كارشناسی , مهندسی مكانیك , آموزش عالی فنی شهید محسن مهاجر - اصفهان , 1376 ← 1380
كارشناسی ارشد , مهندسی مكانیك , دانشگاه صنعتی اصفهان , 1383 ← 1385
دكترا , مهندسی مكانیك - هوافضا , دانشكاه كبك، دانشكده تكنولوژیهای پیشرفته، مونترال، , 1387 ← 1392