كارشناسی ارشد , مهندسی شیمی _ صنایع شیمیایی معدنی , دانشگاه تهران , 1368 ← 1372
دكترا , مهندسی شیمی _ صنایع شیمیایی معدنی , انگلستان - ساری , 1378 ← 1382


1 - سلما كارآمد يزدان آباد, Yolanda Soriano Jerez, عبدالرضا صميمي, سهيلا شكراله زاده, داود محبي كلهري, M
Microalgal biofouling formation on tubular cellulose-ester membranes during dewatering by forward osmosis
(1402) BIOFOULING. 39 371-384
2 - ياسين مويدفرد, عبدالرضا صميمي, حامد خسروي, راضيه بيگمرادي
تأثير تلفيق ميدان مغناطيسي و پاشش الكتريكي بر جهت گيري نانولوله هاي كربني در ذرات جاذب كامپوزيتي هسته-پوسته آلژينات و جذب متيلن بلو
(1402) مواد پيشرفته در مهندسي (استقلال). 42 17-32
3 - فاطمه رضايي, وجيهه يوسفي, داود محبي كلهري, عبدالرضا صميمي
Performance evaluation of novel ml-scale microbial fuel cells using different polymeric hollow-fiber membranes
(1402) Journal of Water Process Engineering. 55 104064-1-104064-12
4 - عليرضا پيماني فروشاني, جعفر صادقي, فرهاد شهركي, عبدالرضا صميمي
Use of high salinity water in a power plant by connecting a direct contact membrane distillation (DCMD) to a steam-injected gas turbine (STIG)
(1402) Heliyon. 9 e21335-1-e21335-16
5 - احسان كياني علي ابادي, عبدالرضا صميمي, داود محبي كلهري, Razieh Beigmoradi
Fabrication and Optimization of Superhydrophobic ZnO-SA /PVC/PVP Nanocomposite Membrane Distillation for Highly Saline RO Brine Recovery
(1402) Journal of Particle Science and Technology. 2 103-113
6 - عطيه بخشي, وجيهه يوسفي, داود محبي كلهري, عبدالرضا صميمي
Implementation of Chitosan Modified Ultrafiltration Hollow Fiber as Proton Exchange Membrane of Ml-Scale Microbial Fuel Cells
(1402) Hydrogen, Fuel Cell and Energy Storage. 10 229-310
7 - عليرضا پيماني فروشاني, جعفر صادقي, فرهاد شهركي, عبدالرضا صميمي
Connection a vapor jet refrigeration system to a steam injected gas turbine
(1401) ENERGY. 261 125246-
8 - حديث مصطفايي, عبدالرضا صميمي, Soheila Shokrollahzadeh, سلما كارآمد يزدان آباد, Ali Sheikhinejad
Nutrients removal from raw municipal wastewater using Chlorella vulgaris microalgae
(1401) Advances in Environmental Technology. 9 47-57
9 - محمد نعمت زاده, عبدالرضا صميمي, داود محبي كلهري, Soheila Shokrollahzadeh, Yasamin Bide
Forward osmosis dewatering of seawater and pesticide contaminated effluents using the commercial fertilizers and zinc-nitrate blend draw solutions
(1401) SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT. 820 153376-1-153376-10
10 - حامد فرزانه, امين بهزادمهر, عبدالرضا صميمي
Stability of Nanofluid-Surfactants as Volumetric Receivers in Parabolic Trough Solar Collectors; a Molecular Dynamic Approach
(1400) Transport Phenomena in Nano and Micro Scales. 9 109-116
11 - سلمان حاجيان قيمي, عبدالرضا صميمي, Masoud Nematollahi
Characterization of Fresh and Regenerated Industrial Hydrocracking Catalysts; Study Causes of Deactivation
(1400) Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering. 40 1765-1776
12 - عادل تابعي, علي كيخسرواني, عبدالرضا صميمي, داود محبي كلهري, مژگان ذاكري
Experimental evaluation of parameters affecting the coating performance of urea seeds in a prototype bottom external mixing spray two-fluid nozzle fluidized bed granulator
(1400) CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH and DESIGN. 172 242-253 مشاهده مقاله
13 - سيدرضا موسوي قيداري, عبدالرضا صميمي, داود محبي كلهري, Ebrahim Ahmadi
بيوكامپوزيت مزوپور ملامين/كيتوسان/كربن فعال، سنتز، تعيين خواص، و كاربرد آن در برداشت نيكل به روش حكاكي
(1400) INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. 188 126-136 مشاهده مقاله
14 - سلما كارآمد يزدان آباد, عبدالرضا صميمي, Soheila Shokrollahzadeh, داود محبي كلهري, Nasrin Moazami, Ma
Microalgae biomass dewatering by forward osmosis: Review and critical challenges
(1400) Algal Research-Biomass Biofuels and Bioproducts. 56 102323 -1-102323-17 مشاهده مقاله
15 - نجمه اخلاقي اردكاني, داود محبي كلهري, عبدالرضا صميمي, Reza Karazhyan
Improving the Antibacterial and Biofilm properties of Urinary Catheters by Using Green Tea and Ziziphora Extracts
(1399) علوم پزشكي صدرا. 8 381-396
16 - اسماعيل كوهستانيان, جعفر صادقي, داود محبي كلهري, فرهاد شهركي, عبدالرضا صميمي
New Process Flowsheet for CO2 Compression and Purification Unit; Dynamic Investigation and Control
(1399) Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering. 40 593-604
17 - عادل تابعي, عبدالرضا صميمي, داود محبي كلهري
مدلسازي ديناميك سيالات محاسباتي يك گرانول ساز بستر شارانيده در مقياس صنعتي با نازل دو سياله
(1399) CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH and DESIGN. 159 605-614 مشاهده مقاله
18 - نفيسه جيرفتي , داود محبي كلهري, افرا حاجي زاده, عبدالرضا صميمي
مطالعه ميزان تغييرات مدول يانگ و مقاومت شكست در ساختارهاي كامپوزيت پليمري دوتايي بر پايهي پلييورتان براساس بارگذاري تنش-كرنش جهت كاربرد در مهندسي بافت عروق خوني
(1399) مهندسي مكانيك اميركبير. 12 141-150
19 - Razieh Ahmadizadeh, Soheila Shokrollahzadeh, Seyed Mahdi Latifi, عبدالرضا صميمي, Alireza Pendashteh
Application of halophilic microorganisms in osmotic membrane bioreactor (OMBR) for reduction of volume and organic load of produced water
(1399) Journal of Water Process Engineering. 37 101422-1-101422-9 مشاهده مقاله
20 - محمدرضا ميربلوچزهي, عليرضا رضواني, عبدالرضا صميمي, مسعود شايسته
Application of a Novel Surfactant-Modified Natural Nano-Zeolite for Removal of Heavy Metals from Drinking Water
(1399) advanced journal of chemistry-section a. 3 612-620
21 - نفيسه جيرفتي , داود محبي كلهري, عبدالرضا صميمي, Afra Hadjizadeh, Gholam Hossein Kazemzadeh
Fabrication and characterization of a novel compliant small-diameter PET/PU/PCL triad-hybrid vascular graft
(1399) Biomedical Materials. 15 055004-1-055004-16 مشاهده مقاله
22 - زهرا پيشگر, عبدالرضا صميمي, داود محبي كلهري, Soheila Shokrollahzadeh
Comparative Study on the Harvesting of Marine Chlorella vulgaris Microalgae from a Dilute Slurry Using Autoflocculation-Sedimentation and Electrocoagulation-Flotation Methods
(1399) International Journal of Environmental Research. 14 615-628 مشاهده مقاله
23 - محمد نعمت زاده, Soheila Shokrollahzadeh, عبدالرضا صميمي, داود محبي كلهري
Synergistic effect of amino-acids and metal salts as draw solutions to enhance the performance of fertilizer-drawn forward osmosis
(1399) Environmental Science-Water Research and Technology. 6 3121-3131 مشاهده مقاله
24 - مريم زارعي, عبدالرضا صميمي, Mohammad Khorram, Mahnaz M. Abdi, Seyyed Iman Golestaneh
Fabrication and characterization of conductive polypyrrole/chitosan/collagen electrospun nanofiber scaffold for tissue engineering application
(1399) INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. 168 175-186 مشاهده مقاله
25 - راضيه بيگمرادي, عبدالرضا صميمي, داود محبي كلهري
Controllability of the hydrophilic or hydrophobic behavior of the modified polysulfone electrospun nanofiber mats
(1399) POLYMER TESTING. 93 106970 -1-106970 -12 مشاهده مقاله
26 - محمد نعمت زاده, عبدالرضا صميمي, سهيلا شكرالله زاده, داود محبي كلهري
Bentazon removal from aqueous solution by reverse osmosis; optimization of effective parameters using response surface methodology
(1398) Advances in Environmental Technology. 5 193-201
27 - الهام نارويي, داود محبي كلهري, عبدالرضا صميمي, مرتضي زيودار
A comparative study of the effect of compost/woodchips mixture, natural zeolite and zeolite/activated carbon mixture as packing materials on the biofilter performance
(1398) Advances in Environmental Technology. 5 67-75
28 - الهام نارويي, داود محبي كلهري, عبدالرضا صميمي, مرتضي زيودار
Preparation and characteristics evaluation of zeolite/activated carbon composite granules, using high shear mixer granulator
(1398) Materials Research Express. 6 125532-1-125532-12
29 - سعيد اكبري, داود محبي كلهري, عبدالرضا صميمي
Effect of corrugated structure on the collapsing of the small-diameter vascular scaffolds
(1398) JOURNAL OF BIOMATERIALS APPLICATIONS. 34 1355-1367
30 - حميدرضا شفيعي, عليرضا صالحي راد, عبدالرضا صميمي
Effect of synthesis method on structural and physical properties of MgO/MgAl2O4 nanocomposite as a refractory ceramic
(1398) APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE and PROCESSING. 126 1-9
31 - مژگان ذاكري, حميد مقدم ديمه, عبدالرضا صميمي, داود محبي كلهري
