كارشناسی , مهندسی عمران-عمران , دانشگاه صنعتی امیركبیر , 1378 ← 1383
كارشناسی ارشد , مهندسی عمران گرایش آب , دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی , 1383 ← 1386
دكترا , مهندسی عمران گرایش آب , دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی , 1387 ← 1392


1399

تحليل عدم قطعيت منحني دبي - اشل در رودخانه طبيعي

نوزدهمين كنفرانس هيدروليك ايران

فريد جامي فر, بهاره پيرزاده, محمود فغفور مغربي - 1399/11/28

ارزيابي روشهاي تصفيه فاضلاب شهري زاهدان با استفاده از تكنيك تاپسيس فازي

هشتمين كنفرانس ملي مهندسي عمران، معماري و توسعه شهري

مهلا كريميان ابدر, سيد آرمان هاشمي منفرد, بهاره پيرزاده, عباسعلي قادري, علي سردارشهركي - 1399/05/23
1398

مطالعه عددي پارامترهاي هيدروليكي جريان غليظ به كمك نرم افزارOpenFoam

هجدهمين كنفرانس هيدروليك ايران

الهه حمزه نژادبانگودي, غلامرضا عزيزيان, بهاره پيرزاده, اعظم عبدالهي - 1398/11/16

شبيه سازي ساختار جريان آشفته روي بستر زبر مثلثي با نرم افزار OpenFoam

هجدهمين كنفرانس هيدروليك ايران

مليحه قويدل, بهاره پيرزاده, اعظم عبدالهي - 1398/11/16

مدلسازي عددي جريان غليظ ورودي به كانال با نرم افزار اوپن فوم

هجدهمين كنفرانس هيدروليك ايران

جواد محمدي, بهاره پيرزاده, غلامرضا عزيزيان, اعظم عبدالهي - 1398/11/16

تعيين نقطه آغاز هوادهي سطح آزاد در سرريز پلكاني با استفاده از يك مدل نسبتا تراكم پذير هيدروديناميك ذرات هموار SPH

هجدهمين كنفرانس ملي هيدروليك ايران

سيدامير علوي, مهدي اژدري مقدم, بهاره پيرزاده - 1398/11/16
1397

استفاده از مدل شبيه ساز weap جهت ارزيابي سناريوهاي مختلف مديريتي در حوضه زاهدان

دومين همايش بين المللي مديريت، تقاضا و بهره وري مصرف آب

محمد عرفانيان ظروفي, سيد آرمان هاشمي منفرد, عبدالرضا صميمي, بهاره پيرزاده - 1397/11/29

بررسي عددي تاثير تعداد دهانه روي ضريب تخليه ي سرريز كليد پيانويي

كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري

پيمان تقوي, مهدي اژدري مقدم, بهاره پيرزاده - 1397/09/28

بررسي عددي اثر شكل زبري بر نحوه شكلگيري جريانهاي ثانويه

هفدهمين كنفرانس ملي هيدروليك

نرجس شاه بيگي, بهاره پيرزاده - 1397/06/13

شبيه سازي جريان غيرريزشي روي سرريز پلكاني با استفاده از يك مدل نسبتا تراكمپذير (WCSPH) هيدروديناميك ذرات هموار

يازدهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

سيدامير علوي, مهدي اژدري مقدم, بهاره پيرزاده - 1397/02/18

مديريت منابع آب سيستان تحت سناريوهاي كم آبي

اولين همايش ملي راهبردهاي مديريت منابع آب و چالش هاي زيست محيطي

نرگس دهمرده قلعه نو, سيد آرمان هاشمي منفرد, بهاره پيرزاده, محمدرضا دهمرده قلعه نو - 1397/02/10
1396

شبيه سازي عددي تعداد و موقعيت هواده ها در طول سرريز سد داريان

كنگره ملي معماري و عمران شهري

ايمان كاشفي, مهدي اژدري مقدم, بهاره پيرزاده - 1396/12/02

شبيه سازي جريان روي سرريز لبه پهن مستطيلي با استفاده از روش هيدروديناميك ذرات هموار (SPH)

دومين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي عمران(مهندسي سازه و مديريت ساخت)

