كارشناسی , مهندسی معدن-استخراج , دانشگاه صنعتی امیركبیر , 1374 ← 1378
كارشناسی ارشد , مهندسی معدن , دانشگاه تربیت مدرس , 1378 ← 1380
دكترا , مهندسی معدن , دانشگاه تربیت مدرس , 1390 ← 1395


1399

تعيين ارزش كاربري سنگهاي ساختماني بر اساس مقادير پارامترهاي ژئومكانيكي و استانداردهاي مربوطه با استفاده از الگوريتم تصميم گيري چند متغيره

نهمين كنفرانس مهندسي معدن ايران و ششمين كنگره بين المللي معدن و صنايع معدني

مسلم برهاني, حسين نوفرستي, سيد امير اسعد فاطمي - 1399/12/03
1398

استفاده از روش ماشين بردار پشتيبان براي پيش بيني نرخ نفوذ ماشين حفر تونل

هشتمين كنفرانس مهندسي معدن ايران

سيد امير اسعد فاطمي, مرتضي احمدي, محمدجواد آذين فر - 1398/11/30

ارائه معيار مقاومت برشي درزه سنگ با در نظر گرفتن اثر مقياس

سيزدهمين كنفرانس تونل ايران

محمدجواد آذين فر, سيد امير اسعد فاطمي, عبدالهادي قزوينيان - 1398/08/28

بررسي اثر مقياس بر ميزان آسيب سطح درزه در آزمايش برش مستقيم

سيزدهمين كنفرانس تونل ايران

محمدجواد آذين فر, سيد امير اسعد فاطمي - 1398/08/28

تاثير امتداديافتگي درزه ها بر نرخ نفوذ ماشين حفر تونل با استفاده از پارامترهاي مختلف و بررسي ميزان نقش هر پارامتر

سيزدهمين كنفرانس تونل ايران

سيد امير اسعد فاطمي, امين چمني - 1398/08/28
1397

انتخاب موثرترين خصوصيات زمين بر عملكرد ماشين حفر تونل و ارائه يك مدل پيش بيني

پنجمين كنگره بين المللي معدن و صنايع معدني ايران و هفتمين كنفرانس مهندسي معدن ايران

سيد امير اسعد فاطمي, مرتضي احمدي, جمال رستمي - 1397/08/12

انتخاب موثرترين خصوصيات زمين بر عملكرد ماشين حفر تونل و ارائه يك مدل پيش بيني

پنجمين كنگره بين المللي معدن و صنايع معدني

سيد امير اسعد فاطمي - 1397/08/12

شناسايي الگوهاي تقاضاي سنگ قيمتي با كمك تكنيك هاي داده كاوي

پنجمين همايش ملي گوهرشناسي و بلورشناسي ايران

سيد امير اسعد فاطمي, سميرا نوفرستي - 1397/07/18
1396

يك روش جديد براي پيش بيني نرخ نفوذ ماشين حفر تونل با استفاده از الگوريتم تجمعي پرندگان

كنگره جهاني تونل 2017

سيد امير اسعد فاطمي, جمال رستمي, سميرا نوفرستي - 1396/03/19
1395

بررسي تاثير شكنندگي و چقرمگي شكست سنگ بر نرخ نفوذ ماشين حفر تونل

ششمين كنفرانس مكانيك سنگ ايران

سيد امير اسعد فاطمي, مرتضي احمدي - 1395/11/26
1393

ارزيابي دقت مدلهاي مختلف در پيش بيني نرخ نفوذ ماشين حفاري در تونل انتقال آب گلاب

پنجمين كنفرانس مكانيك سنگ ايران

سيد امير اسعد فاطمي, مرتضي احمدي, جمال رستمي, , - 1393/02/08
1390

تعيين سطح لغزش بحراني در تحليل دو بعدي سطوح شيبدار با استفاده از الگوريتم ژنتيك نخبه گرا