Optimization of calcium alginate beads production by electrospray using response surface methodology
(1398) Materials Research Express. 6 095412- مشاهده مقاله
32 - محمد عرفانيان ظروفي, سيد آرمان هاشمي منفرد, عبدالرضا صميمي, بهاره پيرزاده
شبيه سازي - بهينه سازي منابع آب، با هدف حداقل سازي عدم تامين نيازها و حداقل سازي برداشت از منابع آب هاي زيرزميني (مطالعه موردي حوضه زاهدان)
(1398) اكو هيدرولوژي. 6 593-609
33 - حميد مقدم ديمه, مژگان ذاكري, عبدالرضا صميمي
Mono-Size Distribution Index (MSDI): A new criterion for the quantitative description of size distribution
(1398) Journal of Particle Science and Technology. 5 71-76
34 - وجيحه يوسفي, داود محبي كلهري, عبدالرضا صميمي
Start-up investigation of the self-assembled chitosan/montmorillonite nanocomposite over the ceramic support as a low-cost membrane for microbial fuel cell application
(1398) INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY. 45 4804-4820
35 - وجيهه يوسفي, داود محبي كلهري, عبدالرضا صميمي
Equivalent Electrical Circuit Modeling of Ceramic-Based Microbial Fuel Cells Using the Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) Analysis
(1397) Journal of Renewable Energy and Environment. 6 21-28
36 - راضيه بيگمرادي, عبدالرضا صميمي, داود محبي كلهري
Fabrication of polymeric nanofibrous mats with controllable structure and enhanced wetting behavior using one-step electrospinning
(1397) POLYMER. 143 271-280 مشاهده مقاله
37 - وجيهه يوسفي, داود محبي كلهري, عبدالرضا صميمي
Application of layer-by-layer assembled chitosan/montmorillonite nanocomposite as oxygen barrier film over the ceramic separator of the microbial fuel cell
(1397) ELECTROCHIMICA ACTA. 283 234-247 مشاهده مقاله
38 - نفيسه جيرفتي , داود محبي كلهري, عبدالرضا صميمي, افرا حاجي زاده, غلامحسين كاظم زاده
Small-diameter vascular graft using co-electrospun composite PCL/PU nanofibers
(1397) Biomedical Materials. 13 055014- مشاهده مقاله
39 - راضيه بيگمرادي, عبدالرضا صميمي, داود محبي كلهري
Engineering of oriented carbon nanotubes in composite materials
(1396) Beilstein Journal of Nanotechnology. 9 415-435
40 - نفيسه جيرفتي , داود محبي كلهري, غلامحسين كاظم زاده, عبدالرضا صميمي
بررسي زيست سازگاري و واكنش سيستم ايمني رت روي داربستهاي منفرد و مركب نانوالياف الكتروريسي شده PU/PCL جهت كاربرد در مهندسي بافت
(1396) سلول و بافت. 8 242-249
41 - Shahrzad Shokrgozar Eslah, Soheila Shokrollahzadeh, Omid Moini Jazani, عبدالرضا صميمي
Forward osmosis water desalination: Fabrication of graphene oxide-polyamide/polysulfone thin-film nanocomposite membrane with high water flux and low reverse salt diffusion
(1396) SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY. 53 573-583 مشاهده مقاله
42 - اسماعيل كوهستانيان, جعفر صادقي, داود محبي كلهري, فرهاد شهركي, عبدالرضا صميمي
يك روش بديع براي تثبيت CO2 از گازهاي دودكش براي توليد اوره و آمونياك
(1396) ENERGY. 144 279-285
43 - شهرزاد شکرگزار اصلاح, سهيلا شكرالله زاده, اميد معيني جزني, عبدالرضا صميمي
نمك زدايي آب بروش اسمز مستقيم ساخت غشا نانو كامپوزيت لايه نازك اكسيدگرافن/پلي سولفون با شار بالا عبوري بالا ونفوذ معكوس كم
(1396) SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY. 53 573-583
44 - مژگان ذاكري, عبدالرضا صميمي, مهدي شفيعي آفاراني, عليرضا صالحي راد
Effects of porosity and pore size distribution on mechanical strength reliability of industrial-scale catalyst during preparation and catalytic test steps
(1396) PARTICULATE SCIENCE AND TECHNOLOGY. 36 96-103
45 - مرضيه شفيعي علويجه, مسعود شيخ علي وند, علي مراد رشيدي, عبدالرضا صميمي, داود محبي كلهري
Synthesis and adsorption performance of a modified micro-mesoporous MIL- 101(Cr) for VOCs removal at ambient conditions
(1396) CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL. 341 164-174
46 - اسماعيل كوهستانيان, عبدالرضا صميمي, داود محبي كلهري, جعفر صادقي
Sensitivity analysis and multi-objective optimization of CO2CPU process using response surface methodology
(1395) ENERGY. 122 570-578
47 - وجيحه يوسفي, داود محبي كلهري, عبدالرضا صميمي
Ceramic-based microbial fuel cells (MFCs) A review
(1395) INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY. 42 1672-1690
48 - مژگان ذاكري, عبدالرضا صميمي, مهدي شفيعي آفاراني, عليرضا صالحي‌راد
تاثير متقابل مابين پارامتر ويبول و اطمينانپذيري مقاومت مكانيكي كاتاليستهاي در مقياس صنعتي تبديل آب گاز
(1395) Particuology. 32 160-166
49 - عبدالرضا صميمي, عليرضا صالحي‌راد, محمدجواد وطن خواه ورنوسفادراني, داود محبي كلهري
Characteristic mechanisms controlling the reaction rate for powdered and industrial scale formed Cu/Zn/Mg/Al water gas shift nanocatalysts
(1395) Reaction Kinetics Mechanisms and Catalysis. 120 489-500
50 - داوود محبي کلهري, عبدالرضا صميمي
experimental-numerical investigation on the effects of macroporous scafold geometry on cell culture parameters
(1395) INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTIFICIAL ORGANS. 4 185-195
51 - حديث اقبالي مهدي آبادي, Michele M. Nava, Gabriella Leonardi Leonardi, داود محبي كلهري, Roberto Sebas
An experimental-numerical investigation on the effects of macroporous scaffold geometry on cell culture parameters
(1395) INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTIFICIAL ORGANS. 40 185-195
52 - محمد نعمت زاده, عبدالرضا صميمي, سهيلا شکرالله زاده
Application of sodium bicarbonate as draw solution in forward osmosis desalination influence of temperature and linear flow velocity
(1395) Desalination and Water Treatment. 57 20784-20791
53 - حامد فرزانه, امين بهزادمهر, M . Yaghoubi, عبدالرضا صميمي, S.M.H . Sarvari
Stability of nanofluids Molecular dynamic approach and experimental study
(1394) ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT. 111 1-14
54 - وجيحه يوسفي, داود محبي كلهري, عبدالرضا صميمي, ميثم سالاري
Effect of separator electrode assembly (SEA) design and mode of operation on the performance of continuous tubular microbial fuel cells (MFCs)
(1394) INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY. 41 597-606
55 - مسعود شايسته, عبدالرضا صميمي, مهدي شفيعي آفاراني, محمد خرم
Synthesis of titania–-alumina multilayer nanomembranes on performance-improved alumina supports for wastewater treatment
(1394) Desalination and Water Treatment. 20 9115-9122
56 - سجاد كياني, عبدالرضا صميمي, عليمراد رشيدي
Novel one-pot dry method for large-scale production of nano c-Al2O3 from gibbsite under dry conditions
(1394) MONATSHEFTE FUR CHEMIE. 147 1153-1159
57 - عماد خاكسار, مهدي شفيعي آفاراني, عبدالرضا صميمي
In Situ Solvothermal Crystallization of TiO2 Nanostructure on Alumina Granules for Photocatalytic Wastewater Treatment
(1393) JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE. 23 92-100
58 - عبدالرضا صميمي
The effects of RF-sputted TIo2 top layer on proe structure of composite ceramic membranes
(1393) SURFACE and COATINGS TECHNOLOGY. 1256-1258
59 - عبدالرضا صميمي, مژگان ذاكري, بصير ملكي, داود محبي كلهري
Experimental and statistical assessments of the mechanical strength reliability of gamma alumina catalyst supports
(1393) Particuology. 74-81
60 - مسعود شايسته, عبدالرضا صميمي, مهدي شفيعي آفاراني, محمد خرم
Synthesis of titania-gama-alumina multilayer nanomembranes on performance-improved alumina supports for wastewater treatment
(1393) Desalination and Water Treatment. 1-8
61 - محمدرضا ميراوليايي, عبدالرضا صميمي, داود محبي كلهري, محمد خرم
Kinetics investigation of diversity cultures of E. coil and Shewanella SP., and their combined effect with mediator on MFC performance
(1393) JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY. 45-50
62 - محمد خرم, محسن صميمي, عبدالرضا صميمي, حميد مقدم ديمه
Electrospray preparation of propranolol-loaded alginate beads: Effect of Matrix Reinforcement on loading and release profile
(1393) JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE. 1-9
63 - M Nematzadeh, عبدالرضا صميمي, S Shokrollahzadeh, امين بهزادمهر
Performance of potassium bicarbonate and Calcium Chloride draw solutions for desalination of saline water using forward osmosis
(1393) Transport Phenomena in Nano and Micro Scales. 29-36
64 - محمدرضا ميراوليايي, عبدالرضا صميمي, داود محبي كلهري, محمد خرم, علي قاسمي
Competition between E. coil and shewanella sp. for electricity generation in air cathode MFC in presence of methylene blue as artificial mediator
(1393) Environmental Progress and Sustainable Energy. 34 1097-1105
65 - علي اكبر ميرزائي, عطيه پوردولت, مريم ارسلان فر, حسين آتشي, عبدالرضا صميمي
Kinetic study of CO hydrogenation on the Mgo supported Fe-Co-Mn-soL-geL catalyst
(1392) JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY. 19 1144-1152
66 - S Khamseh, F Abdollahzadeh Davani, عبدالرضا صميمي
The effect of RF-suputtered Tio2 top layer on pore structure of composite ceramic membrane
(1392) SURFACE and COATINGS TECHNOLOGY. 1256-1258
67 - A Arsalanfar, علي اكبر ميرزائي, H.R Bozorgzadeh, عبدالرضا صميمي, R Ghobadi
Effect of support and promoter on the catalytic performance and structural properties of the Fe-Co-Mn catalysts for Fischer-Tropsch synthesis
(1392) JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY. 1313-1323
68 - عماد خاكسار, مهدي شفيعي آفاراني, عبدالرضا صميمي
In Situ Sollvothermal crystallization of Tio2 Nanostructure on Alumina Granules for photocatalytic wastewater treatment
(1392) JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE. 23 92-100
69 - حميد مقدم, عبدالرضا صميمي, امين بهزادمهر
Solar absorptivity of nano-porous anodic alumina(NPAA): effects of structural features
(1392) JOURNAL OF POROUS MATERIALS. 331-336
70 - M Arsalanfar, علي اكبر ميرزائي, H.R Bozorgzadeh, عبدالرضا صميمي
A Review of Fischer-Tropsch Synthesis on the Cobalt Based Catalysts
(1392) Physical Chemistry Research. 2 179-201
71 - مريم ارسلانفر, علي اكبر ميرزائي, حميدرضا بزرگ زاده, عبدالرضا صميمي
A Review of Fischer-Tropsch Synthesis on the Cobalt Based Catalysts
(1392) Physical Chemistry Research. 2 201-179
72 - جواد هاشمي, عبدالرضا صميمي
Steady state electric power generation in up - flow microbial fuel cell using the estimates time span method for bacteria growth domestic watewater
(1391) BIOMASS and BIOENERGY. 65-76
73 - مرتضي حسن زاده كفشگري, محسن منصوري, محمد خرم, عبدالرضا صميمي, شهريار عصفوري
Bovine serum albumin loaded chitosan particles and evaluation of effective parameters on fabrication characteristics and in vitro release in the presence of non covalent interactions
(1391) INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMERIC MATERIALS. 1079-1090
74 - نوشين حيدريان دهكردي, مسعود شايسته, مهدي شفيعي آفاراني, عبدالرضا صميمي
Effect of ammonium nitrate on microstructureand permeability characteristics of tubular alumina support using slip casting fabrication method
(1391) JOURNAL OF CERAMIC PROCESSING RESEARCH. 14 1-4
75 - - هنرور, سيدعلي سجاديان, محمد خرم, عبدالرضا صميمي
Mathematical Modeling of Supercritical Fluid Extraction of Oil from Canola and Sesame Seeds
(1391) BRAZILIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING. 30 159-166
76 - مهدي شفيعي آفاراني, عبدالرضا صميمي, احسان بهادري يكتا
Synthesis of alumina granules by high shear mixer granulator Processing and sintering
(1391) POWDER TECHNOLOGY. 237 32-40
77 - عبدالرضا صميمي, امين بهزادمهر
Effect of nanoporous anodic aluminum oxide (AAO) characteristics on solar absorptivity
(1391) Transport Phenomena in Nano and Micro Scales. 1 110-116
78 - محمد خرم, عبدالرضا صميمي
بهسازي و تعيين درجه استيل زدايي كيتوزان با روش تيتراسيون پتانسيل سنجي و طيف نمايي زير قرمز
(1391) شيمي و مهندسي شيمي ايران. 31 13-20
79 - مسعود شايسته, مهدي شفيعي آفاراني, عبدالرضا صميمي, محمد خرم
Preparation of Y-alumina and perioretization of affecting factors on the crystallite size using Taguchi method
(1391) Transport Phenomena in Nano and Micro Scales. 1 45-52
80 - نوشين حيدرياني دهكردي, مسعود شايسته, مهدي شفيعي آفاراني, عبدالرضا صميمي
Effect of ammonium nitrate on microstructure and permeability characteristics of tubular alumina support using slip casting fabrication method
(1391) JOURNAL OF CERAMIC PROCESSING RESEARCH. 472-475
81 - علي اكبر ميرزائي, A pordolat, M Arsalanfar, حسين آتشي, عبدالرضا صميمي
Kinetic study of CO hydrogenation on the MgO supported Fe-Co-Mn sol-gel catalyst
(1391) JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY. 1144-1152
82 - مرتضي حسن زاده كفشگري, محمد خرم, محسن منصوري, عبدالرضا صميمي
بهسازي و تعيين درجه استيل زدايي كيتوزان با روش تيتراسيون ژتانسيل سنجي و طيف نمايي زير قرمز
(1391) شيمي و مهندسي شيمي ايران. 13-20
83 - مسعود شايسته, مهدي شفيعي آفاراني, عبدالرضا صميمي, محمد خرم
Preparation of gama-Al2o3 and prioritization of affecting factors on the crystallite size using Taguchi method
(1391) Transport Phenomena in Nano and Micro Scales. 45-52
84 - علي اكبر ميرزائي, عطيه پوردولت, مريم ارسلان فر, حسين آتشي, عبدالرضا صميمي
Kinetic study of CO hydrogenation on the MgO supported Fe–Co–Mn sol–gel catalyst
(1391) JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY. 19 1152-1144
85 - عادل تابعي, عبدالرضا صميمي, محمد خرم, حميد مقدم ديمه
Study pulsating electrospray of non-Newtonian and thixotropic sodium alginate solution
(1390) JOURNAL OF ELECTROSTATICS. 70 77-82
86 - عبدالرضا صميمي
Preparation of alginate and chitosan nanoparticles using a new reverse micellar system
(1390) Iranian Polymer Journal. 21 99-107
87 - عبدالرضا صميمي
مروري بر هيدروديناميك توليد قطرات مايع به روش پاشش الكتريكي
(1390) مجله مهندسي شيمي ايران. 10 14-23
88 - مژگان ذاكري, عبدالرضا صميمي, محمد خرم, حسين آتشي
اثر فرايند خشك كردن پاششي و پيوند دهنده سيليس در بهبود استحكام فرسايشي كاتاليزگرهاي هم رسوبي آهن در سنتز فيشر-تروپش
(1389) مجله مهندسي شيمي ايران. -
89 - مژگان ذاكري, عبدالرضا صميمي, محمد خرم, حسين آتشي, علي اكبر ميرزائي
اثر فرايند خشك كردن پاشش و پوند دهنده سيليس در بهبود استحكام فرسايشي كاتاليزگرها هم رسوب آهن در سنتز فيمشر- تروپش
(1389) مجله مهندسي شيمي ايران. 24-30
90 - سيد حسين حسيني, رهبر رحيمي, مرتضي زيودار, عبدالرضا صميمي
شبيه سازي ناپاياي بستر شارانيده شده حبابي حاوي ذرات نوع B بااستفاده از CFD
(1389) نشريه جدا سازي و ژديده هاي انتقال (دانشگاه فردوسي مشهد). 21 13-30
91 - مرتضي حسن زاده كفشگري, محمد خرم, محسن منصوري, عبدالرضا صميمي, شريف اسفوري
Numerical Investigation of Rectangular Dielectric Resonator Antenna Array Fed by Dielectric Image Line
(1389) International Journal of Microwave and Optical Technology. 6 57-63
92 - سيدحسين حسيني, رهبر رحيمي, مرتضي زيودار, عبدالرضا صميمي
CFD simulation of gas-solid bubbling fluidized bed containing FCC particles
(1388) KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING. 26 1405-1413
93 - حميد مقدم ديمه, عبدالرضا صميمي, محمد خرم
Electrospray modeling of highly viscous and non-newtonian liquids
(1388) JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE. 118 1288-1296
94 - عبدالرضا صميمي, محمد خرم, حسين آتشي
Effect of forming on selectivity and attrition of co-precipitated Co Mn Fischer Tropsch catalyst
(1388) POWDER TECHNOLOGY. 200 164-170
95 - محمد خرم, عبدالرضا صميمي
Combined Method of Complex-Coacervation and Electrospray for Encapsulate Preparation
(1388) JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE. 177 322-328
96 - علي ذاكري, عبدالرضا صميمي, محمد خرم, حسين آتشي, علي اكبر ميرزائي
Effect of forming on selectivity and attrition of co-precipitated co-mn Fischer Tropch catalysts
(1388) POWDER TECHNOLOGY. -
97 - سيدحسين حسيني, مرتضي زيودار, رهبر رحيمي, عبدالرضا صميمي
CFD Simulation of Solid Hold Up in Gas Solid Fluidized Bed at High Gas Velocities
(1387) Chemical Product and Process Modeling. 4 -
98 - عبدالرضا صميمي, محمد خرم, حميد مقدم ديمه, محسن صميمي
Study Parameters Affecting Size Distribution of Beads Produced from Electro-Spray of High Viscous Liquids
(1387) Iranian Journal of Chemical Engineering. 6 88-989
99 - جعفر صادقي, عبدالرضا صميمي
comment on dynamic and control of fluidized catalytic crackers.1.modeling of the current generation FCC S
(1387) INDUSTRIAL and ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH. -
100 - حميد مقدم ديمه, محسن صميمي, عبدالرضا صميمي, محمد خرم
Electro-spray of high viscous liquids for producing mono-sized spherical alginate beads
(1386) Particuology. 6 271-275
101 - عبدالرضا صميمي
Single and Bulk Compressions of Soft Granules Experimental study and DEM Evaluation
(1384) CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE. -
102 - عبدالرضا صميمي
Analysis Impact Damage of Agglomerates Effect of Impact Angle
(1383) POWDER TECHNOLOGY. -
103 - عبدالرضا صميمي
Effect of Structural Characteristics on Impact Breakage of Agglomerates
(1382) POWDER TECHNOLOGY. -


1400

حذف فلزات سنگين از پساب اسيدي معادن با استفاده از چارچوب هاي آلي- فلزي (MOFs)

دهمين كنفرانس مهندسي معدن ايران

پري سلطاني, مژگان ذاكري, عبدالرضا صميمي, آزاده آگاه - 1400/12/03

USE OF SALINE WATER FOR INCREASE THE TURBINE OUTPUT POWER BY CONNECTION OF DIRECT CONTACT MEMBRANE DISTILLATION (DCMD) UNIT TO A STEAM INJECTED GAS TURBINE (SIGT)

3rd international Congress on Water Desalination

عليرضا پيماني فروشاني, جعفر صادقي, فرهاد شهركي, عبدالرضا صميمي - 1400/06/23

Microalgae-based wastewater dewatering by forward osmosis

3rd international Congress on Water Desalination: Application of Advanced Technologies in Unconventional Water treatment for Zones under Water Stress, 14-16 Sep 2021

سلما كارآمد يزدان آباد, عبدالرضا صميمي, سهيلا شكرالله زاده, داود محبي كلهري, Nasrin Moazami, Tanian Mazzuka Sobczuk, Maria Jose Ibanez Gonzalez, Emilio Molina Grima - 1400/06/23

FABRICATION AND CHARACTERIZATION OF THE THIN FILM NANOFIBROUS MEMBRANE WITH ACTIVE LAYER INCORPORATING MULTIWALLED CARBON NANOTUBES FOR DESALINATION

3rd international Congress on Water Desalination: Application of Advanced Technologies in Unconventional Water treatment for Zones under Water Stress,

راضيه بيگمرادي, عبدالرضا صميمي, داود محبي كلهري - 1400/06/23

Urban Wastewater Treatment by Freshwater Microalgae Chlorella Vulgaris

3rd international Congress on Water Desalination: Application of Advanced Technologies in Unconventional Water treatment for Zones under Water Stress,

حديث مصطفايي, عبدالرضا صميمي, سهيلا شكرلله زاده, سلما كارآمد يزدان آباد, علي شيخي نژاد - 1400/06/23

Removal of triethyl phosphate from aqueous solution by forward osmosis

3rd international Congress on Water Desalination: Application of Advanced Technologies in Unconventional Water treatment for Zones under Water Stress,

محمد نعمت زاده, عبدالرضا صميمي, داود محبي كلهري, سهيلا شكرالله زاده - 1400/06/23
1399

ساخت غشاي كامپوزيتي PVC/PVP/ZnO-SA براي فرآيند تقطير غشايي تماس مستقيم جهت نمكزدايي از پساب شور RO

Internatinal Confernce on Desalination and Water Purification

احسان كياني علي ابادي, راضيه بيگمرادي, عبدالرضا صميمي, داود محبي كلهري - 1399/11/28
1398

بررسي و مقايسه شرايط رشد ريزجلبك كلرلا ولگاريس در فاضلاب شهري و محيط كشت سنتزي

سومين همايش بين المللي و يازدهمين همايش ملي بيوتكنولوژي

حديث مصطفايي, عبدالرضا صميمي, سهيلا شكرالله زاده, سلما كارآمد يزدان آباد, علي شيخي نژاد - 1398/06/10
1397

تصفيه پساب با استفاده از ريزجلبك ها

پنجمبن كنفرانس انجمن انرژي ايران با رويكر پيوند انرژي، آب و محيط زيست

حديث مصطفايي, سلما كارآمد يزدان آباد, عبدالرضا صميمي, سهيلا شكرالله زاده, علي شيخي نژاد - 1397/11/30

استفاده از مدل شبيه ساز weap جهت ارزيابي سناريوهاي مختلف مديريتي در حوضه زاهدان

دومين همايش بين المللي مديريت، تقاضا و بهره وري مصرف آب

محمد عرفانيان ظروفي, سيد آرمان هاشمي منفرد, عبدالرضا صميمي, بهاره پيرزاده - 1397/11/29

Thermally stable UIO-66 nano-adsorbent with high gasoline vapor recovery

7th international congress on nanoscience and nanotechnology

مرضيه شفيعي علويجه, مسعود شيخ عليوند, عليمراد رشيدي, عبدالرضا صميمي, داود محبي كلهري - 1397/07/04
1396

بررسي مقاومت دروني پيل سوختي ميكروبي با غشاي سراميكي با استفاده از آناليز طيف سنجي امپدانس الكتروشيميايي (EIS)

كنفرانس بين المللي فناوري و مديريت انرژي

وجيهه يوسفي, داود محبي كلهري, عبدالرضا صميمي - 1396/11/10

تصفيه فاضلاب شهري در پيل سوختي ميكروبي با استفاده از سراميك صنعتي بدون لعاب ديواره به عنوان غشاي تبادل پروتون

اولين كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين در بيوتكنولوژي

وجيحه يوسفي, داود محبي كلهري, عبدالرضا صميمي - 1396/01/29
1395

مدل سازي پيل سوختي ميكروبي با كمك مطالعات آزمايشگاهي و ديناميك سيالات محاسباتي

هفتمين كنفرانس ملي كاربردCFD در صنايع شيميايي و نفت

محمدرضا ميراوايائي, داود محبي كلهري, عبدالرضا صميمي - 1395/02/29
1388

Effect of type and concentration of binder on Selectivity and Attrition of formed Co-Mn Fischer-Tropsch Catalysts

ششمين كنگره بين المللي شيمي

عبدالرضا صميمي, محمد خرم, حسين آتشي, مژگان ذاكري - 1388/08/25

Extraction of canola oil with supercritical carbon dioxide Experimental and Modeling