سيدامير علوي, مهدي اژدري مقدم, بهاره پيرزاده - 1396/11/19

بررسي اثر مانع مثلثي شكل بر ساختار جريان گل آلود با نرم افزار Flow-3D

شانزدهمين كنفرانس ملي هيدروليك ايران

سكينه صفري, محمد گيوه چي, بهاره پيرزاده - 1396/06/15

بررسي عددي اثر زبري كف كانال بر تنش برشي و سرعت در جريان آشفته

كنفرانس بين المللي عمران، معماري و شهرسازي ايران معاصر

فريد جامي فر, بهاره پيرزاده - 1396/05/25

شبيه سازي حذف آلودگي از فاضلاب با رويكرد مديريت منابع آب

دومين كنفرانس ملي هيدرولوژي ايران

سميرا قطبي, بهاره پيرزاده, داود محبي كلهري, اعظم عبدالهي - 1396/04/20
1395

مقايسه شاخص بارش استاندارد و خشكسالي احيايي در پهنهبندي و پايش خشكسالي هواشناسي در استان سيستان و بلوچستان

اولين كنفرانس بين المللي تغيير اقليم

بهاره پيرزاده, الهام نخعي - 1395/12/09

بررسي عددي تثير هندسه الياف توخالي بر عملكرد سيستمهاي تصفيه آب و فاضلاب

دومين كنفرانس ملي توسعه پايدار در سيستمهاي مهندسي انرژي،آب ومحيط زيست

سميرا قطبي, بهاره پيرزاده, داود محبي كلهري, اعظم عبدالهي - 1395/12/03

بررسي عددي تاثير هندسه الياف توخالي بر عملكرد سيستم هاي تصفيه آب و فاضلاب

دومين همايش ملي توسعه پايدار در سيستم هاي مهندسي انرژي، آب و محيط زيست (سال:1395(

سميرا قطبي, بهاره پيرزاده, داود محبي كلهري, اعظم عبدالهي - 1395/12/03

توسعه مدل جداره در شبيه سازي جريان از روي پله

كنفرانس بين المللي رودخانه 2016

نغمه پيشگو, بهاره پيرزاده, حميد شاملو - 1395/04/22
1394

مروري برجنبه هاي مفهوم برنولي در مهندسي وکاربرد آن در دنياي واقعي

سومين كنفرانس بين المللي پژوهشهاي كاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

بهاره پيرزاده, مينا پورمير - 1394/12/20

کاربرد الگوريتم رقابت استعماري در بهينه سازي مخزن با هدف حداکثرسازي تامين نياز (مطالعه موردي: سد پيشين)

چهاردهمين كنفرانس ملي هيدروليك ايران

سيد آرمان هاشمي منفرد, بهاره پيرزاده, فهيمه حسين زاده - 1394/08/20

ساخت آمار مصنوعي پارامترهاي کيفي بدون روند آب در مخازن به روش زنجيره مارکف و مقايسه آن با شبکه عصبي مصنوعي

چهاردهمين كنفرانس ملي هيدروليك ايران

بهاره پيرزاده, سيد آرمان هاشمي منفرد, مسعود افسري, عباسعلي قادري - 1394/08/20

ارزيابي تاثير سناريوهاي مديريتي برمنابع آب منطقه تربتحيدريه با استفاده از مدل weap

چهاردهمين كنفرانس ملي هيدروليك ايران

عطيه عليزاده, سيد آرمان هاشمي منفرد, بهاره پيرزاده, کاظم احمدي - 1394/08/20

Water Quality Management by Means of Assimilative Capacity Considering Allowable Concentration and Affected Distance

چهاردهمين كنفرانس ملي هيدروليك ايران

سيد آرمان هاشمي منفرد, محسن دهقاني درميان, بهاره پيرزاده, مهدي اژدري مقدم - 1394/08/20


مطالعه عددي اثر حضور مانع و موقعيت آن در يك كانال خميده در جريان غليظ

جواد محمدي , [ بهاره پيرزاده, غلامرضا عزيزيان, اعظم عبدالهي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

بهينه‌سازي چند¬هدفه شكل بدنه و حجم سدهاي خاكي به منظور كاهش هزينه‌هاي طراحي

امين سندگل , [ غلامرضا عزيزيان, بهاره پيرزاده, جعفر جعفري اصل ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

مطالعه عددي خصوصيات هيدروديناميكي جريان غليظ در قوس يك كانال باز

الهه حمزه نژادبانگودي , [ غلامرضا عزيزيان, بهاره پيرزاده, اعظم عبدالهي ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

شبيه سازي اثر زبري كف بر جريان هاي ثانويه در كانال روباز

نرجس شاه بيگي , [ بهاره پيرزاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

شبيه سازي - بهينه سازي منابع آب در حوزه زاهدان با هدف حداقل سازي برداشت از آبهاي زيرزميني و در نظر گرفتن پساب برگشتي

محمد عرفانيان ظروفي , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, عبدالرضا صميمي, بهاره پيرزاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

ارزيابي روش هاي مختلف تصفيه فاضلاب شهري به كمك TOPSISفازي با در نظر گرفتن معيار هاي متفاوت

مهلا كريميان ابدر , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, بهاره پيرزاده, عباسعلي قادري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

ارزيابي تامين نياز بخش هاي مختلف حوزه سيستان با در نظر گرفتن خط دوم انتقال و نياز طرح 46000هكتار اراضي كشاورزي و بررسي حداقل مورد نياز براي تثبيت ريز گرد

نرگس دهمرده قلعه نو , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, بهاره پيرزاده, محمدرضا دهمرده قلعه نو ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بكار گيري تكنيك گردابه بزرگ جريان در شبيه سازي جريان آشفته روي بستر زبر با نرم افزار open foam

مليحه قويدل , [ بهاره پيرزاده, اعظم عبدالهي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي آلودگي آب هاي زير زميني و راهكارهاي كاهش و يا حذف آن ( مطالعه موردي يكي از مناطق استان سيستان و بلوچستان)

پيمان زراعتگردويم , [ بهاره پيرزاده, محمد گيوه چي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

شبيه سازي عددي الگوي جريان و فرسايش در اطراف موانع در كانال روباز و بررسي اثرات زيست محيطي آن

محمدمهدي نخعي نژاد , [ بهاره پيرزاده, عباسعلي قادري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

شبيه سازي اثرات تغيير اقليم آب زيرزميني (مطالعه موردي دشت بيرجند)

احسان بيجاري , [ بهاره پيرزاده, محمد گيوه چي, محسن حميديان پور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

مدلسازي عددي جريان روي سرريز كليد پيانو به منظور افزايش آبگذري با رويكرد هندسه سرريز

پيمان تقوي , [ مهدي اژدري مقدم, بهاره پيرزاده, اعظم عبدالهي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

شبيه سازي عددي تعدادي و موقعيت هواده ها در طول سرريز اوجي

ايمان كاشفي , [ مهدي اژدري مقدم, بهاره پيرزاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي عددي تاثير مانع مستطيلي و ذوزنقه اي شكل مستقر در كف كانال روباز بر ساخت جريان گل آلود

سكينه صفري , [ محمد گيوه چي, بهاره پيرزاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

پهنه بندي وضعيت فيزيكي و شيميايي منابع آب زير زميني ايرانشهر و سراوان از سال 87تا95 و مدلسازي و پيش بيني روند تغييرات كمي

محبوبه لشكري پور , [ بهاره پيرزاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

تعيين عمق بهينه چاه ها جهت كف شكني با در نظر گرفتن مديريت يكپارچه منابع آب و تغييرات اقليم در يك حوضه آبريز

ابراهيم زراعتي , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, بهاره پيرزاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بهينه سازي چند هدفه برداشت آب از مخزن سد و از آب زيرزميني با استفاده از روش الگوريتم رقابت استعماري

ميثم شاقوزايي , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, غلامرضا عزيزيان, بهاره پيرزاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بررسي عددي تاثير هندسه سطح مقطع الياف تو خالي بر عملكرد فيلتراسيون

سميرا قطبي , [ بهاره پيرزاده, داود محبي كلهري, اعظم عبدالهي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي پارامترهاي موثر بر جريان جت خروجي در پرتاب كننده هاي جامي شكل تاثير آنها بر ابكند پايين دست

محمد رشيدي , [ مهدي اژدري مقدم, بهاره پيرزاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي مدل هاي زير شبكه مختلف در تكنيك شبيه سازي گردابه هاي بزرگ جريان در كانال باز روي بستر زبر

ميلاد سبحاني محصل , [ بهاره پيرزاده, اعظم عبدالهي, حميد شاملو ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

كاربرد مدل هيدروديناميك ذرات هموار SPH در تحليل جريان دوفاز روي سرريز پلكاني

سيدامير علوي , [ مهدي اژدري مقدم, بهاره پيرزاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

ساخت آمار مصنوعي پارامترهاي كيفي بدون روند آب در مخازن به روش زنجيره ماركف و مقايسه آن با شبكه عصبي مصنوعي

مسعود افسري , [ بهاره پيرزاده, سيد آرمان هاشمي منفرد, عباسعلي قادري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

پايش و پهنه بندي شاخص هاي خشكسالي هواشناسي و ارائه راهكارهاي مقابله با خشكسالي (مطالعه موردي استان س و ب)

الهام نخعي , [ بهاره پيرزاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

مدلسازي استهلاك انرژي و پارامترهاي هيدروليكي جريان بر روي شيب سنگ

اعظم كيخا , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, بهاره پيرزاده, علي مهماندوست كتلر ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

بررسي اثر صفحات مستغرق بر كنترل فرسايش ساحل خارجي رودخانه با استفاده از نرم افزار flow-3d

اميرمحسن خادم آستانه , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, بهاره پيرزاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

مطالعه و ارزيابي شبكه جمع آوري آب هاي سطحي (مطالعه موردي شهر زاهدان)

مهدي آريان فرد , [ غلامرضا عزيزيان, بهاره پيرزاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

مديريت منابع آب حوضه بلوچستان جنوبي با هدف در نظر گرفتن نياز آبي زيست محيطي براي افزايش جاذبه گردشگري و ارزيابي سناريوهاي مختلف (مورد پژوهشي منطقه پيشين)

سيدسپهر موسوي , [ بهاره پيرزاده, غلامرضا عزيزيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

تحليل ظرفيت جذب و تعيين جريان رقيق ساز مورد نياز براي حذف آلودگي در جرين يك بعدي

محسن دهقاني درميان , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, مهدي اژدري مقدم, بهاره پيرزاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بهينه سازي برداشت آب از مخزن سد با ورودي فصلي به روش الگوريتم رقابت استعماري

فهيمه حسين زاده , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, بهاره پيرزاده, سهيلا ساراني ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي اثرات افت سطح آب زيرزميني بر شوري آب در حوضه هاي نزديك با شرايط كيفي متفاوت و مديريت منابع آب سطحي و زيرزميني جهت كنترل آن

عطيه عليزاده , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, بهاره پيرزاده, كاظم احمدي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93


1 - جمشيد پيري, بهاره پيرزاده, بهروز كشته گر, محمد گيوه چي
A hybrid statistical regression technical for prediction wastewater inflow
(1400) COMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTURE. 184 106115-1-106115-17
2 - بهاره پيرزاده, جعفر جعفري اصل, علي محتشمي, سيما اوحدي
تعيين ابعاد بهينه سد بتني وزني با استفاده از الگوريتم هاي فراكاوشي (مقايسه ي الگوريتم ها)
(1400) مهندسي آبياري و آب ايران. 46 203-222
3 - عليرضا قائمي, تهمينه ژيان, بهاره پيرزاده, سيد آرمان هاشمي منفرد, امير موسوي
Reliability-based design and implementation of crow search algorithm for longitudinal dispersion coefficient estimation in rivers
(1400) ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH. 28 35971-35990
4 - ابراهيم زراعتي, سميرا زين الديني ميمند, بهاره پيرزاده, سيد آرمان هاشمي منفرد
تعيين عمق بهينه چاه¬ها در يك حوضه با در نظر گرفتن تغيير اقليم و مديريت منابع آب (مطالعه موردي: حوضه آبريز خاش)
(1400) تحقيقات اقتصاد كشاورزي. 13 160-174
5 - جمشيد پيري, بهاره پيرزاده, بهروز كشته گر, محمد گيوه چي
Reliability Analysis of Pumping Station for Sewage Network Using Hybrid Neural Networks - Genetic Algorithm and method of Moment
(1399) PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION. 145 39-51
6 - جمشيد پيري, بهاره پيرزاده, بهروز كشته گر, محمد گيوه چي
Probabilistic Modeling and Estimation of Flow Rate of Sewage Treatment Plant Using Monte Carlo Hybrid Method
(1399) آب و فاضلاب. 31 60-69
7 - بهاره پيرزاده, طاهره اسور
تحليل تغييرات مكاني و زماني پارامترهاي كيفي آب زيرزميني به كمك روش هاي زمين آمار و سيستم اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي: دشت سيرجان)
(1399) مهندسي آبياري و آب ايران. 11 266-275
8 - سكينه صفري, محمد گيوه چي, بهاره پيرزاده
بررسي عددي تاثير مانع ذوزنقه اي شكل در اختلاط جريان گل آلود
(1398) مهندسي منابع آب. 12 153-166
9 - عباسعلي قادري, بهاره پيرزاده, نرجس شاه بيگي
ارزيابي اثرات زيست محيطي كارخانه كمپوست زاهدان
(1398) مخاطرات محيط طبيعي. 8 233-244
10 - محمد عرفانيان ظروفي, سيد آرمان هاشمي منفرد, عبدالرضا صميمي, بهاره پيرزاده
شبيه سازي - بهينه سازي منابع آب، با هدف حداقل سازي عدم تامين نيازها و حداقل سازي برداشت از منابع آب هاي زيرزميني (مطالعه موردي حوضه زاهدان)
(1398) اكو هيدرولوژي. 6 593-609
11 - نرجس شاه بيگي, بهاره پيرزاده
تحليل عددي الگوي جريان ثانويه در كانال روباز با شكلهاي مختلف زبري در كف
(1398) مهندسي عمران مدرس. 19 97-108
12 - بهاره پيرزاده, داود محبي كلهري, سميرا قطبي, اعظم عبدالهي
بررسي عددي تغييرات فشار انتقال غشايي در سيستم هاي اولترافيلتراسيون با تغيير درهندسه سطح داخلي الياف توخالي
(1397) آب و فاضلاب. 29 51-60
13 - سميرا قطبي, بهاره پيرزاده, داود محبي كلهري, اعظم عبدالهي
شبيه سازي تأثير هنذسه كارتريج در فرآيندهاي جداسازي غشايي
(1397) علوم و مهندسي جداسازي. 10 30-40
14 - سميرا قطبي, بهاره پيرزاده, داود محبي كلهري, اعظم عبدالهي
Numerical investigation of UF membrane to reduce energy consumption using double porosity approach
(1397) WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY. 77 2907-2916
15 - سيد آرمان هاشمي منفرد, فهيمه حسين زاده, بهاره پيرزاده
كاربردهاي الگوريتم رقابت استعماري در بهينه سازي بهره برداري از مخزن با هدف حداكثر سازي تامين نياز(مطالعه موردي سد پيشين)
(1396) هيدروليك. 12 59-67
16 - بهاره پيرزاده, مسعود افسري, سيد آرمان هاشمي منفرد, عباسعلي قادري
ساخت آمار مصنوعي پارامترهاي كيفي آب بدون روند در مخازن چاه نيمه(چاه نيمه شماره 1 سيستان)
(1396) تحقيقات منابع آب ايران. 13 226-232
17 - سيد آرمان هاشمي منفرد, فهيمه حسين زاده, بهاره پيرزاده
كاربرد الگوريتم رقابت استعماري در بهينه سازي بهره برداري مخزن با هدف حداكثرسازي تامين نياز (مطالعه موردي سد پيشين)
(1396) هيدروليك. 2 59-67
18 - سيد آرمان هاشمي منفرد, محسن دهقاني درميان, shane snyder, غلامرضا عزيزيان, بهاره پيرزاده, مهدي اژدري
Water Quality Planning inRivers Assimilative Capacity andDilution Flow
(1396) BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY. 99 531-541
19 - سيد آرمان هاشمي منفرد, محسن دهقاني درميان, بهاره پيرزاده, مهدي اژدري مقدم
پيش بيني كيفيت آب در جريانهاي يك بعدي به كمك تابع انتقال آلودگي جديد و اصلاح معيار همگرايي
(1395) پژوهش هاي حفاظت آب و خاك. 23 147-162
20 - حميد شاملو, بهاره پيرزاده
Analysis of roughness density and flow submergence effects on turbulence flow characteristics in open channels using a large eddy simulation
(1393) APPLIED MATHEMATICAL MODELLING. 39 1074-1086
21 - حميد شاملو, عليرضا بيات, بهاره پيرزاده
بررسي عددي تاثير محل ورودي جريان و مشخصات تيغه جداكننده در حوضچه ته نشيني
(1391) آب و فاضلاب. 23 122-127
22 - حميد شاملو, بهاره پيرزاده
Numerical simulation of rough open channel using LES
(1391) Science Series Data Report Journal. 5 107-121
23 - حميد شاملو, بهاره پيرزاده
بررسي اثرات پارامترهاي هندسي و هيدروليكي بر ابعاد ناحيه جدايي جريان در آبگيرهاي جانبي به كمك نرم افزار Fluent
(1389) Civil Engineering Infrastructures Journal. 44 487-495


