كارشناسی , آمار - آمار ریاضی , دانشگاه بیرجند , 1383 ← 1387
كارشناسی ارشد , آمار - آمار ریاضی , دانشگاه فردوسی مشهد , 1387 ← 1389
دكترا , آمار , دانشگاه فردوسی مشهد , 1389 ← 1394


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 مباني احتمال ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر آمار کارشناسی درس(ت): شنبه 13:00-15:00 مکان: كلآس 28، درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: كلآس 28
2 روشهاي نمونه گيري 1 ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر آمار کارشناسی درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 27، درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 27
3 آشنايي با نظريه اطلاع ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر آمار کارشناسی
4 آشنايي با آمار رسمي ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر آمار کارشناسی درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00 مکان: كلآس 28
5 آمار واحتمالات وكاربردآن در مديريت 1 ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر آمار کارشناسی درس(ت): شنبه 17:00-19:00 مکان: 913، درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: 921
6 روشهاي چند متغيره گسسته ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر آمار کارشناسی درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30، درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30
7 روشهاي چند متغيره گسسته ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر آمار کارشناسی درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30، درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30
8 آمارو احتمال ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر آمار کارشناسی درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00
9 آمارو احتمال ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر آمار کارشناسی درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00
10 مباني احتمال ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر آمار کارشناسی درس(ت): شنبه 13:00-15:00 مکان: كلآس 28، درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: كلآس 28
11 روشهاي نمونه گيري 1 ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر آمار کارشناسی درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 27، درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 27
12 آشنايي با نظريه اطلاع ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر آمار کارشناسی
13 آشنايي با آمار رسمي ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر آمار کارشناسی درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00 مکان: كلآس 28
14 آمار واحتمالات وكاربردآن در مديريت 1 ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر آمار کارشناسی درس(ت): شنبه 17:00-19:00 مکان: 913، درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: 921

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 11:30 حضور
2 شنبه 07:30 11:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
3 شنبه 12:00 15:00 حضور
4 شنبه 17:00 18:00 مشاوره
5 يك شنبه 07:30 09:30 مشاوره مشاوره دانشجويان المپيادي
6 يك شنبه 09:30 11:30 مشاوره مشاوره دانشجويان المپيادي
7 يك شنبه 12:00 15:00 حضور
8 يك شنبه 12:00 15:00 حضور
9 يك شنبه 17:00 18:00 مشاوره
10 يك شنبه 17:00 20:00 حضور
11 دو شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
12 دو شنبه 09:30 11:30 حضور
13 دو شنبه 12:00 15:00 حضور
14 دو شنبه 14:00 19:00 مشاوره
15 سه شنبه 07:30 11:30 مشاوره
16 سه شنبه 07:30 09:30 حضور
17 سه شنبه 12:00 13:00 مشاوره
18 سه شنبه 15:00 20:00 مشاوره
19 سه شنبه 15:30 18:00 حضور
20 چهار شنبه 07:30 10:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
21 چهار شنبه 10:00 13:00 حضور
22 چهار شنبه 13:00 15:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
23 چهار شنبه 15:00 20:00 مشاوره مشاوره دانشجويان المپيادي
24 چهار شنبه 17:00 18:00 مشاوره