چهارمين كنفرانس مكانيك سنگ ايران

سيد امير اسعد فاطمي, سميرا نوفرستي, فاطمه اسكندري - 1390/02/28
1389

مطالعه اقتصادي جهت ارائه راهكارهاي عملي جهت كاهش هزينه هاي توليد در صنعت سنگهاي ساختماني شهرستان بجستان

بيست و نهمين گردهمايي علوم زمين

سهيل زارع مطلق, احمد آريافر, سيد امير اسعد فاطمي - 1389/12/26

روشهاي تهويه فرعي هواي آلوده در تونلهاي پيشروي معادن زغالسنگ پروده طبس با توجه به مقادير گازهاي (CH4) و (H2S)

دومين همايش ملي تهويه و بهداشت صنعتي

سيد امير اسعد فاطمي, علي ارباب افضلي, حامد كامران پورجهرمي - 1389/12/11

بررسي وضعيت ساختگاه در شهر نهبندان با استفاده از ويژگيهاي گسلهاي منطقه

چهارمين همايش انجمن زمين شناسي ايران

سيد امير اسعد فاطمي, سيدمرتضي موسوي - 1389/06/25

تحليل پايداري و آناليز حساسيت پايداري نسبت به پارامترهاي مكانيكي و زمين شناسي خاك در شيروانيهاي مشرف به محور كاشمر- نيشابور

چهارمين همايش انجمن زمين شناسي ايران

سيد امير اسعد فاطمي, سهيل زارع مطلق, فاطمه اسكندري - 1389/06/25

بررسي وضعيت اكتشافي و بهره برداري از ذخاير بنتونيت استان خراسان جنوبي با مطالعه موردي بر روي كانسار بنتونيت چاه جيرس

چهارمين همايش انجمن زمين شناسي ايران

سهيل زارع مطلق, احمد اريافر, سيد امير اسعد فاطمي - 1389/06/25

مطالعه انواع ذخاير گرانيت و راهكارهاي عملي جهت طراحي اقتصادي ترين شيوه استخراج آنها در استان خراسان جنوبي

نخستين هماي ملي بررسي دستاورده هاي پژوهشگران علوم زمين ايران

سهيل زارع مطلق, سيد امير اسعد فاطمي - 1389/03/08
1388

روش استخراج بهينه سنگ هاي ساختماني از طريق ادغام روش هاي استخراجي متداول( مكانيزه و سنتي )، در معادن سنگ ساختماني استان سيستان و بلوچستان

مجموع مقالات اولين همايش ملي مهندسي معدن و علوم وابسته

سيد امير اسعد فاطمي - 1388/12/09
1386

بررسي علل لغزش و تحليل استاتيكي و ديناميكي زمين لغزش روستاي رزگ، بيرجند

سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران

سيد امير اسعد فاطمي, سيد يوسف احمدي بروغني, امين چمني, محمد نجفي - 1386/07/24


1398

تعيين راستاي جبهه كار استخراج معدن سنگ ساختماني براي استخراج بهينه بلوك ها با توجه به وضعيت هندسي نا

سيد امير اسعد فاطمي, سهيل زارع مطلق, محمدجواد آذين فر - 1398 -

ارزيابي عملكرد دانشگاه مطابق با معيارهاي بين المللي Times Higher Education

سيد امير اسعد فاطمي - 1398 -
1397

سامانه فروش آنلاين انتشارات دانشگاه سيستان و بلوچستان

سميرا نوفرستي, سيد امير اسعد فاطمي, مهري رجائي, احمد بختياري شهري - 1397 -
1389

تحليل ريسك لرزه اي و تهيه طيف طرح شهر قاين

سيد امير اسعد فاطمي - 1389 -
1388

شناسايي گسلهاي فعال شهرستان قاين و تحليل ريسك لرزه اي و ژئوتكنيكي شهر قاين

سيد امير اسعد فاطمي - 1388 -
1387

تحليل ريسك لرزه اي و تهيه طيف طرح شهر نهبندان

سيد امير اسعد فاطمي - 1387 -
1386

شناسايي گسلهاي فعال شهرستان نهبندان و تحليل ريسك لرزه اي و ژئوتكنيكي شهر نهبندان

سيد امير اسعد فاطمي - 1386 -


رئيس دفتر ارتباط با صنعت

از تاریخ 1396/11/14 - ادامه دارد


1 - محمدجواد آذين فر, Abdolhadi Ghazvinian, سيد امير اسعد فاطمي
معيار مقاومت برشي جديد درزه هاي سنگي سه بعدي با در نظر گرفتن اثرات مقياس
(1400) Arabian Journal of Geosciences. 14 936-1-936-12 مشاهده مقاله
2 - سيد امير اسعد فاطمي, مرتضي احمدي, جمال رستمي
ارائه مدل و سيستم رده بندي براي پيش بيني نرخ نفوذ ماشين حفر تونل
(1396) مهندسي معدن. 12 59-69
3 - سيد امير اسعد فاطمي, مرتضي احمدي, جمال رستمي
بررسي مدلهاي پيش بيني عملكرد ماشين حفر تونل و آناليز حساسيت پارامترهاي ورودي
(1394) Bulletin of Engineering Geology and the Environment. 75 1-13


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 مكانيك سنگ و آزمايشگاه مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: آزمايشگاه مباني مكانيك سنگ، درس(ع): سه شنبه 07:30-09:30
2 اقتصاد معدن مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 101
3 مباني مكانيك سنگ مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): شنبه 07:30-09:30
4 آز مباني مكانيك سنگ مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ع): سه شنبه 07:30-09:30
5 اقتصاد معدني مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): شنبه 17:00-19:00
6 تحقيق در عمليات مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): پنج شنبه 07:30-09:30
7 مكانيك سنگ و آزمايشگاه مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: آزمايشگاه مباني مكانيك سنگ، درس(ع): سه شنبه 07:30-09:30
8 اقتصاد معدن مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 101
9 مباني مكانيك سنگ مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): شنبه 07:30-09:30
10 آز مباني مكانيك سنگ مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ع): سه شنبه 07:30-09:30
11 اقتصاد معدني مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): شنبه 17:00-19:00
12 تحقيق در عمليات مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): پنج شنبه 07:30-09:30
13 اقتصاد مهندسي مهندسی برق و كامپیوتر كامپیوتر کارشناسی درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00 ف، درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00، حل تمرين(ت): سه شنبه 17:00-19:00 ز
14 اقتصاد مهندسي مهندسی برق و كامپیوتر كامپیوتر کارشناسی درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00 ف، درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00، حل تمرين(ت): سه شنبه 17:00-19:00 ز

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 مشاوره گروه مهندسي معدن
2 شنبه 09:30 14:30 حضور دفتر ارتباط با صنعت
3 شنبه 09:30 14:30 حضور دفتر ارتباط با صنعت
4 يك شنبه 07:30 14:30 حضور دفتر ارتباط با صنعت
5 يك شنبه 07:30 09:30 مشاوره گروه مهندسي معدن - دانشكده مهندسي
6 يك شنبه 09:30 14:30 حضور دفتر ارتباط با صنعت
7 دو شنبه 09:30 12:30 حضور شوراي پژوهشي دانشگاه
8 دو شنبه 09:30 11:30 حضور شوراي پژوهشي دانشگاه
9 دو شنبه 11:30 14:30 حضور دفتر ارتباط با صنعت
10 دو شنبه 12:30 14:30 حضور شوراي گروه معدن - دانشكده مهندسي
11 سه شنبه 07:30 09:30 مشاوره گروه مهندسي معدن
12 سه شنبه 09:30 14:30 حضور دفتر ارتباط با صنعت
13 سه شنبه 09:30 14:30 حضور دفتر ارتباط با صنعت
14 چهار شنبه 07:30 09:30 مشاوره گروه مهندسي معدن
15 چهار شنبه 09:30 14:30 حضور دبيرخانه دهمين كنفرانس معدن ايران- دانشكده مهندسي
16 چهار شنبه 09:30 14:30 حضور دفتر ارتباط با صنعت