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 هيدرولوژي آماري و پروژه مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی درس(ت): سه شنبه 15:00-16:30 مکان: كلاس 201، درس(ع): چهار شنبه 13:00-15:00
2 ماشين هاي آبي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 208
3 هيدروانفورماتيك مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 09:30-11:00 مکان: كلاس 109، درس(ت): دو شنبه 15:00-16:30 مکان: كلاس 102
4 هيدرولوژي آماري و پروژه مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی درس(ت): سه شنبه 15:00-16:30 مکان: كلاس 201، درس(ع): چهار شنبه 13:00-15:00
5 ماشين هاي آبي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 208
6 هيدروانفورماتيك مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 09:30-11:00 مکان: كلاس 109، درس(ت): دو شنبه 15:00-16:30 مکان: كلاس 102

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 12:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد با هماهنگي قبلي
2 شنبه 07:30 11:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد با هماهنگي قبلي
3 شنبه 11:00 13:00 حضور نماز و ناهار
4 شنبه 12:30 13:30 حضور نماز و ناهار
5 شنبه 13:00 14:30 راهنمايي دانشجويان دكتري با هماهنگي قبلي
6 شنبه 13:30 15:00 مشاوره پاسخ به سوالات درسي
7 شنبه 15:00 18:00 حضور پاسخ به سوالات المپياد
8 يك شنبه 07:30 12:30 راهنمايي دانشجويان دكتري با هماهنگي قبلي
9 يك شنبه 07:30 09:30 مشاوره المپياد
10 يك شنبه 11:00 13:00 حضور نماز و ناهار
11 يك شنبه 12:30 13:30 حضور نماز و ناهار
12 يك شنبه 13:00 14:30 حضور امور مجله گروه
13 يك شنبه 13:30 15:30 حضور مطالعه
14 يك شنبه 15:30 19:00 عدم دسترسي پژوهش
15 دو شنبه 07:30 11:00 راهنمايي دانشجويان دكتري با هماهنگي قبلي
16 دو شنبه 07:30 12:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد باهماهنگي قبلي
17 دو شنبه 11:00 13:00 حضور نماز و ناهار
18 دو شنبه 12:00 13:00 حضور نماز و ناهار
19 دو شنبه 13:00 15:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد با هماهنگي قبلي
20 دو شنبه 15:00 19:00 عدم دسترسي پژوهش
21 سه شنبه 07:30 12:00 مشاوره پاسخ به سوالات و اشكالات درسي
22 سه شنبه 07:30 11:00 مشاوره پاسخ به سوالات درسي
23 سه شنبه 11:00 13:00 حضور نماز و ناهار
24 سه شنبه 12:00 14:30 حضور پاسخ به سوالات شركت كنندگان در المپياد
25 سه شنبه 13:00 15:00 حضور آماده سازي محتواي درسي
26 سه شنبه 14:30 16:00 حضور مطالعه
27 سه شنبه 16:00 19:00 عدم دسترسي پژوهش
28 چهار شنبه 07:30 09:30 حضور مطالعه و اماده سازي فايلهاي آموزشي
29 چهار شنبه 07:30 09:30 مشاوره پاسخ به سوالات درسي
30 چهار شنبه 11:30 13:00 حضور نماز و ناهار
31 چهار شنبه 11:30 13:00 حضور نماز و ناهار
32 پنج شنبه 07:30 17:00 عدم دسترسي پژوهش