كارشناسی ارشد , مهندسی كامپیوتر-نرم افزار , دانشگاه علم وصنعت ایران , 1384 ← 1387


الگوريتم هاي مسيريابي در شبكه هاي موردي و مش

علي شيرزائي , [ شاهپور رحماني ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

احراز اصالت روتر، مديريت كليد و مديريت همسايگي براي امن كردن پيامهاي كنترلي ...

جواد اكبري , [ شاهپور رحماني ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

امنيت در شبكه هاي كامپيوتري

فرشاد بارانزهي بخشاني , [ شاهپور رحماني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93


1391

سيستم مديريت دوره هاي آموزشي مبتني بر مودل

هادي اسماعيلي, شاهپور رحماني, سعادت پور مظفري - - 1391 ايران


1 - هادي اسماعيلي درميان, شاهپور رحماني, احمد كاظمي, مصطفي علي احمدي
ارزيابي وضعيت يادگيري الكترونيكي واحد آموزش مجازي دانشگاه سيستان و بلوچستان
(1395) پژوهش هاي مديريت عمومي. 9 221-241
2 - سامان کلاهدوز, محسن شريفي, شاهپور رحماني
مكانيزم كشف منابع مبتني بر S2P براي سيستم هاي فراگير مبتني بر تاپل
(1388) International Journal of Autonomous and Adaptive Communications Systems. 3 265-283
3 - شاهپور رحماني, محسن شريفي, سامان کلاهدوز
مسيريابي آگاهانه با بكارگيري شبكه هاي نظير به نظير اجتماعي در سامانه هاي فراگير مبتني بر تاپل
(1387) International Journal of Internet Protocol Technology. 4 91-98