كارشناسی , مهندسی برق گرایش الكترونیك , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1366 ← 1371
كارشناسی ارشد , ریاضی كاربردی- تحقیق درعملیات , دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان , 1372 ← 1374
دكترا , ریاضی كاربردی- تحقیق درعملیات , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1382 ← 1387


1400

ارزيابي عملكرد سيستم شبكه اي با بازخورد بين بخشها

هفتمين كنفرانس بين المللي پيشرفتهاي اخير در مديريت و مهندسي صنايع

فرانك حسين زاده سلجوقي, سيدمهران اسلامي مهدي ابادي - 1400/02/29
1399

ارزيابي كارايي غيرمحدب در تحليل پوشش داده ها با داده نامطلوب

سيزدهمين كنفرانس

فاطمه سرگلزائي مقدم, فرانك حسين زاده سلجوقي - 1399/06/16

طبقه بندي مدل هاي DEA دو مرحله اي

سيزدهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات

فرانك حسين زاده سلجوقي, فريده جهانتيغ - 1399/02/03
1396

بهينه سازي زمان انتظار جراحي با درنظرگرفتن اولويتهاي پزشكي و محدوديت ظرفيت (مطالعه موردي: بيمارستان چشم پزشكي الزهرا (س)زاهدان)

سومين كنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع

مطهره پيام, فرزاد فيروزي جهانتيغ, فرانك حسين زاده سلجوقي - 1396/10/07

اندازه گيري كارايي سود در مدلهاي شعاعي و غير شعاعي

كنفرانس بين المللي پزوهش در علوم و مهندسي در هزاره سوم

مليحه شيخ حسيني, فرانك حسين زاده سلجوقي - 1396/10/07

بهينه سازي زمان انتظار جراحي با درنظرگرفتن اولويت¬هاي پزشكي و محدوديت ظرفيت

سومين كنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع

مطهره پيام, فرزاد فيروزي جهانتيغ, فرانك حسين زاده سلجوقي - 1396/10/07

اندازه گيري كارايي هزينه با مدل تحليل پوششي داده هاي غيرمحدب و مجموعه هاي راف

سومين كنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع

مليحه شيخ حسيني, فرانك حسين زاده سلجوقي - 1396/10/07

ارزيابي و اولويت بندي روش هاي درمان بيماري ديابت نوع 1و 2با استفاده از روش الكتره گروهي فازي

سومين كنفرانس سراسري پيشرفتهاي نوين در مهندسي صنايع، مديريت و اقتصاد و حسابداري

ساره ميرحسيني, فرانك حسين زاده سلجوقي, محبوبه مسگر - 1396/06/30

اندازه گيري كارايي و تعيين بازده به مقياس شركتهاي رزين در ايران با استفاده از فرايند توليد دو مرحله اي فازي

سومين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع م سيستم ها

فرانك حسين زاده سلجوقي, امير رحيمي - 1396/06/22

تعيين بازده به مقياس راست و چپ در تحليل پوششي دادههاي شبكهاي

سومين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع م سيستم ها

فرانك حسين زاده سلجوقي, امير رحيمي - 1396/06/22

كارايي و بازده به مقياس شركتهاي رزين ايران با توجه به تحليل پوششي داده هاي چندهدفه

سومين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع م سيستم ها

فرانك حسين زاده سلجوقي, امير رحيمي - 1396/06/22

تعيين سازمانها و واحدهاي تصميم گيري با بهره ورترين اندازه مقياس براساس سطح تقاضا و ورودي معين

نهمين كنفرانس ملي تحليل پوششي داده ها-ت

مريم خدادادي, عباسعلي نورا, فرانك حسين زاده سلجوقي - 1396/06/15

بازده به مقياس فرايند توليد دومرحله اي

دهمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات

فرانك حسين زاده سلجوقي, امير رحيمي - 1396/02/13
1390

بهبود مديريت تراكم با داده هاي فازي و متغيرهاي صحيح

يازدهمين كنفرانس سيستمهاي فازي ايران

فرانك حسين زاده سلجوقي, سميه سليماني - 1390/04/14

مدل DEA با داده كيفي

يازدهمين كنفرانس سيستمهاي فازي ايران

فرانك حسين زاده سلجوقي, نجمه اسلامي گيسكي - 1390/04/14

اهداف ثانويه براي محاسبه كارايي متقاطع

چهارمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات

صالح اويسي كهخا, فرانك حسين زاده سلجوقي - 1390/02/28

مدل اصلاح شده GDEA به همراه تحليل حساسيت

چهارمين كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات

ايمان رحيمي, فرانك حسين زاده سلجوقي - 1390/02/28
1389

برنامه ريزي چند هدفه تصادفي فازي تقابلي ماكزيمم سازي احتمال و الزام

هفتمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع

فرانك حسين زاده سلجوقي, راضيه مرادي سروستاني - 1389/07/14

On Assessing the Hospital Efficiency an Application of Data Envelopment Analysis

دومين كنفرانس ملي تحليل پوششي داده ها

فرانك حسين زاده سلجوقي, مهدي شريفي - 1389/05/13

ارزيابي عملكرد در زنجيره تامين با استفاده از تحليل پوششي داده هاي شبكه اي

دومين كنفرانس ملي تحليل پوششي داده ها

فرانك حسين زاده سلجوقي, طيبه كوهكن - 1389/05/13

بهبود بخشي در كارايي هزينه با استفاده از هزينه ثابت مشترك

دومين كنفرانس ملي تحليل پوششي داده ها

فرانك حسين زاده سلجوقي, حكيمه حميدي - 1389/05/13

بررسي بازده به مقياس مدل BCC با استفاده از داده هاي نادقيق

دومين كنفرانس ملي تحليل پوششي داده ها

فرانك حسين زاده سلجوقي, عليرضا پيشگويي - 1389/05/13

A Convergence Theorem for Solving Fuzzy System of Linear Equations

دهمين كنفرانس سيستم هاي فازي ايران

فرانك حسين زاده سلجوقي, - سليماني, عليرضا پيشگويي - 1389/04/22

POS-PROB and NEC-PROB Constrained Multiobjective Programming Models

دهمين كنفرانس سيستم هاي فازي ايران

فرانك حسين زاده سلجوقي, راضيه مرادي سروستاني - 1389/04/22


رتبه بندي و بازده به مقياس در تحليلي پوششي داده ها با ورودي و خروجي هاي مطلوب و نا مطلوب با وزن هاي مشترك

زهرا ارامي , [ فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

بررسي زنجيره تامين به وسيله مدل هاي تحليلي پوششي داده ها ي شبكه اي با انواع ارتباط داخلي

فهيمه جديدالاسلامي , [ فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

بازده به مقياس جهتي در تحليل پوششي داده ها

هوشنگ كرد , [ فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

مدل قيمت گذاري وتبليغات مشاركتي درزنجيره تامين دوسطحي با رويكرد نظريه بازي هادرفروش دو كاناله

امين احمدابادي , [ محمدرضا شهركي, فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

سنجش كارايي اقتصادي در مدل هاي محدب و غير محدب

مليحه شيخ حسيني , [ فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

ويژگي مدل ها و بازده به مقياس در تحليل پوششي دهده هاي شبكه اي

امير رحيمي , [ فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

سنجش MPSS در مدلهاي DEA دو مرحله اي مبتني بر هدف مشخص

مريم خدادادي , [ عباسعلي نورا, فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

ارايه مدل بهينه سازي چندهدفه براي زنجيره تامين چند سطحي اتاق عمل بيمارستان با درنظر گرفتن احتمال ورود بيماران اورژانسي در شرايط عدم قطعيت

مطهره پيام , [ فرزاد فيروزي جهانتيغ, فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بكارگيري برنامه ريزي آرماني جهت بهينه سازي كيفيت خدمات در رويكرد تلفيقي سروكوال، گسترش عملكرد كيفيت و كانو (مطالعه موردي رستوران)

الهه عرب , [ عليرضا شهركي, فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

پيش بيني ميزان تقاضا در زنجيره تامين پلاكت خون بارويكردشبكه عصبي مصنوعي ومدلهاي آريما

بهاره فنودي , [ فرزاد فيروزي جهانتيغ, فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

رتبه بندي ريسك ها در روشFMEA با بكارگيري مدل غيرخطي وتاپسيس توسعه يافته فازي(مطالعه موردي: امورHSE مس منطقه كرمان حوزه شهر بابك)

مهري منگلي كمسفيدي , [ عليرضا شهركي, فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بهينه سازي قفسه بندي انبار با رويكرد كاهش هزينه و زمان

ساره ميرحسيني , [ عليرضا شهركي, فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

پايان نامه ارشد

فرحناز بزي , [ فرهاد حميدي, فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

تحليل پوششي داده هاي معكوس و تخصيص منابع

طيبه دهقاني , [ فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

مدل هاي چند مرحله ايي و خروجي خاص

زهره قرباني , [ فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

ارايه مدل برنامه ريزي رياضي براي مساله مكانيابي هاب ميانه با تخصيص چندگانه در شرايط فازي

داود همتي , [ محمدرضا شهركي, فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي اثر تك نرخي بودن قيمت در تحليل پوششي داده ها

عبدالناصر حسين بر , [ فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

تجزيه ناكارايي اقتصادي با استفاده از تحليل پوششي داده ها

فاطمه صوفي , [ فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

تعيين صرفه جويي اقتصادي وظرفيت توليدبا استفاده ازتحليل پوششي داده ها

الهام ذاكرهرفته , [ فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي شاخص بهره وري گمركات اجرايي كشور پس از استقرار سامانه هوشمند جامع گمركي

محبوبه مهماندوست , [ سيدعليقلي روشن, فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

كارايي متقاطع در تحليل پوششي داده ها

ميترا پاك , [ فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي الگوريتم هاي مكاشفه اي براي حل مسائل تخصيص مكان

حسن پيشادست , [ فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي اثر شاخص هاي شبه ثابت در انواع مدل هاي تحليل پوششي داده ها

رخسانه يوسف زهي , [ فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بكارگيري توام مدلهاي تصميم گيري چندمعياره و تحليل پوششي داده ها

سميرا نياز , [ فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي ابر كارايي در انواع مدل DEA

زهرا رضايي پارسا , [ فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

متغيرهاي رسته اي در تحليل پوششي داده ها

محمد امامي , [ فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

ارزيابي عملكرد بنادر ايران با استفاده از مدل تحليل پوششي داده ها

عبدالكمال جليليان , [ فرانك حسين زاده سلجوقي, عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

تاثير به اشتراك گذاري اطلاعات در بازي مشاركتي تحليل پو ششي

ايدا باتميزكازرون , [ فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

تخصيص هز ينه و درآ مد ثا بت با استفا ده از تحليل پوششي داده ها

مرضيه محمدي , [ فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بازده به مقيا س و ضايعات به مقيا س در تحليل پوششي داده ها

حكيمه نصيريان , [ فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي مرز كارايي در مدلها ي تحليل پوششي داده ها و كاربرد هاي آن

محمد تقوي , [ فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

يك روش برنامه ريزي تصادفي دو مرحله اي براي مسئله طراحي شبكه توزيع زنجيره تامين با تابع تقاضاي تصادفي

سمانه هراتي , [ عليرضا شهركي, فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

دسته بندي متغيرها در تحليل پوششي داده

عاطفه محمودي , [ فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي و بهينه سازي سيستم اطلاعات بيمارستاني

راضيه محمودي , [ فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي معادلات ماتريس فازي ناسازگار و جواب هاي كمترين مربعات فازي آن

سيمين دلير , [ پرويز سرگلزايي, فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بكارگيري تحليل پوششي داده ها در ساير مدل هاي تحقيق در عمليهت

مريم حاج محمدي , [ فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

الگوبرداري در مدل هاي تحليلي پوششي داده ها

فاطمه پيماني , [ فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بهبود قدرت تشخيص در تحليل پوششي داده ها

زينب بهرام نژاد , [ فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

دسته بندي واحد هاي تصميم گيري در تحليل پوششي داده ها

زهرا الهي مقدم , [ فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

پويا با داده هاي كيفي

نجمه اسلامي گيسكي , [ فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

تراكم در تحليل پوششي داده ها

سميه سليماني هوني , [ فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

يك مل كلي تحليل پوششي داده هاي دو هدفه

محمد سيف پناه , [ عباسعلي نورا, فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

ارزيابي عملكرد مدلهاي تحليل پوششي داده هاي بازه اي و بهبود بخشي در آنها

ازاد صالحي , [ حسن ميش مست نهي, فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

تحليل پوشش داده شبكه اي به روش

مريم صادقي مزيدي , [ عباسعلي نورا, فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88


از تاریخ 1388/07/01 تا تاریخ 1394/06/30


1 - فرانك حسين زاده سلجوقي, الهام ذاكرهرفته
ارزيابي اثربخشي و كارايي هزينه سيستم هاي شبكه اي مطالعه موردي: شعب بانك
(1400) پژوهش هاي نوين در تصميم گيري. 6 22-42
2 - ايچر خواجوي پور, محمدرضا شهركي, فرانك حسين زاده سلجوقي
Evaluation of the Effective Factors in Locating a Photovoltaic Solar Power Plant Using Fuzzy Multi-Criteria Decision Making Method
(1400) Journal of Renewable Energy and Environment. 8 16-25
3 - ايچر خواجوي پور, محمدرضا شهركي, فرانك حسين زاده سلجوقي
Solar PV Power Plant Site Selection Using GIS-FFDEA Based Approach with Application in Iran
(1399) Journal of Renewable Energy and Environment. 8 28-43
4 - فرانك حسين زاده سلجوقي, امير رحيمي
ارزيابي كارايي و بازده به مقياس زنجيره تأمين صنايع رزين ايران با مدل تحليل پوششي دادههاي قطعي و فازي
(1398) مديريت توليد و عمليات. 10 47-63
5 - امير رحيمي, فرانك حسين زاده سلجوقي
كارايي هزينه و بازده به مقياس در يك زنجيره تأمين شبكه دومرحله اي
(1397) مجله مدلسازي در مهندسي. 16 1-11
6 - مهري منگلي كمسفيدي, عليرضا شهركي, فرانك حسين زاده سلجوقي
Improvement of risk assessment in the FMEA using nonlinear model, revised fuzzy TOPSIS, and support vector machine
(1397) INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ERGONOMICS. 69 209-216
7 - علي اصغر عرب مالدار, فرانك حسين زاده سلجوقي
استوارسازي مدلهاي DEA براي شناسايي واحدهاي داراي بدترين عملكرد
(1396) تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن - دانشگاه آزاد اسلامي لاهيجان. 14 35-53
8 - ايدا باتميزكازرون, فرانك حسين زاده سلجوقي, علي اکبر ثانوي
روشي جديد در تعيين ورشكستگي با استفاده از تحليل پوششي داده ها و تئوري مجموعه راف فازي
(1395) مدلسازي پيشرفته رياضي. 1 1-22
9 - علي اصغر عرب مالدار, Josef Jablonsky, فرانك حسين زاده سلجوقي
مدل تحليل پوششي داده هاي استوار و مقدار ابركارايي
(1395) OPTIMIZATION. 66 723-736
10 - آيدا باتميز, فرانك حسين زاده سلجوقي, علي اکبر ثانوي
روشي جديد در تعيين ورشكستگي با استفاده از تحليل پوششي داده ها و تئوري مجموعه هاي راف
(1395) مدل سازي پيشرفته رياضي. 6 1-22
11 - ايدا باتميزكازرون, فرانك حسين زاده سلجوقي
روشي جديد در ارزيابي ورشكستگي با استفاده از تئوري بازيهاي تحليل پوششي داده ها
(1395) تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن - دانشگاه آزاد اسلامي لاهيجان. 6 1-9
12 - محمد محلاتي رايني, فرانك حسين زاده سلجوقي
Examining the effect of risk on bank performance by using data envelopment analysis
(1394) International Journal of Services and Operations Management. 24 18-32
13 - فرانك حسين زاده سلجوقي, زهرا الهي مقدم
مدلي جديد در تعيين نقاط اتكا در تحليل پوششي داده ها
(1392) مجله مدل سازي پيشرفته رياضي. 3 61-72
14 - محمد محلاتي رايني, فرانك حسين زاده سلجوقي
Ranking and measuring efficiency using secondary goals of cross-efficiency evaluation - a study of railway efficiency in Iran
(1392) International Journal of Services and Operations Management. 17 1-16
15 - فرانك حسين زاده سلجوقي, نجمه اسلامي گيسكي
Qualitative factors in data envelopment analysis
(1391) Annals of Fuzzy Mathematics and Informatics. 5 387-397
16 - محمد محلاتي رايني, فرانك حسين زاده سلجوقي
Performance Assesment of Education Institutions through Interval DEA
(1389) JOURNAL OF APPLIED SCIENCES. 22 2945-2949
17 - امين مصطفايي, فرانك حسين زاده سلجوقي
Cost efficiency measures in data envelopment analysis with data uncertainty
(1389) EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH. 202 595-603
18 - فرانك حسين زاده سلجوقي
Network Data Envelopment Analysis Model for Estimating Efficiency and Productivity in Universities
(1389) journal of computer science and technology. 11 -
19 - فرانك حسين زاده سلجوقي
Improving of Efficiency in Data Envelopment Analysis with Interval Data
(1389) The International Journal of Applied Economics and Finance. 4 -


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 بهينه سازي خطي ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): شنبه 07:30-09:00 مکان: كلآس 32، درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00
2 مباحث ويژه در بهينه سازي ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی ارشد درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30 مکان: كلآس 37، درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:30 مکان: كلآس 37
3 بهينه سازي خطي ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): شنبه 07:30-09:00 مکان: كلآس 32، درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00
4 مباحث ويژه در بهينه سازي ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی ارشد درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30 مکان: كلآس 37، درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:30 مکان: كلآس 37
5 جبر خطي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 106، درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 103
6 جبر خطي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 106، درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 103

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 09:30 11:30 حضور
2 شنبه 11:30 15:00 حضور
3 شنبه 17:00 19:00 حضور
4 يك شنبه 09:30 11:30 مشاوره
5 يك شنبه 11:30 15:00 حضور
6 يك شنبه 17:00 19:00 مشاوره
7 دو شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
8 دو شنبه 09:30 11:30 حضور
9 دو شنبه 11:30 14:30 حضور
10 دو شنبه 17:00 18:00 مشاوره
11 سه شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
12 سه شنبه 09:30 11:30 حضور
13 سه شنبه 11:30 14:00 مشاوره
14 سه شنبه 14:00 15:00 حضور
15 سه شنبه 17:00 19:00 مشاوره
16 چهار شنبه 09:30 11:30 مشاوره
17 چهار شنبه 11:30 15:00 حضور
18 چهار شنبه 17:00 19:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
19 پنج شنبه 07:30 13:30 راهنمايي دانشجويان دكتري