ششمين كنگره بين المللي شيمي

محمد خرم, بيزن هنرور, عبدالرضا صميمي, سيدعلي سجاديان - 1388/08/25

Nano Haloing in Stabilization of Colloidal Microspheres

ششمين كنگره بين المللي شيمي

عبدالرضا صميمي, محمد خرم, محسن صميمي - 1388/08/25

تهيه نانوذرات كيتوزاني با استفاده از روش ميسلي معكوس

ششمين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران

محمد خرم, عبدالرضا صميمي, مرتضي حسن زاده كفشگري, محسن منصوري - 1388/05/22

تهيه ريز ذرات كيتوسان انباشت شده با سرم آلبومين گاوي به روش ميسلي معكوس

ششمين همايش ملي بيوتكنولوژي

محمد خرم, عبدالرضا صميمي, محسن منصوري, مرتضي حسن زاده كفشگري, شهريار عصفوري - 1388/05/22

Preparation of BSA loaded-chitosan microparticles using reverse micelle method

همايش تخصصي جايگاه نانو داروها نانوزيست فن آوري

محمد خرم, عبدالرضا صميمي, محسن منصوري, مرتضي حسن زاده كفشگري, شهريار عصفوري - 1388/04/23

Preparation and characterization of Chitosan nanoparticles using reverse micelles

همايش تخصصي جايگاه نانو داروها نانوزيست فن آوري

محمد خرم, عبدالرضا صميمي, مرتضي حسن زاده كفشگري, محسن منصوري, شهريار عصفوري - 1388/04/23

استراج روغن از دانه روغني كلزا با استفاده از سيال فوق بحراني دي اكسيد كربن و مدل سازي فرايند

اولين كنفرانس علوم و مهندسي جداسازي

محمد خرم, عبدالرضا صميمي, بيژن هنرور - 1388/02/29

بررسي اثر نانو سيليس بر خواص مكانيكي بتن

هشتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

حامد خسته بند, محمدرضا سهرابي, عبدالرضا صميمي - 1388/02/21
1387

ارزيابي جداسازي الكترو- فورتيك نانو ذرات كلوئيدي co-cr-mo حاصل از خوردگي قطعات مصنوعي فلزي در محيط بدن انسان

دوازدهمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران

عبدالرضا صميمي, مجتبي قديري, مژگان ذاكري - 1387/07/29

مدل سازي سنيتيكي جذب يون مس (Cu 2) در جاذب كيتوزاني

دوازدهمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران

مرتضي حسن زاده كفشگري, محمد خرم, عبدالرضا صميمي, شهريار عصفوري - 1387/07/29

تهيه دانه هاي هسته- پوسته بر پايه كيتوسان با تلفيق روش الكترواسپري و روش نازلهاي هم محور يا Oriffice method

دوازدهمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران

جواد اميدي ميرزايي, محمد خرم, عبدالرضا صميمي, ابراهيم واشقاني فراهاني - 1387/07/29

تهيه دانه هاي هسته- پوسته بر پايه آلژينات - كيتوسان با تلفيق روش الكترواسپري و روش Complex Coacervation

دوازدهمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران

جواد اميدي ميرزايي, محمد خرم, عبدالرضا صميمي - 1387/07/29

Preparation of Alginate/Chitosan-Coated Beads Loaded with Propranolol Hydrochloride

دوازدهمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران

محسن صميمي, حميد مقدم ديمه, محمد خرم, عبدالرضا صميمي - 1387/07/29

Effect of Time on selective elimination of antimony from electrolyte of Sarcheshmeh copper refinery by Duolite C467 ion exchange resins

دهمين كنفرانس ملي شيمي معدني

عبدالرضا صميمي, علي ابراهيمي, حسن عنايتي, شهرام دانش پژوه, رضا آتش دهقان - 1387/02/25

Effect of temperature on elimination of floating slime from Sarcheshmeh copper refinery using MX2 ion exchange resins

دهمين كنفرانس ملي شيمي معدني

عبدالرضا صميمي, علي ابراهيمي, حسن عنايتي, شهرام دانش پژوه, رضا آتش دهقان - 1387/02/25
1386

Preparing of Calcium Alginate Beads from Viscid Sodium Alginate by Electrospray Method

سومين همايش ملي سامانه هاي نوين داروسازي

محسن صميمي, حميد مقدم ديمه, عبدالرضا صميمي, محمد خرم - 1386/03/30

hydrodynamics comparison of bubbling fluidized bed contain geldart a and b by cfd

اولين كنفرانس ملي كاربرد ديناميك سيالات محاسباتي در مهندسي شيمي

سيدحسين حسيني, رهبر رحيمي, مرتضي زيودار, عبدالرضا صميمي - 1386/02/25
1384

Combined Process of Electro-Spray and Freeze Drying for Production of Nanoparticale assemblies With View of Redispersion

دهمين كنفرانس مهندسي شيمي ايران

عبدالرضا صميمي - 1384/01/01
1383

Tribo-Electrification of Pharmaceutical Powders

Symposiom of Particle Technology

عبدالرضا صميمي - 1383/10/12

Measurement of Cherge Transfer Due to Single Particle Impact

Particulate System Analysis Conference Stratford-Upon-Avon

عبدالرضا صميمي - 1383/10/12

Characterisation of Dispersion Behaviour of Powder in Liquids

Particulate System Analysis Conference Stratford-Upon-Avon

عبدالرضا صميمي - 1383/10/12

Measurement of Tribo-Charging by Particle Impact

9th international Conference Multiphase Flow in Industrial Plants

عبدالرضا صميمي - 1383/06/30


1394

مطالعه تجربي و شبيه سازي CFD پديده هاي انتقال در گرانول ساز بستر شارانيده اوره

عبدالرضا صميمي - 1394 -
1387

ساخت غشاء نانوكامپوزيت آلومينا تيتانيا و بررسي عملكرد آن در تصفيه آب و پساب

عبدالرضا صميمي, مهدي شفيعي آفاراني, امين بهزادمهر, مسعود شايسته - 1387 -


كاربرد فرايند تقطير غشايي در نمك زدايي از ابهاي شور

امين كمالي , [ عبدالرضا صميمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 01-00

بررسي روشهاي كاهش پساب واحدهاي نمك زاديي بروش اسمز معكوس و افزايش راندمان توليد اب اب شيرين

احمدرضا دسترنج بلالمي , [ عبدالرضا صميمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 00-99

بررسي روشهاي توليد اوره گرانولي پوشش دار با هدف كنترل ازاد سازي

امير ذاكري , [ عبدالرضا صميمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

استخراج روغن از ميكرو جلبكهاي خليج فارس

فرشاد تدو , [ عبدالرضا صميمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

دارو سازي

نويد دلشادي جهرمي , [ عبدالرضا صميمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

مطالعه فرايند اسمز معكوس و الكترافيلتراسيون در صنعت تصفيه آب

تكتم رجبيان , [ عبدالرضا صميمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

راهاندازي دستگاه تصفيه آب آزمايشگاهي به روش

طلعت معيني , [ عبدالرضا صميمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

مطالعه آزمايشگاهي باطريهاي سوخت ميكروبي

آنيتا حاتمي رشك وسطي , [ عبدالرضا صميمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

نانو ذره

الهام ميراحمدي , [ عبدالرضا صميمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي88-87

تكنو

مهديار حقي , [ عبدالرضا صميمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي87-86

نانو

رسول كاظمي خواه , [ عبدالرضا صميمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي87-86

راه اندازي دستگاه بستر سيال

محمد احساني , [ عبدالرضا صميمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 86-85

پروزه

چيا سواري , [ عبدالرضا صميمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 86-85

پروزه

انسيه بخردي نسب , [ عبدالرضا صميمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 86-85


مطالعه آزمايشگاهي ساخت چارچوب هاي آلي-فلزي براي حذف فلزات سنگين از پساب هاي صنعتي

پري سلطاني , [ مژگان ذاكري, عبدالرضا صميمي, آزاده آگاه ]
نيمسال اول سال تحصيلي 01-00

بهبود عملكرد حرارتي باتري ليتيوم يون وسيله نقليه هيبريدي با شبيه سازي انتقال حرارت

رضا توكلي , [ داود محبي كلهري, عبدالرضا صميمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

بررسي مكانيسم انسداد و عملكرد غشاء در آبگيري از بيومس ريز جلبك رشد يافته در پساب شهري با روش غشايي اسمز مستقيم

سلما كارآمد يزدان آباد , [ عبدالرضا صميمي, سهيلا شكراله زاده, داود محبي كلهري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

بررسي مكانيسم انسداد و عملكرد غشاء در آبگيري از بيومس ريز جلبك رشد يافته در پساب شهري با روش غشايي اسمز مستقيم

سلما كارآمد يزدان آباد , [ عبدالرضا صميمي, سهيلا شكراله زاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

تاثير ميكروجلبك در بهبود عملكرد پيل هاي سوختي ميكروبي به منظور توليد انرژي سبز

غلامرضا نجفي , [ داود محبي كلهري, عبدالرضا صميمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

بررسي عوامل موثر بر جداسازي روغن پراكنده در اب به روش شناورسازي القايي گاز

سجاد بهادر , [ عبدالرضا صميمي, داود محبي كلهري ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

ساخت وبررسي عملكرد غشاي تقطير غشايي جهت نمك زدايي از پساب هاي شور فرايند اسمز معكوس

احسان كياني علي ابادي , [ عبدالرضا صميمي, داود محبي كلهري, راضيه بيگمرادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

غشاء سراميكي با ساختار اسفنجي براي بهبود عملكرد پيل سوختي ميكروبي

محبوبه خادمي , [ داود محبي كلهري, عبدالرضا صميمي, مرضيه چراغي پور ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

بررسي مكانيسم انسداد و عملكرد غشاء در آبگيري از بيومس ريز جلبك رشد يافته در پساب شهري با روش غشايي اسمز مستقيم

سلما كارآمد يزدان آباد , [ عبدالرضا صميمي, داود محبي كلهري, سهيلا شكراله زاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

مطالعه تجربي عوامل موثر بر گرانول سازي دانه اي اوره ي مذاب

علي كيخسرواني , [ عبدالرضا صميمي, داود محبي كلهري, مژگان ذاكري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

بررسي مكانيسم انسداد و عملكرد غشاء در آبگيري از بيومس ريز جلبك رشد يافته در پساب شهري با روش غشايي اسمز مستقيم

سلما كارآمد يزدان آباد , [ عبدالرضا صميمي, سهيلا شكراله زاده, داود محبي كلهري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

بررسي اثرحضورنانولوله هاي كربني درساختارغشاكامپوزيتي پليمري برجداسازي زيست توده حاوي روغن ازآب

علي احمدي , [ عبدالرضا صميمي, سهيلا شكراله زاده, سلما كارامديزدان اباد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

ساخت غشائ لايه نازك كامپوزيتي به روش پاشش الكتريكي وبررسي عملكردآن درتصفيه آب

رضوانه محمدپور , [ عبدالرضا صميمي, داود محبي كلهري, راضيه بيگمرادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

تهيه داربست ازنانوكامپوزيت سه تايي ocp /پليمربراي كاربردهاي مهندسي بافت استخوان

محسن فراهت , [ داود محبي كلهري, عبدالرضا صميمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

مطالعه تاثيرنانوكامپوزيت هاي پليمر/خاك نانو رس درعملكردغشائ تبادلگر پروتون

نرگس سرگزي , [ داود محبي كلهري, عبدالرضا صميمي, سهيلا شكراله زاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

سنتزغشائ گرافن اكسايدبراي تصفيه پساب

فاطمه محسني , [ عبدالرضا صميمي, فرهاد شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

بررسي اثر pH خودانعقادي و لخته سازي ميكروجلبكها ومكانيسم غالب باهدف افزايش برداشت

زهرا پيشگر , [ عبدالرضا صميمي, داود محبي كلهري, سهيلا شكراله زاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

كاربردكامپوزيتهاي گرانولي زيوليت-كربن فعال درعملكردبايوراكتوربسترثابت براي بيوفيلتراسيون موادآلي تك كربنه ازهوا

الهام نارويي , [ داود محبي كلهري, عبدالرضا صميمي, مرتضي زيودار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

استفاده ازروشهاي نوين درافزايش راندمان پيلهاي سوختي ميكربي بابهبودساختار آند (پ2)

رويا حسن زاده , [ داود محبي كلهري, عبدالرضا صميمي, نفيسه جيرفتي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

شبيه سازي - بهينه سازي منابع آب در حوزه زاهدان با هدف حداقل سازي برداشت از آبهاي زيرزميني و در نظر گرفتن پساب برگشتي

محمد عرفانيان ظروفي , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, عبدالرضا صميمي, بهاره پيرزاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

مطالعه تجربي حدف آلاينده هاي آلي ازآب بااستفاده ازجريان پيوسته عبوركننده ازروي دي اكسيدتيتانيوم تثبيت شده برروي ساختارمعدني متخلخل

زهرا ملايي , [ مسعود شايسته, عبدالرضا صميمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

هماتولوكوس پولوياليس مدل فرايندي زيست پالايشگاه ريزجلبك(پ 1)

فاطمه محمدزاده تازياني , [ عبدالرضا صميمي, داود محبي كلهري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

ساخت واستفاده غشائ زئوليتي ارائه پيلهاي سوختي ميكربي جهت تصفيه پساب شهري (پ1)

صديقه عزي , [ داود محبي كلهري, عبدالرضا صميمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

شبيه سازي - بهينه سازي منابع آب در حوزه زاهدان با هدف حداقل سازي برداشت از آبهاي زيرزميني و در نظر گرفتن پساب برگشتي

محمد عرفانيان ظروفي , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, بهاره پيرزاده, عبدالرضا صميمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

تهيه ي نانوداربست اليافي الكتروريسي شده بر پايه ي پليمر رساناي پلي پايرول براي كاربردهاي مهندسي بافت

مريم زارعي , [ عبدالرضا صميمي, محمد خرم, مهناز م عبدي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

مطالعه تأثير ميدان مغناطيسي بر ريز سازي الكتروهيدروديناميكي و هم راستاسازي كلوئيدهاي پليمر-CNT باهدف جذب رنگ

ياسين مويدفرد , [ عبدالرضا صميمي, حامد خسروي, راضيه بيگمرادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

مطالعه آزمايشگاهي شكست سلولي ميكروجلبكهابااعمال ميدان الكتريكي پالسي اثر آن برراندمان استخراج روغن(پ1)

ميلاد كرماني , [ عبدالرضا صميمي, داود محبي كلهري, راضيه بيگمرادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

استفاده ازروشهاي نوين درافزايش راندمان پيلهاي سوختي ميكربي بابهبودساختار آند (پ1)

رويا حسن زاده , [ داود محبي كلهري, عبدالرضا صميمي, نفيسه جيرفتي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

تصفيه پساب بااستفاده ازميكروجلبك آب شيرين وبررسي تاثيرشرايط محيط كشت ورشدميكروجلبك وتصفيه پساب

حديث مصطفايي , [ عبدالرضا صميمي, سهيلا شكراله زاده, سلما كارامديزدان اباد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بهينه سازي محصولات واكنش واثرشرايط عملياتي درواكنش فيشرتروپش برعملكردكاتاليست آهن روتينيوم نقره برپايه آلومينيا

حانيه زرين ترنج , [ حسين آتشي, عبدالرضا صميمي, علي اكبر ميرزائي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

ادامه پايان نامه - مطالعه و بررسي جداسازي يونهاي فلزات سنگين و تركيبات آلي فرار از آب با استفاده از غشاهاي نانوسراميكي در حضور يونهاي مزاحم

محمدرضا ميربلوچ زهي , [ ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي ميكروسكوپي ساختاركاتاليستهادرطي غيرفعال شدن درعمليات راكتوري

سلمان حاجيان قيمي , [ عبدالرضا صميمي, حسين آتشي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

آناليزحساسيت وبهينه سازي شرايط عملياتي وساختارفرآيندجداسازي

مهديه نغزعلي , [ عبدالرضا صميمي, جعفر صادقي, اسماعيل كوهستانيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

كاربردشبيه سازي براي تعيين رفتارذرات

عبدالوهاب مسرت , [ عبدالرضا صميمي, داود محبي كلهري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

ساخت نانوجاذب هيبريدي كربن شبكه هاي آلي فلزي جاذب جذب بخارهيدروكربن ها

مرضيه شفيعي علويجه , [ عبدالرضا صميمي, عليمراد رشيدي, داود محبي كلهري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

مطالعه تجربي فراينداسمز مستقيم درتصفيه پسابهاي الوده به سموم كشاورزي

محمد نعمت زاده , [ عبدالرضا صميمي, داود محبي كلهري, سهيلا شكراله زاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

ساخت وبررسي عملكرد پيل سوختي ميكربي بافرآيندنيمه پيوسته

مريم جعفري گوهرگان , [ عبدالرضا صميمي, داود محبي كلهري ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

مطالعه مكانيزمهاوسينتيك رشدگرانول آلومينايي درگرانولاتورباتنش برشي بالابااستفاده ازآناليزفركتال

امين جنابي دهكردي , [ عبدالرضا صميمي, داود محبي كلهري, مسعود شايسته ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي اثرعصاره ي چاي سبز درآنتي باكتريال كردن كاتتر

معصومه اعتمادي , [ داود محبي كلهري, عبدالرضا صميمي, علي قاسمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

پايان نامه4

حديث اقبالي مهدي آبادي , [ داود محبي كلهري, عبدالرضا صميمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

مطالعه بر روي ساخت يك غشاي لايه ي نازك مركب شامل نانو لوله هاي كربني رديف شده به روش ريزسازي الكتروهيدروديناميكي براي كاربرد در تصفيه اب

راضيه بيگمرادي , [ عبدالرضا صميمي, داود محبي كلهري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

انتي باكتريال كردن كاتترهاي پزشكي با استفاده از عصاره هاي گياهي

نجمه اخلاقي اردكاني , [ داود محبي كلهري, عبدالرضا صميمي, رضا كاراژيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

ساخت داربستهاي رگي باقطركوچك توسط ميكرونانوالياف

نفيسه جيرفتي , [ داود محبي كلهري, عبدالرضا صميمي, غلامحسين كاظم زاده, افرا حاجي زاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بهبودعملكردپيل سوختي ميكربي سراميكي باافزودن پوشش نانوكامپوزيت پليمرخاك رس

وجيحه يوسفي , [ داود محبي كلهري, عبدالرضا صميمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

پايان نامه4

مژگان ذاكري , [ عبدالرضا صميمي, مهدي شفيعي آفاراني ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

پايان نامه3

حديث اقبالي مهدي آبادي , [ داود محبي كلهري, عبدالرضا صميمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي اثرپوشش دهي برروي غشاهاي پليمري برعملكرد پيل هاي سوختي ميكربي

عطيه بخشي , [ داود محبي كلهري, عبدالرضا صميمي, وجيهه يوسفي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي عملكرد غشاي اليافي تو خالي پلي اترسولفان در شرايط مختلف به عنوان تبادل كننده پروتن در پيل هاي سوختي ميكروبي

فاطمه رضايي , [ داود محبي كلهري, عبدالرضا صميمي, وجيهه يوسفي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي متغيرهاي عملياتي شكل دهي پايه كاتاليست برخواص ساختاري ومكانيكي آن براساس آناليزهاي تراكم توده اي محدود

سميه حاجياني , [ عبدالرضا صميمي, داود محبي كلهري, حميد مقدم ديمه ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي تجربي گرانولاسيون بسترشارانيده اوره مذاب

آرمان اسلامي , [ عبدالرضا صميمي, داود محبي كلهري ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي اثرشكل دهي برروي كارآيي كاتاليكي نانو كاتاليست براي شيفت دماي پايين

محمدجواد وطن خواه ورنوسفادراني , [ عبدالرضا صميمي, عليرضا صالحي راد, داود محبي كلهري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

پايان نامه2

حديث اقبالي مهدي آبادي , [ عبدالرضا صميمي, داود محبي كلهري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

پايان نامه3

مژگان ذاكري , [ عبدالرضا صميمي, مهدي شفيعي آفاراني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

پايان نامه1

حديث اقبالي مهدي آبادي , [ عبدالرضا صميمي, داود محبي كلهري ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

مطالعه عددي وتجربي استفاده از لوله هاي گرمايي جذب كننده حجمي انرژي خورشيدي بر|يايه نانو ساختار ها

حامد فرزانه , [ امين بهزادمهر, سيدمسعود حسيني سروري, عبدالرضا صميمي, محمود يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

مطالعه و بررسي جداسازي يونهاي فلزات سنگين از آب با استفاده از غشاهاي نانو سراميكي در حضور يونهاي مزاحم

محمدرضا ميربلوچ زهي , [ عليرضا رضواني, عبدالرضا صميمي, مسعود شايسته ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

پايان نامه 2

مژگان ذاكري , [ عبدالرضا صميمي, مهدي شفيعي آفاراني ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

سنتز ، شكل دهي و بررسي مقاومت مكانيكي آلوميناي نانو ساختار به عنوان پايه كاتاليست

سجاد كياني , [ عبدالرضا صميمي, مهدي شفيعي آفاراني, عليمراد رشيدي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي آزمايشگاهي تاثيرپارامترهاي شكل دهي براستحكام مكانيكي پايه كاتاليست اكسترودشده آلومينا

رويا كيامرثيان , [ عبدالرضا صميمي, داود محبي كلهري, مژگان ذاكري ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

استفاده از غشاي طبيعي براي پيل هاي سوختي ميكروبي

امين تالي , [ داود محبي كلهري, عبدالرضا صميمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي پديده ي پلاريزاسيون غلظتي داخلي درفرآيند اسمز مستقيم

ريحانه فقيه ملك مرزبان , [ عبدالرضا صميمي, داود محبي كلهري, سهيلا شكراله زاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

ساخت غشاي كامپوزيت پليمر سراميك وبررسي كاربردآن درجداسازي آلاينده هاي فلزات سنگين

زهرا فرماني , [ عبدالرضا صميمي, داود محبي كلهري, مسعود شايسته ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

مطالعه عددي وتجربي استفاده از لوله هاي گرمايي جذب كننده حجمي انرژي خورشيدي بر|يايه نانو ساختار ها

حامد فرزانه , [ امين بهزادمهر, سيدمسعود حسيني سروري, عبدالرضا صميمي, محمود يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

پايان نامه 4

حميد مقدم ديمه , [ عبدالرضا صميمي, امين بهزادمهر, محمود يعقوبي, سيدمسعود حسيني سروري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

پايان نامه دكتري

مژگان ذاكري , [ عبدالرضا صميمي, مهدي شفيعي آفاراني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي آزمايشگاهي اثراندازه حفرات نانوبررسي آزمايشگاهي اثراندازه حفرات نانو وماكرو برجذب تابش خورشيدي درجاذبهاي حجمي

حميد مقدم ديمه , [ عبدالرضا صميمي, امين بهزادمهر, محمود يعقوبي, سيدمسعود حسيني سروري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

مطالعه عددي وتجربي استفاده از لوله هاي گرمايي جذب كننده حجمي انرژي خورشيدي بر|يايه نانو ساختار ها

حامد فرزانه , [ امين بهزادمهر, سيدمسعود حسيني سروري, عبدالرضا صميمي, محمود يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

ساخت بودرروان سازبراي كاهش ديسكوزيته دوقابها

سيدعلي اكبر اسدي , [ عبدالرضا صميمي, داود محبي كلهري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

مطالعه اثرنوع الكتروددركانالهاي كوچك برتوليدالكتريسيته بااستفاده ازپيل سوختي

حسين عابدي , [ داود محبي كلهري, عبدالرضا صميمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

مطالعه اثرپارامترهاي عملياتي روي عملكردپيل سوختي ميكروبي بدون غشا

ميثم سالاري , [ داود محبي كلهري, عبدالرضا صميمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

سنتز غشاهاي مركب آلومينا زئوليت آ جهت جدايش آب ازالكل

محمد جمالي فاروجي , [ عبدالرضا صميمي, مهدي شفيعي آفاراني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

سنتزوبررسي پارامترهاي موثربرمقاومت مكانيكي وپايداري حرارتي كاتاليست هاي باپايه آلومينا

بصير ملكي , [ عبدالرضا صميمي, داود محبي كلهري, مژگان ذاكري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

طراحي و ساخت لايه كامپوزيت پليمري جاذب نور خورشيد جهت توليد انرزي الكتريكي

محمد جوان الماسي , [ طاهره فنايي شيخ الاسلامي, عبدالرضا صميمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

ساخت غشا كامپوزيت سراميكي لايه نشاني شده به روش اسپاترينگ با نانو فيلتراسيون پساب ها

فرناز عبداله زاده دواني , [ عبدالرضا صميمي, سارا خمسه ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

الكتروريسي پلي يورتان براي ساخت داربست هاي لوله اي

سعيد اكبري , [ داود محبي كلهري, عبدالرضا صميمي, محمد خرم ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

رسيدگي الكتريكي نانو الياف برپايه كيتوسان به عنوان پانسمان زخم

سيدمحمد موسوي فر , [ محمد خرم, داود محبي كلهري, عبدالرضا صميمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي آزمايشگاهي اثراندازه حفرات نانو وماكرو برجذب تابش خورشيدي درجاذبهاي حجمي

حميد مقدم ديمه , [ عبدالرضا صميمي, امين بهزادمهر, محمود يعقوبي, سيدمسعود حسيني سروري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

مدل سازي پيل هاي سوختي ميكربي براي انجام مطالعات آزمايشگاهي وديناميك سيالات محاسباتي

محمدرضا ميراوليائي , [ عبدالرضا صميمي, محمد خرم, داود محبي كلهري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي آزمايشگاهي اثراندازه حفرات نانووماكروبرجذب تابش خورشيدي درجاذبهاي حجمي

حميد مقدم ديمه , [ عبدالرضا صميمي, امين بهزادمهر, محمود يعقوبي, سيدمسعود حسيني سروري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

مدل سازي پيل هاي سوختي ميكربي باانجام مطالعات آزمايشگاهي وديناميك سيالات محاسباتي

محمدرضا ميراوليائي , [ عبدالرضا صميمي, محمد خرم, داود محبي كلهري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بررسي اثر كشنده بر نمكزدايي آب دريا با استفاده از پديده اسمز مستقيم

محمد نعمت زاده , [ عبدالرضا صميمي, محمد خرم, امين بهزادمهر ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

ساخت غشا هاي كامپوزيت استوانه هاي الومينا- تيتانيا جهت نانوفيلتراسيون

نوشين حيدريان دهكردي , [ عبدالرضا صميمي, مهدي شفيعي آفاراني, مسعود شايسته ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

سنتز ذرات نانومتري تيتانيا بر گرانول آلومينيايي به روش هيدروترمال

عماد خاكسار , [ مهدي شفيعي آفاراني, عبدالرضا صميمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

ريز كپسول سازي داروها با استفاده از روش پاشش الكتريكي

اسماعيل رشته , [ محمد خرم, عبدالرضا صميمي, داود محبي كلهري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

مطالعه برروي افزايش بازدهي توان وتصفيه پساب درپيل سوختي ميكربي

امين افراسيابي , [ عبدالرضا صميمي, داود محبي كلهري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بررسي جامع ومدل سازي اثرات زيست محيطي واحدهاي توليد ال- ان-جي

فروغ ستوده , [ عبدالرضا صميمي, جعفر صادقي, اكبر شاهسوند ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

مدل سازي پيل هاي سوختي ميكروبي با انجام مطالعات ازمايشگاهي و ديناميك سيالات محاسباتي

محمدرضا ميراوليائي , [ عبدالرضا صميمي, محمد خرم, داود محبي كلهري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

مدل سازي پيل هاي سوختي ميكروبي با انجام مطالعات ازمايشگاهي و ديناميك سيالات محاسباتي

محمدرضا ميراوليائي , [ عبدالرضا صميمي, محمد خرم, داود محبي كلهري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

پروزه دكتري

مسعود شايسته , [ محمد خرم, عبدالرضا صميمي, مهدي شفيعي آفاراني ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

مدل سازي رياضي سيستمهاي زيست تخريب پذير آزاد سازي دارو

حسن حيدري , [ محمد خرم, عبدالرضا صميمي, نصير مهران بد ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

مطالعه برروي توليد جريان الكتريسيته ازتصفيه پساب با پيل سوختي ميكربي

جعفر عبدي اليمستان , [ عبدالرضا صميمي, داود محبي كلهري ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

توليد گرانولهاي كامپزيتهاي سراميك- پليمر بااستفاده ازگرانولاتوراختلاطي با تنش برشي بالابه منظور كنترل تخلخل واستحكام مكانيكي ذرات

محمدرضا مودي , [ عبدالرضا صميمي, حميد مقدم ديمه ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

اثر تثبيت نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم روي پايه هاي گرانولي برتجزيه فتوكاتاليستي پسابها

فاطمه زهرا هدايتي كليجي , [ عبدالرضا صميمي, مسعود شايسته ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

بررسي اثر گرانولاسيون به روش اختلاط با برش بالا بر روي مقاومت مكانيكي پايه هاي كاتاليستي سراميكي

اسماعيل بهرامي , [ عبدالرضا صميمي, مهدي شفيعي آفاراني, حميد مقدم ديمه ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

ساخت گرانول الومينيايي با روش گرانول سازي اختلاطي با تنش برشي بالا

احسان بهادري يكتا , [ مهدي شفيعي آفاراني, عبدالرضا صميمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

اثر پاشش الكتريكي منومر با قابليت هدايت الكتريكي پائين بر پليمريزاسيون تعليقي

حسين زهدي فسايي , [ عبدالرضا صميمي, فرشاد فرشچي تبريزي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

مطالعه تجربي تهيه ذرات پليمري با توزيع اندزه يكنواخت با استفاده ازقطرات خروجي از الكتروسپري

ياسين كيخا , [ فرشاد فرشچي تبريزي, عبدالرضا صميمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

بررسي اثر اندازه قطرات بر روي خواص فيزيكي گرانول ها

جمال شفيع زاده , [ عبدالرضا صميمي, محمد خرم ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

مديريت ريسك براي پالايشگاه تبريز با استفاده از نرم افزار

مرضيه نصيراقدم , [ فرهاد شهركي, عبدالرضا صميمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

اثر گرانول سازي ذرات نانو تيتانيا بر تصفيه پساب براساس پديده فتو كاتاليستي

عليرضا نودهي , [ عبدالرضا صميمي, مهدي شفيعي آفاراني, كاوس فلامكي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

مطالعه هيدروديناميك پاشش الكتريكي مايعات شديدا گرانرو تحت شرايط ضرباني

عادل تابعي , [ عبدالرضا صميمي, محمد خرم ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

بررسي ساختاري مجموعه نانو ذرات توليد شده به روش خشك كن پاششي

سيدميثم حسيني , [ عبدالرضا صميمي, محمد خرم, امين بهزادمهر ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

پروژه1

مسعود شايسته , [ عبدالرضا صميمي, محمد خرم ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

گرانولسازي مطالعه آزمايشگاهي

ارسلان رحماني , [ عبدالرضا صميمي, حميد مقدم ديمه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

پروژه 1

مسعود شايسته , [ محمد خرم, عبدالرضا صميمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

مطالعه نيروهاي وارد بر نانو ذرات در نانو سيال وبررسي اثر نيروها در كلوخه شدگي با هدف پايداري نانو سيال

حامد فرزانه , [ امين بهزادمهر, عبدالرضا صميمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

مدل سازي سينتيكي واكنش فيشر – تروپش روي كاتاليستهاي بر پايه كبالت براي توليد اولفين

مهدي صاحبي شاهم ابادي , [ علي اكبر ميرزائي, حسين آتشي, عبدالرضا صميمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

پروژه سيالات پيشرفته

سيدعلي سجاديان , [ محمد خرم, عبدالرضا صميمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي88-87

بررسي عوامل موثر بر تشكيل لجن شناور در فرايند پالايش مس و روشهاي حذف آن

حسن عنايتي , [ عبدالرضا صميمي, علي ابراهيمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 86-85


1395

فناوري ذرات جامد (جلد اول)

عبدالرضا صميمي - دانشگاه سيستان و بلوچستان - 1395


معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه

از تاریخ 1396/04/25 تا تاریخ 1397/11/09

عضو هيات تحريريه مجله علمي پژوهشي

از تاریخ 1395/07/01 - ادامه دارد

عضو هيات تحريريه مجله

از تاریخ 1393/07/01 تا تاریخ 1397/06/01

از تاریخ 1390/11/15 تا تاریخ 1395/04/01

مشاور پژوهشي رئيس دانشگاه

از تاریخ 1397/11/13 - ادامه دارد

سردبير مجله علمي پژوهشي

از تاریخ 1397/11/13 - ادامه دارد

دبير هيات مميزه دانشگاه

از تاریخ 1397/06/24 تا تاریخ 1397/11/01


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 موازنه ي انرژي و مواد مهندسی شهید نیكبخت مهندسی شیمی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 106، درس(ت): چهارشنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 106
2 نانو مواد مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مواد کارشناسی درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 106

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 08:00 09:30 حضور برنامه ريزي هفته
2 شنبه 09:30 11:30 حضور مشاوره دانشجويان كارشناسي
3 شنبه 11:30 12:30 حضور نماز
4 شنبه 12:30 15:30 حضور مطالعه و تحقيق
5 يك شنبه 08:00 09:30 حضور آمادگي شركت در كلاس
6 يك شنبه 09:30 11:30 کلاس درس موازنه ي انرژي و مواد (2418201_01)
7 يك شنبه 11:30 13:30 حضور نماز و ناهار
8 يك شنبه 13:30 15:00 حضور آمادگي شركت در كلاس
9 يك شنبه 15:00 17:00 کلاس درس نانو مواد (2412233_01) مکان
10 دوشنبه 08:00 09:30 حضور
11 دوشنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
12 دوشنبه 11:30 12:30 حضور نماز
13 دوشنبه 12:30 14:30 حضور انجام امور سردبيري مجله
14 سه شنبه 08:00 09:30 حضور
15 سه شنبه 09:30 11:30 حضور شركت در جلسه شوراي آموزشي دانشگاه
16 سه شنبه 11:30 12:00 حضور نماز
17 سه شنبه 12:00 14:30 حضور شركت در جلسه شوراي گروه
18 چهارشنبه 08:00 09:30 حضور امادگي شركت در كلاس
19 چهارشنبه 09:30 11:30 کلاس درس موازنه ي انرژي و مواد (2418201_01)
20 چهارشنبه 11:30 12:30 حضور نماز
21 چهارشنبه 12:30 14:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
22 پنج شنبه 08:00 12:00 حضور در آزمايشگاه تحقيقاتي و مشاوره دانشجويان تحصيلات ت