كارشناسی , علوم اقتصادی-اقتصاد صنعتی , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1377 ← 1380
كارشناسی ارشد , علوم اقتصادی - اقتصادنظری , دانشگاه تهران , 1380 ← 1382
دكترا , علوم اقتصادی-اقتصادبخش عمومی و مالی , دانشگاه علامه طباطبائی , 1385 ← 1390


بررسي اثر نرخ ارز بر شاخص قيمت در صنايع كارخانه¬اي ايران

حميرا افشون , [ محمدنبي شهيكي تاش, اعظم محمدزاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي تاثير عدم تقارن اطلاعات بر تلاطم و بازده سهام (مطالعه موردي صنايع فعال بخش كشاورزي در بورس تهران)

كيوان جهان بخشي , [ محمدنبي شهيكي تاش, محمد ميرباقري جم ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

تحليل داده ستانده مصرف انرژي در بخش هاي مختلف اقتصاد ايران با تاكيد بر بخش كشاورزي

نسرين حسين بر , [ محمدنبي شهيكي تاش, رمضان حسين زاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي رفتار پويا و ويژگي هاي بازار سرمايه ايران با لحاظ شكست هاي ساختاري برونزا و درونزا

باقر قلندري زاده , [ مصيب پهلواني, محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي تاثير ادغام بانكي بر اندازه رقابت در بازار متشكل پولي ايران

محبوبه روستائي , [ محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

آزمون اثر رقابت بانكي بر شكنندگي بازارهاي مالي در ايران

ابراهيم سپاهي , [ محمدنبي شهيكي تاش, كامران محمودپور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

شناسايي و اولويت بندي مولفه هاي اثر گذار در راستاي توسعه شركت هاي دانش بنيان در استان كرمان

سميه منصوري , [ زهرا وظيفه, محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

تاثير مخارج دولت بررشد اقتصادي و رشد منطقه اي در ايران

سيده محدثه سيدشاه آبادي , [ محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي ناسازگاري زماني در سياست هاي پولي در اقتصاد ايران

نسرين حسين ابادي , [ محمدنبي شهيكي تاش, غلامرضا زمانيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

تاثير ريسك اطلاعات بر نوسانات بازار(مطالعه شركت هاي منتخب بازار بورس اوراق بهادار تهران)

مهديه علي صوفي , [ محمدنبي شهيكي تاش, مجتبي فرخي استاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

آزمون تجربي تئوري قيمت گذاري آربيتراژ در بورس اوراق بهادار تهران

مسلم مرادزاده , [ محمدنبي شهيكي تاش, محمداسماعيل اعزازي, حبيب ا... سالارزهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

سنجش ضريب تمركز فضايي صنايع كارخانه اي در استان هاي ايران

كامليا روديني , [ محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

تاثير عدالت آموزشي بر كاهش نابرابري هاي افقي منطقه اي در ايران

عليرضا مير , [ محمدنبي شهيكي تاش, مصيب پهلواني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

بررسي عوامل موثر بر جذب گردشگران خارجي در منطقه آزاد تجاري صنعتي گردشگري چابهار

سعيد رضا زهي , [ حبيب ا... سالارزهي, محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

شناسايي و رتبه بندي عوامل كليدي شكست كارخانه نساجي بافت بلوچ ايرانشهر و رائه راهكارهاي مديريتي مناسب بر احياي آن

محمد امين بزرگزاده , [ محمدحسين ياراحمدزهي, محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

تحليل استراتژيك بازارچه هاي مرزي استان سيستان و بلوچستان با رويكرد swot

تاج محمد كوسه , [ محمدحسين ياراحمدزهي, محمدنبي شهيكي تاش, آرمينا ميرزاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي ارتباط ميان موانع ورود تعرفه اي و قدرت بازاري در صنايع كارخانه ايران

عاطفه كوشا , [ محمدنبي شهيكي تاش, احمدرضا سرگلزهي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

نفرين منابع و فساد اقتصادي (مطالعه موردي كشورهاي منتخب نفتي)

اسماعيل مجيدزاده بدرابادي , [ محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

تأثير ضريب سياست حمايتي بر انحراف قيمتي در صنايع كارخانه اي ايران

فاضله قليزاده , [ محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي تاثير اخلاق حرفه اي منابع انساني بر سلامت اداري(مطالعه اي در فرمانداري ويژه شهرستان چابهاروواحدهاي تابعه)

رحيم بخش پاك انديش , [ محمدحسين ياراحمدزهي, محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

سنجش و ارزيابي شاخص هاي كيفيت زندگي در مناطق روستايي استان سيستان وبلوچستان(مطالعه موردي:بخش مركزي شهرستان سراوان)

بهزاد كريم زاده , [ احمد اكبري, محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

ارزيابي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك با استفاده از معيار تسلط تصادفي و مقايسه با نسبت شارپ و نسبت سورتينو

علي شايگان مهر , [ غلامرضا زمانيان, محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي عوامل موثر بر انحراف تسهيلات بانكي و تاثير اين انحراف بر ايجاد مطالبات معوق(مطالعه موردي شعب بانك صادارت شهرستان زاهدان)

مريم روان بخش , [ محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

ارائه الگويي براي طبقه بندي مشتريان بانك ملت بر حسب اثرگذاري بر متغير سودآوري (مطالعه موردي:شعب بانك ملت استان خراسان جنوبي)

محمدعلي اسطخري , [ محمداسماعيل اعزازي, محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

شناسايي و اولويت بندي استراتژي هاي توسعه بازاريابي خدمات بانكي در بانك تجارت استان سيستان و بلوچستان بارويكرد تحليل سلسله مراتبي

علي بسكابادي , [ محمدنبي شهيكي تاش, حبيب ا... سالارزهي, صدف استانستي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي و تحليل نسبت هاي مالي در تشخيص سطوح مختلف سلامت مالي نظام بانكي ايران

عليرضا فخيم زاده , [ محمدنبي شهيكي تاش, محمداسماعيل اعزازي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي fdiدر منطقه آزاد چابهار

بهرام ميرزائي , [ محمداسماعيل اعزازي, محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

رابطه محافظه كاري و معيارهاي اقتصادي و مالي ارزيابي عملكرد در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اورا ق بهادار تهران(1387-1391)

سكينه پاپي , [ زهرا وظيفه, محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي عملكرد بانك هاي واگذار شده در قالب اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قبل و بعد واگذاري

زهره آب ياري , [ محمدنبي شهيكي تاش, محمداسماعيل اعزازي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

قيمت گذاري اختيار فروش تبعي سهام بااستفاده از مدل بلك-شولز و بررسي نوسانات نرخ بهره و قيمت سهام براساس پارامتر روو و دلتا در آن (بورس اوراق بهادار تهران)

مجيد طالبي گوجاني , [ غلامرضا زمانيان, محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

سنجش ضريب كارايي صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك در ايران

سميه فرخ زاده , [ غلامرضا زمانيان, محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي رابطه نوسان هاي شاخص صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك با شاخص بازار بورس اوراق بهادار تهران

شريفه سرشارتيار , [ محمدنبي شهيكي تاش, آرش گودرزي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي ارتباط ميان ساختار بازار و ضريب سودآوري در نظام بانكي ايران( رهيافت SCP)

