كارشناسی , مهندسی برق گرایش الكترونیك , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1379 ← 1383
كارشناسی ارشد , مهندسی برق-كنترل , دانشگاه تبریز , 1383 ← 1385
دكترا , مهندسی برق-كنترل , دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی , 1392 ← 1396


1400

تشخيص حركت دست با تكنيك ORB و شبكه عصبي پيچشي

29 امين كنفرانس مهندسي برق ايران

مهين مقبلي دامنه, فرحناز مهنا, پوريا جعفري - 1400/02/28
1399

طبقه بندي هوشمند درجه خرما با روش يادگيري عميق براي استفاده در ماشين هاي بسته بندي خودكار

همايش ملي اقتصاد، تجاري سازي و فرآوري محصول خرما

افسانه عرب, پوريا جعفري, مهدي رضايي - 1399/09/26

طبقه بندي هوشمند خرما با استفاده از روش يادگيري عميق

همايش ملي اقتصاد، تجاري سازي و فرآوري محصول خرما

افسانه عرب, مهدي رضايي, پوريا جعفري - 1399/09/26

Improving the Estimation of Smart Homes Energy Consumption by Clustering the Correlated Loads

28مين كنفرانس مهندسي برق ايران

مژده ملاشاهي, مهري مهرجو, پوريا جعفري, مهدي كاظمي نيا - 1399/03/06
1395

Adaptive Fuzzy System for Synchronization and Stabilization of Fractional-Order Nonlinear Chaotic Systems

پنجمين كنگره مشترك سيستم هاي فازي و هوشمند ايران

پوريا جعفري, محمد تشنه لب, مهسان توكلي كاخكي - 1395/12/17


كنترل حس گرها از راه دور

الهه باقري , [ پوريا جعفري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

كنترل رباط با usb

ليلي عادي , [ پوريا جعفري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

طراحي و ساخت قفل ديجيتال با صفحه لمسي

مژگان بهره , [ پوريا جعفري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

ميكروكنترلر avr با صفحه لمسي و پياده سازي بازي xo

محمدحسين شيخ زاده , [ پوريا جعفري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89


تشخيص نوع خرما و درجه بندي انواع آن با استفاده از پردازش تصوير

افسانه عرب , [ مهدي رضايي, پوريا جعفري ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

مديريت مصرف انرژي در خانه هاي هوشمند

مژده ملاشاهي , [ پوريا جعفري, مهري مهرجو, مهدي كاظمي نيا ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97


1394

شبكه هاي عصبي و كنترل كننده هاي عصبي پيشرفته با رويكرد شبكه هاي عصبي راف

محمد تشنه لب, پوريا جعفري - دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي - 1394 ايران


1 - پوريا جعفري, محمد تشنه لب, مهسان توكلي كاخكي
طراحي يك روش كنترلي براي سيستمهاي مرتبه كسري غيرخطي نامعين با كنترل كننده فازي تطبيقي غيرمستقيم و مد لغزشي مرتبه كسري
(1399) كنترل. 14 89-99
2 - پوريا جعفري, محمد تشنه لب, مهسان توكلي كاخكي
طراحي كنترلكننده فازي تطبيقي مستقيم براي سيستمهاي مرتبه كسري غيرخطي به كمك جبرانساز
(1396) مهندسي برق دانشگاه تبريز. 47 917-929
3 - پوريا جعفري, محمد تشنه لب, مهسان توكلي كاخكي
Synchronization and stabilization of fractional order nonlinear systems with adaptive fuzzy controller and compensation signal
(1396) NONLINEAR DYNAMICS. 90 1037-1052 مشاهده مقاله
4 - پوريا جعفري, محمد تشنه لب, مهسان توكلي كاخكي
Adaptive type-2 fuzzy system for synchronisation and stabilisation of chaotic non-linear fractional order systems
(1396) IET Control Theory and Applications. 12 183-193 مشاهده مقاله
5 - پوريا جعفري, سيد محمد جواد آل هاشر, محمد تشنه لب
مروري بر نظريه و كاربردهاي سيستم هاي و كنترل كنندهاي هوشمند بازهاي
(1393) كنترل. 8 27-49


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 مدارهاي الكتريكي1 مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك کارشناسی درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30 ف، درس(ت): شنبه 15:00-17:00، حل تمرين(ت): سه شنبه 09:30-11:30 ز
2 آزمايشگاه اندازه گيري و مدار1 مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك کارشناسی
3 آزمايشگاه اندازه گيري و مدار1 مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك کارشناسی
4 آزمايشگاه اندازه گيري و مدار1 مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك کارشناسی
5 آزمايشگاه اندازه گيري و مدار1 مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك کارشناسی
6 كنترل مدرن مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك کارشناسی
7 آزمايشگاه اندازه گيري و مدار1 مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك کارشناسی
8 آزمايشگاه اندازه گيري و مدار1 مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك کارشناسی
9 كنترل مدرن مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك کارشناسی
10 ابزار دقيق مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك کارشناسی
11 محاسبات نرم مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك دکتری درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00، درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00
12 كنترل چند متغيره مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 306، درس(ت): دو شنبه 09:30-11:30
13 ابزار دقيق مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك کارشناسی
14 محاسبات نرم مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك دکتری درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00، درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00
15 كنترل چند متغيره مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 306، درس(ت): دو شنبه 09:30-11:30
16 مدارهاي الكتريكي1 مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك کارشناسی درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30 ف، درس(ت): شنبه 15:00-17:00، حل تمرين(ت): سه شنبه 09:30-11:30 ز
17 آزمايشگاه اندازه گيري و مدار1 مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك کارشناسی
18 آزمايشگاه اندازه گيري و مدار1 مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك کارشناسی
19 مدارهاي الكتريكي و الكترونيكي مهندسی برق و كامپیوتر كامپیوتر کارشناسی درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 ف مکان: كلاس 505 مهندسي، درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 302، حل تمرين(ت): سه شنبه 07:30-09:30 ز
20 مدارهاي الكتريكي و الكترونيكي مهندسی برق و كامپیوتر كامپیوتر کارشناسی درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 ف مکان: كلاس 505 مهندسي، درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 302، حل تمرين(ت): سه شنبه 07:30-09:30 ز

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 حضور مطالعه
2 شنبه 07:30 09:30 حضور مطالعه و آماده سازي مطالب درسي
3 شنبه 11:30 15:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
4 شنبه 13:00 15:00 مشاوره با وقت قبلي
5 يك شنبه 07:30 11:30 مشاوره با تعيين وقت قبلي
6 يك شنبه 09:30 11:30 حضور مطالعه
7 يك شنبه 11:30 13:00 حضور جلسه گروه
8 يك شنبه 11:30 13:00 حضور جلسه گروه
9 دو شنبه 07:30 09:30 حضور مطالعه
10 دو شنبه 07:30 09:30 حضور مطالعه و آماده سازي مطالب درسي
11 دو شنبه 11:30 15:30 مشاوره با تعيين وقت قبلي
12 دو شنبه 13:00 15:00 مشاوره با وقت قبلي
13 سه شنبه 09:30 11:30 حضور مطالعه
14 سه شنبه 11:30 13:00 حضور مطالعه
15 سه شنبه 12:00 13:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
16 سه شنبه 13:00 15:00 مشاوره با وقت قبلي
17 چهار شنبه 07:30 09:30 حضور مطالعه و آماده سازي مطالب درسي
18 چهار شنبه 07:30 09:30 حضور مطالعه
19 چهار شنبه 09:30 11:30 حضور مطالعه
20 چهار شنبه 09:30 10:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
21 چهار شنبه 10:30 13:00 حضور مطالعه