كارشناسی , ریاضی- كاربرد در كامپیوتر , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1372 ← 1376
كارشناسی ارشد , مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره روری , دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان , 1388 ← 1395
دكترا , مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره روری , دانشگاه یزد , 1389 ← 1395


ارائه الگو ريتمي جهت پيش بيني بيماري كبد با تركيب دو روش ويكور وتاپسيس

محبوبه مسگر , [ محمدرضا شهركي, محبعلي رهدار ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

تدوين مهندسي ارزش براي بهبود طراحي پروژه پست 63/230 كيلوولت زاهدان

سوسن سيرجاني , [ عليرضا شهركي, محبعلي رهدار ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

ارايه مدل ترجيحات مشتركين در انتخاب خدمات مخابرات خراسان رضوي

زينب بياباني , [ محمدرضا شهركي, محبعلي رهدار ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92


مدير تحول اداري

از تاریخ 1396/11/14 - ادامه دارد


1 - معين خورسندچوبدار, محبعلي رهدار
بررسي ميزان آمادگي بيمارستانهاي استان سيستان و بلوچستان در بيماري كوويد 19
(1399) طب نظامي. 22 553-561
2 - شكوفه خواجه گودري, محبعلي رهدار
طراحي داشبورد ويژه مديران و كادر درمان در اپيدمي كوويد- 01
(1399) طب نظامي. 22 1013-1024


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 پروژه پاياني مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی
2 تحقيق در عمليات 1 مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 211، درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30
3 كنترل كيفيت آماري مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی درس(ت): شنبه 09:30-11:30، درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00
4 مهندسي فاكتورهاي انساني مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی درس(ت): دو شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 101، درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 211
5 سيستم هاي اطلاعات مديريت مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی درس(ت): شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 209، درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 101
6 برنامه ريزي تعميرات و نگهداري مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 101، درس(ت): چهار شنبه 15:00-17:00
7 برنامه ريزي تعميرات و نگهداري مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 101، درس(ت): چهار شنبه 15:00-17:00
8 طراحي سيستم هاي صنعتي (IE5001) مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 206، درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 211
9 طراحي سيستم هاي صنعتي (IE5001) مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 206، درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 211
10 پروژه پاياني مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی
11 تحقيق در عمليات 1 مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 211، درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30
12 كنترل كيفيت آماري مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی درس(ت): شنبه 09:30-11:30، درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00
13 مهندسي فاكتورهاي انساني مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی درس(ت): دو شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 101، درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 211
14 سيستم هاي اطلاعات مديريت مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی درس(ت): شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 209، درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 101

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 09:30 13:00 حضور بسيج اساتيد استان
2 يك شنبه 07:30 09:30 حضور مشاوره دانشجويان كارشناسي
3 يك شنبه 09:30 11:30 حضور مشاوره دانشجويان كارشناسي ارشد
4 يك شنبه 13:00 14:30 حضور بسيج اساتيد
5 دو شنبه 07:30 09:30 حضور بسيج اساتيد دانشگاه
6 دو شنبه 12:00 15:00 حضور كانون بسيج اساتيد دانشگاه
7 سه شنبه 07:30 11:30 حضور بسيج اساتيد
8 سه شنبه 13:00 14:30 حضور مشاوره دانشجويان استعداد درخشان
9 چهار شنبه 07:30 09:30 حضور مشاوره دانشجويان استعداد درخشان
10 پنج شنبه 07:30 11:30 حضور بسيج اساتيد