مهلا ناييني , [ محمدنبي شهيكي تاش, آرش گودرزي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي چگونگي توزيع سپرده هاي بانكي در استان هاي ايران و عوامل موثر بر آن

سعيد ركني , [ محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي چگونگي توزيع بودجه هاي استاني در ايران(با تاكيد بر استان سيستان و بلوچستان)

فريده اكبري , [ محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

مطالعه نقش بانك كشاورزي در تامين مالي بخش كشاورزي ايران

مينا جمالزهي , [ محمدنبي شهيكي تاش, ابو الفضل پاسباني ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي ارتباط ميان ساختار بازار و ضريب فناوري در صنايع كارخانه اي ايران

حميده كرمي تيره شبانكاره , [ محمدنبي شهيكي تاش, رضا روشن ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

مقايسه تطبيقي اندازه رقابت در صنايع كارخانه اي ايران و كشورهاي منتخب

حديثه محسني , [ محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي تأثير خصوصي سازي بر اندازه رقابت در صنايع كارخانه اي ايران

مرضيه مودي , [ محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

تحليل اثر تحقيق و توسعه بر بهره وري عوامل توليد در صنايع ايران

صفيه كردسنگاني پور , [ محمدنبي شهيكي تاش, احمدرضا سرگلزهي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي ساختار بازار و ارزيابي تابع ترجيحات سياسي (ppf) در صنعت خودرو ايران

عماد كاظم زاده , [ محمدنبي شهيكي تاش, آذر شيخ زين الديني ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

سنجش اندازه تمركز در نظام آموزش عالي ايران

ندا علمداري موصلو , [ محمدنبي شهيكي تاش, يعقوب انتظاري ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

برآورد تابع قيمت گذاري كيفي سيب درختي (مطالعه موردي شهرستان سميرم)

هاجر طايي , [ احمد اكبري, محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي وضعيت قدرت بازار و اثر ريسك قيمتي بر حاشيه بازاريابي هندوانه – (مطالعه موردي شهرستان نورآباد ممسني)

مجيد احمدي , [ محمدنبي شهيكي تاش, رضا روشن ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي ساختارها بازار و پيوستگي آن (مطالعه موردي بازار خرماي استان سيستان و بلوچستان

مسعود ملازهي , [ محمدنبي شهيكي تاش, حبيب ا... سالارزهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

سنجش ارزش در معرض ريسك (var) نرخ ارز در ايرا

مسعود بيجار , [ نظر دهمرده قلعه نو, محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

ارزيابي مقايسه اي ريسك نقدينگي در بانك هاي دولتي و خصوصي

لاله بهرامي , [ محمدنبي شهيكي تاش, غلامرضا زمانيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

ارتباط تمركز و سودآوري (مطالعه موردي صنايع كارخانه اي ايران)

معصومه جامي , [ محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي نظريه دستمزد - كارايي در بخش صنعت ايران

الهام نورايي , [ محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

مطالعه نقش كارگزاران در توسعه بازار بورس (مطالعه موردي: بورس منطقه اي شهرستان زاهدان)

محمود صفرزائي , [ امين رضا كماليان, محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

اثر متقابل روابط تجاري بين ايران و كشورهاي عضو عدم تعهد با استفاده از مدل جاذبه

مليحه آذرنوش , [ غلامرضا زمانيان, محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

ارزيابي شدت مانع ورود (مطالعه موردي صنايع منتخب بخش صنعت ايران)

عبدالرضا كراني , [ محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي ماليات برشركتها درصنايع رقابتي وانحصاري(مطالعه موردي بخش صنعت ايران)

وحيد جلالوند , [ محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

ارزيابي درجه كشش حدسي تباني (مطالعه موردي صنايع منتخب بخش صنعت ايران)

حميد حجتي , [ محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

محاسبه ارزش در معرض ريسك (وي ا آر) در بازار بورس اوراق بهادار تهران

ليلا غلامي بيمرغ , [ محمدنبي شهيكي تاش, محمداسماعيل اعزازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي مقايسه اي ارزش ويژه برند شركت هاي فعال در صنعت مواد غذايي بورس اوراق بهادار تهران

محجوبه تاج ابادي , [ غلامرضا زمانيان, محمدنبي شهيكي تاش, محمداسماعيل اعزازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي عوامل موثر برريسك پسته كاران(مطالعه موردي شهرستان سيرجان)

فهيمه يزداني , [ احمد اكبري, محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

ارزيابي پيامدهاي جنبي منفي و هزينه هاي رفاهي اجتماعي(مطالعه موردي صنايع منتخب ايران)

مصطفي خواجه حسني رابري , [ محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

تخمين قدرت بازاري صنايع فرآوري مواد غذايي ايران(رويكرد ساختاري)

اسمعيل قلي پوربلسي , [ محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

ارزيابي صرفه هاي ناشي از تنوع محصولات گندم آبي وديم با استفاده از تابع ترانسلوگ چندستاده اي

فاطمه نسا كاظمي كراني , [ محمدنبي شهيكي تاش, جواد شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي الگوي مصرفي مواد غذايي خانوارهاي شهري ايران(رويكرد سيستم معادلات تقاضا)

عصمت محمدي نيك , [ محمدنبي شهيكي تاش, مصيب پهلواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

اثر بهره وري آب بررفاه توليدكنندگان محصول كلزا

فاطمه طايي سميرمي , [ جواد شهركي, محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

تأثير هدفمندسازي يارانه ها بر كارايي آب در توليدات محصولات گلخانه اي بلوچستان

سميه عوض دهنه كاريزنويي , [ جواد شهركي, محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي امكان ورشكستگي در صنايع منتخب بورس اوراق بهادار تهران

محمد نيك نژاد , [ غلامرضا زمانيان, محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

ارزيابي صرفه هاي مقياس دربخش صنعت ايران (مطالعه موردي صنايع غذايي)

علي نوروزي , [ محمدنبي شهيكي تاش, غلامرضا زمانيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي ارتباط درجه تمركز و تبليغات در صنايع ايران

طليعه ايزدپناه , [ محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

ارزيابي نوسانات قيمت اسپات محصولات منتخب كشاورزي دربورس كالايي ايران

زهره دريني , [ احمد اكبري, محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

تاثير رتبه بندي اعتباري بر قيمت گذاري سهام عرضه هاي عمومي اوليه در بورس اوراق بهادار تهران

جمال طاوسي , [ محمداسماعيل اعزازي, محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي تاثير ساختار انحصاري و رقابتي بازار بر بازده سهام در صنايع فعال بورس اوراق بهادار تهران

علي دريكنده , [ محمدنبي شهيكي تاش, محمداسماعيل اعزازي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي عوامل رفتاري و غير رفتاري موثر بر تصميم گيري خريد سرمايه گذاران سهام عادي در بورس اوراق بهادار تهران

احمد ارحماني , [ محمدنبي شهيكي تاش, محمداسماعيل اعزازي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي رابطه بين ساختار مالكيت و عملكرد شركت در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موسي اميني , [ محمدنبي شهيكي تاش, مهدي كاظمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي الگوي تخصيصي بودجه خانوارهاي روستايي در ايران(رويكرد سيستم معادلات تقاضا)

سمانه نوري جنگي , [ محمدنبي شهيكي تاش, جواد شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي پويايي هاي غير خطي در متغيرهاي كلان اقتصادي ايران با استفاده از نظريه آشوب

