دكترا , پزشكی ورزشی(آسیب شناسی و حركات اصلاحی) , تحصیلات تكمیلی تخصص علوم پزشكی اوكراین , 1387 ← 1391


دروس ارائه شده1399

همبستگي آزمون هاي مقاومت اندام فوقاني و تحتاني و شاخص توده ي بدني با آزمون پياده روي 6 دقيقه ي بزرگسالان

دومين همايش بين المللي و چهارمين همايش ملي تازه هاي پژوهش در علوم ورزشي

محمدرضا رضائي پور, زينب چوبين - 1399/07/23

بررسي تأثير تركيب بدني زنان يائسه بر استئوآرتريت مفصل زانو

دومين همايش بين المللي و چهارمين همايش ملي تازه هاي پژوهش در علوم ورزشي

محمدرضا رضائي پور, زينب چوبين - 1399/07/23
1398

تاثير تمرينات هوازي بر فشار خون زنان ميانسال داراي فشار خون (مطالعه موردي: زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي شهرستان زابل)

چهارمين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در تربيت بدني، علوم ورزشي و قهرماني

محمدرضا رضائي پور, طاهره بامري - 1398/12/29

بررسي مقايسه اي تصوير جسمي دختران نوجوان فعال و غير فعال در ورزش

اولين همايش بين المللي ورزش و توسعه پايدار

محمدرضا رضائي پور, ناهيد قوي پنجه - 1398/08/01

مقايسه تغيير جذب در كربوهيدرات ها ،پروتئين لبني بالاو ورزش در تركيب بدن زنان سالمند داراي اضافه وزن

همايش ملي تربيت بدني، تغذيه و طب ورزشي

محمدرضا رضائي پور, فاطمه سادات مظلوم - 1398/06/28

بررسي تاثير تمرينات عصبي - عضلاني بر پايداري وضعيتي قدامي- خلفي مردان جوان واليباليست در فصل مسابقات

دومين همايش بين المللي افق هاي نوين در علوم پايه و فني و مهندسي

محمدرضا رضائي پور, شيلا نايبي فر, غلامرضا رهدار - 1398/06/25

مطالعه عزت نفس فيزيكي بر روي بازيكنان بسكتبال داراي ناتواني جسمي

دومين همايش بين المللي افق هاي نوين در علوم ورزشي و سلامت

محمدرضا رضائي پور, ناهيد قوي پنجه - 1398/06/25

مقايسه عملكرد شناختي بازيكنان تنيس نوجوان با نوجوان غير ورزشي

دومين همايش بين المللي افق هاي نوين در علوم ورزشي و سلامت

محمدرضا رضائي پور, ناهيد قوي پنجه - 1398/06/25
1397

بررسي عدم تقارن قدرت ماهيچه هاي بازكننده ي زانو بر فعاليت بدني زنان ميانسال

ششمين كنگره بين المللي توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين در جامعه

محمدرضا رضائي پور, نوشين حاجي نژادبمرود - 1397/12/20

ارزيابي ثبات مركزي به عنوان عامل تعيين كنند تعادل پويا و آزمون هاي چابكي.

ششمين كنگره بين المللي توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين در جامعه

محمدرضا رضائي پور, طاهره بامري - 1397/12/20

استفاده از تمرينات كششي ايستا و پويا براي بهبود انعطاف پذيري، چابكي و عملكرد بي هوازي بازيكنان حرفه اي فوتبال

پنجمين همايش ملي علوم ورزشي و تربيت بدني ايران

محمدرضا رضائي پور, نوشين حاجي نژادبمرود - 1397/12/20
1396

بررسي رابطه ي بلوغ جنسي با ورزش و بي تحركي نوجوانان ايران

دومين همايش ملي علوم ورزشي با رويكرد يافته هاي كاربردي در ورزش

محمدرضا رضائي پور - 1396/12/02

تاثير ورزش هاي عصبي - عضلاني و پروپريوسپتيو طي فصل مسابقات بر ثبات پاسچربسكتباليست هاي مرد جوانان

دومين همايش ملي علوم ورزشي با رويكرد يافته هاي كاربردي در ورزش

محمدرضا رضائي پور - 1396/12/02

اثر 8 هفته تمرين تناوبي با شدت زياد (HIIT) بر رزيستين سرمي و فاكتورهاي وابسته به چاقي در زنان داراي اضافه وزن و چاق

دومين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي كاربردي در تربيت بدني،علوم ورزشي و قهرماني

مهلا تشكري زاده, خديجه ملائي, محمدرضا رضائي پور - 1396/08/25

مقايسهي دو رژيم غذايي در شرايط ورزشي بر كاهش وزن و پروفايل چربي در زنان مسني كه اضافهوزن يا چاقي دارند

.همايش ملي دستاوردهاي علوم ورزشي و سلامت

محمدرضا رضائي پور - 1396/04/15

ارزيابي ثبات قامت در مردان ميانسال داراي اضافهوزن و چاقي

همايش ملي دستاوردهاي علوم ورزشي و سلامت

محمدرضا رضائي پور - 1396/04/15


تاثير بارگيري مكمل كراتين موتوهيدرات بر توان هوازي و بي هوازي زنان فوتباليست

زينب چوبين , [ محمدرضا رضائي پور, زهرا ابراهيم قره قيونلو ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

مقايسه دو شيوه مختلف ريكاوري به دنبال كوفتگي عضلاني تاخيري بر شاخص هاي بيوشيميايي و عملكردي واليباليست هاي زن نخبه

شهلا شهنوازي , [ محمدرضا رضائي پور, احمد مير ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

تاثير 8 هفته تمرينات تناوبي خيلي شديد بر سطح سرمي اينترلوكين – 15 و ايمنوگلوبولينهاي IgD، IgE در بيماران سندروم متابوليك

نوشين حاجي نژادبمرود , [ محمدرضا رضائي پور, آرمان جليلي ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

تاثير 8 هفته تمرينات تناوبي شديد بر سطح سرمي اينترلوكين -33 وايموئوگلوبين هاي IgA, IgG در مردان سندروم متابوليك

سعيد گنجي , [ محمدرضا رضائي پور, آرمان جليلي ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

اثر 10 هفته تمرينات منتخب بر قدرت عضلات اكستنسور تنه ، برخي شاخص هاي عملكرد ريوي و اصلاح وضعيت بدني در نوجوانان داراي سندرم متقاطع فوقاني

عباس كيخا , [ زهرا راغي, محمدرضا رضائي پور, محمدرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

مطالعه تمرين هيبريد روي پروفايل ليپيدي و بيماري كبد چرب غير الكلي زنان چاق ميانسال

نيلوفر زارعي محمدزاده , [ محمدرضا رضائي پور ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

تاثير مكمل ايزوفلاون سويا و 12 هفته تمرين هوازي بر كبد چرب غير الكلي و وزن زنان و مردان داراي اضافه وزن

هديه كفعمي خراساني , [ محمدرضا رضائي پور, عباس صالحي كيا ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

تاثير 12 هفته تمرين هوازي و مكمل ايزوفلاون سويا بر قند خون ناشتا و هموگلوبين A1C زنان و مردان ديابتي نوع 2

دانيال كلانتري , [ عباس صالحي كيا, محمدرضا رضائي پور, اميد محمددوست ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

بررسي مقايسه اي تاثير گياه استويا و تمرين هوازي بر شاخص مقاومت انسولين و تركيب بدن دختران و پسران چاق در دوران بلوغ

محسن ركن ابادي , [ محمدرضا رضائي پور, مريم بان پروري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

تاثير تمرينات پلئو متريك بر توان انفجاري عضلات پاي واليباليست هاي نخبه در ماسه ، آب و سالن

فرزاد پيري , [ محمدرضا رضائي پور, محمود فاضل بخششي, اميد محمددوست ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

تاثير مصرف هسته پاپايا روي كبد چرب غير الكلي و پارامترهاي كاهش وزن تحت شرايط ورزش در مردان و زنان چاق ميانسال

حسن مودي , [ محمدرضا رضائي پور, زهرا راغي, اميد محمددوست ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

تاثير تمرينات عصبي - عضلاني و حس عمقي - بر پايداري قامت مردان جوان واليباليست در فصل مسابقات

غلامرضا رهدار , [ محمدرضا رضائي پور, شيلا نايبي فر, اميد محمددوست ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

مقايسه مدل هاي زماني ورزش بر شاخص هاي هماتولوژيكي در مردان ميان سال

مرتضي شهركي , [ محمدرضا رضائي پور, عباس صالحي كيا ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96


1382

فرهنگ انگليسي به فارسي تربيت بدني وعلوم ورزشي

محمدرضا رضائي پور - شركت تعاوني نشر بامداد كتاب - 1382 ايران


مدير گروه

از تاریخ 1392/06/09 تا تاریخ 1393/06/09

مدير گروه

از تاریخ 1396/11/09 تا تاریخ 1398/10/29


1 - محمدرضا رضائي پور, گنادي لئونودويچ آپاناسنكو, زهرا راغي
Efficacy of the WATERinMOTION Aquatics Exercise Programme on the Body Weight and Composition of Sedentary Older Women with Overweight/Obesity
(1400) Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine. 10 1-6
2 - محمدرضا رضائي پور
تأثير دو برنامه ورزش آبي روي وزن بدن و پارامترهاي چربي خون در مردان مسن چاق با سبك زندگي بي تحرك
(1400) Diabetes and Metabolic Syndrome: Clinical Research and Reviews. 15 102194- مشاهده مقاله
3 - محسن ركن ابادي, محمدرضا رضائي پور, مريم بان پروري, اميد محمددوست
تأثير تعاملي عصاره آبي استويا و تمرين هوازي بر شاخص مقاومت انسولين و تركيب بدن دختران و پسران چاق در دوران بلوغ
(1400) دانشور پزشکي. 29 55-67
4 - محمدرضا رضائي پور, Nychyporuk Vladimir Ivanovich
تأثير تمرين آبي WATERinMOTION (WiM) روي كاهش وزن و پروفايل متابوليكي مردان مسن چاق كم تحرك
(1400) مجله پزشكي هرمزگان. 25 65-70
5 - محمدرضا رضائي پور, Gennady Leonidovich Apanasenko, مريم بان پروري
Weight-Loss Parameters and Quality of Life in Obese Aged Women Using WATERinMOTION
(1400) Health Scope. 10 1-7
6 - عباس صالحي كيا, دانيال كلانتري, محمدرضا رضائي پور, اميد محمددوست
تأثير تمرين هوازي و مصرف مكمل ايزوفلاون سويا (Glycine soja) بر تغييرات هموگلوبين A1C و قند خون ناشتا بيماران ديابتي نوع 2
(1400) فيض. 25 1194-1202
7 - محمدرضا رضائي پور
بررسي كاهش وزن و ويژگيهاي آتروژنيك در پاسخ به آكوافيت در مردان كم تحرك و چاق ميانسال
(1399) Obesity Medicine. 18 100227- مشاهده مقاله
8 - محمدرضا رضائي پور, Gennady Leonidovich Apanasenko
تأثيرات كاهش وزن و ورزش فيزيكي بر نيمرخ ليپيدي مردان ميانسال داراي اضافه وزن
(1399) مجله پزشكي هرمزگان. 24 1-6 مشاهده مقاله
9 - محمدرضا رضائي پور, Gennady Leonidovich Apanasenko
پيشرفت حاد ثبات وضعيت از طريق تمرين عصبي-ماهيچه اي و حس عمقي در زنان بي تحرك سالخورده
(1399) Middle East Journal of Rehabilitation and Health Studies. 7 1-6 مشاهده مقاله
10 - محمدرضا رضائي پور
چاقي ناشي از COVID-19 در دانش آموزان
(1399) International Journal of Endocrinology and Metabolism. 19 1-3 مشاهده مقاله
11 - محمدرضا رضائي پور
مقايسه اثر كاهش وزن و تمرينات فيزيكي روي پروفايل خطرساز قلبي زنان ميانسال مبتلا به اضافه وزن: يك مطالعه نيمه تجربي
(1398) مطالعات علوم پزشکي. 30 548-555
12 - محمدرضا رضائي پور
Influence of Negative Calorie Foods on Atherogenic Indices in Overweight Women
(1398) Iranian Journal of Diabetes and Obesity. 11 99-105
13 - محمدرضا رضائي پور, Gennady Leonidovich Apanasenko
Steady-State Postural Response to Neuromuscular and Proprioceptive Training Program in Active Middle-Aged Women
(1398) Middle East Journal of Rehabilitation and Health Studies. 1 1-6 مشاهده مقاله
14 - محمدرضا رضائي پور, گنادي لئوداويچ اپانسنكو
Effects of Waterobics Programs on Body Mass, Body Composition, and Coronary Risk Profile of Sedentary Obese Middle-aged Women
(1398) Women’s Health Bulletin. 6 13-17
15 - محمدرضا رضائي پور, وليدمير ايناويچ نيچي پوركا
Study of Weight Loss Parameters Among Sedentary, Overweight Postmenopausal Females Using Different Time Models of Aquafit
(1398) مجله پزشكي هرمزگان. 23 1-6 مشاهده مقاله
16 - محمدرضا رضائي پور
Investigation of Pool Workouts on Weight, Body Composition, Resting Energy Expenditure, and Quality of Life among Sedentary Obese Older Women
(1398) Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine. 9 67-72 مشاهده مقاله
17 - محمدرضا رضائي پور
بررسي الگوهاي زماني ورزش روي كاهش وزن و پانل خطرساز عروق كرونري مردان ميانسال بي تحرك داراي اضافه وزن و چاقي
(1397) مطالعات علوم پزشکي. 29 389-397
18 - محمدرضا رضائي پور
مقايسه دو روش بازيابي حس پيكري و عملكرد حركتي اندام فوقاني فلج شده پس از سكته مغزي
(1397) مطالعات علوم پزشکي. 29 428-436
19 - محمدرضا رضائي پور, Gennady Leondovich Apanasenko
Effects of Overweight and Obesity on Postural Stability of Aging Females
(1397) Middle East Journal of Rehabilitation and Health Studies. 5 1-5 مشاهده مقاله
20 - محمدرضا رضائي پور
Evaluation of postural stability in overweight and obese middle-aged men
(1397) Turkish Journal Of Medical Sciences. 48 1053-1057 مشاهده مقاله
21 - محمدرضا رضائي پور, Apanasenko Gennady Leonidovich
Efficacy of Exercise Time Models in Weight-Loss and Coronary Risk Panel of Middle-Aged Females
(1397) مجله پزشكي هرمزگان. 22 1-6 مشاهده مقاله
22 - محمدرضا رضائي پور, Vladimir Ivanovich Nychyporuk
"Study of Neuromuscular and Proprioceptive Training Program on Postural Stability in Active Middle-Aged Men"
(1397) Middle East Journal of Rehabilitation and Health Studies. 6 1-5 مشاهده مقاله
23 - محمدرضا رضائي پور, Gennady Leonidovich APANASENKO, Vladimir Ivanovich NYCHYPORUK
Investigating the effects of negative-calorie diet compared with low-calorie diet under exercise conditions on weight loss and lipid profile in overweight/obese middle-aged and older men
(1393) Turkish Journal Of Medical Sciences. 44 792-798
24 - محمدرضا رضائي پور, Gennady Leonidovich APANASENKO, Vladimir Ivanovich NYCHYPORUK
Investigating the Effects of Negative-Calorie Diet compared with Low-Calorie Diet on Weight Loss and Lipid profile in Sedentary Overweight /Obese Middle-Aged and Older Men
(1393) Kuwait Medical Journal. 46 106-111
25 - محمدرضا رضائي پور
Comparison of Two Types of Diets on Losing Weight and Lipid Profile of Overweight/Obese Middle-Aged Women Under Exercise Condition
(1393) Iranian journal of health scope. 3 1-5


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 تربيت بدني ويژه علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی درس(ع): شنبه 18:00-20:00 مکان: حكمت 103
2 ورزش ويژه علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی درس(ع): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: حكمت 102
3 متون خارجي در علوم ورزشي علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی درس(ت): دو شنبه 09:30-11:30 مکان: حكمت 103
4 آسيب شناسي ورزشي علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی درس(ت): شنبه 15:00-17:00
5 ورزش و معلولين علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 18:00-20:00
6 ورزش و معلولين علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00
7 تربيت بدني ويژه علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی درس(ع): شنبه 18:00-20:00 مکان: حكمت 103
8 ورزش ويژه علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی درس(ع): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: حكمت 102
9 متون خارجي در علوم ورزشي علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی درس(ت): دو شنبه 09:30-11:30 مکان: حكمت 103
10 آسيب شناسي ورزشي علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی درس(ت): شنبه 15:00-17:00
11 ورزش و معلولين علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 18:00-20:00
12 ورزش و معلولين علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00
13 بهداشت وتغذيه مادر وكودك علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس سمعي بصري1
14 بهداشت وتغذيه مادر وكودك علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی کارشناسی درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس سمعي بصري1
15 احساس واداراك علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی کارشناسی درس(ت): شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس سمعي بصري1
16 احساس واداراك علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی کارشناسی درس(ت): شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس سمعي بصري1

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 حضور
2 شنبه 09:30 13:00 حضور
3 شنبه 11:30 15:00 حضور
4 شنبه 17:00 18:00 حضور
5 شنبه 17:00 20:00 حضور
6 يك شنبه 07:30 09:30 مشاوره استعداد درخشان
7 يك شنبه 07:30 09:30 مشاوره استعداد درخشان
8 يك شنبه 09:30 13:00 حضور
9 يك شنبه 11:30 13:00 مشاوره
10 يك شنبه 15:00 20:00 حضور
11 يك شنبه 15:00 20:00 حضور
12 دو شنبه 07:30 09:30 مشاوره
13 دو شنبه 07:30 20:00 حضور
14 دو شنبه 11:30 14:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
15 دو شنبه 14:30 20:00 حضور
16 سه شنبه 07:30 13:00 حضور
17 سه شنبه 07:30 10:30 مشاوره
18 سه شنبه 10:30 15:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
19 سه شنبه 15:00 20:00 حضور
20 سه شنبه 17:00 20:00 حضور
21 چهار شنبه 07:30 20:00 حضور
22 چهار شنبه 07:30 13:00 حضور
23 چهار شنبه 15:00 18:00 حضور
24 پنج شنبه 07:30 20:00 حضور