كارشناسی , مهندسی كشاورزی-علوم باغبانی , دانشگاه تهران , 1381 ← 1385
كارشناسی ارشد , تولید و بهره برداری گیاهان دارویی , دانشگاه شیراز , 1385 ← 1388
دكترا , تولید و بهره برداری گیاهان دارویی , دانشگاه تربیت مدرس , 1389 ← 1393


1399

تركيبات فرار اسطوخودوس به عنوان آنتاگونيست NR2B زير واحد گيرنده NMDA: روش هاي مولكولي و تجربي

ششمين سمپوزيوم بين المللي در علوم بيولوژيكي "و" شانزدهمين كنفرانس انجمن شيمي بيوفيزيك ايران"

صدراله رمضاني, Marzieh Dehghan Shasaltaneh, Muhammad Mehdi Amiri khorie - 1399/11/18
1398

افزايش يادگيري و حافظه مكاني توسط اسيد بتا بوسولويك اسيد از طريق احياي سطح فسفوريلاسيون تاو در مناطق هيپوكامپ مدل آلزايمر

بيست و چهارمين كنگره بين المللي فيزيولوژي و داروسازي ايران

مرضيه دهقان شاسلطنه, ناصر نقدي, صدراله رمضاني, غلامحسين رياضي - 1398/08/08

بررسي توليد عناب در مناطق مختلف ايران با رهيافت داده هاي تركيبي

اولين همايش ملي عناب

صدراله رمضاني, امير دادرس مقدم - 1398/06/03
1397

بررسي عوامل فني واقتصادي موثر بر سود زعفرانكاران در قائنات با رهيافت لاجيت

پنجمين همايش ملي زعفران

امير دادرس مقدم, صدراله رمضاني, سيدمهدي حسيني, غلام احمد گوهرشاهي - 1397/08/23


1398

جمع آوري، مطالعه فيتوشيميايي و بهينه سازي ريزازديادي گياه دارويي و اندميك گلدر (Otostegia persica)

صدراله رمضاني - 1398 -


1391

عمليات پس از برداشت گياهان دارويي، ادويه اي و اسانس دار

صدراله رمضاني - آموزش و ترويج كشاورزي - 1391 ايران
1399

فناوري­هاي استخراج گياهان دارويي و معطر

صدراله رمضاني - دانشگاه سيستان و بلوچستان - 1399 ايران


1 - Marzieh Dehghan Shasaltaneh, Nasser Naghdi, صدراله رمضاني, Leila Alizadeh, Gholam Hossein Riazi
حفاظت بتا بوسليك اسيد در برابر مدل آلزايمر ناشي از استرپتوزوتوسين با كاهش سطح فسفوريلاسيون تاو و افزايش بيان رلين
(1401) PLANTA MEDICA. 88 367-379
2 - Saleh Kurd-Anjaraki, Dariush Ramezan, صدراله رمضاني, Alireza Samzadeh-Kermani, Mahdi Pirnia, Behnaz
پتانسيل كاهش ضايعات زيست توده زراعي از طريق توليد قارچ دارويي Reishi (Ganoderma lucidum) با استفاده از بسترها و تكنيك هاي مختلف
(1400) ACTA ECOLOGICA SINICA. 42 90-101
3 - Rosaria Cozzolino, Angela Mari, صدراله رمضاني, Antonella Martignetti, Sonia Piacente, Beatrice De
ارزيابي تركيبات فرار به عنوان نشانگرهاي بالقوه تنش كمبود آب در دو اكوتيپ وحشي گياه Salvia reuterana Boiss
(1400) JOURNAL OF FOOD COMPOSITION AND ANALYSIS. 100 103939-103948
4 - امير دادرس مقدم, صدراله رمضاني, سيدمهدي حسيني, احمد وندكي
مدل سازي عوامل موثر بر عملكرد زعفران قائنات با استفاده از GFA و ANFIS
(1399) BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE. 26 719-725
5 - صدراله رمضاني, عليرضا عباسي, سجاد سبحانوردي, عبدالعلي شجاعيان, نيما احمدي
اثرات تنش آبي بر بيان مونوترپن سنتازها و تركيب اسانس در اكوتيپ هاي مريم گلي
(1399) PHYSIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY OF PLANTS. 26 2199-2207
6 - صدراله رمضاني, عليرضا عباسي, عبدالعلي شجاعيان, نورالله احمدي, رزاريو كوزولينو, سونيا پياچنته
استخراج و شناسايي تركيبات فرار دو گونه مريمگلي بومي ايران (Salvia limbata وSalvia multicaulis ) با استفاده از روش ميكرواستخراج با فاز جامد
(1394) علوم باغباني. 29 466-473
7 - Rosaria Cozzolino, صدراله رمضاني, Antonella Martignetti, Angela Mari, Sonia Piacente, Beatrice De Gi
تعيين تركيبات آلي فرار در برگ هاي خشك شده گونه Salvia با روش ميكرواستخراج با فاز جامد متصل به كروماتوگراف گازي و طيف سنج جرمي
(1393) NATURAL PRODUCT RESEARCH. 30 841-848


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 مورفولوژي و سيستماتيك گياهي جغرافیا و برنامه ریزی محیطی مهندسی فضای سبز کارشناسی درس(ت): شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 231، درس(ع): شنبه 13:00-15:00 مکان: آزمايشگاه زيست شناسي1
2 چمن و گياهان پوششي جغرافیا و برنامه ریزی محیطی مهندسی فضای سبز کارشناسی درس(ت): دو شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 607، درس(ع): سه شنبه 13:00-15:00
3 شناسايي و مديريت علف هاي هرز جغرافیا و برنامه ریزی محیطی مهندسی فضای سبز کارشناسی
4 مورفولوژي و سيستماتيك گياهي جغرافیا و برنامه ریزی محیطی مهندسی فضای سبز کارشناسی درس(ت): شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 231، درس(ع): شنبه 13:00-15:00 مکان: آزمايشگاه زيست شناسي1
5 چمن و گياهان پوششي جغرافیا و برنامه ریزی محیطی مهندسی فضای سبز کارشناسی درس(ت): دو شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 607، درس(ع): سه شنبه 13:00-15:00
6 شناسايي و مديريت علف هاي هرز جغرافیا و برنامه ریزی محیطی مهندسی فضای سبز کارشناسی

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 مشاوره
2 شنبه 11:30 13:00 حضور
3 شنبه 15:00 17:00 مشاوره
4 يك شنبه 07:30 14:00 حضور پيگيري كارهاي پژوهشي
5 دو شنبه 07:30 09:30 حضور مطالعه
6 دو شنبه 11:30 19:00 حضور فعاليت هاي پژوهشي
7 سه شنبه 07:30 09:30 حضور فعاليت هاي پژوهشي
8 سه شنبه 09:30 13:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد فعاليت هاي پژوهشي
9 سه شنبه 15:00 18:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد پژوهش
10 چهار شنبه 07:30 14:00 حضور فعاليت هاي پژوهشي