خديجه دينارزهي , [ محمدنبي شهيكي تاش, مصيب پهلواني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

شناسايي عوامل موثر بر دامپينگ (قيمت شكني)

مرجان قدرت , [ محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي تاثير رفتار توده وار سرمايه گذاران بر حباب قيمت در بورس اوراق بهادار تهران

حسن قاسمي , [ محمداسماعيل اعزازي, محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

تعيين مدل تجربي براي ريسك ايران

قدسيه نعمتي زاده ابرقويي , [ نظر دهمرده قلعه نو, محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

بررسي رابطه بين مصرف انرژي ،رشد اقتصادي وقيمتها :مورد كشورهاي صادر كننده نفت

شهناز كريمي , [ مصيب پهلواني, محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

سرمايه گذاري مسكن وادوار تجاري در ايران

جواد كرامتي , [ نظر دهمرده قلعه نو, محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

عوامل اقتصادي تعيين كننده شكاف ديجيتالي جهاني (تحليل مقايسه اي از توسعه فناوري اطلاعات وارتباطات در كشورهاي منتخب )

حسين ديني , [ مصيب پهلواني, محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

مقايسه اثر سرمايه انساني روي رشد اقتصادي در بين كشورهاي در حال توسعه وتوسعه يافته

زهرا شيدايي , [ مهدي صفدري, محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88


1 - هرمز اسدي, غلامرضا زمانيان, محمدنبي شهيكي تاش, محمد قرباني, محمدرضا جلالي كمالي
تعيين اثر نهايي عوامل اقليمي و فنوتيپي بر ريسك و ميانگين عملكرد لاين هاي گندم آبي در تحقيقات به نژادي
(1399) پژوهشهاي كاربردي زراعي. 33 1-27
2 - مصطفي خواجه حسني رابري, جواد شهركي, محمدنبي شهيكي تاش
ماليات گذاري و كنترل آلايندگي آبي فعاليت صنعتي: مطالعه موردي صنعت قند و شكر
(1399) تحقيقات اقتصادي. 55 297-320
3 - مصطفي خواجه حسني رابري, جواد شهركي, محمدنبي شهيكي تاش
ارزيابي هزينه هاي كنترل آلايندگي آب صنعتي: مطالعه صنعت توليد قند و شكر
(1399) مدلسازي اقتصاد سنجي. 5 9-33
4 - مجيد هاتفي مجومرد, غلامرضا زمانيان, محمدنبي شهيكي تاش, ام البنين جلالي
معماي نوسان بازار با توجه به ريسك سيستماتيك حباب در بازار اوراق بهادار ايران
(1399) پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي. 28 329-355
5 - هرمز اسدي, غلامرضا زمانيان, محمدنبي شهيكي تاش, محمد قرباني, محمدرضا جلالي كمالي
آثار عوامل اقليمي بر ريسك عملكرد لاين هاي گندم آبي در تحقيقات به نژادي
(1398) اقتصاد كشاورزي و توسعه. 27 165-182
6 - حديثه محسني, مصيب پهلواني, محمدنبي شهيكي تاش, سيدحسين ميرجليلي
آناليز نقش سياست پولي نامتعارف با استفاده از شاخص شرايط مالي: رهيافت خودرگرسيون برداري بيزي
(1398) اقتصاد و الگوسازي. 10 211-240
7 - احسان زنگنه, غلامرضا زمانيان, محمدنبي شهيكي تاش, علي چشمي
تأثير متغيرهاي كلان اقتصادي در سيكل هاي نكول اعتباري در بازار متشكل پولي كشور
(1398) پژوهش هاي پولي - بانكي. 12 443-484
8 - كامران برقندان, مصيب پهلواني, محمدنبي شهيكي تاش
استخراج شاخص لرنر استراتژي محور جهت تعيين قدرت بازاري دو شركت ابران خودرو و سايپا
(1398) مطالعات اقتصادي كاربردي ايران. 8 73-95
9 - حديثه محسني, محمدنبي شهيكي تاش, مصيب پهلواني, سيدحسين ميرجليلي
بررسي تاثير سياست تسهيل اعتباري بر متغيرهاي كلان دراقتصاد ايران
(1398) مطالعات اقتصادي كاربردي ايران. 8 67-93
10 - فروغ جهان تيغ, محمدنبي شهيكي تاش, مصيب پهلواني
Measuring Market Power in the Iranian Banking Industry According to the Boone Efficient-based Approach
(1397) International Journal of Business and Development Studies. 10 23-39
11 - فروغ جهان تيغ, محمدنبي شهيكي تاش, مصيب پهلواني
سنجش كشش درآمد نسبت به قيمت نهاده ها و ارزيابي اندازه رقابت در بازار بانكي ايران
(1397) پژوهشنامه اقتصاد كلان. 13 33-56
12 - محمد عمراني, محمدنبي شهيكي تاش, احمد اكبري
بررسي الگوي انتقال قيمت و قدرت بازار در صنعت توليد قند و شكر ايران
(1397) اقتصاد كشاورزي و توسعه. 26 119-144
13 - كامران محمودپور, محمدنبي شهيكي تاش, محمدحسن فطرس, احمدعلي اسدپور
تاثير صرفه هاي ناشي از مقياس اقتصادي بر اندازه رقابت در صنعت بانكداري كشور
(1397) پژوهش هاي پولي - بانكي. 11 99-124
14 - احمدرضا سرگلزهي, محمدنبي شهيكي تاش, صفيه كردسنگاني پور
تاثير تحقيق و توسعه بر بهره وري كل عوامل توليد در صنايع كارخانه اي ايران
(1397) پژوهش هاي مديريت عمومي. 11 215-241
15 - محمدنبي شهيكي تاش, عماد کاظم زاده
سنجش حاشيه سود در صنعت خودروسازي ايران (بر اساس رهيافت هال- راجر)
(1396) مطالعات اقتصادي كاربردي ايران. 6 1-18
16 - محمد عمراني, محمدنبي شهيكي تاش, احمد اكبري
بررسي انتقال نامتقارن قيمت و قدرت بازار با استفاده از روشي تركيبي در صنعت فرآوري پسته ايران
(1396) تحقيقات اقتصاد كشاورزي. 9 1-22
17 - اعظم محمدزاده, محمدنبي شهيكي تاش, فريده اكبري
تحليل اقتصاد سياسي از الگوي فضايي تخصيص هزينه هاي جاري و تملك دارايي هاي سرمايه اي در استان هاي ايران
(1396) مجلس و راهبرد. 24 5-34
18 - مجيد هاتفي مجومرد, غلامرضا زمانيان, محمدنبي شهيكي تاش
Evaluation of Multiple Bubbles in the Stock Market of Tehran
(1396) اقتصاد مقداري. 14 85-110
19 - مجيد هاتفي مجومرد, غلامرضا زمانيان, محمدنبي شهيكي تاش
معماي پرميوم دارايي با توجه به ريسك حباب و تابع ترجيحات بازگشتي آپشتين- زين در بورس اوراق بهادار ايران
(1396) پژوهش هاي اقتصادي ايران. 22 175-206
20 - محمدنبي شهيكي تاش, جواد شهركي, مصطفي خواجه حسني
استفاده از رهيافت تحليل پوششي داده هاي بوت استرپ و الگوريتم LSW در راستاي سنجش ضريب كارايي صنايع كارخانه اي ايران
(1396) تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن - دانشگاه آزاد اسلامي لاهيجان. 14 01-87
21 - كامران محمدپور, محمدنبي شهيكي تاش, محمدحسن فطرس
ارزيابي ساختار بازار متشكل پولي ايران براساس رويكرد تابع چند محصولي و الگوي اثرات چندسطحي
(1396) مطالعات اقتصادي كاربردي ايران. 6 49-73
22 - محمدنبي شهيكي تاش, محمد شريف كرمي, الهام رضائي, عبدالرضا كراني
بررسي سهم درآمدي نيروي كار، مارك آپ قيمت و كشش جانشيني سرمايه و نيروي كار (مطالعه صنايع كارخانه اي)
(1396) فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (پژوهشهاي رشد و توسعه پايدار). 17 01-24
23 - عبدالرضا كراني, محمدنبي شهيكي تاش
ورود و خروج بنگاه ها و ارزيابي شدت مانع ورود در بخش صنعت بر اساس نظريه صنعت
(1396) پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي. 25 79-110
24 - محمدنبي شهيكي تاش, اعظم محمدزاده, رضا روشن
تخمين، ارزيابي و مقايسه ي مدل هاي قيمت گذاري دارايي ها براساس مصرف و اجزا آن با استفاده از روش GMM و تابع HJ
(1396) تحقيقات اقتصادي. 52 369-394
25 - مصطفي شمس الديني, محمدنبي شهيكي تاش, فرهاد خداداد كاشي
سنجش ضريب عدم تقارن اطلاعات شركت هاي فعال در صنعت مواد غذايي و آشاميدني بورس اوراق بهادار تهران
(1396) اقتصاد و توسعه كشاورزي. 31 60-72
26 - كامران برقندان, مصيب پهلواني, محمدنبي شهيكي تاش
آزمون فرضيه مكانيزم انتقال در صنعت بيمه (پيوند بين رقابت ، كارايي و بهبود مرحله اي)
(1396) سياست گذاري اقتصادي. 9 231-244
27 - مرجان راد نيا, مصيب پهلواني, محمدنبي شهيكي تاش, رضا روشن
بررسي معماي صرف سهام با استفاده از تابع مطلوبيت بازگشتي اپستين و زين در بازار بورس اوراق بهادار ايران (به وسيله توابع اويلر و روش GMM)
(1396) پژوهشنامه اقتصاد كلان. 12 133-154
28 - محمدنبي شهيكي تاش, حميده کرمي تيره شبانکاره, رضا روشن
ارتباط مولفه هاي ساختاري بازار و ضريب فازي فناوري
(1395) مطالعات اقتصاد كاربردي ايران - دانشگاه بوعلي سينا همدان - با همكاري دانشگاه هاي ديگر. 5 27-54
29 - محمدنبي شهيكي تاش, زهرا شيدايي, اعظم محمدزاده
بررسي قدرت بازاري و ريسك ناشي از نااطميناني قيمت در اقتصاد ايران (مطالعه موردي بازار خرما)
(1395) اقتصاد و توسعه كشاورزي. 30 107-116
30 - محمدنبي شهيكي تاش, عماد كاظم زاده, آذر شيخ زين الدين
سنجش تابع ترجيحات سياسي(PPF) (مطالعه موردي صنعت خودروسازي ايران)
(1395) اقتصاد مقداري. 13 121-144
31 - هرمز اسدي, غلامرضا زمانيان, محمدنبي شهيكي تاش, محمد قرباني, محمدرضا جلال كمالي
ارزيابي اقتصادي ارقام اصلاح شده گندم نان آبي با منشا ملي و بين المللي و تثير آن بر انتقال تابع عرضه
(1395) بوم شناسي كشاورزي. 8 462-475
32 - اعظم محمدزاده, محمدنبي شهيكي تاش, رضا روشن
تعديل مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي مصرف بر اساس تابع ترجيحات مارشالي (مطالعه موردي ايران)
(1395) تحقيقات مدلسازي اقتصادي. 7 7-42
33 - محمدنبي شهيكي تاش, فرهاد خداداد کاشي, غلامرضا زمانيان, علي شايگان مهر
سنجش ضريب تمركز صنعتي در صنايع كارخانهاي ايران با رويكرد تسلط تصادفي
(1395) سياست هاي راهبردي و كلان. 16 93-124
34 - محمدنبي شهيكي تاش
Evaluating the effect of macroeconomic variables on the welfare changes in Iran
(1395) International Journal of Social Economics. 44 594-604
35 - كامران برقندان, مصيب پهلواني, محمدنبي شهيكي تاش
Estimating Market Power and Strategies of Automobile Industry in Iran (Saipa and Iran Khoddro Companies Case Studies)
(1395) International Journal of Economics and Financial Issues. 7 701-705
36 - مسلم مرادزاده, محمدنبي شهيكي تاش, محمد اسمعيل اعزازي
آزمون تجربي تئوري قيمت گذاري آربيتراژ با رويكرد ريسك نامطلوب (D-APT) در بورس اوراق بهادار تهران
(1395) پژوهش هاي مديريت عمومي. 9 267-292
37 - محمدنبي شهيكي تاش, عليرضا نوروزي
سنجش كشش درآمد كل نسبت به قيمت نهاده و ارزيابي قدرت انحصاري در صنايع كارخانه اي ايران (رويكرد غيرساختاري پانزار- روس)
(1395) برنامه ريزي و بودجه. 21 89-117
38 - محمدنبي شهيكي تاش, جواد طاهر پور, علي نوروزي
ارزيابي تغييرات تكنولوژي و تاثير آن بر تركيب نهاده و مقياس توليد در صنايع كارخانه اي ايران
(1395) پژوهش هاي اقتصادي ايران. 21 143-179
39 - جواد شهركي, محمدنبي شهيكي تاش, مصطفي خواجه حسني رابري
ارزيابي كارايي نظام بانكي ايران با استفاده از رهيافت تحليل پوششي بوت استرپ و الگوريتم اس دبليو
(1395) پژوهش هاي پولي - بانكي. 9 299-326
40 - محمدنبي شهيكي تاش, يعقوب عبدي
سنجش اندازه رقابت در بازار بانكي ايران رويكرد هال- راجر
(1395) اقتصاد و الگوسازي. 7 47-73
41 - غلامرضا زمانيان, محمدنبي شهيكي تاش, هرمز اسدي, محمد قرباني, محمد رضا جلال كمالي
An Economic Analysis of Wheat Breeding Programs for Some Iranian Irrigated Bread Wheat Varieties
(1395) Agricultural Economics Review. 18 5-18
42 - نورمحمد يعقوبي, محمدنبي شهيكي تاش
سنجش هزينه رفاهي اجتماعي بخش صنعت ايران بر مبناي رويكرد هاربرگر و پوزنر
(1394) چشم انداز مديريت صنعتي. 137-156
43 - محمدنبي شهيكي تاش, محمد ميرباقري جم
بررسي همبستگي نامتقارن بين بازده سهام، حجم معاملات و تلاطم بازار سهام تهران براساس رويكرد ( DCC-GHARCH)
(1394) تحقيقات اقتصادي. 50 359-387
44 - فرهاد خداداد كاشي, محمدنبي شهيكي تاش, سمانه نوراني آزاد
قدرت انحصاري در بخش صنعت و ارزيابي تاثيرات آن بر رشد اقتصادي با استفاده از رويكرد مارك آپ درون زا
(1394) پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي. 5 95-114
45 - علي شايگان مهر, غلامرضا زمانيان, محمدنبي شهيكي تاش
ارزيابي عملكرد صندوقهاي سرمايه گذاري مشترك با استفاده از معيار غلبه تصادفي و مقايسه با نسبت شارپ و نسبت سورتينو
(1394) مديريت دارايي و تأمين مالي. 3 67-84
46 - محمد ميرباقري جم, محمدنبي شهيكي تاش, غلامرضا زمانيان, امير صفري
تجميع ريسكهاي بيمه گري صنعت بيمه ايران با استفاده از توابع مفصل (رويكرد توابع مفصل ارشميدسي سلسله مراتبي)
(1394) پژوهشنامه بيمه. 30 21-42
47 - محمدنبي شهيكي تاش, كامران محمودپور
ارزيابي ساختار بازار سپرده هاي بانكي در ايران
(1394) مدلسازي اقتصادي. 9 61-81
48 - محمدنبي شهيكي تاش, کامران محمودپور, حديثه محسني
ررسي عوامل تاثيرگذار بر شاخص رقابت پذيري كشورها با تاكيد بر اقتصاد ايران
(1394) سياست هاي مالي و اقتصادي. 3 155-188
49 - محمدنبي شهيكي تاش, عماد كاظم زاده
سنجش تمركز فضايي و نابرابري منطقه اي در زيرساخت هاي حوزه بهداشت و درمان (رهيافت ناپارامتريك)
(1394) اقتصاد و توسعه منطقه اي. 22 57-80
50 - سيد نظام الدين مکيان, علي نوروزي, ابوطالب کاظمي, محمدنبي شهيكي تاش, پروانه زنگي آبادي
ارزيابي شدت انرژي و اثر تكنولوژي توليد بر كارايي تقاضاي صنعتي انرژي (مورد ايران)
(1394) اقتصاد انرژي ايران. 4 209-242
51 - اعظم محمدزاده, محمدنبي شهيكي تاش, رضا روشن
مقايسه مدل هاي قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي مبتني بر مصرف (CCAPM) و مبتني بر مخارج مصرفي مسكن (HCCAPM) در توضيح بازده سهام در ايران
(1394) نظريه هاي كاربردي اقتصاد. 2 49-72
52 - محمدنبي شهيكي تاش, حسين يغفوري, باقر درويشي
بررسي شدت عدم تعادل فضايي و منطقه اي رفاه در استان هاي ايران (مطالعه مقايسه اي رفاه مبتني بر ديدگاه هاروي و اسميت)
(1394) برنامه ريزي منطقه اي. 5 15-30
53 - محمدنبي شهيكي تاش, مصطفي خواجه حسني رابري, سعيد جعفري
محاسبه كارايي زيست محيطي در صنايع انرژي بر ايران با استفاده از رويكرد تابع فاصله جهت دار
(1394) نظريه هاي كاربردي اقتصاد. 2 99-120
54 - محمدنبي شهيكي تاش, اسمعيل قلي پوربلسي, اعظم محمدزاده
بررسي ساختار بازار و قدرت بازاري صنايع غذايي و آشاميدني براساس رويكرد برسناهان و لئو
(1394) اقتصاد و توسعه كشاورزي. 29 204-215
55 - اعظم محمدزاده, محمدنبي شهيكي تاش, رضا روشن
Investigating and Comparing Some Consumption-Based Asset Pricing Models The Case of Iran
(1394) International Journal of Economics and Financial Issues. 6 1884-1894
56 - اعظم محمدزاده, محمدنبي شهيكي تاش,
مقايسه مدل هاي قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي مبتني بر مصرف (CCAPM) و مبتني بر مخارج مصرفي مسكن (HCCAPM) در توضيح بازده سهام در ايران
(1394) نظريه هاي كاربردي اقتصاد. 3 49-72
57 - محمدنبي شهيكي تاش
INVESTIGATING AND COMPARING SOME CONSUMPTIONBASED ASSET PRICING MODELS: THE CASE OF IRAN
(1394) international journal of economics, management and accounting. 6 100-106
58 - مرجان راد نيا, مصيب پهلواني, محمدنبي شهيكي تاش, رضا روشن
Consumption-Based Asset Pricing with Recursive Utility
(1394) Iranian Journal of Economic Studies. 5 65-78
