كارشناسی , مهندسی شیمی , دانشگاه فردوسی مشهد , 1349 ← 1354
كارشناسی ارشد , مهندسی شیمی طراحی فرایند , دانشگاه باث - انگلستان , 1355 ← 1357
دكترا , مهندسی شیمی فرایندهای جداسازی , دانشگاه باث - انگلستان , 1364 ← 1368


1399

بررسي اثر تعويض هدايت كننده ورودي روي رفتار هيدروديناميكي جداكننده گرانشي سه فازي صنعتي داراي بوت با استفاده از ديناميك سيالات محاسبات ي

هفتمين كنگره ملي شيمي و مهندسي شيمي ايران با تاكيد بر فن آوريهاي بومي ايران

زهره خليفات, مرتضي زيودار, رهبر رحيمي - 1399/08/14
1398

بررسي رفتار هيدروديناميكي در جدا كننده سه فاز صنعتي داراي بوت

كنفرانس بين المللي فناوري هاي جديد در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي

زهره خليفات, مرتضي زيودار, رهبر رحيمي - 1398/02/14
1397

سيني ناودان لولهاي برج تقطير ديوار مياني

شانزدهمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران

ميتراسادات سادات لواساني, مهران غفران مظفر, رهبر رحيمي - 1397/11/02

Experimental and CFD investigation for predicting weeping from sieve trays of Divided Wall Column

2nd International Biennial Oil, Gas and Petrochemical Conference

ميتراسادات سادات لواساني, رهبر رحيمي, مرتضي زيودار - 1397/08/23

Effects of flow direction on a sieve tray of Divided Wall Column

2nd International Biennial Oil, Gas and Petrochemical Conference

ميتراسادات سادات لواساني, رهبر رحيمي, مرتضي زيودار - 1397/08/23

بررسي اثر پارامتر هاي عملياتي بر قطر متوسط قطرات درفرايند دفع مس در برج ضرباني پرشده با استفاده ازطراحي ازمايش

هفتمين كنفرانس بين المللي مهندسي مواد و متالورژي و دوازدهمين همايش ملي مشترك انجمن مهندسي متالورژي و مواد ايران و انجمن ريخته گري ايران

حسين كمانداري, مرتضي زيودار, رهبر رحيمي, مهدي مولايي نسب - 1397/07/17

CFD Study of 11 Diethoxy Butane Production in a Reactive Distillation Column

دهمين گنگره و نمايشگاه بين المللي مهندسي شيمي ايران

مريم مزارعي ستوده, مرتضي زيودار, رهبر رحيمي - 1397/02/16
1396

مدل سازي فرايند شيرين سازي گاز هاي ترش كم فشار به روش تبديل كاتاليستي H2S به متيل مركاپتان

كنگره ملي شيمي و نانو شيمي از پژوهش تا توسعه ملي

سيدعبدالحميد خاكسار, مرتضي زيودار, رهبر رحيمي - 1396/06/03

شبيه سازي جدا كننده سه فازي مجتمع پتروشيمي برزويه

اولين كنفرانس ملي پژوهشهاي كاربردي در علوم و مهندسي

زهره خليفات, مرتضي زيودار, رهبر رحيمي - 1396/05/05
1388

بهبود هيدروديناميك سيني غربالي

دومين كنفرانس كاربرد CFD در مهندسي شيمي دانشگاه علم وصنعت

محمود رضا رحيمي, هجير كريمي, رهبر رحيمي - 1388/02/23

شبيه سازي سه بعدي هيدروديناميك راكتور هواخيز با جريان داخلي با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي

دومين كنفرانس كاربرد CFD در مهندسي شيمي دانشگاه علم وصنعت

رهبر رحيمي, حسين قاسمي - 1388/02/23
1386

بررسي اثرات اندازه المان حرارتي و برج بر ضريب انتقال حرارت در برج هاي حبابكار با استفاده از CFD

اولين كنفرانس ملي كاربرد ديناميك سيالات محاسباتي در مهندسي شيمي

علي ولي پورطيبي, رهبر رحيمي, حسين آتشي - 1386/02/25
1385

بررسي اثر مشخصات هندسي آكنه هاي ساختار يافته بر روي افت فشار برجهاي آكنده بكمك آناليز ديناميك سيالات محاسباتي

يازدهمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران

مرتضي زيودار, رهبر رحيمي, - نصر اصفهاني, مسعود حق شناس - 1385/09/07
1383

فرايند بهينه در فآوري متيرال هاي ميكا

نهمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران

رهبر رحيمي - 1383/09/03

مروري بر ديناميك سيالات محاسباتي در مهندسي شيمي

نهمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران

محمودرضا رحيمي, رهبر رحيمي - 1383/09/03

بررسي توانمندي ديناميك سيالات محاسباتي در طراحي سيني هاي غربالي برج تقطير

نهمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران

رهبر رحيمي, محمودرضا رحيمي, فرهاد شهركي, مرتضي زيودار - 1383/09/03


1381

بررسي فرايند فرآوري ميكا

رهبر رحيمي - 1381 -

مدل سازي و شبيه سازي برجهاي تقطير از نوع چرخندة مخروطي جهت توليد اسانس از مواد غذايي و گياهي

مرتضي زيودار, رهبر رحيمي - 1381 -


پايان نامه 4

ميتراسادات سادات لواساني , [ رهبر رحيمي, مرتضي زيودار ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

پايان نامه(4)

امير اشراقي , [ علي اكبر ميرزائي, رهبر رحيمي, حسين آتشي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

شبيه سازي ديناميك سيالات محاسباتي وساخت برج تقطيرديوارمباني درمقياس پايلوت

ميتراسادات سادات لواساني , [ رهبر رحيمي, مرتضي زيودار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

شبيه سازي ديناميك سيالات محاسباتي وساخت برج تقطيرديوارمباني درمقياس پايلوت

ميتراسادات سادات لواساني , [ رهبر رحيمي, مرتضي زيودار ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

شبيه سازي ديناميك سيالات محاسباتي وساخت برج تقطيرديوارمباني درمقياس پايلوت

ميتراسادات سادات لواساني , [ رهبر رحيمي, مرتضي زيودار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

ساخت وآزمايش برج تقطيرديواره مياني

مصطفي رييسي , [ رهبر رحيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

ساخت وبررسي عملكردتوزيع كننده متخلخل سراميكي دربرج حبابدار

سهند طالبي شكردشت , [ مسعود شايسته, رهبر رحيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

شبيه سازي سيني غربالي برج ديوارمياني واثرمحل ناودان بااستفاده ازسي اف دي

فريبا زيني زاده , [ رهبر رحيمي, مرتضي زيودار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

جذب دي اكسيدكربن دربيورآكتورهواخيزتوسط جلبك

نگار اژند , [ رهبر رحيمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

مطالعه هيدروديناميكي جذب دي اكسيدكربن دربرج هاي آكنده بوسيله سي اف دي

سيده گيتا شرفي , [ رهبر رحيمي, مرتضي زيودار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

اكسرژي درصنعت سيمان

سيامك محمدي , [ رهبر رحيمي, فرامرز سرحدي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بررسي نظري نيرويپسادربرج هاي گازمايع

رضا كاكولوند , [ رهبر رحيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

جذب دي اكسيدكربن دربيوراكتورهواخيزتوسط جلبك كلرلاولگاريس

فريد فرهادداد , [ رهبر رحيمي, مرتضي زيودار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

مطالعه تجربي و مدلسازي جداكننده گرانشي سه فازي

زهره خليفات , [ مرتضي زيودار, رهبر رحيمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

پايان نامه 2

نعيمه ستاره شناس صيقلاني , [ رهبر رحيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

مطالعه پديده هاي انتقال در برج هاي تقطير واكنشي به منظور طراحي بهينه

مريم مزارعي ستوده , [ مرتضي زيودار, رهبر رحيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

مدلسازي رياضي انتقال حرارت در استك پيل سوختي متانولي

محسن عامري سياهوئي , [ رهبر رحيمي, محمد علي دهنوي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

ساخت تستر پيل سوختي متانولي مستقيم

ميثم طاهري , [ رهبر رحيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

مدلسازي راكتور هوا خيز دي اكسيد كربن توسط جلبك به كمك CFD

عزيز صادقي زاده , [ رهبر رحيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي چگونگي بهينه سازي سيني كلاهك مخروطي با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي

صادق نويدمهربك سهرابلو , [ رهبر رحيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي تجربي هيدرديناميك سيني كلاهك مخروطي با هدف بهينه سازي طراحي ساخت

كامران خاني زاده , [ رهبر رحيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

مطالعات هيدروديناميك برج استخراج آكنده مايع-مايع به كمك سي-اف-دي

احمد مومني , [ رهبر رحيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي آزمايشگاهي هيدروديناميك برج استخراج مايع -مايع آكنده

مجيد پيراني , [ رهبر رحيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

جذب دي اكسيد كربن در بيوراكتور هوا خيز

پيمان ملكشاهي , [ رهبر رحيمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

مطالعه همزمان انتقال حرارت وجرم سيني غربالي باهدف تعيين راندمان سيني بااستفاده از ديناميك سيالات محاسباتي

مژگان موحدي پاريزي , [ رهبر رحيمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

مطالعه پديده هاي انتقال در برج هاي تقطير واكنشي به منظور طراحي بهينه

مريم مزارعي ستوده , [ مرتضي زيودار, رهبر رحيمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

پايان نامه1

نعيمه ستاره شناس صيقلاني , [ رهبر رحيمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

مدلسازي سينتيك واكنش تبديل كاتاليستي به متيل مركاپتان

سيدعبدالمجيد خاكسار , [ رهبر رحيمي, مرتضي زيودار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

مطالعه پديده هاي انتقال در برج هاي تقطير واكنشي به منظور طراحي بهينه

مريم مزارعي ستوده , [ مرتضي زيودار, رهبر رحيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

پ

خالد يوسف زاده , [ رهبر رحيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

مدل سازي رياضي وساخت پيل سوختي متانلي مستقيم باهدف سبك سازي

نجمه گلخني , [ رهبر رحيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

مدل سازي وشبيه سازي برج ديوار مياني

گلناز ويس كرمي , [ رهبر رحيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

توليدگازهيدروژن دربيوراكتورهواخيزبااستفاده ازگازدي اكسيدكربن به منظور استفاده درپيل سوختي

زهرا زارعي , [ رهبر رحيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

طراحي وساخت پايلوت برج تقطير وتست هيدرو ديناميكي سيني كلاهك مخروطي

سعيد عادليان فر , [ رهبر رحيمي, داود محبي كلهري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

مطالعه پديده هاي انتقال در برج هاي تقطير واكنشي به منظور طراحي بهينه

مريم مزارعي ستوده , [ رهبر رحيمي, مرتضي زيودار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

تاتب

طالب زارعي , [ رهبر رحيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

دذرال

طالب زارعي , [ رهبر رحيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

شبيه سازي ديناميكي برجهاي تقطير نوع پتليوك

عليرضا باژوند , [ رهبر رحيمي, داود محبي كلهري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

مدل سازي تك سل پيل سوختي متانو ليمستقيم به كمك سي اف دي

ليلا رستمي , [ رهبر رحيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي پارامترهاي انتقال حرارت راكتور حبابكارجهت بررسي يك مجموعه المان حرارتي بااستفاده از ديناميك سيالات محاسباتي سي اف دي

سميه حاج غني , [ رهبر رحيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

مدل سازي راكتور تبديل كاتاليستي اتوترمال متان بوسيله ديناميك سيالات محاسباتي

حسين رهبرتربتي , [ رهبر رحيمي, حسين آتشي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

شبيه سازي ديناميكي واحدخالص سازي 1-3 بوتادين

شيرين بولاقي , [ رهبر رحيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

مطالعه همزمان انتقال وجرم سيني غربالي بااستفاده از ديناميك سيالات محاسباتي

طلعت معيني , [ رهبر رحيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي انتقال جرم وبازده سيني غربالي با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي

مصطفي نيرومندتل گري , [ رهبر رحيمي, مرتضي زيودار, طالب زارعي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي آزمايشگاهي و مدل ديناميك سيالات محاسباتي سيني كلاهك مخروطي در مقياس صنعتي

طالب زارعي , [ مرتضي زيودار, رهبر رحيمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي آزمايشگاهي

طالب زارعي , [ مرتضي زيودار, رهبر رحيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بررسي جذب دي اكسيد كربن درراكتور هواخيزبااستفاده ازديناميك سيالات محاسباتي

مهدي مهدوي , [ مرتضي زيودار, رهبر رحيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

مدلسازي وشبيه سازي برج تقطير ديوار مياني

محمدحسن سودمند , [ مرتضي زيودار, رهبر رحيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

ارائه راهكارهاي مناسب جهت افزايش كارآيي فلش درام هاي واحدهاي تصفيه گازپالايشگاه شهيد هاشمي نژاد توسط آناليز ديناميك سيالات محاسباتي

مهدي محمدي قلعه ني , [ مرتضي زيودار, رهبر رحيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

ساخت تك سل پيل سوختي متانولي مستقيم جهت بررسي بازده پيل

محسن صالحي , [ رهبر رحيمي, فرشاد فرشچي تبريزي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بررسي طراحي ومدلسازي برج تقطير ديوار مياني

