كارشناسی , زمین شناسی محض , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1379 ← 1383
كارشناسی ارشد , زمین شناسی ابشناسی , دانشگاه شیراز , 1383 ← 1386
دكترا , زمین شناسی ابشناسی , دانشگاه شیراز , 1386 ← 1392


دروس ارائه شده1398

پرتوزايي طبيعي چشمه هاي آبگرم و سرد منطقه آتش فشاني بزمان، جنوب شرق ايران

سي و هشتمين گردهمايي ملي علوم زمين

داود بهادري, رضا جهانشاهي, وحيد دهقاني - 1398/02/10

بررسي تأثير توسعه شبكه فاضلاب شهري بر نوسانات سطح آب زيرزميني شهر مشهد

سي و هشتمين گردهمايي ملي علوم زمين

زهرا رجبيان مقدم, رضا جهانشاهي, ناصر اسدي, ولي الله بهزادي فر - 1398/02/10

اثر معدنكاري معدن مس دره زار سيرجان بر كيفيت منابع آب منطقه

سي و هشتمين گردهمايي ملي علوم زمين

سپيده مالي, هادي جعفري, رضا جهانشاهي - 1398/02/10
1397

هيدروژئوشيمي آب هاي شور و شيرين در آبخوان هاي نزديك معدن سنگ آهن گل گهر سيرجان، استان كرمان

چهارمين همايش ملي زمين شناسي و اكتشافات معدني

سيمين شجاعي باغيني, رضا جهانشاهي, سپيده مالي, محمدعلي نصيري - 1397/09/15

تحليل اكتشافي-مكاني دادههاي RQD و لوژان بهمنظور تعيين الگوي پيوستگي مكاني در معدن سنگآهن گهرزمين (سيرجان)

چهارمين همايش ملي زمين شناسي و اكتشافات معدني

بهشته نخعي سروداني, امين عصاري, رضا جهانشاهي - 1397/09/15

هيدروژئوشيمي آب هاي شور و شيرين در آبخوانهاي نزديك معدن سنگ آهن گل گهر سيرجان، استان كرمان

چهارمين همايش ملي زمين شناسي و اكتشافات معدني

سيمين شجاعي باغيني, رضا جهانشاهي, سپيده مالي, محمدعلي نصيري - 1397/09/15

تحليل اكتشافي-مكاني دادههاي RQD و لوژان بهمنظور تعيين الگوي پيوستگي مكاني در معدن سنگآهن گهرزمين (سيرجان)

چهارمين همايش ملي زمين شناسي و اكتشافات معدني

بهشته نخعي سروداني, امين عصاري, رضا جهانشاهي - 1397/09/15
1396

بررسي هيدروشيمي منابع آب زيرزميني چشمه ها و چاه هاي كشاورزي در منطقه آتشفشاني بزمان

اولين كنگره آب، خاك و علوم محيطي

فرخنده عسكري ملك اباد, رضا جهانشاهي - 1396/12/11

بررسي آلودگي نيترات درآب زيرزميني آبخوان هاي غرب و جنوب غربي شهر سيرجان

اولين كنگره آب، خاك و علوم محيطي

سيمين شجاعي باغيني, رضا جهانشاهي, سپيده مالي - 1396/12/11

بررسي آلودگي نيترات درآبزيرزميني آبخوانهاي غرب و جنوب غربي شهر سيرجان

اولين كنگره بين المللي آب، خاك و علوم محيطي

سيمين شجاعي باغيني, رضا جهانشاهي, سپيده مالي - 1396/12/11

بررسي هيدروشيمي منابع آبزيرزميني چشمهها و چاههاي كشاورزي در منطقه آتشفشاني بزمان

اولين كنگره بين المللي آب، خاك و علوم محيطي

فرخنده عسكري, رضا جهانشاهي - 1396/12/11

بررسي نشست زمين با نگرش ويژه بر رمبندگي خاك در روستاي ريگ ملك، جنوب شرق ايران

دومين همايش زمين شناسي مهندسي و محيط زيست شهر مشهد

ابراهيم گمشادزهي محبوب, حميدرضا سلوكي, رضا جهانشاهي, مهدي اژدري مقدم - 1396/12/09

بررسي هيدروژئوشيمي منابع آب زيرزميني در منطقه اكتشاف معدني اردستان

سي و ششمين گردهمايي و سومين كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين

سمانه احمدي, رضا جهانشاهي, سپيده مالي - 1396/12/06

Assessment of hydrochemistry in the groundwater resources of Ardestan mineral exploration area, Iran

سي و ششمين همايش ملي و سومين كنگره بين المللي علوم زمين

سمانه احمدي, رضا جهانشاهي, سپيده مالي - 1396/12/06
1395

شبيهسازي جريان آب زيرزميني در محيط آبرفتي و تخلخل دوگانه سازند سخت معدن سنگ آهن گلگهر با استفاده از FEFLOW

بيستمين همايش انجمن زمين شناسي ايران

رضا جهانشاهي, ناصر اسدي, الهام راوند, سيد محمد حسيني سبزواري, سپيده مالي - 1395/06/16

رفتار سنجي سطح آب زيرزميني در دشت اردستان نسبت به بارندگي، تبخير و دبي رودخانه با استفاده از آناليز سري زماني

بيسمتين همايش انجمن زمين شناسي ايران

سمانه احمدي, رضا جهانشاهي, سپيده مالي - 1395/06/16

بررسي پاسخ نوسانات زماني سطح ايستابي در شهر مشهد و اطراف آن نسبت به بارش

بيستمين همايش انجمن زمين شناسي ايران

زهرا رجبيان مقدم, رضا جهانشاهي, ناصر اسدي, سپيده مالي - 1395/06/16

رفتار سنجي سطح آب زيرزميني در دشت اردستان نسبت به بارندگي، تبخير و دبي رودخانه با استفاده از آناليز سري زماني

بيستمين همايش انجمن زمين شناسي ايران

سمانه احمدي, رضا جهانشاهي, سپيده مالي - 1395/06/16

بررسي پاسخ نوسانات زماني سطح ايستابي در شهر مشهد و اطراف آن نسبت به بارش

بيستمين همايش انجمن زمين شناسي ايران

زهرا رجبيان مقدم, رضا جهانشاهي, ناصر اسدي, سپيده مالي - 1395/06/16

شبيه سازي جريان آب زيرزميني در محيط آبرفتي و تخلخل دوگانه سازند سخت معدن سنگ آهن گل گهر با استفاده از FEFLOW

بيستمين همايش انجمن زمين شناسي ايران

رضا جهانشاهي, ناصر اسدي, الهام راوند, سيد محمد حسيني سبزواري, سپيده مالي - 1395/06/16
1392

Techniques of hydrochemistry and stable isotopes of 2H and 18O to delineate the salinity source of seepage and groundwater in Golegohar mine pit

32nd National & the 1 st International Geosciences Congress

محمد زارع, رضا جهانشاهي - 1392/11/27

Assessment of hydrological parameters impact on ground water, using time series techniques

32nd National & the 1 st International Geosciences Congress

رحيم باقري, فاطمه باقري, رضا جهانشاهي - 1392/11/27

Spatial and time variation of nitrate ion in the groundwater of Kazeroun plain

32nd National & the 1 st International Geosciences Congress

محمدعلي نصيري, رضا جهانشاهي, نصرالله جوكار - 1392/11/27
1386

مديريت بهره برداري از آبخوان ساحلي جنوب شرقي درياچه مهارلو به منظور جلوگيري از شور شدن آب چاه هاي پمپاژ

بيست و ششمين گردهمايي علوم زمين

عزت الله رئيسي, محمد زارع, رضا جهانشاهي - 1386/11/28

Hdrochemical Study of Groundwater Resources in South East Region of Maharlu Lake

يازدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران

فرحتاج بهادري, رضا جهانشاهي, محمد زارع, عزت الله رئيسي - 1386/06/13


1399

مطالعات هيدرولوژي، برآورد و پيش‌بيني سطح آب در بخش هيرمند تالاب هامون بعد سيلاب‌هاي با دوره‌هاي بازگ

رضا جهانشاهي - 1399 -
1398

بررسي و ارائه راهكار اقتصادي حذف كلرور سديم از آبهاي لب شور استان

رضا جهانشاهي - 1398 -
1396

مطالعات مقدماتي زهكشي معدن مس دره زار

رضا جهانشاهي - 1396 -
1393

مدل سازي آلودگي آب هاي زيرزميني در محدوده مطالعات آبشناسي فعلي و سد رسوبگير در دست احداث، با استفاده

رضا جهانشاهي - 1393 - معدن سنگ آهن گل گهر سيرجان


آب زمين شيمي منابع آبخوان ساحلي در محدوده ي منطقه چابهار، استان سيستان و بلوچستان

سمانه پندار , [ رضا جهانشاهي, سپيده مالي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

تعيين زون هاي تراوا با استفاده از روش هاي زمين آمار در تكيه گاههاي سد تنگاب فيروز آباد، استان فارس

رضا دهشيبي , [ رضا جهانشاهي, امين عصاري, مرتضي مظفري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

آب زمين شيمي و تعيين منشا منابع آب زير زميني در منطقه ي ساردوئيه، استان كرمان

نزهت محمودي نژاد , [ رضا جهانشاهي, سپيده مالي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

ژئوشيمي و منشا گلفشان پير گل شمال غرب ايرانشهر استان سيستان و بلوچستان

فرشته احرامي , [ حبيب بيابانگرد, عبدالرضا پرتابيان, رضا جهانشاهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

آلودگي فلورايد و فلزات سنگين در آب زير زميني چشمه هاي گرم و سرد منطقه بزمان جنوب شرق ايران

مهرداد نادري , [ رضا جهانشاهي, رضا دهبندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

آب زمين شيمي آلودگي ميكروبي و نيترات در منابع آب زير زميني و فاضلاب، در محدوده ي شهر زاهدان،استان سيستان و بلوچستان

عاليه اله دادي , [ رضا جهانشاهي, محمدرضا ميربلوچزهي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

مدلسازي و پيش بيني تغييرات غلظت سولفات در سفره آب زيرزميني دشت خاش

احسان شهنواز , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, مهدي اژدري مقدم, رضا جهانشاهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

استفاده از روش هاي شبيه سازي استوك استيك جهت تعيين زون هاي تراوا در سازند سخت پيت معدن گهر زمين استان كرمان

بهشته نخعي سروداني , [ رضا جهانشاهي, امين عصاري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي كيفي منابع آب زير زميني محدوده ي حسن آباد- ده چاه شمال شرق ني ريز استان فارس

مهديه سادات حسيني , [ رضا جهانشاهي, ناصر اسدي, محمد علي نصيري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

ارزيابي ايزوتوپي و پرتوزايي طبيعي چشمه هاي اب گرم و سرد منطقه ي بزمان جنوب شرق ايران

داود بهادري , [ رضا جهانشاهي, وحيد دهقاني, سپيده مالي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

ارزيابي هيدروشيمي و ژئوترمومتري چشمه هاي آبگرم بزمان، جنوب شرق ايران

فرخنده عسكري ملك اباد , [ رضا جهانشاهي, رحيم باقري ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

هيدروژئوشيمي و عناصر نادر آب زير زميني در منطقه ي معدني گل گهر سيرجان

سيمين شجاعي باغيني , [ رضا جهانشاهي, سپيده مالي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي نشست زمين و ارتباط آن با برداشت آب زير زميني و ورود فاضلاب در دشت تهلاب، جنوب شرق زاهدان

ابراهيم گمشادزهي محبوب , [ رضا جهانشاهي, حميدرضا سلوكي, مهدي اژدري مقدم ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

ارزيابي آب زمين شيمي و فلزات سنگين منابع آب زير زميني محدوده ي اكتشافات معدني مس ارستان، اصفهان

سمانه احمدي , [ رضا جهانشاهي, وحيد معيني نجف آبادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

عوامل موثر بر بالا آمدگي سطح آب زير زميني در محدوده ي خط دوم متروي شهر مشهد

زهرا رجبيان مقدم , [ رضا جهانشاهي, ناصر اسدي, ولي اله بهزادي فر ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي هيدروژئوشيميايي آبخوان دشت زاهدان استان سيستان و بلوچستان

زهرا خوشحالي پناه ابرقويي , [ ناصر اسدي, رضا جهانشاهي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي و مدلسازي تغييرات كيفيت آب زيرزميني آبخوان مجاور مخزن يك سد در طول دوره ساخت آن

الناز اكبري , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, مهدي اژدري مقدم, رضا جهانشاهي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

شبيه سازي و پيش بيني فرايند زهكشي در پيت روباز معدن سنگ آهن گل گهر

الهام راوند , [ رضا جهانشاهي, ناصر اسدي, سيدمحمد حسيني سبزواري ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93


1 - بهشته نخعي سروداني, رضا جهانشاهي, امين عصاري
Determining the best places for dewatering wells in the Gohar-Zamin pit mine, using geostatistical methods
(1401) Geopersia. 12 1-15
2 - رضا جهانشاهي, سپيده مالي, محسن حميديان پور
پيش بيني آب گرفتگي محل خط انتقال گاز به زابل در محدوده ي تالاب هامون با استفاده از مدل هاي تغييراقليم و هيدرولوژي
(1400) هيدروژئولوژي. 6 1-12
3 - نزهت محمودي نژاد, رضا جهانشاهي, سپيده مالي
پراكندگي و آلودگي يون ها و عناصر فرعي در منابع آب دشت ساردوئيه، استان كرمان
(1400) زمين شناسي كاربردي پيشرفته (علوم سابق) - دانشگاه شهيد چمران اهواز. 1-22
4 - رضا دهشيبي, رضا جهانشاهي, مرتضي مظفري, امين عصاري
كاربرد زمين آمار در شناسايي محل هاي با پتانسيل بالاي فرار آب در سد تنگاب
(1400) مهندسي عمران فردوسي. 34 15-30
5 - زهرا رجبيان مقدم, رضا جهانشاهي, ناصر اسدي, ولي الله بهزادي فر
بررسي عوامل موثر بر بالاآمدگي سطح آب زيرزميني در شهر مشهد
(1399) پژوهش آب ايران. 14 51-63
6 - مهديه سادات حسيني, رضا جهانشاهي, ناصر اسدي, محمدعلي نصيري
بررسي كيفي منابع آب زيرزميني در محدوده ي حسن آباد- ده چاه، شمال شرق ني ريز، استان فارس
(1399) هيدروژئولوژي. 5 150-165
7 - رضا جهانشاهي, سپيده مالي, الهام راوند
شبيه سازي انتقال فلزات سنگين در آب زيرزميني آبخوان معدن سنگ آهن گل گهر
(1399) مخاطرات محيط طبيعي. 9 15-34
8 - سيمين شجاعي باغيني, رضا جهانشاهي, سپيده مالي, محمدعلي نصيري
Destruction of groundwater quality and the risk of saltwater intrusion in the aquifers nearby Sirjan salt playa, Iran
(1399) INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY. 100 647-661 مشاهده مقاله
9 - مهرداد نادري, رضا جهانشاهي, رضا دهبندي
Two distinct mechanisms of fluoride enrichment and associated health risk in springs' water near an inactive volcano, southeast Iran
(1399) ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY. 195 110503-1-110503-12 مشاهده مقاله
10 - سپيده مالي, هادي جعفري, رضا جهانشاهي
شناسايي زون هاي تراوا در محدوده معدن مس دره زار سيرجان با استفاده از تحليل سري زماني بارش و سطح آب زيرزميني
(1399) هيدروژئولوژي. 5 127-141
11 - فرخنده عسكري ملك اباد, رضا جهانشاهي, رحيم باقري
Characterization of the Bazman geothermal field, the southeast of Iran
(1399) Geopersia. 10 405-418
12 - سيمين شجاعي باغيني, رضا جهانشاهي, سپيده مالي
ارزيابي آلودگي عناصر نادر و پتانسيل خورندگي در منابع آب زيرزميني نواحي جنوب و جنوب غربي شهر سيرجان
(1398) مخاطرات محيط طبيعي. 21 111-130
13 - داود بهادري, رضا جهانشاهي, وحيد دهقاني, سپيده مالي
Variations of stable oxygen and hydrogen isotope ratios in the cold and thermal springs of the Bazman volcanic area (in the southeast of Iran)
(1398) Environmental Earth Sciences. 78 663-1-663-13
14 - بهشته نخعي سروداني, رضا جهانشاهي, امين عصاري
شبيه سازي زمين آماري شاخص كيفيت مغزه حفاري، با بررسي پيوستگي مكاني در لايه متراكم آبرفت كواترنري و سازند سخت معدن گهرزمين، جهت تعيين زون هاي تراوا
(1397) كواترنري ايران. 3 163-177
15 - رضا جهانشاهي, الهام راوند, ناصر اسدي, سپيده مالي, سيد محمد خسيني سبزواري
شبيهسازي و پيش بيني فرايند زهكشي در محيط آبرفتي و سازند سخت پيت روباز معدن سنگ آهن گلگهر
(1396) زمين شناسي كاربردي پيشرفته. 7 26-37
16 - سمانه احمدي, رضا جهانشاهي, وحيد معيني, سپيده مالي
Assessment of hydrochemistry and heavy metals pollution in the groundwater of Ardestan mineral exploration area Iran
(1396) Environmental Earth Sciences. 77 1-13
17 - رضا جهانشاهي, محمد زارع
Delineating the Origin of Groundwater in the Golgohar Mine Area of Iran Using Stable Isotopes of 2H and 18O and Hydrochemistry
(1396) Mine Water and the Environment. 36 550-563
18 - فرخنده عسكري ملك اباد, رضا جهانشاهي, سپيده مالي
هيدروشيمي منابع آب زيرزميني در مناطق بزمان، ايرانشهر و اسپكه، جنوب شرق ايران
(1396) كواترنري ايران. 3 289-299
19 - سمانه احمدي, رضا جهانشاهي, وحيد معيني, سپيده مالي
ارزيابي كيفي منابع آب زيرزميني منطقه معدني اردستان، استان اصفهان
(1396) كواترنري ايران. 3 387-403
20 - رضا جهانشاهي, محمد زارع
Hydrochemical investigations for delineating salt-water intrusion into the coastal aquifer of Maharlou Lake, Iran
(1395) JOURNAL OF AFRICAN EARTH SCIENCES. 121 16-29
21 - رضا جهانشاهي, محمد زارع
Assessment of heavy metals pollution in groundwater of Golgohar iron ore mine area Iran
(1394) Environmental Earth Sciences. 1 505-520
22 - رضا جهانشاهي, محمد زارع, ميكائيل اشنايدر
A Metal Sorption/Desorption Study to Assess the Potential Efficiency of a Tailings Dam at the Golgohar Iron Ore Mine Iran
(1393) Mine Water and the Environment. 3 228-240
23 - ضرغام محمدي, رحيم باقري, رضا جهانشاهي
Hydrogeochemistry and geothermometry of Changal thermal springs Zagros region Iran
(1389) GEOTHERMICS. 3 242-249


