كارشناسی , جغرافیا و برنامه ریزی شهری , دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان , 1376 ← 1380
كارشناسی ارشد , جغرافیا و برنامه ریزی شهری , دانشگاه اصفهان , 1384 ← 1387
دكترا , جغرافیا و برنامه ریزی شهری , دانشگاه اصفهان , 1387 ← 1391


بررسي، نظارت و كنترل فني مطالعات طرح هاي هادي روستايي در اسـتان سيسـتان و بلوچـستان

حميدرضا رخشاني نسب - - استان سيستان و بلوچستان

طرح بررسي رويكرد بنياد مسكن انقلاب اسلامي در بازسازي سوانح ناشي از حوادث طبيعي و ارزيابي نتايج آن در

حميدرضا رخشاني نسب - - استان سيستان و بلوچستان


ارزيابي تاثير كاربري هاي محله اي بر ترافيك شهري (مطالعه موردي منطقه يك زاهدان )

سعيد سندگل , [ حميدرضا رخشاني نسب ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

تحليل فضايي پتانسيل يابي توريسم تاريخي

عبدالله جعفري , [ حميدرضا رخشاني نسب ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

تحليل پيامدهاي سبك زندگي

فرزانه چترسيمابي , [ سيدهادي طيب نيا, حميدرضا رخشاني نسب ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

ارزيابي تاثير توزيع فضايي كابري هاي ورزشي بر سلامت زنان شهري با رويكرد شهر سالم (مطالعه موردي شهر كرمان )

مرجان اميراني پور , [ حميدرضا رخشاني نسب, بهمن كردتميني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

تحليل تاثير فضاهاي سبز و ورزشي در سلامت زنان با رويكرد شهر سالم مطاله موردي منطقه يك شهر زاهدان

فاطمه بهروج , [ حميدرضا رخشاني نسب, بهمن كردتميني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

ارزيابي شاخص هاي توسعه محلهاي با رويكرد توسعه پايدار در شهرهاي كوچك (مطالعه موردي :بردسير)

زهره ستارزاده بردسيري , [ حميدرضا رخشاني نسب ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

تحليل مسكن مهر شهر زابل از ديدگاه ساكنان به منظور ارائه الگوي مسكن مناسب

فاطمه شهركي , [ حميدرضا رخشاني نسب ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

نقش سرمايه اجتماعي در توانمند سازي محله هاي اسكان غير رسمي (مطالعه موردي :شهر زاهدان )

طيبه سرگلزايي جوان , [ زهره هادياني, حميدرضا رخشاني نسب ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

‌بررسي و تحليل ميزان رضايت مندي شهروندان از شاخص هاي كيفيت زندگي شهري

وحيده بيگلري پور , [ زهره هادياني, حميدرضا رخشاني نسب ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93


مدير گروه جغرافي

از تاریخ 1399/11/01 - ادامه دارد

مدير گروه جغرافي

از تاریخ 1399/06/22 تا تاریخ 1399/10/29


1 - حميدرضا رخشاني نسب, سيدعلي حسيني
رزيابي و تحليل تأثير مولفه هاي سرمايه اجتماعي در توسعه شهري (مطالعه موردي: شهر زابل)
(1399) مهندسي جغرافيايي سرزمين. 4 157-173
2 - حميدرضا رخشاني نسب, مجتبي سليماني دامنه, مرضيه صدقت كيش
ارزيابي و تحليل مولفه هاي موثر بر افزايش بي رويه قيمت مسكن شهري با استفاده از مدل هاي تركيبي تصميم گيري چند شاخصه (مورد مطالعه: شهر زاهدان)
(1399) برنامه ريزي توسعه كالبدي. 20 29-51
3 - حميدرضا رخشاني نسب, محمد خيري
تحليل عوامل موثر بر توسعه محله اي در شهر زاهدان با رويكرد راهبردي- مشاركتي
(1398) جغرافيا (برنامه ربزي منطقه اي). 9 343-364
4 - حسين ابراهيم زاده آسمين, فاضل حاجي زاده, حميدرضا رخشاني نسب
سنجش سطح ايمني بوستان هاي شهري (مطالعه موردي: بوستان هاي منطقه 1 شهر شيراز(
(1398) جغرافيا (برنامه ربزي منطقه اي). 9 405-420
5 - حسين ابراهيم زاده آسمين, فاضل حاجي زاده, حميدرضا رخشاني نسب
سنجش سطح ايمني بوستانهاي شهري (مطالعه موردي: بوستانهاي منطقه 8 شهر شيراز)
(1398) برنامه ريزي منطقه اي. 9 405-420
6 - حميدرضا رخشاني نسب, طيبه كريمي
سنجش ميزان رضايت شهروندان از عملكرد شوراي اسلامي شهرها (مطالعه موردي: شهر جيرفت)
(1398) آمايش محيط. 12 1-22
7 - حميدرضا رخشاني نسب, ناصر نيري
ارزيابي وضعيت شاخص هاي زيست پذيري شهري از ديدگاه شهروندان (مطالعه موردي: مناطق پنج گانه شهر زاهدان)
(1397) جغرافيا و آمايش شهري منطقه اي. 8 55-74
8 - حسين ابراهيم زاده آسمين, حميدرضا رخشاني نسب, طيبه سرگلزايي جوان
سنجش پراكندگي/فشردگي شهر زاهدان طي دوره زماني 1390 -1335
(1397) آمايش محيط. 11 213-235
9 - حميدرضا رخشاني نسب, مريم رشيديان
تحليلي بر جايگاه مبلمان ورزشي در افزايش سرزندگي فضاهاي شهري (مطالعه موردي: شهر نورآباد ممسني)
(1396) جغرافيا و توسعه. 15 101-116
10 - حميدرضا رخشاني نسب, حسين ابراهيم زاده آسمين, حميده اسفندياري مهني
تحليل تأثير عملكرد پليس بر ميزان احساس امنيت اجتماعي شهروندان شهر جيرفت
(1396) مطالعات امنيت اجتماعي. 13 53-73
11 - حميدرضا رخشاني نسب, ,
امكان سنجي به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در برنامه ريزي و مديريت شهري (مطالعه موردي: زاهدان)
(1395) فضاي جغرافيايي. 16 283-303
12 - حميدرضا رخشاني نسب, خديجه صفري
برنامه ريزي راهبردي مديريت پسماندهاي شهر زاهدان به روش SWOT
(1395) علوم و تكنولوژي محيط زيست. 18 32-46
13 - حميدرضا رخشاني نسب, مسعود خنجر خاني
تحليل عوامل مؤثر بر توسعه شاخص هاي آموزشي و فرهنگي در ايران
(1395) مطالعات توسعه اجتماعي - فرهنگي. 4 79-100
14 - حميدرضا رخشاني نسب
تحليل منطقه اي عوامل موثر بر توسعه خدمات دفاتر مخابرات خصوصي در ايران
(1395) جغرافيا (برنامه ربزي منطقه اي). 6 7-22
15 - حميدرضا رخشاني نسب, حميده اسفندياري مهني, شعيب كهرازه
تحليل احساس امنيت شهروندان شهر زاهدان با تأكيد بر عوامل كالبدي- محيطي
(1395) پژوهشنامه جغرافياي انتظامي. 4 1-18
16 - علي حاجي نژاد, حميدرضا رخشاني نسب, طيبه سرگلزايي جوان
بررسي ارتباط شاخص هاي عيني و ذهني كيفيت زندگي با كيفيت دسترسي به خدمات شهري (مطالعه موردي: نواحي بافت فرسوده شهر زاهدان)
(1395) پژوهش هاي جغرافياي برنامه ريزي شهري. 4 473-494
17 - اصغر ضرابي, حميدرضا رخشاني نسب, طيبه سرگلزايي جوان
تحليل فضايي شاخص هاي كيفيت زندگي در محله هاي پيراموني شهر زاهدان با استفاده از مدل تصميم گيري چند معياره ويكور
(1395) برنامه ريزي فضايي(جغرافيا). 6 45-64
18 - حميدرضا رخشاني نسب,
ارزيابي كيفي كانگزيني وضع موجود فضاهاي ورزشي شهركرد با استفاده از مدل هاي تصميم گيري چند معياره
(1394) مطالعات و پژوهش هاي شهري و منطقه اي. 7 43-60
19 - حميدرضا رخشاني نسب, حميده اسفندياري مهني
تحليل عوامل موثر بر احساس امنيت در بين شهروندان شهر زاهدان (با تأكيد بر سرمايه اجتماعي)
(1393) رفاه اجتماعي. 14 109-134


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 روش هاي برنامه ريزي منطقه اي و آمايش سرزمين جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا کارشناسی درس(ت): شنبه 07:30-09:30
2 شهر و شهرك هاي جديد جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا کارشناسی درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 231
3 برنامه ريزي شهري در ايران جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:30 مکان: 923
4 كاربري اراضي شهري و منطقه اي جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا کارشناسی درس(ت): پنج شنبه 07:30-09:30
5 تكنيك هاي برنامه ريزي ناحيه اي جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا کارشناسی درس(ت): جمعه 07:30-09:30
6 روش هاي برنامه ريزي منطقه اي و آمايش سرزمين جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا کارشناسی درس(ت): شنبه 07:30-09:30
7 شهر و شهرك هاي جديد جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا کارشناسی درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 231
8 برنامه ريزي شهري در ايران جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:30 مکان: 923
9 كاربري اراضي شهري و منطقه اي جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا کارشناسی درس(ت): پنج شنبه 07:30-09:30
10 تكنيك هاي برنامه ريزي ناحيه اي جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا کارشناسی درس(ت): جمعه 07:30-09:30

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 09:30 11:30 حضور
2 شنبه 09:30 11:30 حضور
3 شنبه 12:30 14:30 مشاوره
4 يك شنبه 07:30 09:30 حضور
5 يك شنبه 07:30 09:30 مشاوره
6 يك شنبه 09:30 11:30 حضور
7 يك شنبه 09:30 11:30 حضور
8 يك شنبه 12:30 14:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
9 دو شنبه 07:30 09:30 حضور
10 دو شنبه 09:30 11:30 حضور
11 دو شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
12 دو شنبه 13:00 15:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
13 سه شنبه 07:30 09:30 مشاوره
14 سه شنبه 07:30 09:30 حضور
15 سه شنبه 09:30 11:30 مشاوره
16 سه شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
17 سه شنبه 12:30 14:30 مشاوره
18 چهار شنبه 07:30 09:30 حضور
19 چهار شنبه 09:30 11:30 عدم دسترسي شوراي گروه و دانشكده
20 چهار شنبه 09:30 11:30 عدم دسترسي