كارشناسی , مهندسی كامپیوتر-نرم افزار , دانشگاه صنعتی شریف تهران , 1378 ← 1382
كارشناسی ارشد , مهندسی كامپیوتر-نرم افزار , دانشگاه صنعتی امیركبیر , 1382 ← 1384
دكترا , مهندسی كامپیوتر , دانشگاه علم وصنعت ایران , 1389 ← 1394


1400

يك روش گمنام سازي براي حفظ حريم خصوصي در انتشار داده هاي جرياني مسير

پنجمين كنفرانس بين المللي اينترنت اشياء

عليرضا مودي, مهري رجائي - 1400/02/29
1399

تجربيات برگزاري امتحانات الكترونيكي نيمسال دوم 99-98 دانشگاه سيستان و بلوچستان

تبادل تجربيات دانشگاه ها و مراكز آموزشي در اجراي آموزش الكترونيكي در بحران كوويد 19

مهري رجائي, هادي اسماعيلي درميان - 1399/05/21

نگراني هاي اساتيد در انتقال مطالب و ارزشيابي دانشجويان در اجراي آموزش الكترونيكي و ارائه راهكارهايي براي رفع آنها در نيمسال دوم 99-98 دانشگاه سيستان و بلوچستان

همايش ملي تبادل تجربيات دانشگاه ها و مراكز آموزشي در اجراي آموزش الكترونيكي در بحران كوويد 19

مهري رجائي - 1399/05/21
1398

مروري بر چارچوب هاي محاسباتي مطرح شده براي مقابله با چالش هاي محاسبات ابري

پنجمين كنفرانس ملي مهندسي برق،كامپيوتر و مكانيك

سميرا انصاري مقدم, سميرا نوفرستي, مهري رجائي - 1398/10/25
1397

پروتكل هاي كنترل ازدحام در شبكه هاي حسگر بيسيم: مروري

شانزدهمين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم و فناوري

اتوسا بهلول زاده, مهري رجائي - 1397/12/25

حفظ حريم خصوصي خودروها در شبكه هاي ارتباطات خودرويي

شانزدهمين همايش ملي پژوهشهاي نوين در علوم وفناوري

زهرا پوريوسف, مهري رجائي, نيك محمد بلوچ زهي - 1397/12/25

استخراج الگوهاي تلفات عابرين پياده در سوانح جاده¬اي با استفاده از كاوش قوانين انجمني

اولين كنفرانس ملي كسب و كارهاي نوين و هوشمند داده كاوي و پردازش تصوير

مهري رجائي, سميرا نوفرستي, فرناز براهويي - 1397/12/01
1396

ارايه سامانه هوشمند تصميم گيري مبتني بر رويداد جهت هشدار جمعي تصادفات و ترافيك جاده اي با استفاده از شبكه بدون ساختار خودرويي

نهمين كنفرانس بين المللي فناوري اطلاعات و دانش

ناصر کرد, نيك محمد بلوچ زهي, مهري رجائي - 1396/07/26
1394

An improved Ambiguity Anonymization technique with enhanced data utility

IKT2015 7th International Conference on Information and knowledge Technology

مهري رجائي, مصطفي حقجو - 1394/03/05
1388

Solving Steiner tree problem by using learning automata

International Conference on Computational Intelligence and software engineering

سميرا نوفرستي, مهري رجائي - 1388/09/20
1387

ارائه يك مدل تركيبي تدارك پوياي پهناي باند و قيمت گذاري پويا در شبكه هاي سرويس متمايز

چهاردهمين كنفرانس ملي سالانه انجمن كامپيوتر ايران

مهري رجائي, محمد رضا ميبدي, احمد بختياري شهري - 1387/12/20

يك مدل تركيبي بهبود كيفيت سرويس در شبكه هاي سرويس متمايز

دومين همايش ملي برقكامژيوتر و فناوري اطلاعات

مهري رجائي, محمدرضا ميبدي, احمد بختياري شهري - 1387/12/01
1386

تدارك پوياي پهناي باند در شبكه هاي سرويس متمايز با استفاده از اتوماتاي يادگير سلولي

سيزدهمين كنفرانس ملي انجمن كامپيوتر ايران

مهري رجائي, ميبدي محمد رضا - 1386/12/19

پرونده سلامت الكترونيك در استان سيستان و بلوچستان

سومين كنفرانس فناوري اطلاعات و دانش

مهري رجائي - 1386/09/06

تدارك پوياي پهناي باند در شبكه هاي سرويس متمايز با استفاده از اتوماتاهاي يادگير

پانزدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران

مهري رجائي, محمد رضا ميبدي - 1386/02/25


1398

سامانه ثبت و پيگيري تخلفات پژوهشي دانشگاه سيستان و بلوچستان

مهري رجائي - 1398 -
1397

سامانه دوره هاي دانش افزايي و مهارت آموزي دانشگاه سيستان و بلوچستان

مهري رجائي, سميرا نوفرستي, نيك محمد بلوچ زهي - 1397 -

استخراج الگوهاي تصادفات جاده اي استان سيستان و بلوچستان با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي

سميرا نوفرستي, مهري رجائي - 1397 -

سامانه فروش آنلاين انتشارات دانشگاه سيستان و بلوچستان

سميرا نوفرستي, سيد امير اسعد فاطمي, مهري رجائي, احمد بختياري شهري - 1397 -
1395

خدمات مشاوره پژوهشي آماده سازي و راه اندازي مركز تخصصي آپاي دانشگاه سيستان و بلوچستان به منظور ارائه

سميرا نوفرستي, شاهپور رحماني, هادي اسماعيلي درميان, احمد بختياري شهري, مهري رجائي, نيك محمد بلوچ زهي - 1395 -


حفظ حريم خصوصي در انتشار داده هاي جرياني مسير

عليرضا مودي , [ مهري رجائي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

حفظ حريم خصوصي در انتشار نسخه هاي متوالي شبكه اجتماعي با امكان افزايش يال

طاهره سرزهي , [ مهري رجائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

ارائه يك الگوريتم تخصيص منبع در رايانش مهي با در نظر گرفتن تحرك كاربران

سميرا انصاري مقدم , [ سميرا نوفرستي, مهري رجائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

ارائه يك روش كنترل ازدحام هوشمند در شبكه هاي حسگر بيسيم

اتوسا بهلول زاده , [ مهري رجائي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96


مدير آموزش مجازي

از تاریخ 1396/11/14 - ادامه دارد


1 - سميرا انصاري مقدم, سميرا نوفرستي, مهري رجائي
ارائه يك روش كارا براي تخصيص منابع در رايانش مه با در نظر گرفتن شرايط ازدحام درخواست ها
(1400) مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران. 19 35-42
2 - اتوسا بهلول زاده, مهري رجائي
A Survey on Congestion Control Protocols in Wireless Sensor Networks
(1399) International Journal of Wireless Information Networks. 27 365-384 مشاهده مقاله
3 - نيك محمد بلوچ زهي, مهري رجائي
Efficient Traffic Information Dissemination and Vehicle Navigation for Lower Travel Time in Urban Scenario Using Vehicular Networks
(1397) WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS. 80 1-17
4 - مهري رجائي, مصطفي حق جو, عين الله خنري ميانه
Ambiguity in Social Network Data for Presence Sensitive-Attribute Degree and relationship Privacy Protection
(1394) PLoS One. 10 1-23
5 - مهري رجائي, مصطفي حق جو, عين الله خنجري ميانه
An Anonymization Algorithm for (,,,)-Social Network Privacy Considering Data Utility
(1393) JOURNAL OF UNIVERSAL COMPUTER SCIENCE. 21 268-305
6 - مهري رجائي, سميرا نوفرستي
a new dynamic bandwich provisioning approach
(1390) International Journal of Applied Mathematics and Statistics. 22 43-52
7 - سميرا نوفرستي, مهري رجائي
a hybrid algorithm based on ant colony system and learning automata for sloving steiner tree problem
(1390) International Journal of Applied Mathematics and Statistics. 22 79-88


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 ارزيابي كارايي سيستم هاي كامپيوتري مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 401، درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 509 مهندسي
2 امنيت پايگاه داده ها مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 505 مهندسي، درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 303 مهندسي
3 ارزيابي كارايي سيستم هاي كامپيوتري مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 401، درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 509 مهندسي
4 امنيت پايگاه داده ها مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 505 مهندسي، درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 303 مهندسي
5 طراحي الگوريتم ها مهندسی برق و كامپیوتر كامپیوتر کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:30 ف مکان: كلاس 306، درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 402، حل تمرين(ت): چهار شنبه 07:30-09:30 ز
6 طراحي الگوريتم ها مهندسی برق و كامپیوتر كامپیوتر کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:30 ف مکان: كلاس 306، درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 402، حل تمرين(ت): چهار شنبه 07:30-09:30 ز

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 09:30 11:00 مشاوره مشاوره درس پايگاه داده
2 شنبه 09:30 11:30 حضور فعاليت پؤوهشي
3 شنبه 11:00 13:00 حضور جلسه گروه
4 شنبه 11:30 14:30 حضور جلسه گروه آموزشي
5 شنبه 13:00 14:30 حضور فعاليت پژوهشي
6 شنبه 15:00 17:00 حضور اپلود محتواهاي آموزشي در سامانه و تعريف فعاليتهاي
7 شنبه 15:30 17:30 حضور فعاليت پژوهشي
8 يك شنبه 11:30 13:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
9 يك شنبه 11:30 12:30 حضور بررسي فعاليتهاي دانشجويان در سامانه و نمره دهي به
10 يك شنبه 12:30 15:00 مشاوره دروس كارشناسي
11 يك شنبه 13:30 14:30 حضور نمره دهي فعاليتهاي دانشجويان و بررسي تكاليف و امتح
12 دو شنبه 09:30 11:30 حضور مشاوره پايگاه داده پيشرفته
13 دو شنبه 09:30 11:00 مشاوره دروس كارشناسي ارشد
14 دو شنبه 11:00 13:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
15 دو شنبه 11:30 13:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
16 دو شنبه 13:00 15:00 حضور فعاليت پژوهشي
17 دو شنبه 13:30 14:30 مشاوره مشاوره دانشجويان درس ارزيابي كارايي
18 سه شنبه 07:30 09:30 حضور آماده سازي محتواي الكترونيكي دروس
19 سه شنبه 11:30 14:30 حضور نمره دهي فعاليت هاي دانشجويان
20 سه شنبه 11:30 13:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
21 سه شنبه 13:00 14:30 مشاوره
22 سه شنبه 15:00 17:00 حضور توليد مجتواي درس پايگاه داده پيشرفته
23 چهار شنبه 07:30 09:30 حضور فعاليت پژوهشي
24 چهار شنبه 09:30 12:30 مشاوره فعاليت در كارگروه هاي اخلاق و استاندارد سازي
25 چهار شنبه 09:30 11:30 حضور انجام فعاليتهاي كارگروه ها
26 چهار شنبه 11:30 13:00 حضور جلسه كارگروه ها
27 چهار شنبه 12:30 15:30 حضور پروژه بين المللي UNITEL
28 چهار شنبه 13:00 14:30 حضور فعاليت پژوهشي