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 آب شناسي علوم پایه زمین شناسی کارشناسی درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 227
2 آبشناسي كارست علوم پایه زمین شناسی کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 01، درس(ع): سه شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 01
3 آمار و احتمالات علوم پایه زمین شناسی کارشناسی ارشد درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 01
4 آب زمين شيمي علوم پایه زمین شناسی کارشناسی ارشد درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 129
5 آبشناسي پيشرفته علوم پایه زمین شناسی کارشناسی ارشد درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00 مکان: كلآس 36
6 آب شناسي علوم پایه زمین شناسی کارشناسی درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 227
7 آبشناسي كارست علوم پایه زمین شناسی کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 01، درس(ع): سه شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 01
8 آمار و احتمالات علوم پایه زمین شناسی کارشناسی ارشد درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 01
9 آب زمين شيمي علوم پایه زمین شناسی کارشناسی ارشد درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 129
10 آبشناسي پيشرفته علوم پایه زمین شناسی کارشناسی ارشد درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00 مکان: كلآس 36

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 مشاوره دفتر گروه زمين شناسي (مشاوره دانشجويان استعداد درخ
2 شنبه 09:30 14:30 مشاوره دفتر گروه زمين شناسي (انجام امورات اداري گروه + مش
3 شنبه 09:30 14:30 حضور دفتر گروه
4 يك شنبه 07:30 11:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد دفتر گروه
5 يك شنبه 07:30 14:30 حضور دفتر گروه زمين شناسي (انجام امورات اداري گروه + را
6 يك شنبه 11:30 15:30 مشاوره دفتر گروه
7 دو شنبه 07:30 15:30 حضور دفتر گروه زمين شناسي (جلسه گروه+ انجام امورات ادار
8 دو شنبه 09:30 13:00 حضور جلسه گروه
9 دو شنبه 13:00 14:30 مشاوره دانشجويان المپياد
10 سه شنبه 07:30 15:30 حضور دفتر گروه زمين شناسي (انجام امورات اداري گروه + ر
11 سه شنبه 09:30 14:30 حضور دفتر گروه
12 چهار شنبه 07:30 11:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد دفتر گروه
13 چهار شنبه 07:30 15:30 حضور دفتر گروه زمين شناسي (انجام امورات اداري گروه + مش
14 چهار شنبه 11:30 15:30 حضور دفتر گروه
15 پنج شنبه 08:00 15:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
16 پنج شنبه 08:30 14:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
17 جمعه 07:30 20:00 حضور عمليات صحرايي و نمونه برداري (درصورت لزوم)
18 جمعه 08:00 20:00 حضور عمليات صحرايي و نمونه برداري (درصورت لزوم)