كارشناسی ارشد , فقه و مبانی حقوق اسلامی , دانشگاه فردوسی مشهد , 1369 ← 1371
دكترا , فقه و مبانی حقوق اسلامی , دانشگاه فردوسی مشهد , 1374 ← 1379


دروس ارائه شده1395

اجتهاد جمعي و نقش آن در حل مسائل نوين فقه اسلامي

كنفرانس بين المللي پژوهش، علوم انساني و توسعه

محمد شه نوازي فر, اميرحمزه سالارزائي - 1395/08/25
1388

نگاهي ديگر به برخي مبادي تصوري و تصديقي اجتهاد پويا

بيست و سومين كنفرانس بين المللي وحدت اسلامي

اميرحمزه سالارزائي - 1388/12/11

بررسي ماهيت ، موجبات و موانع شادكامي از منظر ديني

نخستين همايش ملي شادكامي

اميرحمزه سالارزائي - 1388/12/11

مباني و مولفه هاي باز مهندسي اجتهاد

دومين همايش نوانديشي ديني

اميرحمزه سالارزائي - 1388/09/01

بررسي فقهي معاينه پزشك غير مماثل

سومين همايش كشوري قرآن وطب

اميرحمزه سالارزائي - 1388/02/16
1387

بررسي ماهيت و مجازات عالم برزخ

بيستمين همايش علمي تحقيقي مذاهب اسلامي

اميرحمزه سالارزائي - 1387/12/01

اهميت تغذيه با شير مادر و تغذيه اصولي كودكان از ديدگاه اسلام

اولين كنگره سراسري سلامت خانواده از ديدگاه مذاهب اسلامي

اميرحمزه سالارزائي - 1387/11/30

نوانديشي اجتهادي در اعتبار بخشي عرف

اولين همايش نوانديشي ديني

اميرحمزه سالارزائي - 1387/09/01

جايگاه صلح و سازش در آموزه هاي ديني

همايش ملي تبيين جايگاه علمي و نقش شوراي حل اختلاف در نظام قضايي

اميرحمزه سالارزائي, محمد رضا اسداللهي - 1387/03/22
1386

مشاركت و مشاورت فعال مبادي تحقق حقوق عمومي

نوزدهمين همايش علمي تحقيقي مذاهب اسلامي

اميرحمزه سالارزائي - 1386/11/01

تعارض معرفتي و تزاحم رفتاري، زمينه بزهكاري

دومين كنگره سراسري رفتارهاي پرخطر

اميرحمزه سالارزائي - 1386/09/08

مشاركت عمومي انتخابات و اتحاد ملي

همايش اتحاد ملي . راهبردها و سياستها

اميرحمزه سالارزائي - 1386/08/21

خطبه زينب كبري مكمل قيام عاشورا

همايش حضرت زينب ( الگوي تربيتي شايسته)

اميرحمزه سالارزائي - 1386/03/12

دلبستگي امير ساماني به گفتار هاي فلسفي در سجستان

همايش مشاهير ادبي و علمي سيستان و بلوچستان

اميرحمزه سالارزائي - 1386/02/27

نگرشي به جستار هاي معرفتي و تربيتي موجود در مقالت هفتم كشف المحجوب

همايش مشاهير ادبي علمي سيستان و بلوچستان

اميرحمزه سالارزائي - 1386/02/14

پژوهش پيرامون خطبه زينب كبري

همايش زينب(س) الگوي تربيتي شايسته دانشگاه تربيت مدرس تهران- 1386

اميرحمزه سالارزائي - 1386/01/01
1382

علل و زمينه هاي طلاق

همايش آسيب شناسي علمي ازدواج

اميرحمزه سالارزائي - 1382/11/29
1375

بيان بخشي از حقوق طبيعي زن در نظام حقوقي اسلام

نخستين همايش سراسري علمي كاربردي زن و كار

اميرحمزه سالارزائي - 1375/11/24

بررسي ماهيت ديهي مذكور در سوره نسا آيه ي 92

همايش ملي پژوهشهاي قراني حوزه و دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي تبريز

اميرحمزه سالارزائي -


بررسي تطبيقي پرداخت ديه مادون نفس از بيت المال در فقه مذاهب خمسه بانگاهي به قوانين جزايي ايران

فاطمه چراغي پور , [ اميرحمزه سالارزائي, جميله افروشته ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

بررسي فقهي - حقوقي كاركرد خانواده در توسعه اقتصاد و كارآفريني

امنه سالاري , [ اميرحمزه سالارزائي, سجاد سالارزائي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

بررسي تطبيقي پرداخت ديه مادون نفس از بيت المال در فقه مذاهب خمسه بانگاهي به قوانين جزايي ايران

فاطمه چراغي پور , [ اميرحمزه سالارزائي, جميله افروشته ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي فقهي - حقوقي كاركرد خانواده در توسعه اقتصاد و كارآفريني

امنه سالاري , [ اميرحمزه سالارزائي, سجاد سالارزائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي تزاحم ولايت فقها با فقيه حاكم

مهتاب ساراني اديمي , [ محمدرضا كيخا, اميرحمزه سالارزائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي تطبيقي فقه افتراضي در مذهب حنفي و اماميه

امان اله ناروئي , [ اميرحمزه سالارزائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

غرر و آثار آن بر عقود مالي از منظر مذاهب خمسه

عمر كرد , [ اميرحمزه سالارزائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

جايگاه فقهي شوراهاي حل اختلاف در مذاهب اسلامي

فرزانه ميرشكار , [ اميرحمزه سالارزائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

ازدواج سفيد و مقايسه آن با نكاح معاطاتي

طيبه ابراهيم پيري , [ اميرحمزه سالارزائي, اسحق بامري ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي تطبيقي آيات الاحكام نكاح با حقوق خانواده و قانون جديد حمايت خانواده

فاطمه قادري , [ اميرحمزه سالارزائي, محمدرضا كيخا ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي ميزان آشنايي تاجران زاهدان با اسناد تجاري مندرج در قانون تجارت ايران

عبدالصمد ثناريگي فر , [ اميرحمزه سالارزائي, جواد جواديان ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي مسئوليت مدني و كيفري محجورين در فقه و حقوق موضوعه ايران با نگاهي به حقوق موضوعه مصر

محمد پورشهابي , [ اميرحمزه سالارزائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

اجتهاد جمعي و نقش آن در حل مسائل نوين فقه اسلامي

محمد شه نوازي فر , [ اميرحمزه سالارزائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي روابط اماره قانوني و قضائي با نگاهي به داده هاي پزشكي

زهرا گلستان فرد , [ اميرحمزه سالارزائي, رضا عبدي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

ميزان آگاهي زنان باردار مراجعه كننده به كلينيك زنان بيمارستان اميرالمونين علي (ع) زابل از مقررات فقهي - حقوقي سقط جنين در سال 1394

فاطمه منصوري , [ اميرحمزه سالارزائي, سميه شهركي دهسوخته ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

پيشگيري اختلال اضطرابي وسواس فكري عملي از نگاه اصول و قواعد فقهي

فرشته ابراهيم ابادي , [ اميرحمزه سالارزائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي اختلاف حدود و تعزيرات و نحوه اجراي آن در قانون مجازات اسلامي قديم و جديد

زهرا مرزيه , [ اميرحمزه سالارزائي, حميدرضا رفيعي فنود ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي م.باني فقهي - اصولي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در امور كيفري

طوبي حسيني سرحدي , [ اميرحمزه سالارزائي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

وضعيت تعددو تكرار جرم زنان مجرم درزاهدان و راهكارهاي پيشگيري ازآن طي سالهاي 90تا92

جميله افروشته , [ اميرحمزه سالارزائي, احمد عبادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي فقهي- روانشناسي جرم عليه كودكان در زاهدان

سميه سنچولي , [ اميرحمزه سالارزائي, حسين جناآبادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي فقهي -حقوقي تآثير عملكرد مآموران اعزام و بدرقه در كاهش اطاله دادرسي در استان سيستان و بلوچستان

نيره مودي , [ اميرحمزه سالارزائي, نجمه مودي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

اصول و احكام افتائ و روش آن در فقه معاصر اهل سنت

عبدالحفيظ شعباني , [ اميرحمزه سالارزائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

برسي تطبيقي عناوين حقوقي سياست نامه وقابوس نامه

مريم باقري , [ محمود حسن آبادي, اميرحمزه سالارزائي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي تاثير كيفيت خدمات الكترونيك قضايي بر رضايت مندي شهروندان

حميدرضا جعفري , [ نورمحمد يعقوبي, اميرحمزه سالارزائي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي تعارض و تزاحم در قواعد فقهي

علي فقيهي , [ اميرحمزه سالارزائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي فقهي -پزشكي شيردهي القائي

سميه نوري , [ اميرحمزه سالارزائي, مانيا كاوه ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

تاثير اضطرار و اكراه در معاملات از منظر فقه اماميه ،حقوق ايران و فرانسه

زهره كفاش , [ اميرحمزه سالارزائي, عليرضا آبين ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي فقهي- پزشكي آيه وضو

مرضيه خزاعي , [ اميرحمزه سالارزائي, محمدحسن كريم فر ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

تحليل كمي و كيفي عناوين مجرمانه با رويكرد قضا زدايي

سميه اكبري , [ اميرحمزه سالارزائي, محمود بولاغ ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي حجيت علم قاضي مبتني بر داده هاي آزمايشگاهي

راضيه رعيتي حيدرابادي , [ اميرحمزه سالارزائي, رضا عبدي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي رابطه مديريت دانايي محور بر فشار رواني - شغلي

فاطمه راشكي قلعه نو , [ زهرا وظيفه, باقر كرد, اميرحمزه سالارزائي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي فقهي حقوقي طلاق و علل آن در بين مراجعه كنندگان به دادگاههاي شهرستان زاهدان

محسن كرد تميني , [ اميرحمزه سالارزائي, بهمن كردتميني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي فقهي و حقوقي اطاله دادرسي درقانون مبارزه با مواد مخدر و قاچاق سوخت قبل و بعد از رسيدگي و اجراي حكم در حوزه قضايي شهرستان سراوان

پرويز كرد , [ اميرحمزه سالارزائي, بهمن كردتميني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي فقهي - حقوقي ترخيص بيمار با رضايت خود يا اولياي بيمار

نسرين گرگيچ فعال , [ اميرحمزه سالارزائي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي جهل به حكم وموضوع در ارتكاب جرائم به اشخاص وامنيت از ديدگاه

زهرا گليردي , [ اميرحمزه سالارزائي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

حقوقي اطاله دادرسي در قانون مبارزه با مواد مخدر قبل و بعد از رسيدگي و اجراي حكم در حوزه قضايي شهرستان زاهدان

ريحانه ظفريابي , [ اميرحمزه سالارزائي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

حقوفي جرم آدم ربايي در استان سيستان و بلوچستان

شهناز جهانگيري كوه شاهي , [ اميرحمزه سالارزائي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي تطبيقي احكام فقهي امر به معروف ونهي از منكربا اعلاميه جهاني حقوق بشر

ام البنين درويش پور , [ محمدرضا كيخا, اميرحمزه سالارزائي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي چالشها و موانع وقف با نگاهي به آسيبهاي اجتماعي آن در زاهدان

صديقه محمدي , [ اميرحمزه سالارزائي, ماندانا زنگنه سروش ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي و تحليل جرايم اطفال و نوجوانان و ارائه راهكارهاي پيشگيرانه در زاهدان

ازهار بيگي , [ اميرحمزه سالارزائي, مهوش رقيبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

برري فقهي- حقوقي پيامد اقتصاد جرم

داود سعيدي , [ محمدرضا كيخا, اميرحمزه سالارزائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

نقش اجتهاد در پيشرفت اقتصادي از ديدگاه فقه اماميه

سمانه هوشمندي , [ اميرحمزه سالارزائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

آزادي انديشه در اصول فقه از ديدگاه امام خميني(ره)

ابراهيم علي عسگري واشوري , [ نادر مختاري افراكتي, اميرحمزه سالارزائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

حضوروكيل در مراحل دادرسي و تاثير آن در پيشگيري از وقوع جرم در زاهدان

زهرا نامجو , [ اميرحمزه سالارزائي, بهمن كردتميني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

قضا زدايي و تعديل سياستهاي حقوقي و تاثير آن در پيشگيري از وقوع جرم در شهرستان زاهدان

سيروس نوشادي , [ اميرحمزه سالارزائي, مهوش رقيبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي خمس ازديدگاه امام خميني (ره) همراه با مقايسه مذاهب چهارگانه

اسمعلي ملكي علي بابالو , [ اميرحمزه سالارزائي, محمدرضا كيخا ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي تطبيقي ارث و نفقه زن در قوانين موضوعه ايران و هندوستان

مينا صابردوست , [ اميرحمزه سالارزائي, محمدمهدي توسلي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بررسي تطبيقي طلاق و آثار آن در ايران و پاكستان

نيره قويدل حيدري , [ اميرحمزه سالارزائي, محمدمهدي توسلي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

ارش جزايي در فقه اماميه و قوانين كيفري ايران با نگرشي نوين به نحوه محاسبه آن

محمدمهدي كوهكن , [ اميرحمزه سالارزائي, رضا عبدي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بررسي علل مخففه مجازات و موارد آن در حقوق اسلامي و حقوق جزاي ايران

راضيه مكي آبادي , [ نادر مختاري افراكتي, اميرحمزه سالارزائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بررسي تطبيقي ارث زن و حضانت كودك در قوانين موضوعه ايران و پاكستان

كلثوم يزداني شيري , [ اميرحمزه سالارزائي, محمدمهدي توسلي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بررسي تطبيقي مباني فقه سياسي مكتب قم و نجف با تئكيد بر انديشه هاي حضرت امام و آيت الله خوئي

منصوره خسروي , [ اميرحمزه سالارزائي, احمد رهدار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

نقش مقتضيات زمان و مكان در سياستهاي كيفري اسلام

فاطمه جان جان , [ اميرحمزه سالارزائي, محمود بولاغ ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي فقهي و اصولي تعدد و تكرار جرم در اسلام

احمد عليپور , [ اميرحمزه سالارزائي, محمدرضا كيخا ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي استقلال و امتيازات مالي زن در نظام حقوق اسلام

اصغر مسرور , [ اميرحمزه سالارزائي, عليرضا اسلامي فر ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي فقهي و حقوقي تلقيح مصنوعي

فاطمه شيخ زاده , [ اميرحمزه سالارزائي, فاطمه كيخا ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

بررسي مباني تعارضات كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان با فقه اماميه و قوانين جمهوري اسلامي ايران

فاطمه ايزدي خالق ابادي , [ اميرحمزه سالارزائي, محسن شريعتمدار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

بررسي مقايسه اي تنبيه از منظر فقه اماميه و روانشناسي عمومي

فاطمه حسيني نوده , [ اميرحمزه سالارزائي, زهرا نيك منش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

آسيب شناسي طلاق در سنين 15 الي 30 سال در ميان اهل سنت شهرستان زاهدان

عبدالله فتوحي , [ اميرحمزه سالارزائي, محمد عثمان حسين بر ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

بررسي فقهي و حقوقي نسب و حضانت و وصيت و ارث كودك آزمايشگاهي در فقه اماميه

زهرا استايي , [ اميرحمزه سالارزائي, محسن شريعتمدار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

بررسي علل جرايم زنان مجرم در زاهدان

عصمت غزنوي , [ اميرحمزه سالارزائي, احسان لرافشار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

بررسي مسئله عندالمطالبه و عند الاستطائه بودن مهريه

محمد اصغري حساميه , [ نادر مختاري افراكتي, اميرحمزه سالارزائي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

بررسي حيل ربا از ديدگاه فقهاي معاصر

محمدجواد فيصلي نژاد , [ اميرحمزه سالارزائي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

بررسي حجت از منظر فقه با نگرشي به علم منطق

علي رضا پورنخعي قطرويي , [ اميرحمزه سالارزائي, علي اكبر نصيري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

ميزان آگاهي جوانان شهرزاهدان بادو قانون كيفري و مدني (بخش خانواده)

ابوذر احمدي , [ اميرحمزه سالارزائي, احسان لرافشار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

توبه و نقش آن در اسقاط حدود در مذاهب خمسه و حقوق موضوعه ايران

زهرا بهرامي , [ نادر مختاري افراكتي, اميرحمزه سالارزائي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87


1390

حقوق و شكوه زن در نظام حقوقي اسلام

اميرحمزه سالارزائي - اوشيدا - 1390
1389

نگرشي نوين بر اصول فقه

اميرحمزه سالارزائي - وزارت فرهنگ و ارشاد زاهدان - 1389


از تاریخ 1388/02/20 تا تاریخ 1398/10/29


1 - زينب سنچولي, محمدرضا كيخا, نادر مختاري افراكتي, اميرحمزه سالارزائي, واكاوي نقش و تأثير قاعده لاضرر در فسخ نكاح به واسطه بيماري هاي نوظهور, مطالعات اسلامي زنان و خانواده. (1400) 8 7-28
2 - فرشته ابراهيم ابادي, اميرحمزه سالارزائي, محمدرضا كيخا, بررسي نحوه تحقق مسووليت مذني و كيفري در صورت مذاخله در تغيير شنتيك انسان, حقوق پزشکي. (1399) 14 65-89
3 - خديجه افشين, محمدرضا كيخا, اميرحمزه سالارزائي, سنجش انطباق احكام حكومتي با مصالح مرسله در فقه مقارن, فقه مقارن. (1399) 8 5-35
4 - حميد موذني بيستگاني, نادر مختاري افراكتي, اميرحمزه سالارزائي, واكاوي حكم حج در فرض حصر تحصيل زاد و راحله با ئرداخت بهاي بيش از معمول, پژوهشنامه حج و زيارت. (1399) 5 7-25
5 - سميه نوري, اميرحمزه سالارزائي, نادر مختاري افراكتي, بررسي فقهي پديده شرخري با نگاهي به قانون مجازات اسلامي ايران, فقه(كاوشي نو در فقه). (1398) 26 27-48
6 - فرشته ابراهيم ابادي, اميرحمزه سالارزائي, مصطفي منتظرالظهوري, محمدرضا كيخا, مبناي مسئوليت كيفري ناشي از تغيير ژنتيك در رحم, حقوق پزشکي. (1398) 13 31-48
7 - مسعود قادي پشا, منصوره اخگر, اميرحمزه سالارزائي, عباسعلي معين, كاربرد ويرتوپسي در كشف جرم و مقايسه آن با اتوپسي, پزشکي قانوني. (1398) 2 1-7
8 - اميرحمزه سالارزائي, جميله افروشته, تحليل تفكيك بين محاربه و افساد في الارض در نظام كيفري جمهوري اسلامي ايران با تكيه بر قانون مجازات اسلامي مصوب 1392, جستارهاي فقهي -اصولي. (1398) 5 167-189