59 - محمدنبي شهيكي تاش
MEASURING INFORMATION ASYMMETRY IN LARGE ACTIVE FIRMS ON THE TEHRAN STOCK EXCHANGE
(1394) Scientific Annals of Economics and Business. 3 333-346
60 - محمدنبي شهيكي تاش, حبيب ا... سالارزهي, مرضيه بيك مداح
مطالعه ارتباط كارا?? هز?نه، تمركز صنعت? و قدرت بازاري در صنعت. س?مان ا?ران.
(1394) مطالعات كمي در مديريت. 3 50-77
61 - محمدنبي شهيكي تاش, غلامعلي رحيمي, مصطفي خواجه حسني رابري
استفاده از روش برنامه ريزي رياضي و تابع فاصله جهت دار در راستاي محاسبه كارايي زيست محيطي (مطالعه صنايع توليد فلزات اساسي ايران)
(1393) مجله تحقيق در عمليات و كاربردهاي آن (دانشگاه آزاد اسلامي-واحد لاهيجان). 11 125-138
62 - فرهاد خداداد كاشي, محمدنبي شهيكي تاش
Effects of macroeconomic variables on poverty in Iran (application of bootstrap technique)
(1393) Theoretical and Applied Economics. 5 85-96
63 - محمدنبي شهيكي تاش, نورمحمد يعقوبي
ارزيابي كارايي فني صنايع كارخانه اي ايران با استفاده از تابع حداكثر درست نمايي MLE
(1393) پژوهشهاي مديريت در ايران-دانشگاه تربيت مدرس. 18 102-125
64 - رضا روشن, محمدنبي شهيكي تاش, مصيب پهلواني
بررسي قاعده ي سرانگشتي مصرف با روش گشتاورهاي تعميم يافته در ايران
(1393) مدلسازي اقتصادي. 8 53-65
65 - ميثم كاظمي سفه, مجيد جنگي زهي, محمدنبي شهيكي تاش, نورمحمد يعقوبي
Ranking Different Factors Influencing Flight Delay
(1393) management science letters. 4 1397-1400
66 - زهرا شيدايي, محمدنبي شهيكي تاش
The Cumulative Effect of Human Capital on Economic Growth Using Panel Data Method
(1393) The Romanian Economic Journal. 95-116
67 - محمدنبي شهيكي تاش, رضا روشن, حميده كرمي تيره شبانكاره
An investigation into the relationship between innovation and market structure in Iranian manufacturing industries
(1393) Global Advanced Research Journal of Management and Business Studies. 3 411-415
68 - محمدنبي شهيكي تاش, نورمحمد يعقوبي
ارزيابي كارايي فني صنايع كارخانه اي ايران با استفاده از تابع حداكثر درست نمايي (MLE)
(1393) پژوهش هاي مديريت در ايران. 101-125
69 - محمد ميرباقري, محمدنبي شهيكي تاش
سنجش ريسك تمركز رشته فعاليتهاي صنعت بيمه در ايران
(1393) پژوهشنامه بيمه. 29 85-109
70 - محمدنبي شهيكي تاش, علي نوروزي
محاسبه پارامتريك شاخص لرنر و ارزيابي درجه رقابت و انحصار صنايع ايران
(1393) مدلسازي اقتصادي. 8 71-89
71 - محمدنبي شهيكي تاش, صابر مولايي, كامران برقندان
Impact of Structural Components of Market on the Markup Level Based on Radial Basis Neural Network and Fuzzy Logic
(1393) International Journal of Business and Development Studies. 6 99-112
72 - ايوب ابوذري, محمدنبي شهيكي تاش, رضا طالبلو
ارتباط بين ريسك سيستماتيك و ماليات بر درآمد شركتها (مطالعه موردي بورس اوراق بهادار تهران)
(1393) پژوهشنامه اقتصادي. 14 101-132
73 - محمدنبي شهيكي تاش, عليرضا نوروزي
تخمين تابع تقاضاي گاز صنعتي و سنجش شدت مصرف گاز طبيعي در صنايع انرژي بر ايران
(1393) فصلنامه اقتصاد انرژي ايران(دانشگاه علامه طباطبايي). 3 93-130
74 - محمدنبي شهيكي تاش, جواد طاهرپور, الهام شيوايي
ارزيابي عوامل موثر بر ناكارايي فني صنايع كارخانه اي ايران (رهيافت تابع مرزي تصادفي و روش حداكثر درست نمايي)
(1393) پژوهشنامه اقتصادي. 14 27-47
75 - محمدنبي شهيكي تاش
سنجش هزينه رفاهي اجتماعي ناشي از آلودگي زيست محيطي صنايع انرژي بر ايران
(1393) سياست هاي اقتصادي. 95-114
76 - محمدنبي شهيكي تاش, علي نوروزي
تخمين پارامترهاي تغيير پذير درون صنعتي حاشيه سود و ارزيابي درجه تمركز صنايع كارخانه اي ايران براساس رويكرد u ديويس
(1393) پژوهش هاي اقتصادي ايران. 39-76
77 - محمدنبي شهيكي تاش, اعظم محمدزاده
سنجش كشش تغييرات حدسي در ساختار انحصار چندجانبه براساس رويكرد ايواتا(مطالعه صنعت مواد غذايي و آشاميدني ايران)
(1393) اقتصاد و توسعه كشاورزي. 28 272-281
78 - محمدنبي شهيكي تاش
شناسايي عوامل موثر بر ريسك توليد پسته در شهرستان سيرجان (با استفاده از رگرسيون توبيت)
(1393) تحقيقات اقتصاد كشاورزي. 175-190
79 - محمدنبي شهيكي تاش
بررسي ارتباط رشد اقتصادي و ضريب رفاه اجتماعي در ايران براساس رهيافت بيزين
(1393) پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي. -
80 - مهدي صفدري, محمدنبي شهيكي تاش, زهرا شيدايي
نقش متوسط سالهاي تحصيل در روند رشد اقتصادي كشورها(رويكرد بارو و لي در سنجش سرمايه انساني)
(1393) پژوهش هاي رشد و توسعه پايدار. 14 23-43
81 - محمدنبي شهيكي تاش, زهرا شيدايي, الهام شيوايي
قدرت بازاري و كارايي هزينه در صنعت بانكداري ايران (رويكرد NEIO)
(1393) مدلسازي اقتصادي. 135-157
82 - وحيد جلالوند, محمدنبي شهيكي تاش
بررسي رابطه بين حجم نسبي ماليات دريافتي از بنگاههاي ايران و عناصر ساختاري بازار با هدف اصلاح نظام مالياتي(رويكرد پانل)
(1393) پژوهشنامه ماليات. 111-
83 - محمد ميرباقري جم, محمدنبي شهيكي تاش, غلامرضا زمانيان, امير صفري
AGGREGATION OF UNDERWRITING RISKS IN INSURANCE INDUSTRY OF IRAN USING VINE COPULA
(1393) Risk Governance and Control: Financial Markets and Institutions. 5 150-177
84 - احمد اكبري, محمدنبي شهيكي تاش, فهيمه يزداني
شناسايي عوامل موثر بر ريسك توليد پسته در شهرستن سيرجان (با استفاده از رگريسيون توبيت)
(1393) تحقيقات اقتصاد كشاورزي. 6 175-190
85 - فرهاد خداداد كاشي, محمدنبي شهيكي تاش, كامبيز هژير كياني, سمانه نوراني آزاد
ارزيابي مارك آپ، قدرت بازاري و كارايي هزينه در صنايع كارخانه اي ايران
(1393) مطالعات اقتصادي كاربردي ايران. 3 59-90
86 - محمدنبي شهيكي تاش, کامران محمودپور, حديثه محسني
مقايسه تطبيقي شكاف ميان قيمت و هزينه نهايي در صنايع كارخانه اي ايران و كشورهاي منتخب
(1393) سياست هاي راهبردي و كلان. 2 39-56
87 - محمدنبي شهيكي تاش, علي نوروزي
بررسي ساختار بازار صنايع كارخانه اي ايران براساس مدل هاي ساختاري و غيرساختاري
(1393) مطالعات اقتصادي كاربردي ايران. 3 49-79
88 - محمدنبي شهيكي تاش, فروغ جهانتيغ
اثر متغيرهاي ساختاري در صنايع ايران بر روي هزينه رفاهي طبق روش SCP
(1393) Iranian Journal of Economic Studies. 3 21-42
89 - فروغ جهانتيغ, محمدنبي شهيكي تاش, مصيب پهلواني
ارزيابي هزينه رفاهي ناشي از انحصار در صنايع ايران: رويكرد ليبن اشتاين
(1393) Iranian Journal of Economic Studies. 4 1-26
90 - عبدالرضا کراني, وحيد جلالوند, محمدنبي شهيكي تاش
