كارشناسی , فقه و مبانی حقوق اسلامی , دانشگاه قم , 1381 ← 1385
كارشناسی ارشد , فقه و مبانی حقوق اسلامی , دانشگاه قم , 1385 ← 1387
دكترا , فقه و مبانی حقوق اسلامی , دانشگاه قم , 1388 ← 1392


1397

نگرشي بر احكام جهاد افراد دوجنسيتي

سومين كنفرانس پژوهش در فقه حقوق و علوم انساني

احسان ساماني - 1397/04/31

بررسي شخص حقوقي از منظر فقه

سومين كنفرانس پژوهش در فقه حقوق و علوم انساني

احسان ساماني - 1397/04/31

بررسي فقهي ارث بري زوجه از اموال غيرمنقول

كنفرانس ملي علوم اسلامي و پژوهش هاي ديني

احسان ساماني - 1397/04/30

وقف و اشخاص حقوقي

دومين كنفرانس بين المللي رويكردهاي علمي پژوهشي در علوم انساني

احسان ساماني - 1397/03/31
1396

نگرشي بر حق مالكيت و گستره آن از منظر قرآن

همايش ملي قرآن و حقوق

احسان ساماني, مهديه غني زاده - 1396/12/12


الزامات فقه انضباطي نيروهاي مسلح از منظر فقهاي فريقين

عليرضا ترقويي كمك , [ محمدرضا كيخا, احسان ساماني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

الزامات فقه انضباطي نيروهاي مسلح از منظر فقهاي فريقين

عليرضا ترقويي كمك , [ محمدرضا كيخا, احسان ساماني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96


1394

بررسي تراست در حقوق انگليس و فقه اماميه

احسان ساماني - انتشارات مجد مجمع علمي و فرهنگي مجد - 1394 ايران

بررسي فقهي حقوقي وقف از سوي و بر شخص حقوقي

احسان ساماني - انتشارات مجد - 1394 ايران


1 - احسان ساماني
شاخصه هاي حكومت مهدوي زمينه ساز صلح و امنيت جهاني
(1397) پژوهش هاي اعتقادي كلامي. 8 73-102
2 - سيد حسن وحدتي شبيري, احسان ساماني
نگرشي بر نوع مسئوليت دولت در قبال اعمال كاركنان خود
(1396) فصلنامه دين و قانون. 4 126-155
3 - احسان ساماني
تحير فرجامي مشترك براي نافرماني امت يهود و امت اسلام
(1394) پژوهش هاي مهدوي. 3 149-177
4 - سيد حسن وحدتي شبيري, احسان ساماني
مسئوليت مدني دولت در دستور العمل حكومتي حضرت امير المومنين ع
(1394) فصلنامه دين و قانون. 4 93-124
5 - احسان ساماني
احكام حج دو جنيستيها
(1392) ميقات حج. 3 3-30
6 - احسان ساماني
وقف از سوي اشخاص حقوقي
(1391) معرفت حقوقي. 1 51-68
7 - احسان ساماني
احكام ازدواج دوجنسيتيها
(1390) فقه پزشکي. 3 133-158


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 فقه مدني-عقود معين 1 الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00 مکان: 918، درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 605
2 فقه تخصصي 4 الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): پنج شنبه 13:00-15:00
3 مباحث اصول 3 الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد درس(ت): پنج شنبه 13:00-15:00
4 قواعد فقه 1 الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد درس(ت): جمعه 18:00-20:00
5 فقه مدني-عقود معين 1 الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00 مکان: 918، درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 605
6 فقه تخصصي 4 الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی درس(ت): پنج شنبه 13:00-15:00
7 مباحث اصول 3 الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد درس(ت): پنج شنبه 13:00-15:00
8 قواعد فقه 1 الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد درس(ت): جمعه 18:00-20:00

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 حضور
2 شنبه 07:30 09:30 حضور
3 شنبه 09:30 12:00 مشاوره
4 شنبه 09:30 12:30 مشاوره
5 شنبه 12:30 14:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
6 شنبه 13:00 14:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
7 شنبه 14:30 16:30 مشاوره
8 شنبه 16:30 19:00 مشاوره
9 يك شنبه 07:30 09:30 حضور
10 يك شنبه 09:30 12:30 مشاوره
11 يك شنبه 09:30 12:00 مشاوره
12 يك شنبه 12:30 14:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
13 يك شنبه 13:00 14:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
14 يك شنبه 14:30 16:00 مشاوره
15 يك شنبه 16:00 18:00 مشاوره
16 دو شنبه 07:30 09:30 حضور
17 دو شنبه 07:30 09:30 حضور
18 دو شنبه 09:30 12:30 مشاوره
19 دو شنبه 09:30 12:00 مشاوره
20 دو شنبه 12:30 14:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
21 دو شنبه 13:00 14:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
22 دو شنبه 14:30 16:00 مشاوره
23 دو شنبه 16:00 18:00 مشاوره
24 سه شنبه 07:30 09:30 حضور
25 سه شنبه 09:30 12:00 مشاوره
26 سه شنبه 11:30 13:00 مشاوره
27 سه شنبه 12:30 14:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
28 سه شنبه 13:00 14:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
29 سه شنبه 14:30 16:00 مشاوره
30 سه شنبه 16:00 18:00 مشاوره
31 چهار شنبه 07:30 09:30 حضور
32 چهار شنبه 07:30 09:30 حضور
33 چهار شنبه 09:30 12:00 مشاوره
34 چهار شنبه 09:30 12:30 مشاوره
35 چهار شنبه 12:30 14:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
36 چهار شنبه 13:00 18:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد