كارشناسی , جغرافیا طبیعی _ اقلیم شناسی , دانشگاه زنجان , 1386 ← 1390
كارشناسی ارشد , ژئومورفولوژی , دانشگاه خوارزمی , 1390 ← 1392
دكترا , ژئومورفولوژی , دانشگاه شهید بهشتی , 1392 ← 1397


رزومه [شخصی]


دروس ارائه شده1393

چارچوب نظري و راهبردهاي برنامه‌ريزي به‌منظور مديريت يكپارچه ناحيه ساحلي و حوضه رودخانه

رضا منصوري, محمد رضا ثروتي, احمد انصاري لاري - سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح - 1393 ايران
1394

چارچوب نظري و راهبردهاي برنامه‌ريزي به‌منظور مديريت يكپارچه ناحيه ساحلي و حوضه رودخانه

رضا منصوري, محمد رضا ثروتي, احمد انصاري لاري - سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح - 1394 ايران
1396

اطلس جامع گردشگري ايران و جهان

رضا منصوري, اميرحسين بختياري - - 1396 ايران
1398

اطلس جامع جغرافيايي ايران و جهان

رضا منصوري, اميرحسين بختياري - ايرانشناسي - 1398 ايران


1 - رضا منصوري, محمد رضا ثروتي, منيژه قهرودي تالي
پايش تغييرات خط ساحلي كرانه هاي جنوب خاوري درياي خزر از 1356 تا 1396
(1400) مخاطرات محيط طبيعي. 10 161-184
2 - رضا منصوري, صمد فتوحي
ارزيابي نسبي جنبش هاي نوزمين ساخت فعال در طاقديس كته پيفك؛ ايوان غرب، ايلام
(1400) جغرافيا و مطالعات محيطي. 10 55-72
3 - رضا منصوري
افسانه چنگ پري ، نمونه اي از اسطوره شناسي علوم زمين در فرهنگ عامه (مطالعه موردي: شهرستان ايوان غرب، استان ايلام)
(1399) فرهنگ ايلام. 21 34-62
4 - محمد رضا ثروتي, رضا منصوري, منيژه قهرودي تالي
تاثير نوسانات سريع سطح تراز آب درياي خزر بر سواحل جزيره سدي ميانكاله
(1397) جغرافياي طبيعي. 40 1-16
5 - رضا منصوري, زهرا سربازي
بررسي وضعيت زمين ساخت فعال طاقديس بانكول (در زاگرس چين خورده) با به كارگيري شاخص هاي ژئومورفيك و شواهد ژئومورفولوژيكي
(1396) جغرافياي طبيعي. 10 125-142
6 - محمد رضا ثروتي, رضا منصوري, منيژه قهرودي تالي, علي نعيمي
بررسي تغييرات خط ساحلي كرانه هاي جنوب خاوري درياي كاسپين طي دوره زماني 2015-1987
(1396) پژوهش هاي ژئومورفولوژي كمي. 6 15-28
7 - عزت الله قنواتي, محمد رضا ثروتي, رضا منصوري, سميرا نجفوند
ساماندهي مسيل شهري فرحزاد در شمال كلان شهر تهران از ديدگاه ژئومورفولوژي، تهران
(1396) اطلاعات جغرافيايي سپهر. 26 93-107
8 - رضا منصوري, امير صفاري
تحليل فعاليت زمين ساختي حوضه آبخيز فرحزاد از طريق شاخص هاي ژئومورفيك
(1394) اطلاعات جغرافيايي سپهر. 24 93-105
9 - محمد رضا ثروتي, رضا منصوري, فريبا آزاد
مخاطرات محيطي
(1393) اطلاعات جغرافيايي سپهر. 23 94-105
10 - رضا منصوري, عزت الله قنواتي, محمد رضا ثروتي
بررسي نقش مناظر ژئومورفولوژيكي و پتانسيل هاي ژئوتوريستي استان ايلام با استفاده از داده هاي مكاني، در راستاي توسعه پايدار
(1393) اطلاعات جغرافيايي سپهر. 23 5-12
11 - عزت الله قنواتي, رضا منصوري, سيد عبدالسلام حيدري
نقشه مورفولوژيكي خط هوشمند ساحلي و لزوم تهيه آن براي كرانه هاي شمالي و جنوبي ايران
(1392) اطلاعات جغرافيايي سپهر. 22 29-41
12 - رضا منصوري, عزت الله قنواتي, سيد عبدالسلام حيدري
نقشه مورفولوژيكي خط هوشمند ساحلي رويكردي نوين به سواحل و خط ساحلي
(1392) AAPG BULLETIN. 29 80-84
13 - عزت الله قنواتي, رضا منصوري
طبقه بندي مورفولوژيكي خط هوشمند ساحلي در راستاي مديريت يكپارچه مناطق ساحلي (پژوهش موردي: از نوشهر تا بابلسر)
(1392) پژوهش هاي ژئومورفولوژي كمي. 2 99-118
14 - امير صفاري, رضا منصوري
ارزيابي نسبي فعاليت هاي زمين ساختي بخش علياي حوضه آبخيز كنگير ( ايوان غرب) با استفاده از شاخص هاي ژئومورفيك
(1392) جغرافيا و آمايش شهري منطقه اي. 3 35-50
15 - محمد رضا ثروتي, رضا منصوري
روش هاي پژوهش در ژئومورفولوژي
(1392) اطلاعات جغرافيايي سپهر. 22 81-91
16 - رضا منصوري, عزت الله قنواتي, محمد رضا ثروتي, امير كرم
شناسايي و طبقه بندي مورفولوژيكي مناطق ساحلي جنوب درياي كاسپين با استفاده از روش شپارد (پژوهش موردي: از نوشهر تا بابلسر)
(1391) فصلنامه جغرافيايي سرزمين. 9 91-108


1400

تحليل راهبرد مديريت گردشگري مناسب به منظور دست يابي به توسعه پايدار در محدوده ميراث جهاني بيابان لوت

دومين كنفرانس بين المللي بيابان لوت با رويكرد گردشگري

رضا منصوري, صمد فتوحي - 1400/02/09

بررسي تغييرات ژئومورفولوژيكي ريگ يلان در بيابان لوت با استفاده از تداخل سنجي راداري

دومين كنفرانس بين المللي بيابان لوت با رويكرد گردشگري

حسين نگارش, صمد فتوحي, رضا منصوري, مسعود سيستاني بدويي, محمد زبيحي نژاد - 1400/02/09

رويكرد برنامه ريزي راهبردي، تحقق بخش توسعه گردشگري پايدار در بيابان لوت

دومين كنفرانس بين المللي بيابان لوت با رويكرد گردشگري

رضا منصوري, صمد فتوحي - 1400/02/09

شناسايي و رتبه بندي مخاطرات گردشگري بيابان لوت

دومين كنفرانس بين المللي بيابان لوت با رويكرد گردشگري

صمد فتوحي, رضا منصوري, مهدي ريگي مطلق, عارف كردي تمنداني, فاطمه كردي تمنداني, مهدي ميري - 1400/02/09
1399

لزوم توجه به تاثير نوسانات سريع سطح تراز آب درياي كاسپين در برنامه ريزي محيطي كرانه هاي جنوب خاوري آن

دومين همايش ملي انديشه ها و فناوريهاي نوين در علوم جغرافيايي

رضا منصوري, زهرا سربازي - 1399/09/20

مروري بر آسيب پذيري كلان شهر تهران دربرابر مخاطرات محيطي (زمين لرزه)

دومين همايش ملي انديشه ها و فناوريهاي نوين در علوم جغرافيايي

رضا منصوري, زهرا سربازي, محمد رضا ثروتي - 1399/09/20

نوسانات سطح تراز آب درياي كاسپين و تحول كرانه هاي جنوب خاوري آن طي سال هاي 2019-1977

دومين همايش ملي انديشه ها و فناوريهاي نوين در علوم جغرافيايي

رضا منصوري, زهرا سربازي - 1399/09/20

نگاهي بر اصول، فرايند و مزاياي مديريت يكپارچه مناطق ساحلي براي اجرا در مناطق ساحلي كشور

هفتمين همايش ملي انجمن ايراني ژئومورفولوژي (ژئومورفولوژي، نگاهي نو)

رضا منصوري - 1399/08/29

اثرات گردشگري بر افزايش روند گرمايش جهاني و تغييرات آب وهوايي

هفتمين همايش ملي انجمن ايراني ژئومورفولوژي (ژئومورفولوژي، نگاهي نو)

رضا منصوري - 1399/08/29

مديريت يكپارچه مناطق ساحلي، رويكردي مناسب جهت توسعه پايدار سواحل مكران

سيزدهمين كنگره پيشگامان پيشرفت (جوانان و الگوي اسلامي ايراني پيشرفت؛ گفتمان سازي، عزم ملي و اجرا)

رضا منصوري - 1399/03/17
1397

تاثير نوسانات تراز درياي خزر بر كرانه هاي جنوب خاوري آن

نخستين همايش ملي مخاطرات طبيعي ايران با تاكيد بر روش هاي پيش يابي و هشدار سريع

رضا منصوري, علي رضا عباسي سمناني, رقيه گل وري - 1397/09/22

تأثير پسروي تراز درياي كاسپين بر منطقه ميانكاله و لزوم حفاظت و پاسداري از آن

دوازدهمين كنگره پيشگامان پيشرفت (ظرفيت ها، چالش ها و تدابير پيشرفت ايران)

رضا منصوري, زهرا سربازي - 1397/09/22

تأثير نوسانات تراز آب درياي كاسپين بر تالاب هاي حاشيه اي كرانه هاي جنوب خاوري آن

ششمين همايش ملي انجمن ايراني ژئومورفولوژي (ژئومورفولوژي و چالش هاي پيش رو)

رضا منصوري, زهرا سربازي - 1397/08/02

لزوم رعايت برخي ملاحظات زيست محيطي در منطقه حفاظت شده ميانكاله در جنوب خاوري درياي كاسپين

ششمين همايش ملي انجمن ايراني ژئومورفولوژي (ژئومورفولوژي و چالش هاي پيش رو)

رضا منصوري - 1397/08/02

تأثير گرمايش كره زمين و نوسانات سطح تراز آب دريا بر تغييرات محيطي كرانه هاي جنوب خاوري درياي خزر

نخستين همايش ملي تغيير اقليم و اكوسيستم هاي آبي

رضا منصوري, زهرا سربازي - 1397/02/25
1396

بررسي تاثير نوسانات سريع تراز درياي كاسپين در بروز چالش هاي محيطي كرانه هاي جنوب خاوري آن طي دوره زماني 1396-1214 خورشيدي

يازدهمين كنگره پيشگامان پيشرفت (جوانان، ظرفيت ها، موانع و افق هاي پيشرفت ايران)

رضا منصوري - 1396/09/23

بررسي تغيير و تحولات خليج گرگان طي بازه زماني 1395-1357

پنجمين همايش ملي انجمن ايراني ژئومورفولوژي (ژئومورفولوژي و چالش هاي محيطي)

رضا منصوري, زهرا سربازي - 1396/07/26

مدل هاي واكنش مورفوديناميكي جزاير سدي نسبت به تغييرات شرايط محيطي (مطالعه موردي: جزيره سدي ميانكاله؛ جنوب خاوري درياي كاسپين)

پنجمين همايش ملي انجمن ايراني ژئومورفولوژي (ژئومورفولوژي و چالش هاي محيطي)

رضا منصوري, زهرا سربازي - 1396/07/26

ارزيابي و پهنه بندي فرايندهاي هوازدگي سنگ ها برپايه نمودار هاي لويس پلتير (پژوهش موردي: استان هاي شمالي، شمال خاوري و مركزي ايران)

پنجمين همايش ملي علوم جغرافيايي دانشگاه پيام نور

رضا منصوري, امير صفاري - 1396/07/12

بررسي تاثير نوسانات سريع سطح تراز آب درياي كاسپين بر ويژگي هاي مورفولوژيكي بخش جنوب خاوري آن با استفاده از RS & GIS

اولين كنفرانس ملي انديشه ها و فناوري هاي نوين در علوم جغرافيايي

رضا منصوري, زهرا سربازي - 1396/06/29

پايش تغييرات دوره اي خط ساحلي بخش جنوب خاوري درياي كاسپين با استفاده از RS & GIS

اولين كنفرانس ملي انديشه ها و فناوري هاي نوين در علوم جغرافيايي

رضا منصوري, زهرا سربازي - 1396/06/29
1395

پايش تاثير نوسانات يك دهه اخير تراز درياي كاسپين بر مورفولوژي زبانه ماسه اي و تالاب ميانكاله

چهارمين همايش ملي انجمن ايراني ژئومورفولوژي (ژئومورفولوژي و آمايش سرزمين)

محمد رضا ثروتي, منيژه قهرودي تالي, علي نعيمي, رضا منصوري - 1395/08/12

ژئومورفولوژي، مديريت يكپارچه منطقه ساحلي (ICZM) و آمايش سرزمين

چهارمين همايش ملي انجمن ايراني ژئومورفولوژي (ژئومورفولوژي و آمايش سرزمين)

رضا منصوري, محمد رضا ثروتي - 1395/08/12
1392

Morphological Classification of Coastal Smartline to Integrated Coastal Zone Management: A Case Study: from Nowshahr to Babolsar

International Conference on Environmental Earth Sciences: Accomplishments, Plans and Challenges

رضا منصوري, عزت الله قنواتي - 1392/12/28


1396

بررسي تأثير نوسانات تراز آب درياي خزر بر ويژگي‌هاي ژئومورفولوژيكي سواحل شمالي كشور با رويكرد آمايش س

رضا منصوري - 1396 -


برنامه هفتگی؛ 4002


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 ژئومورفولوزي كمي رودخانه اي جغرافیا و برنامه ریزی محیطی ژئومورفولوژی کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: دفترشماره 1جغرافيا
2 تكنيك ها ومدل ها در ژئومورفولوژي جغرافیا و برنامه ریزی محیطی ژئومورفولوژی کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 231
3 مورفوتكتونيك پيشرفته جغرافیا و برنامه ریزی محیطی ژئومورفولوژی کارشناسی ارشد درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: دفترشماره 1جغرافيا
4 ژئومورفولوزي كمي رودخانه اي جغرافیا و برنامه ریزی محیطی ژئومورفولوژی کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: دفترشماره 1جغرافيا
5 تكنيك ها ومدل ها در ژئومورفولوژي جغرافیا و برنامه ریزی محیطی ژئومورفولوژی کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 231
6 مورفوتكتونيك پيشرفته جغرافیا و برنامه ریزی محیطی ژئومورفولوژی کارشناسی ارشد درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: دفترشماره 1جغرافيا
7 زمين درفضا جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 15:00-17:00
8 جغرافيايي زيستي جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا کارشناسی درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00 مکان: 921
9 جغرافياي خاكها جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا کارشناسی درس(ت): پنج شنبه 15:00-17:00
10 زمين درفضا جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 15:00-17:00
11 جغرافيايي زيستي جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا کارشناسی درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00 مکان: 921
12 جغرافياي خاكها جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا کارشناسی درس(ت): پنج شنبه 15:00-17:00

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 مشاوره مشاوره دانشجويان كارشناسي
2 شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد مشاوره و راهنمايي پايان نامه دانشجويان
3 شنبه 09:30 11:30 حضور
4 شنبه 11:30 13:00 مشاوره
5 شنبه 11:30 13:00 حضور مطالعه و پژوهش
6 شنبه 15:00 17:00 حضور
7 شنبه 15:00 17:00 حضور مطالعه و پژوهش
8 شنبه 17:00 19:00 مشاوره
9 شنبه 17:00 19:00 مشاوره
10 يك شنبه 07:30 11:30 حضور مطالعه و پژوهش
11 يك شنبه 11:30 15:00 مشاوره مشاوره دانشجويان كارشناسي
12 يك شنبه 15:00 17:00 مشاوره
13 يك شنبه 17:00 19:00 حضور
14 يك شنبه 17:00 19:00 حضور مطالعه و پژوهش
15 دو شنبه 07:30 09:30 حضور مطالعه و پژوهش
16 دو شنبه 09:30 11:30 حضور
17 دو شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد مشاوره و راهنمايي دروس ترمي دانشجويان
18 دو شنبه 11:30 13:00 مشاوره
19 دو شنبه 11:30 13:00 مشاوره
20 دو شنبه 13:00 15:00 حضور
21 دو شنبه 15:00 17:00 مشاوره مشاوره دانشجويان استعداد درخشان المپيادي
22 دو شنبه 15:00 17:00 حضور مطالعه و پژوهش
23 دو شنبه 17:00 19:00 حضور
24 دو شنبه 17:00 19:00 مشاوره
25 سه شنبه 07:30 09:30 حضور
26 سه شنبه 07:30 09:30 حضور مطالعه و پژوهش
27 سه شنبه 09:30 11:30 مشاوره مشاوره دانشجويان استعداد درخشان المپيادي
28 سه شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد با هماهنگي و تعيين وقت قبلي
29 سه شنبه 11:30 13:00 حضور
30 سه شنبه 11:30 13:00 حضور مطالعه و پژوهش
31 سه شنبه 13:00 15:00 مشاوره
32 سه شنبه 15:00 17:00 مشاوره مشاوره دانشجويان استعداد درخشان المپيادي
33 سه شنبه 17:00 19:00 مشاوره
34 سه شنبه 17:00 19:00 حضور
35 چهار شنبه 07:30 09:30 حضور
36 چهار شنبه 07:30 09:30 مشاوره مشاوره دانشجويان استعداد درخشان المپيادي
37 چهار شنبه 09:30 11:30 عدم دسترسي شوراي گروه و دانشكده
38 چهار شنبه 09:30 11:30 عدم دسترسي شوراي دانشكده و گروه
39 چهار شنبه 11:30 13:00 حضور
40 چهار شنبه 11:30 13:00 مشاوره
41 چهار شنبه 13:00 16:00 حضور مطالعه و پژوهش
42 چهار شنبه 15:00 17:00 حضور
43 چهار شنبه 17:00 19:00 مشاوره