بررسي ميزان اثربخشي و اولويت بندي شاخص هاي موثر بر موانع ورود بنگاه ها در بخش صنعت ايران (استفاده از رويكرد AHP فازي)
(1393) سياست هاي مالي و اقتصادي. 2 103-124
91 - محمدنبي شهيكي تاش, اسماعيل قلي پور بلسي, اعظم محمدزاده
راتخاس يسررب ينديماشآ و يياذغ عيانص يرازاب تردق و رازاب وئل و ناهانسرب دركيور ساسارب
(1393) اقتصاد و توسعه كشاورزي. 29 204-215
92 - محمدنبي شهيكي تاش, مصيب پهلواني
evaluating the relationship between concentration indicators and profitability of banking industry in iran
(1393) the journal of the faculty of political sciences. 5 495-505
93 - محمدنبي شهيكي تاش
Evaluating the effect of macroeconomic variables on the welfare changes in Iran
(1393) Social and Economic Studies. 44 594-604
94 - محمدنبي شهيكي تاش, حميد حجتي
سنجش كشش تغييرات حدسي و قدرت بازار يابي در صنايع منتخب ايران
(1392) فصلنامه مطالعات اقتصادي كاربردي در ايران. 1 50-57
95 - محمدنبي شهيكي تاش
سنجش قدرت بازاري صنايع كارخانه اي ايران
(1392) مجله تحقيقات اقتصادي. 43-64
96 - محمدنبي شهيكي تاش, محمد رسول حشمتي, علي دريكنده, سيد حسن حسيني
ارتباط تمركز مارك آپ و بازده سهام ( مطالعه موردي صنايع فعال در بورس اوراق بهادار تهران
(1392) فصلنامه علمي پژوهشي دانش سرمايه گذاري. 155-173
97 - محمدنبي شهيكي تاش, صابر مولايي, الهام شيوايي
سنجش كاردينالي رفاه و ارزيابي اثر متغييرهاي كلان بر تغييرات رفاه در ايران بر مبناي رگرسيون فازي
(1392) فصلنامه پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي. 165-182
98 - احمد اكبري, محمدنبي شهيكي تاش, زهره دريني
study of price volatility of agricultural commodities exchanges in iran
(1392) Antesis Journal of Applied and Basic Sciences. 1 50-57
99 - احمد اكبري, محمدنبي شهيكي تاش, فهيمه يزداني
prorating and indetifying effective risk on pisks on pistchio product of sirjan by designing risk profile)
(1392) Antesis Journal of Applied and Basic Sciences. 1 25-31
100 - باقر درويشي , محمدنبي شهيكي تاش
سنجش نابرابري در امدي در بين استانهاي ايران (رويكرد عيني و قياسي از شاخص هاي ايستايي ناپارامتريك
(1392) فصلنامه پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي. 9 137-156
101 - محمدنبي شهيكي تاش
the relationship between agricultural value added and social welfar
(1392) International Journal of Agricultural Management and Development. 722-729
102 - محمدنبي شهيكي تاش
comparative approach of competiveness of iranian banking sector
(1392) Journal of Applied Economics. 32-41
103 - محمدنبي شهيكي تاش
بررسي مفهوم رقابت در اقتصاد و اندازه آن در اقتصاد ايران
(1392) بررسيهاي بازرگاني. 1-16
104 - حبيب ا... سالارزهي, محمدنبي شهيكي تاش, ابراهيم انوري
بررسي الگوي مصرف خانوارهاي شهري ايراني در چارچوب رويكرد سنجش كشش هاي مارشالي، هيكس و آلن
(1392) پژوهشنامه اقتصاد كلان (دانشگاه مازندران). 70-99
105 - محمدنبي شهيكي تاش, غلامعلي رحيمي, صابر مولايي
پيش بيني قيمت گاز با استفاده از مدل غير خطي LASAR و شبكه عصبي
(1392) فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي. 91-109
106 - رضا روشن, مصيب پهلواني, محمدنبي شهيكي تاش
Investigation on Habit Formation Risk Aversion and Inter temporal Substitution in Consumption of Iranian Households by GMM Approach
(1392) international economic studies. 42 47-56
107 - غلامرضا زمانيان, محمدنبي شهيكي تاش, محمد نيك نژاد
سنجش ضريب احتمال ورشكستگي شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران ( با استفاده از مدل اوهلسون)
(1392) پژوهش هاي مديريت عمومي. 73-88
108 - محمدنبي شهيكي تاش, صابر مولايي, الهام شيوايي
سنجش كاردينالي رفاه و ارزيابي اثر متغيرهاي كلان بر تغييرات رفاه در ايران بر مبناي رگرسيون فازي
(1392) فصلنامه پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي. 165-182
109 - محمدنبي شهيكي تاش, علي نوروزي, غلامعلي رحيمي
صرفه هاي مقياس، سطح توليد بهينه و كشش جانشيني در صنايع انرژي بر ايران
(1392) فصلنامه اقتصاد انرژي ايران(دانشگاه علامه طباطبايي). 2 75-105
110 - محمدنبي شهيكي تاش, الهام شيوايي, مجتبي شهيكي تاش
سنجش رفاه استان هاي ايران رهيافت تابع رفاه غيرپارتويي و تجزيه پذير نسبت به جمعيت
(1392) مدلسازي اقتصادي. 7 31-46
111 - غلامرضا زمانيان, محمدنبي شهيكي تاش, محمد نيک نژاد
سنجش ضريب احتمال ورشكستگي شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از مدل اوهلسون)
(1392) پژوهش هاي مديريت عمومي. 73-88
112 - محمدنبي شهيكي تاش
The Effects of the Structural Variables of the Iranian Industries on the Social Cost according to the SCP Approach
(1392) مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز. 21-42
113 - محمدنبي شهيكي تاش
سنجش قدرت بازاري صنايع كارخانه‌اي ايران
(1392) تحقيقات اقتصادي. 43-62
114 - محمدنبي شهيكي تاش
سنجش سطح رفاه در استان هاي ايران(رويكرد تابع تجزيه پذير نسبت به جمعيت و غير پارتويي)
(1392) مدلسازي اقتصادي. 31-46
115 - محمدنبي شهيكي تاش, اسمعيل قلي پوربلسي
بررسي ارتباط ساختار بازار محصول و شدت انعطاف پذيري در بازار كار(مطالعه صنايع كارخانه اي ايران)
(1392) برنامه ريزي و بودجه. 18 67-85
116 - وحيد جلالوند, فرهاد خداداد كاشي, محمدنبي شهيكي تاش
سنجش نرخ ماليات بر شركت ها در صنايع كارخانه اي ايران با توجه به مولفه هاي ساختاري بازار(رويكرد فازي)
(1392) پژوهشنامه ماليات. 20 145-168
117 - علي دهقاني, بزرگمهر اشرفي, محمدنبي شهيكي تاش, مجيد عامري
تثير درجه بازبودن اقتصاد بر اشتغال و دستمزد واقعي در صنايع غذايي و آشاميدني ايران(پانل ديتاي ديناميكي)
(1392) اقتصاد و توسعه كشاورزي. 27 251-360
118 - محمدنبي شهيكي تاش, علي دريكنده, محمد رسول حشمتي, سيد حسن حسيني
ارتباط تمركز، مارك آپ و بازده سهام (مطالعه موردي صنايع فعال در بورس اوراق بهاردار تهران)
(1392) دانش سرمايه گذاري. 2 155-176
119 - محمدنبي شهيكي تاش, حميد حجتي
سنجش كشش تغييرات حدسي و قدرت بازاري در صنايع منتخب ايران
(1392) مطالعات اقتصادي كاربردي ايران. 2 85-103
120 - محمدنبي شهيكي تاش, مرضيه مودي
تاثير خصوصي سازي بر اندازه رقابت در صنايع كارخانه اي ايران
(1392) اقتصاد مقداري. 10 73-89
121 - علي دهقاني, بزرگمهر اشرفي, محمدنبي شهيكي تاش, مجيد عامري
تاثير درجه باز بودن اقتصاد بر اشتغال و دستمزد واقعي در صنايع غذايي و آشاميدني ايران (پانل ديتاي ديناميكي)
(1392) اقتصاد و توسعه كشاورزي. 27 351-360
122 - رضا روشن, مصيب پهلواني, محمدنبي شهيكي تاش
بررسي اهميت مصرف نسبي و ريسك گريزي در الگوي مصرفي خانوارهاي ايراني با استفاده از روش گشتاورهاي تعميم يافته
(1392) مطالعات اقتصادي كاربردي ايران. 2 13-31
123 - محمدنبي شهيكي تاش, جواد شهركي, سمانه نوري جنگي
Estimating the Almost Ideal Demand System Model for Rural Households in Iran
(1391) INTERNATIONAL JOURNAL OF ACAROLOGY. 2 1-14
124 - محمدنبي شهيكي تاش, مصيب پهلواني
a study on non-linear and chaotic behavior of irans economic growth
(1391) International Journal of Academic in Business and Social Sciences. 2 383-390
125 - محمدنبي شهيكي تاش, محمداسماعيل اعزازي, علي دريكنده, حامد اصغريه اهري
بررسي ارتباط رقابتي يا انحصاري بودم بازار و بازده سهام ( مطالعه موردي بورس لوراق بهادار تهران
(1391) فصلنامه دانش حسابداري وحسابرسي مديريت. 1 85-97
126 - محمدنبي شهيكي تاش, زهرا شيدايي
trade liberalization financial development and economic growth in the long termi the case of iran
(1391) Business and Economic Horizons. 8 33-45
127 - محمدنبي شهيكي تاش, محمداسماعيل اعزازي, علي دريكنده, حامد اصغريه اهري
بررسي ارتباط رقابتي يا انحصاري بودن بازار و بازده سهام (مطالعه موردي بورس اوراق بهادار تهران)
(1391) فصلنامه دانش حسابداري وحسابرسي مديريت. 1 85-100
128 - محمدنبي شهيكي تاش
Iran's Monopolistic Industries Rankings Based on Fuzzy TOPSIS Method
(1391) مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز. 103-122
129 - محمدنبي شهيكي تاش, محمداسماعيل اعزازي, علي دريگنده, حامد اصغريه اهري
بررسي ارتباط رقابتي يا انحصاري بودن بازار و بازده سهام (مطالعه موردي : بورس اوراق بهادار تهران)
(1391) دانش حسابداري و حسابرسي مديريت. 1 85-100
130 - محمدنبي شهيكي تاش, الهام شيوايي
سنجش رشد بهره وري عوامل توليد (TFP) و اثر مقياس بر مبناي تابع تجزيه پذير مرزي (مطالعه موردي صنايع ايران)
(1391) سياست گذاري اقتصادي. 4 127-146
131 - فرهاد خداداد کاشي, محمدنبي شهيكي تاش
ارتباط كارايي با متغيرهاي ساختاري بر مبناي نگرش SCP در بخش صنعت ايران (رهيافت بوت استرپ در استنباط آماري)
(1391) پژوهش هاي اقتصادي ايران. 17 21-42
132 - رضا خوش سيما, محمدنبي شهيكي تاش
تاثير ريسك هاي اعتباري، عملياتي و نقدينگي بر كارايي نظام بانكي ايران
(1391) برنامه ريزي و بودجه. 17 69-95
133 - مهيم شهيكي تاش, Idris Bin Jajri, محمدنبي شهيكي تاش
An Analysis of Bilateral Trade between Iran and D-8 Countries
(1390) Global Journal of Pure and Applied Mathematics (MSRT BLACKLIST). 12 27-34
134 - جمشيد پژويان, فرهاد خداداد کاشي, محمدنبي شهيكي تاش
ارزيابي ناپارامتريك شكاف بين قيمت و هزينه نهايي در صنايع ايران در قالب يك مدل كورنويي
(1390) اقتصاد مقداري. 8 95-121
135 - محمدنبي شهيكي تاش, علي نصيري اقدم
تمركز، شدت مانع ورود و صرفه هاي مقياس در صنعت كولر آبي ايران و هزينه رفاهي ناشي از ساختار انحصار موثر
(1390) اقتصاد مقداري. 8 73-98
136 - محمدنبي شهيكي تاش, نسيم فيوضي اختياري
برآورد هزينه رفاهي ناشي از انحصار موثر در صنعت بيمه ايران
(1388) فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ايران. 13 133-155
137 - مهدي تقوي, باقر درويشي, محمدنبي شهيكي تاش
بررسي ماليات بر عايدي سرمايه (CGT)
(1388) پژوهشنامه ماليات. 17 121-153
138 - محمدنبي شهيكي تاش, باقر درويشي, مهيم شهيکي تاش
سنجش حساسيت قيمتي و درآمدي خانوارهاي شهري: رهيافت مدل سيستمي AIDS و مدل ديفرانسيلي رتردام
(1388) مدلسازي اقتصادي. 3 47-78
139 - فرهاد خداداد كاشي, محمدنبي شهيكي تاش
ارزيابي اقتصاد سنجي تقاضا در ايران (رويكرد سيستم معادلات ديفرانسيلي تقاضاي CBS)
(1388) اقتصاد مقداري. 6 127-141
140 - باقر درويشي, محمدنبي شهيكي تاش, حسين محمدي
بررسي رياضيات در آموزش اقتصاد (مطالعه موردي دانشكده هاي اقتصاد در ايران)
(1387) اقتصاد مقداري. 5 79-106
141 - محمدحسين پوركاظمي, باقر درويشي, محمدنبي شهيكي تاش
سيكل هاي تجاري سياسي (مطالعه موردي كشور ايران)
(1386) فصلنامه بررسيهاي اقتصادي (دانشگاه شهيد چمران اهواز). 4 137-160
142 - محمدنبي شهيكي تاش
بررسي نابرابري جريان هاي تجاري، سرمايه گذاري ودرآمد درجهان به روش ناپارامتريك و دلايل آن (1960-2000)
(1385) تحقيقات اقتصادي - دانشگاه تهران. -
143 - محمدنبي شهيكي تاش, فرهاد خدادادكاشي
سنجش درجه رقابت در بازار جهاني كالاهاي منتخب كشاورزي وسنتي
(1384) اقتصاد كشاورزي و توسعه. 13 -
144 - محمدنبي شهيكي تاش
بررسي جايگاه ماليات بر ارزش افزوده(VAT) در نظام جهاني و ويژگيهاي آن
(1384) مجله اقتصاد و مديريت (دانشگاه سيستان و بلوچستان). -
145 - محمدنبي شهيكي تاش
سنجش درجه رقابت در بازار جهاني كالاهاي منتخب سنتي و كشاورزي
(1384) اقتصاد كشاورزي و توسعه. -
146 - جعفر عبادي, محمدنبي شهيكي تاش
بررسي ساختار بازارهاي صادراتي منتخب صنعتي ايران
(1383) پژوهشنامه بازرگاني - موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني. 8 33-57
147 - جعفر عبادي, محمدنبي شهيكي تاش
بررسي روند تمركز بازارهاي جهاني محصولات منتخب كشاورزي و تاثير آن بر درآمد ارزي غيرنفتي ايران
(1383) تحقيقات اقتصادي. 61-90
148 - جعفر عبادي, محمدنبي شهيكي تاش
بررسي ساختار بازار كالاهاي منتخب صادراتي
(1383) پژوهشنامه بازرگاني. 8 33-57


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 اقتصادخردپيشرفته2 اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی دکتری درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: 922
2 اقتصاد صنعتي اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 924، درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00 مکان: 916
3 اقتصادخردپيشرفته2 اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی دکتری درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: 922
4 اقتصاد صنعتي اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 924، درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00 مکان: 916

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 10:30 16:30 حضور
2 يك شنبه 07:30 14:30 حضور
3 دو شنبه 10:00 12:00 مشاوره
4 سه شنبه 07:30 13:30 مشاوره
5 چهار شنبه 07:30 14:30 حضور
6 پنج شنبه 07:30 11:30 مشاوره