9 - اميرحمزه سالارزائي, بيان و نقد ماده 373 قانون مجازات اسلامي 1392 به زبان رياضي, فقه و اصول. (1398) 51 25-40
10 - سميه نوري, اميرحمزه سالارزائي, نادر مختاري افراكتي, تحليل فقهي بازار بين المللي فاركس با تكيه بر ممنوعيت آن در قوانين ايران, پژوهشنامه حقوق اسلامي. (1398) 20 77-96
11 - خديجه افشين, محمدرضا كيخا, اميرحمزه سالارزائي, نقش حكم حكومتي در ارتقاي ابعاد سياسي اجتماعي حج و تطبيقات آن, پژوهشنامه حج و زيارت. (1398) 4 29-53
12 - اميرحمزه سالارزائي, مسئوليت سنجي پزشكان جراح زيبايي با سه مبناي اماره تقصير، نظريه تقصير و تئوري خطر, مجله علمي پزشكي قانوني. (1398) 3 1-78
13 - حميد موذني بيستگاني, نادر مختاري افراكتي, اميرحمزه سالارزائي, مفهوم شناسي استطاعت در فرض عدم حاجت به راحله, پژوهشنامه حج و زيارت. (1398) 4 7-28
14 - فراست محمدي بلبان آباد, اميرحمزه سالارزائي, بررسي تطبيقي تأثير اختلاف دين ولي و مولي عليه بر ولايت نكاح از منظر فقه اسلامي, فقه مقارن. (1398) 7 137-152
15 - اميرحمزه سالارزائي, بررسي چالش هاي أماره لعان و نتايج حاصل از آزمايش هاي DNA مرتبط با آن در موضوع نفي ولد, فقه پزشکي. (1397) 10 117-127
16 - سيد محمد مهدي صابر, محمدرضا كيخا, اميرحمزه سالارزائي, باز پژوهي ادله فقهي سقوط خيار غبن با تصرف قبل از علم, آموزه هاي فقه مدني. (1397) 7 147-162
17 - اميرحمزه سالارزائي, راضيه رعيتي حيدرابادي, ادله تقدم امارات قضايي بر امارات قانوني, پزشکي قانوني. (1397) 24 70-80
18 - ابوذر احمدي, اميرحمزه سالارزائي, سيد علي خزائي, بررسي نهاد حكر در قانون مدني افغانستان, مطالعات شبه قاره. (1397) سال10 9-22
19 - اسحق بامري, اميرحمزه سالارزائي, تحليل بين رابطه سبك زندگي و تربيت جنسي نوجوانان شهر زاهدان با نگاهي به پيشگيري از جرم, مطالعات روانشناسي تربيتي. (1397) سال15 73-96
20 - رحيمه قرباني ده بالائي, اميرحمزه سالارزائي, محمدرضا كيخا, واكاوي فقهي _ حقوقي حق حبس و چالشهاي فراروي ماده ي 1085 قانون مدني, دانش حقوق مدني. (1397) 7 59-66
21 - فراست محمدي بلبان آباد, اميرحمزه سالارزائي, تأثير اختلاف دارين در فسخ نكاح از منظر فقه فريقين, مطالعات فقه و حقوق اسلامي. (1397) 10 307-328
22 - سيد جلال موسوي نسب, نادر مختاري افراكتي, عابدين مومني, اميرحمزه سالارزائي, تاملي نوين پيرامون حق حبس زوجه در فقه اماميه و نظام حقوقي-قضايي ايران, مطالعات راهبردي زنان. (1397) 20 117-145
23 - فرشته ابراهيم ابادي, اميرحمزه سالارزائي, پژمان برزعلي, كاربرد اصول و قواعد فقهي در پيشگيري از اختلال اضطرابي وسواس فكري - عملي, پژوهش هاي فقهي. (1396) 13 863-887
24 - جميله افروشته, اميرحمزه سالارزائي, بررسي فقهي و حقوقي مهريه زوجه مسلمه غير مدخول بها, مطالعات فقه اسلامي و مباني حقوق. (1396) 11 53-69
25 - فاطمه منصوري, سميه شهركي ده سوخته, اميرحمزه سالارزائي, ارزيابي ارتباط بين ميزان آگاهي زنان باردار از مقررات فقهي و حقوقي و نگرش آنان با اسقاط عمدي جنين مطالعه موردي زنان باردار مراجعهكننده به كلينيك بيمارستان امام علي)ع( شهرستان زابل, حقوق پزشکي. (1396) 11 81-96
26 - اميرحمزه سالارزائي, فرشته ابراهيم ابادي, جايگاه حديث رفع در پيشگيري از وسواس فكري و رفتاري, فقه پزشکي. (1396) 11 7-19
27 - داود سعيدي, اميرحمزه سالارزائي, محمدرضا كيخا, تحليل حقوقي عوامل اقتصادي جرم (جامعه نمونه هند و ايران), مطالعات شبه قاره. (1395) 7 69-90
28 - اميرحمزه سالارزائي, نقدي بر صاحب جواهر پيرامون نحو محاسبه فاضل ديه قاتلان قصاص شده در قتل عمد, پژوهش هاي فقهي. (1395) 12 447-459
29 - اميرحمزه سالارزائي, راضيه رعيتي حيدرابادي, رضا عبدي, ارزش آراي قضايي مبتني بر داده هاي آزمايشگاهي نسبت به ساير ادله, فقه پزشکي. (1395) 8 109-136
30 - فاطمه فرامرزي رزيني, سيد مهدي صالحي, سيد مهدي قريشي, اميرحمزه سالارزائي, ناز آفرين قاسم زاده, تعارض قانون و موضع فقهي برخي مراجع معاصر پيرامون هويت و حقوق طفل آزمايشگاهي, اخلاق و تاريخ پزشکي. (1395) 9 43-55
31 - فاطمه منصوري, اميرحمزه سالارزائي, سميه شهركي دهسوخته, بررسي ميزان آگاهي زنان باردار مراجعه كننده به كلنيك زنان بيمارستان اميرالمومنين شهرستان زابل از مقررات فقهي و حقوقي سقط جنين و عوامل موثر بر آن در سال 1394, فقه پزشکي. (1395) 8 137-159
32 - اميرحمزه سالارزائي, نقد مبنايي بر حكم كيفري مشاركت در قتل عمد, فقه و اصول. (1394) 47 117-134
33 - اميرحمزه سالارزائي, مينا صابردوست, بررسي ارث زن در قانون و عرف ايران و هندوستان, مطالعات شبه قاره. (1393) 6 49-70
34 - حميدرضا جعفري, نورمحمد يعقوبي, اميرحمزه سالارزائي, بررسي تاثير كيفيت خدمات الكترونيك قضايي بر رضايتمندي شهروندان, پژوهش هاي مديريت عمومي. (1393) 153-174
35 - سميه نوري, اميرحمزه سالارزائي, شيردهي القايي و مسائل پزشكي و فقهي مرتبط با آن, فقه پزشکي. (1393) 6 11-36
36 - حميدرضا جعفري, نورمحمد يعقوبي, اميرحمزه سالارزائي, بررسي تثير كيفيت خدمات الكترونيك قضايي بر رضايتمندي شهروندان, پژوهش هاي مديريت عمومي. (1393) 7 153-174
37 - اميرحمزه سالارزائي, مطالعه توبه فقه و حقوق ايران از طريق دنبال قانون مجازات اسلامي 2014, international research journal of applied and basic sciences. (1393) 9 -
38 - اميرحمزه سالارزائي, ابراهيم علي عسگري واشوري, انديشه ورزي در استنباط فقه, پژوهش هاي فقهي. (1392) 9 31-53
39 - اميرحمزه سالارزائي, شهناز جهانگيري كوه شاهي, جسين شوربابي, بررسي انگيزههاي وقوع جرم آدم ربايي در استان سيستان و بلوچستان, پژوهش هاي اطلاعاتي و جنايي. (1392) 8 31-56
40 - اميرحمزه سالارزائي, مطالعه تطبيقي حقوق غير مسلمان اهل ذمه در قانون اساسي ايران و پاكستان, مطالعات شبه قاره. (1390) 3 7-34
41 - اميرحمزه سالارزائي, اصغر مسرور, استقلال و امتياز مالي زن نسبت به شوهر در نظام حقوقي ايران, فقه و حقوق خانواده. (1390) 16 99-122
42 - اميرحمزه سالارزائي, عدم اعتبار جر م انگاري پو لشويي از منظر فقه و حقوق ايران, پژوهش هاي فقهي. (1390) 7 129-154
43 - اميرحمزه سالارزائي, تلقيح مصنوعي از ديدگاه اسلام, ماهنامه اسوه. (1388) 19-35
44 - اميرحمزه سالارزائي, بررسي جنبه هاي فقهي اخلاقي سوگندنامه بقراط, ماهنامه اسوه. (1388) 9-13
45 - اميرحمزه سالارزائي, مسئوليت كيفري تيم پزشكي, مطالعات فقه و حقوق اسلامي. (1388) 99-125
46 - اميرحمزه سالارزائي, اسلام و بهداشت روان, ماهنامه اسوه. (1388) 18-23
47 - اميرحمزه سالارزائي, جلوه هاي تربيتي برخورد با سارق با توجه به آيه سرقت, ماهنامه اسوه. (1388) 18-21
48 - اميرحمزه سالارزائي, بررسي نسب كودك آزمايشگاهي از منظر اسلام در مقررات ايران, فصلنامه تخصصي حقوق قضايي. (1388) 29-45
49 - اميرحمزه سالارزائي, برداشتي ديگر از ازآيه 33سوره مائده, تحقيقات علوم قرآن و حديث (وابسته به دانشگاه الزهرا). (1388) 6 171-197
50 - اميرحمزه سالارزائي, برداشتي ديگر از آيه 33 سوره مائده, مطالعات قرآن و حديث. (1388) 171-198
51 - اميرحمزه سالارزائي, مريم شيباني دهجي, بررسي مسئوليت كيفري تيم پزشكي, مطالعات فقه و حقوق اسلامي. (1388) 1 99-125
52 - اميرحمزه سالارزائي, ماهيت و مديريت دانش, ماهنامه اسوه. (1387) 27-32
53 - اميرحمزه سالارزائي, بررسي فقهي مهريه زن و ضمانت اجراي آن در نظام قانون ايران, ماهنامه اسوه. (1387) 28-32
54 - اميرحمزه سالارزائي, پژوهشي پيرامون حكم ثبت اسناد و املاك و لزوم آن در قرآن, ماهنامه اسوه. (1387) 14-19
55 - مريم داوودي, اميرحمزه سالارزائي, شبيه سازي انسان در فقه شيعه, فصلنامه فقه و تاريخ تمدن. (1387) 4 29-48
56 - اميرحمزه سالارزائي, آيا متعه مهراست, مجله دانشكده علوم انساني دانشگاه سمنان. (1387) 97-105
57 - اميرحمزه سالارزائي, بررسي فقهي ماده 1093 قانون مدني, مقالات و بررسيها. (1387) - 61-71
58 - اميرحمزه سالارزائي, صديقه گلستان رو, عدم نياز به اخذ برائت در عمليات جراحي و طبي, مجله علمي پزشكي قانوني. (1386) 13 -
59 - اميرحمزه سالارزائي, مريم داوودي, بررسي فقهي و حقوقي اسقاط جنين, فصلنامه فقه و تاريخ تمدن. (1386) 4 44-72
60 - اميرحمزه سالارزائي, بررسي مفهوم تحريك در قانون مجازات اسلامي, انديشه هاي اسلامي. (1386) 153-164
61 - اميرحمزه سالارزائي, تبيين ارث طبقات سه گانه وارثين به روشي نو, فقه و اصول. (1379) 185-202