كارشناسی , ریاضی محض , دانشگاه تهران , 1379 ← 1383
كارشناسی ارشد , ریاضی محض-هندسه توپولوژی , دانشگاه صنعتی امیركبیر , 1383 ← 1385
دكترا , ریاضی كاربردی گرایش معادلات دیفرانسیل و سیستم دینا , دانشگاه شهید بهشتی , 1390 ← 1394


1397

Chaos in Expanding Baker like Maps

دومين كنفرانس سيستم هاي ديناميكي و نظريه هاي هندسي

رويا مكروني - 1397/09/07


حساس بودن و حساس بودن لي-يورك در سيستم هاي تكرار تابع

فاطمه شهركي , [ زهرا شعباني سياهكلده, رويا مكروني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97


1 - مهدي پوربرات, ندا عباسي, رويا مكروني
آشوب در دستگاه هاي ديناميكي قطعه اي هموار با يك نقطه ي ناپيوستگي
(1398) مجله مدل سازي پيشرفته رياضي. 9 93-105
2 - Laura Gardini, رويا مكروني
Necessary and sufficient conditions of full chaos for expanding Baker-like maps and their use in non-expanding Lorenz maps
(1397) Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation. 67 272-289
3 - Laura Gardini, رويا مكروني, Iryna Sushko
Cascades of alternating smooth bifurcations and border collision bifurcations with singularity in a family of discontinuous linear-power maps
(1396) DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS-SERIES B. 23 701-729
4 - رويا مكروني, Laura Gardini, Iryna Sushko
Bifurcation Structures in a Family of 1D Discontinuous Linear-Hyperbolic Invertible Maps
(1394) INTERNATIONAL JOURNAL OF BIFURCATION AND CHAOS. 25 1530039-1-1530039-21
5 - رويا مكروني, Neda Abbasi, Mehdi Pourbarat, Laura Gardini
Robust unbounded chaotic attractors in 1D discontinuous maps
(1394) CHAOS SOLITONS and FRACTALS. 77 310-318
6 - رويا مكروني, Farhad Khellat, Laura Gardini
Border collision and fold bifurcations in a family of one-dimensional discontinuous piecewise smooth maps: unbounded chaotic sets
(1394) JOURNAL OF DIFFERENCE EQUATIONS AND APPLICATIONS. 21 660-695
7 - رويا مكروني, Farhad Khellat, Laura Gardini
Border collision and fold bifurcations in a family of one-dimensional discontinuous piecewise smooth maps: divergence and bounded dynamics
(1394) JOURNAL OF DIFFERENCE EQUATIONS AND APPLICATIONS. 21 791-824


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 مباني سيستمهاي ديناميكي ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): شنبه 07:30-09:00 مکان: كلاس 27، درس(ت): دو شنبه 09:30-11:00 مکان: كلاس 27
2 رياضي عمومي 1 ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): شنبه 13:00-15:00 مکان: كلآس 31، درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 402
3 رياضي 2 ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 208، درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: كلآس 33
4 معادلات ديفرانسيل ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 107، درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00
5 مباني سيستمهاي ديناميكي ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): شنبه 07:30-09:00 مکان: كلاس 27، درس(ت): دو شنبه 09:30-11:00 مکان: كلاس 27
6 رياضي عمومي 1 ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): شنبه 13:00-15:00 مکان: كلآس 31، درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 402
7 رياضي 2 ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 208، درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: كلآس 33
8 معادلات ديفرانسيل ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 107، درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00
9 روش تدريس رياضيات علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 223
10 روش تدريس رياضيات علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 223

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 09:00 13:00 مشاوره
2 شنبه 15:00 20:00 حضور
3 شنبه 17:00 19:00 حضور
4 يك شنبه 09:30 13:30 مشاوره
5 يك شنبه 13:30 15:00 حضور
6 يك شنبه 15:00 18:00 حضور
7 يك شنبه 17:00 19:00 حضور
8 دو شنبه 11:00 13:30 مشاوره
9 دو شنبه 13:30 15:00 حضور
10 دو شنبه 15:00 18:00 حضور
11 دو شنبه 17:00 19:00 حضور
12 سه شنبه 09:30 13:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
13 سه شنبه 09:30 17:00 مشاوره
14 سه شنبه 15:00 17:00 حضور
15 سه شنبه 17:00 18:00 حضور
16 سه شنبه 17:00 19:00 حضور
17 چهار شنبه 07:30 16:00 مشاوره
18 چهار شنبه 09:00 12:00 مشاوره
19 چهار شنبه 12:00 19:00 حضور
20 چهار شنبه 16:00 18:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد