAND MONOPOLE ANTENNA FOR UMTS, WiMAX, AND WLAN APPLICATIONS
(1394) MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS. 58 844-847
26 - جواد احمدي شكوه, Reza Rafi, Aidin Taeb, Saffiedin Safavi-Naeini
شكل دهي پرتو چند ورودي چند خروجي و اندازه گيري كانال انتشار در محدوده فركانسي 57-64 GHz
(1393) Transactions on Emerging Telecommunications Technologies. 1003-1009
27 - فاطمه زاده پاريزي, مهري مهرجو, جواد احمدي شكوه
مدل سازي هندسي كانال انتشار چندورودي چندخروجي با وجود توزيعي از پراكنده كننده ها بين ايستگاه پايه و ايستگاه كاربر
(1393) مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران. 12 148-152
28 - زينب اسکندري, اصغر کشتکار, جواد احمدي شكوه, ليلا قنبري
يك فراكتال نوين براي افزايش كارايي و كاربرد در آنتنهاي موبايل LTE
(1393) MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS. 57 2429-2434
29 - سيد رامين عماديان, جواد احمدي شكوه
Very Small Dual Band-Notched Rectangular Slot Antenna With Enhanced Impedance Bandwidth
(1393) IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION. 63 4529-4534
30 - محسن کريمي راد, مهري مهرجو, جواد احمدي شكوه, طاهره فنايي شيخ الاسلامي, سيدمحمدحسين رنجبران
آنتنهاي گيرنده نانوتيوب كربوني در باند مگاهرتز
(1393) Current Nanoscience. 11 669-675
31 - سيد رامين عماديان, جواد احمدي شكوه
Modified Ground Circle Like-Slot Antenna with Dual Band- Notched Characteristics for Super UWB Applications
(1393) APPLIED COMPUTATIONAL ELECTROMAGNETICS SOCIETY JOURNAL. 30 436-443
32 - M. Karamirad, مهري مهرجو, جواد احمدي شكوه, طاهره فنايي شيخ الاسلامي, S.M.H ranjbaran
Carbon Nanotube Receiver Antennas in MHz Band
(1393) Current Nanoscience. 1-7
33 - سيد رامين عماديان, جواد احمدي شكوه, عبدالمالک رِييسي, عبدالباسط آسکاني, جلال نظري
Frequency and Time Domain Investigation of Compact UWB Slot Antenna with Triple Band Notched Characteristics
(1393) APPLIED COMPUTATIONAL ELECTROMAGNETICS SOCIETY JOURNAL. 30 1348-1353
34 - جواد احمدي شكوه, هنگامه كشاورز
RF beamforming for MIMO cognitive user
(1392) AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS. 67 1079-1085
35 - عبدالشكور تمنداني, فرشته السادات جعفري, جواد احمدي شكوه, سيدسعيد توكلي افشاري
Dual-band planar monopole antenna loaded with rotated inner ring of SRRs
(1392) international research journal of applied and basic sciences. 4 1791-1796
36 - زينب طالع پور, جواد احمدي شكوه, سيدسعيد توكلي افشاري
Optimum indoor signal coverage of dense distributed receivers via ray tracing coupled with genetic algorithm
(1392) International Journal of Information and Communication Technology Research (IJICT. 5 27-33
37 - زينب طالع پور, جواد احمدي شكوه, سيدسعيد توكلي افشاري
optimum coverage/capacity in MIMO indoor channel with minimum transmitters
(1392) WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS. 71 1989-2001
38 - جواد احمدي شكوه, سيدسعيد توكلي افشاري
Wideband planar split ring resonator based metamaterials
(1391) Progress In Electromagnetics Research M. 28 115-128
39 - سيدسعيد توكلي افشاري, جواد احمدي شكوه
Transmitter Antenna Placement in Indoor Environments Using Particle Swarm Optimisation
(1391) INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS. 100 999-1099
40 - جواد احمدي شكوه, هنگامه كشاورز
شكل دهي پرتو آنتن براي كاربر مخابرات ادراكي مجهز به سامانه چند ورودي چند خروجي
(1391) AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS. 67 1079-1085
41 - زينب طالع پور, جواد احمدي شكوه, سيدسعيد توكلي افشاري
پوشش سيگنال بهينه براي گيرنده ها با توزيع بالا از طريق تركيب روش دنبال كردن اشعه و الگوريتم ژنتيك
(1391) International Journal of Information and Communication Technology Research (IJICT. 5 27-33
42 - جواد احمدي شكوه, سيدسعيد توكلي افشاري
Optimality of Transmitter Location in Wireless Network with RAKE Receivers
(1390) IET Communications. 6 3059-3064
43 - زينب طالع پور, جواد احمدي شكوه, سيدسعيد توكلي افشاري
Optimality of transmitter location in a wireless network with RAKE receivers
(1390) IET Communications. 6 3059-3064
44 - جواد احمدي شكوه
Pre-LNA smart soft antenna selection for MIMO spatial multiolexing/diversity system when amplifier/sky noise dominates
(1389) EUROPEAN TRANSACTIONS ON TELECOMMUNICATIONS. -
45 - جواد احمدي شكوه
بررسي محدوده كاركرد سامانه هاي چند ورودي چند خروجي مجهز به انتخاب آنتن تركيبي
(1389) International Journal of Antennas and Propagation. 1-6
46 - جواد احمدي شكوه, Hamid Reza Jamali, Safifiedin Safavi-Naeini
Pre-LNA smart soft antenna selection for MIMO spatial multiplexing/diversity system when amplier/sky noise dominates
(1388) Transactions on Emerging Telecommunications Technologies. 663-677
47 - Mohammadv Fakharzadeh, Mohammad-Reza Nezhad-Ahmadi, Behzad Biglarbegian, جواد احمدي شكوه, Safeddin S
CMOS Phased Array Transceiver Technology for 60 GHz Wireless Applications
(1388) IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION. 58 1093-1104


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 اصول سيستمهاي رادار مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق -مخابرات کارشناسی ارشد درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس شماره1، درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس شماره1
2 مدارهاي فعال مايكروويو مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق -مخابرات دکتری درس(ت): چهارشنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس شماره1، درس(ت): چهارشنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس شماره1
3 مباحث ويژه در مهندسي مايكروويو مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق -مخابرات دکتری درس(ت): شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس شماره1، درس(ت): دوشنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس شماره1

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 حضور مطالعه
2 شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
3 شنبه 11:30 13:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
4 شنبه 13:00 15:00 کلاس درس مباحث ويژه در مهندسي مايكروويو (20
5 يك شنبه 07:30 09:30 حضور مطالعه
6 يك شنبه 09:30 11:30 حضور شوراي گروه مخابرات
7 يك شنبه 11:30 13:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
8 يك شنبه 13:00 15:00 مشاوره دانشجويان درس مباحث ويژه
9 دوشنبه 07:30 09:30 حضور مطالعه
10 دوشنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
11 دوشنبه 11:30 13:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
12 دوشنبه 13:00 15:00 کلاس درس مباحث ويژه در مهندسي مايكروويو (20
13 سه شنبه 07:30 09:30 حضور مطالعه
14 سه شنبه 09:30 11:30 کلاس درس اصول سيستمهاي رادار (2012730_01) <
15 سه شنبه 11:30 13:00 مشاوره دانشجويان درس رادار
16 سه شنبه 13:00 15:00 کلاس درس اصول سيستمهاي رادار (2012730_01) <
17 چهارشنبه 07:30 09:30 حضور مطالعه
18 چهارشنبه 09:30 11:30 کلاس درس مدارهاي فعال مايكروويو (2012738_01
19 چهارشنبه 11:30 13:00 مشاوره دانشجويان درس مدارهاي فعال مايكروويو
20 چهارشنبه 13:00 15:00 کلاس درس مدارهاي فعال مايكروويو (2012738_01
21 پنج شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد با تعيين وقت قبلي
22 پنج شنبه 09:30 15:00 راهنمايي دانشجويان دكتري با تعيين وقت قبلي