اشكان البرزي , [ رهبر رحيمي, مرتضي زيودار ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بررسي انتقال حرارت دربرجهاي حبابكار بااستفاده از ديناميك سيالات محاسباتي

هيمن خالد , [ رهبر رحيمي, مسعود رحيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

جذب دي اكسيدكربن دربيوراكتورهواخيز

حسين نسيم افزا , [ رهبر رحيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بررسي پارامترهاي انتقال جرم رآكتور حباب كار با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي

فرزانه علي بخشيان , [ رهبر رحيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

بررسي بازده سينيهاي غربالي بااستفاده ازديناميك سيالات محاسباتي

بابك جمشيدي , [ رهبر رحيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

طراحي وبررسي هيدروديناميك سيني با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي

محمدرحيم استادزهي , [ رهبر رحيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

پيش بيني سطح موثر در آكنه هاي ساختار يافته به كمك آناليز cfd

سعيد شجاعي , [ مرتضي زيودار, رهبر رحيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

پيش بيني افت فشار و طغيان در آكنه هاي جديد ساختار يافته به كمك آناليز

ارش رافتي صالح اول , [ مرتضي زيودار, رهبر رحيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

هيدرو ديناميك برج هاي سيني دار با در نظر گرفتن اثر ناودان با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي

ابوالحسن عامري , [ رهبر رحيمي, مرتضي زيودار ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

انتقال حرارت آب شيرين كن خورشيدي با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي

نرجس ستوده , [ رهبر رحيمي, فرشاد فرشچي تبريزي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

شبيه سازي الگوههاي جريان درون خطوط لوله انتقال (سيلابه گير) با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي

الهه بهرامي فر , [ رهبر رحيمي, مرتضي زيودار ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

محاسبه بازده روي سيني هاي برج تقطير

مريم مزارعي ستوده , [ رهبر رحيمي, مرتضي زيودار ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

بررسي ديناميكي و كتژنترل فرآيند تقطير آزئوتروپي آبزدايي از اتانول با سيكلو هگزان

افشين عرب , [ جعفر صادقي, رهبر رحيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

شبيه سازي و كنترل پيل سوختي هيدروزني با نرم افزار

علي جمالي نوذري , [ جعفر صادقي, رهبر رحيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

ساخت ومدلسازي پيل سوختي هيدروژني

حميد شوشتري رضواني , [ رهبر رحيمي, فرشاد فرشچي تبريزي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

تحليل هيدروديناميكي سيني آكنده با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي

ريحانه اكبرزاده ابراهيمي , [ رهبر رحيمي, مرتضي زيودار ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

مدلسازي سينيتيكي فراگير و جامع توليد وينيل استات

كاظم مطهري , [ فرشاد فرشچي تبريزي, حسين آتشي, رهبر رحيمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

مدلسازي سينيتيكي واكنش توليد وينيل استات

كاظم مطهري , [ فرشاد فرشچي تبريزي, حسين آتشي, رهبر رحيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي88-87

مدلسازي سينيتيكي واكنش توليد وينيل استات

كاظم مطهري , [ فرشاد فرشچي تبريزي, حسين آتشي, رهبر رحيمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي87-86

مدلسازي سينيتيكي واكنش توليد وينيل استات

كاظم مطهري , [ فرشاد فرشچي تبريزي, حسين آتشي, رهبر رحيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي87-86

بررسي فرايند ليچينگ كرميت

حجت الله دهقاني , [ رهبر رحيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي87-86

آناليز متغير هاي موثر و حساس در شبيه سازي راكتورهاي دو فازي حباب _ مايع .........

محمدعلي صالحي , [ رهبر رحيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 85-84

آناليز متغير هاي موثر و حساس در شبيه سازي راكتورهاي دو فازي حباب _ مايع .........

محمدعلي صالحي , [ رهبر رحيمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 85-84

آناليز متغير هاي موثر و حساس در شبيه سازي راكتورهاي دو فازي حباب _ مايع .........

محمدعلي صالحي , [ رهبر رحيمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 84-83

آناليز متغير هاي موثر و حساس در شبيه سازي راكتورهاي دو فازي حباب _ مايع .........

محمدعلي صالحي , [ رهبر رحيمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 84-83


1392

انتقال جرم

رهبر رحيمي - دانشگاه سيستان و بلوچستان - 1392 ايران
1379

مباني و كاربرد انتقال جرم

رهبر رحيمي - انتشارات صديقي - 1379
1389

در آمدي بر مدل سازي رياضي پيل سوختي متانولي مستقيم

رهبر رحيمي, صاهره يزداني پور - مشهد سنبله - 1389


از تاریخ 1390/07/01 تا تاریخ 1395/01/01


1 - سيدعبدالمجيد خاكسار, مرتضي زيودار, رهبر رحيمي
مقايس? فرايندهاي شيرين سازي گازهاي ترش و امكان سنجي اقتصادي شيرين سازي گازهاي ترش ارسالي به فلر به روش تبديل كاتاليستي H2S به متيل مركاپتان
(1400) مهندسي شيمي ايران. 20 17-30
2 - زهره خليفات, مرتضي زيودار, رهبر رحيمي
بهينه كردن طراحي جداكننده گرانشي سه فازي صنعتي به منظور رفع مشكلات مربوط به فرايند جدايش
(1400) علوم و مهندسي جداسازي. 13 1-16
3 - شيما شريفي, رهبر رحيمي, داود محبي كلهري, C. Ozgur Colpan
Coupled computational fluid dynamics-response surface methodology to optimize direct methanol fuel cell performance for greener energy generation
(1399) ENERGY. 198 117293-1-117293-10 مشاهده مقاله
4 - نگار اژند, عزيز صادقي زاده, رهبر رحيمي
Effect of superficial gas velocity on CO2 capture from air by Chlorella vulgaris microalgae in an Airlift photobioreactor with external sparger
(1399) Journal of Environmental Chemical Engineering. 8 104022-1-104022-8 مشاهده مقاله
5 - فرشيد محمودي, رهبر رحيمي
Experimental and numerical investigating a new configured thermal coupling between metal hydride tank and PEM fuel cell using heat pipes
(1399) APPLIED THERMAL ENGINEERING. 178 115490-1-115490-16 مشاهده مقاله
6 - زهره خليفات, مرتضي زيودار, رهبر رحيمي
مروري بر مدلسازي جداكنندههاي چندفازي گرانشي با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي
(1399) Iranian Journal of Chemical Engineering. 19 54-65
7 - ميتراسادات سادات لواساني, رهبر رحيمي, مرتضي زيودار, Mohammad Kalbassi
CFD Modeling to Predict Mass Transfer in Multicomponent Mixtures
(1398) Chemical Product and Process Modeling. 14 1-15 مشاهده مقاله
8 - شيما شريفي, رهبر رحيمي, داود محبي كلهري, Can Ozgur Colpanb
Optimization and Experimental Approaches to the Direct Methanol Fuel Cell Stack Using a Response Surface Methodology
(1398) Journal of Renewable Energy and Environment. 6 22-29
9 - امير اشراقي, علي اكبر ميرزائي, رهبر رحيمي, Hossein Atashi
Effect of Ni-Co morphology on kinetics for Fischer-Tropsch reaction in a fixed-bed reactor
(1398) Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers. 105 104-114 مشاهده مقاله
10 - زهره خليفات, مرتضي زيودار, رهبر رحيمي
كاربرد ديناميك سيالات محاسباتي به منظور عيب يابي و تحليل رفتار هيدروديناميكي در يك جداكننده گرانشي سه فازه صنعتي
(1398) Journal of Gas Technology. 5 57-75
11 - رهبر رحيمي
افق هاي آينده در مهندسي شيمي؛ مهندسي محصولات شيميايي
(1398) آموزش مهندسي ايران. 21 1-13
12 - فرشيد محمودي, رهبر رحيمي
Transient three-dimensional simulation of a metal hydride hydrogen storage tank interconnected to a PEM fuel cell by heat pipes
(1398) Iranian Journal of Hydrogen and Fuel Cell. 6 117-132
13 - زهره خليفات, مرتضي زيودار, رهبر رحيمي
Simulation of an Industrial Three Phase Boot Separator Using Computational Fluid Dynamics
(1398) Journal of Gas Technology. 6 30-42
14 - سيدعبدالمجيد خاكسار, مرتضي زيودار, رهبر رحيمي
A Green Route for Wasted Sulfur Consumption: Kinetic Modelling of Methyl Mercaptan Synthesis from Refinery H2S Streams over the K2Wo4/Al2O3 Catalyst
(1398) Advances in Environmental Technology. 5 213-219
15 - عرفان زياري فر, رهبر رحيمي, مرتضي زيودار
Using disulfide oil as coke inhibitor to reduce environmental hazards in olefin heaters
(1397) Advances in Environmental Technology. 4 183-186
16 - عرفان زياري فر, رهبر رحيمي, مرتضي زيودار
New Design and Optimization for Replacing Dimethyl Disulfide with Wasted Disulfide Oil in Olefin Furnaces
(1397) ENERGY and FUELS. 32 11375-11382 مشاهده مقاله
17 - سيدعبدالمجيد خاكسار, مرتضي زيودار, رهبر رحيمي
Investigation on the Catalytic Conversion of Hydrogen Sulfide to Methyl Mercaptan as a Novel Method for Gas Sweetening Experimental and Modeling Approaches
(1397) Journal of Natural Gas Science and Engineering. 61 97-105 مشاهده مقاله
18 - ميتراسادات سادات لواساني, رهبر رحيمي, مرتضي زيودار
Response surface methodology in optimization of a divided wall column
(1397) KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING. 35 1414-1422 مشاهده مقاله
19 - مريم مزارعي ستوده, مرتضي زيودار, رهبر رحيمي
CFD modeling of multiphase flow in reactive distillation column
(1397) CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSING. 129 1-9 مشاهده مقاله
20 - ميتراسادات سادات لواساني, رهبر رحيمي, مرتضي زيودار
Hydrodynamic study of different configurations of sieve trays for a dividing wall column by using experimental and CFD methods
(1397) CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSING. 129 162-170 مشاهده مقاله
21 - عزيز صادقي زاده, رهبر رحيمي, فريد فرهادداد
Computational fluid dynamics modeling of carbon dioxide capture from air using biocatalyst in an airlift reactor
(1397) BIORESOURCE TECHNOLOGY. 253 154-164 مشاهده مقاله
22 - شيما شريفي, رهبر رحيمي, داود محبي كلهري, CAN OZGUR COLPAN
Numerical investigation of methanol crossover through the membrane in a direct methanol fuel cell
(1397) Iranian Journal of Hydrogen and Fuel Cell. 5 21-33
23 - مريم مزارعي ستوده, مرتضي زيودار, رهبر رحيمي
CFD Simulation of Dry and Wet Pressure Drop and Flow Patern in Catalytic Structured Packings
(1396) Journal of Chemical and Petroleum Engineering. 51 27-37
24 - عزيز صادقي زاده, فريد فرهادداد, ليلا مقدسي, رهبر رحيمي
CO 2 capture from air by Chlorella vulgaris microalgae in an airlift photobioreactor
(1396) BIORESOURCE TECHNOLOGY. 243 441-447 مشاهده مقاله
25 - سيده گيتا شرفي, رهبر رحيمي, مرتضي زيودار
Pressure drop in randomly packed absorption tower in transient Flow regime
(1396) Journal of Gas Technology. 3 38-47
26 - Taleb Zarei, Jamshid Khorshidi, رهبر رحيمي, Ali Zarei
بررسي تجربي عملكرد سيني كلاهك مخروطي
(1395) نشريه مهندسي شيمي و نفت. 50 47-52
27 - طالب زارعي, رهبر رحيمي
كاربرد روش ديناميك سيالات محاسباتي براي بررسي استفاده از دريچههاي هدايت بخار در عملكرد سيني غربالي
(1395) پژوهش نفت. 5 48-59
28 - طالب زارعي, احسان عابديني, رهبر رحيمي, جمشيد خورشيدي
عملكرد سيني كلاهك مخروطي بر اساس ديناميك سيالات محاسباتي
(1395) KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING. 34 969-976
29 - رهبر رحيمي, شيرين بولاقي, عرفان زياري فر
شبيه سازي، كنترل و تحليل واحد خالص سازي 1،3 بوتادي ان
(1395) Iranian Journal of Chemical Engineering. 13 33-45
30 - رهبر رحيمي, سميه حاج غني
بررسي انتقال حرارت در جمع هيتر برج حبابكار ساده با ديناميك سيالت محاسباتي
(1394) نشريه مهندسي شيمي و نفت. 49 31-49
31 - رهبر رحيمي, محمدحسن سودمند, مرتضي زيودار, اشكان البرزي, مهدي رحمانيان
Modeling and Simulation of a DividedWall Column for 13 Butadiene
(1393) Iranian Journal of Chemical Engineering. 12 60-67
32 - مژگان موحدي, رهبر رحيمي
Hydrodynamics of Sieve Tray Distillation Column Using CFD Simulation
(1393) نشريه مهندسي شيمي و نفت. 49 119-129
33 - رهبر رحيمي, محمد حسين سودمند, مرتضي زيودار, اشکان البرزي, m Rahmanian
Modeling and Simulation of a Divided Wall Column for 1,3 Butadiene Purification
(1393) Iranian Journal of Chemical Engineering. 12 60-67
34 - محمدرحيم استادزهي, رهبر رحيمي, طالب زارعي, مرتضي زيودار
CFD simulation of concap tray hydrodynamics
(1392) Journal of Chemical and Petroleum Engineering. 47 39-50
35 - رهبر رحيمي, مرتضي زيودار
ويژگي هيدروديناميكي سيني كلاهك مخروطي مطالعه تجربي بر روي افت فشار، ريزش و ماندگي مايع
(1392) CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSING. 64 17-23
36 - علي زارعي, سيد حسين حسيني, رهبر رحيمي
مطالعه ديناميك سيالات محاسباتي ريزش مايع از سيني دايره غربالي
(1392) CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH and DESIGN. 2333-2345
37 - طالب زارعي, رهبر رحيمي, علي زارعي, مرتضي زيودار
Hydrodynamic characteristic of Conical Cap tray: Experimental studies on dry and total pressure drop, weeping and entrainment
(1391) CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSING. 64 17-23
38 - رهبر رحيمي, مريم مزارعي ستوده, الهه بهرامي فر
The effect of tray geometry on the sieve tray efficiency
(1391) CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE. 76 90-98
39 - علي زارعي, سيد حسين حسيني, رهبر رحيمي
مطالعه ديناميك سيالات محاسباتي ريزش مايع از سيني مستطيلي غربالي
(1391) Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers. 44 27-33
40 - سيدحسين حسيني, مرتضي زيودار, رهبر رحيمي
شبيه سازي ناپاياي بستر شارانيده حبابي حاوي ذره هاي نوع B بااستفاده از CFD در سرعتهاي بالاي گاز
(1390) شيمي و مهندسي شيمي ايران. 30 29-41
41 - رهبر رحيمي, ابوالحسن عامري
اثر ناوداني ورودي بر هيدروديناميك سيني غربالي با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي
(1390) Journal of chemical and petroleum engineering university of Tehran. 45 27-38
42 - سيد حسين حسيني, گودرز احمدي, رهبر رحيمي, مرتضي زيودار, محسن ناصراصفهاني
CFD studies of solids hold-up distribution and circulation patterns in gas-solid
(1389) POWDER TECHNOLOGY. 200 202-215
43 - نرجس ستوده, رهبر رحيمي, ابوالحسن عامري
Modeling and Determination of Heat Transfer Coefficient in a Basin Solar Still Using CFD
(1389) DESALINATION. 268 103-110
44 - رهبر رحيمي, طيبي وليپور
Study of Heat Transfer from an Immersed Bar in a Simple Batch Bubble Column by CFD
(1389) INTERNATIONAL REVIEWS IN PHYSICAL CHEMISTRY. 3 68-75
45 - سيد حسين حسيني, رهبر رحيمي, مرتضي زيودار, عبدالرضا صميمي
شبيه سازي ناپاياي بستر شارانيده شده حبابي حاوي ذرات نوع B بااستفاده از CFD
(1389) نشريه جدا سازي و ژديده هاي انتقال (دانشگاه فردوسي مشهد). 21 13-30
46 - سيدحسين حسيني, رهبر رحيمي, مرتضي زيودار, عبدالرضا صميمي
CFD simulation of gas-solid bubbling fluidized bed containing FCC particles
(1388) KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING. 26 1405-1413
47 - طالب زارعي , رهبر رحيمي, مرتضي زيودار
Computational fluid dynamic simulation of MVG tray hydraulics
(1388) KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING. 26 1213-1219
48 - سارا موسوي, رهبر رحيمي, فرهاد شهركي
معرفي روش HAZOP در واحد تقطير پالايشگاه گاز
(1388) فرآيند نو. 4 -
49 - مسعود حق شناس, مرتضي زيودار, رهبر رحيمي, نصر اصفهاني
Numerical Simulation of Hydrodynamics parameters of the Packed Columns Effects of Geometrical Characteristics on Pressure Drop
(1388) WORLD APPLIED SCIENCES JOURNAL . 11 1439-1445
50 - رهبر رحيمي, داوود عباسپور
تعيين افت فشار در نم زدا با ديناميك سيالات
(1387) CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSING. 47 1504-1508
51 - محمدعلي صالحي, رهبر رحيمي
COMPARISON BETWEEN 2D AND 3D TRANSIENT FLOW SIMULATION OF GAS LIQUID DYNAMICS IN TWOPHASE
(1387) مجله بين المللي علوم شيميايي. 6 857-872
52 - سيدحسين حسيني, مرتضي زيودار, رهبر رحيمي, عبدالرضا صميمي
CFD Simulation of Solid Hold Up in Gas Solid Fluidized Bed at High Gas Velocities
(1387) Chemical Product and Process Modeling. 4 -
53 - رهبر رحيمي, مرتضي زيودار, مريم صالحي, فرهاد شهركي, قنادزاده قنادزاده
Effective Parameters in Computational Fluid Dynamics Simulation of Baffled Stirred Column Reactor Hydrodynamics with Sliding Mesh
(1386) asian journal of chemistry (MSRT BLACKLIST). 1 -
54 - رهبر رحيمي, مرتضي زيودار
مطالعه اي در مورد نم زداها و شيوه عملكرد آنها
(1386) فرآيند نو. 2 10-18
55 - رهبر رحيمي, فرهاد شهركي, مرتضي زيودار
Prediction of Temperature and Concentration Distributions of Distillation Sieve Trays by CFD
(1385) Tamkang Journal of Science and Engineering. 3 -
56 - رهبر رحيمي, محمودرضا رحيمي, فرهاد شهركي, مرتضي زيودار
Efficiencies of Sieve Tray Distillation Columns by CFD Simulation
(1384) CHEMICAL ENGINEERING and TECHNOLOGY. -
57 - مرتضي زيودار, رهبر رحيمي, مسعود حق شناس فرد, محسن نصر اصفهاني
CFD Simulations of Pressure Drop in KATAPAK-S Structured Packing
(1384) Iranian Journal of Chemical Engineering. -
58 - رهبر رحيمي, فرهاد شهركي
بررسي توانمندي ديناميك سيالات محاسباتي در طراحي سيني هاي غربالي برج تقطير
(1384) شيمي و مهندسي شيمي ايران. -
59 - رهبر رحيمي, فرهاد شهركي, مرتضي زيودار
Prediction of Temperature and Concentration Distribution Sieve Trays by CFD
(1384) Tamkang Journal of Science and Engineering. 9 265-278
60 - رهبر رحيمي
فرآيند كاهش اندازه ذرات ميكا به روش شيميايي
(1382) شيمي و مهندسي شيمي ايران. -
61 - رهبر رحيمي, فرهاد شهركي
استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي در فرآيندهاي جداسازي
(1382) شيمي و مهندسي شيمي ايران. -
62 - رهبر رحيمي, Majid Tahmooresi
The Effect of Superficial Feed Velocity on the Column Flotation Recovery in Comparison with the Conventional Flotation cells
(1376) شيمي و مهندسي شيمي ايران. 16 40-47


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 انتقال جرم پيشرفته( دكتري) مهندسی شهید نیكبخت مهندسی شیمی دکتری درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: سالن كنفرانس شيمي، درس(ت): چهار شنبه 15:00-17:00 مکان: سالن كنفرانس شيمي
2 انتقال جرم مهندسی شهید نیكبخت مهندسی شیمی کارشناسی درس(ت): شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 106، درس(ت): چهار شنبه 18:00-20:00 مکان: كلاس 106
3 عمليات واحد1 مهندسی شهید نیكبخت مهندسی شیمی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 106، درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 106
4 جداسازي چندجزئي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی شیمی کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: سالن كنفرانس شيمي، درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: سالن كنفرانس شيمي

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 11:30 14:30 مشاوره
2 شنبه 17:30 22:30 حضور
3 يك شنبه 09:30 13:00 مشاوره پيگيري درسي دانشجويان كارشناسي
4 يك شنبه 15:00 22:30 حضور تصحيح اوراق امتحاني و تكليف و مطالعه گزارشات دانشج
5 دو شنبه 07:30 22:30 حضور آمادگي شركت در جلسات فرهنگستان علوم وتصحيح اوراق ا
6 سه شنبه 09:30 13:00 حضور شركت در جلسات شوراي گروه
7 سه شنبه 15:00 22:30 حضور تكليف و مطالعه گزارشات دانشجويان و مطالعات پروژه
8 چهار شنبه 07:30 15:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد بررسي گزارشات دانشجويان و مطالعات پروژه
9 پنج شنبه 07:30 15:00 راهنمايي دانشجويان دكتري بررسي گزارشات دانشجويان و مطالعات پروژه