كارشناسی , علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزی آموزشی , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1378 ← 1382
كارشناسی ارشد , علوم تربیتی , دانشگاه علامه طباطبائی , 1382 ← 1384


رابطه بين هوش معنوي با وجدان كاري و مهارتهاي ارتباطي مديران اداري شهرستان زاهدان

فرشته محمددادي , [ سيدرضا بلاغت, فرامرز سابقي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

ميزان پيبندي افراد به رفتارهاي اخلاقي درسازمان ورابطه ي آن با توفيق طلبي ووجدان كاري

ازاده عطاري , [ سيدرضا بلاغت, فرامرز سابقي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

رابطه ي نگرش مذهبي با سلامت روان وعملكرد تحصيلي دردانش آموزان مقطع متوسطه

علي صالحي نژادكووپي , [ حسين جناآبادي, فرامرز سابقي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي سبك هاي يادگيري ورابطه آن بامنابع كنترل وپيشرفت تحصيلي دردانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر زاهدان

الناز رحيمي , [ عبدالوهاب پورقاز, فرامرز سابقي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي رابطه بين سبك هاي تصميم گيري و بهره وري معلمان مدارس مقطع متوسطه شهر زاهدان

علي ياور سرحدي , [ حسين جناآبادي, فرامرز سابقي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

رابطه جو نوآوري سازماني با اثر بخشي كاركناندانشگاههاي علمي وكاربردي زاهدان

سجاد شكوهي , [ عبدالوهاب پورقاز, فرامرز سابقي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

ارزشيابي برنامه درسي هنردوره ابتدائي:ارائه مدل تلفيقي دربرنامه درسي هنر

مجتبي سويزي , [ عليرضا حيدرزادگان, فرامرز سابقي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

نقش سبك هاي يادگيري ونگرش به درس آمار درموفقيت دردرس آمار :مدل معادلات ساختاري

فريبا نديم نژاد , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي, فرامرز سابقي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90


1 - ناصر ناستي زائي, فرامرز سابقي
رابطه وابستگي افراطي به كار با استرس شغلي و فرسودگي شغلي در معلمان
(1395) سلامت کار ايران. 13 79-91
2 - فرامرز سابقي, اسحاق رييسي اهوان
تببين رابطه اعتياد به كار با كيفيت زندگي كاري معلمان ابتدايي كهنوج
(1393) مطالعات روانشناسي تربيتي. 20 80-60
3 - حسين جنا ابادي, فرامرز سابقي, مريم حجتي نسب
Investigation of the Relationship of Attachment to God and Resilience with Mental Health of Parents with Exceptional Children
(1393) Mediterranean Journal of Social Sciences. -
4 - فرامرز سابقي, اسحاق رييسي اهوان
تبيين رابطه اعتياد به كار با كيفيت زندگي كاري معلمان ابتدايي كهنوج
(1393) مطالعات روانشناسي تربيتي. 20 101-116
5 - حسين جناآبادي, فرامرز سابقي
رابطه حمايت اجتماعي با احساس غربت دانشجويان جديدالورود
(1392) فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني زابل. 5 33-41


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 بهداشت و ايمني مدارس علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی درس(ت): جمعه 18:00-20:00
2 بهداشت و ايمني مدارس علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی درس(ت): جمعه 18:00-20:00

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه