كارشناسی , ریاضی محض , دانشگاه بیرجند , 1374 ← 1378
كارشناسی ارشد , ریاضی محض - جبر , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1378 ← 1380
دكترا , ریاضی محض - جبر , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1380 ← 1387


1400

سيستم هاي خارج قسمتي راست بطور قوي دوري

پنجاه و دومين كنفرانس رياضي ايران

پريسا رضائي - 1400/06/08
1384

On P-Regularity of Rees Factor Acts

هفدهمين سمينار جبر

اكبر گلچين, پريسا رضائي - 1384/12/17


ضرب مستقيم S-سيستم هاي جزئي كه در خواص همواري صدق مي كنند

مصطفي ريگي , [ پريسا رضائي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

تكواره هاي كامل

سمانه سرگزي , [ پريسا رضائي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

توصيف تكواره ها بر اساس تعيعم هايي از شزط پي و خاصيت موضعا دوري سيستم ها

محمدرضا زماني , [ حسين محمدزاده ثاني, پريسا رضائي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

اساسي بودن وانژكتيوي

ليلا اماني , [ پريسا رضائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

پريسا رضايي

طيبه خواجه , [ پريسا رضائي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

توصيف نيم گروه ها بر اساس سيستم هاي انژكتيو چگال دنباله اي

سجاد عباسي گراوند , [ پريسا رضائي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي تكواره هايي كه همه ي مولدها در يكي از خواص همواري صدق مي كنند

زهره مقصودپور , [ پريسا رضائي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

M- انژكتيوي در رسته S- سيستم ها

حبيب اله آب سالان , [ پريسا رضائي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

همواري مطلق و امتزاج در تكواره هاي مرتب جزئي

ليلا محقق پور , [ پريسا رضائي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90


1 - محمدرضا زماني, حسين محمدزاده ثاني, پريسا رضائي
Generalization of locally cyclic and condition (P) in act-S
(1400) Italian Journal of Pure and Applied Mathematics. 474-492
2 - اكبر گلچين, حسين محمدزاده ثاني, پريسا رضائي
On P-Regularity of Acts
(1390) Advances in Pure Mathematics. 2 104-108
3 - اكبر گلچين, پريسا رضائي
(Homo) Flatness of posets on poideal extensions
(1388) SEMIGROUP FORUM. -
4 - اكبر گلچين, پريسا رضائي, حسين محمدزاده ثاني
ON STRONGLY (P)-CYCLIC ACTS
(1387) CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL. 59 595-611
5 - اكبر گلچين, پريسا رضائي
Subpullbaks and Flatness Properties of S- PosETS
(1384) COMMUNICATIONS IN ALGEBRA. -


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 مباني ماتريس ها و جبر خطي ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): دو شنبه 15:00-16:30 مکان: كلآس 29، درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:00 مکان: كلاس 27
2 رياضي عمومي 1 ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30، درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30
3 رياضي 2 ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 206، درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00 مکان: كلآس 28
4 رياضي 2 ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): شنبه 09:30-11:00 مکان: كلآس 34 (سمعي و بصري)، درس(ت): چهار شنبه 15:00-16:30 مکان: كلآس 34 (سمعي و بصري)
5 مباني ماتريس ها و جبر خطي ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): دو شنبه 15:00-16:30 مکان: كلآس 29، درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:00 مکان: كلاس 27
6 رياضي عمومي 1 ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30، درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30
7 رياضي 2 ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 206، درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00 مکان: كلآس 28
8 رياضي 2 ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): شنبه 09:30-11:00 مکان: كلآس 34 (سمعي و بصري)، درس(ت): چهار شنبه 15:00-16:30 مکان: كلآس 34 (سمعي و بصري)

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
2 شنبه 07:30 09:00 مشاوره
3 شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
4 شنبه 13:30 17:30 مشاوره
5 شنبه 15:00 19:00 مشاوره
6 شنبه 17:30 19:30 حضور
7 يك شنبه 07:30 09:30 مشاوره
8 يك شنبه 15:00 19:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
9 يك شنبه 17:30 19:30 حضور
10 دو شنبه 08:00 13:00 حضور
11 دو شنبه 13:30 15:30 مشاوره
12 دو شنبه 15:30 17:30 حضور
13 دو شنبه 17:00 19:30 مشاوره
14 دو شنبه 17:30 19:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
15 سه شنبه 07:30 09:30 مشاوره
16 سه شنبه 11:30 14:00 حضور
17 سه شنبه 13:30 15:30 حضور
18 سه شنبه 15:30 19:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
19 سه شنبه 16:30 20:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
20 چهار شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
21 چهار شنبه 09:30 13:00 مشاوره
22 چهار شنبه 13:30 15:30 مشاوره
23 چهار شنبه 15:30 19:30 مشاوره
24 چهار شنبه 16:30 20:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
25 پنج شنبه 08:00 13:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد