رزومه


كارشناسی , مهندسی مكانیك - مكانیك در حرارت و سیالات , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1380 ← 1384
كارشناسی ارشد , مهندسی مكانیك - تبدیل انرژی , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1384 ← 1387
دكترا , مهندسی مكانیك - تبدیل انرژی , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1387 ← 1392


1400

بررسي تاثير مانع بر ميزان انتقال حرارت تابشي جابجايي آزاد از يك محفظه مربعي تحت تاثير ميدان مغناطيسي

بيست و نهمين همايش سالانه بين الملي انجمن مهندسان مكانيك ايران و هشتمين همايش صنعت نيروگاه هاي حرارتي

حبيبه اسكندري سبزي, سميرا پايان, امين پايان - 1400/03/04

بررسي تاثير پرههاي نوع جديد براي بهبود عملكرد حرارتي سيستم ذخيره انرژي حاوي مواد تغيير فاز دهنده

بيست و نهمين همايش سالانه بين الملي انجمن مهندسان مكانيك ايران و هشتمين همايش صنعت نيروگاههاي حرارتي

ميثم سنچولي, سميرا پايان, سامه ا.نادا, امير پايان - 1400/03/04
1399

تاثير خروج از مركز پره حلقوي در معرض جريان بر روي تنشهاي حرارتي آن

پنجمين همايش بين المللي افق هاي نوين در مهندسي برق، كامپيوتر و مكانيك

محمد عباسي شيرگ, سميرا پايان, مجتبي حسيني - 1399/03/30
1398

بررسي عددي تاثير دو هندسه مثلثي و مستطيلي پره بر زمان تغيير فاز يك سامانه ذخيره انرژي حرارتي نهان

هفتمين كنفرانس ملي و اولين كنفرانس بين المللي انرژي هاي تجديدپذير و توليد پراكنده ايران

ايمان ساراني, سميرا پايان, امير پايان - 1398/03/21

مقايسه تاثير دو پره مثلثي با يك پره مستطيلي با سطح يكسان نصب شده بر روي ديوار گرم يك محفظه بسته بر روي ميزان انتقال حرارت از محفظه

بيست و هفتمين همايش سالانه بين¬المللي مهندسي مكانيك ايران،

فاطمه حسين آبادي, سميرا پايان, ايمان ساراني - 1398/02/10

تأثير زاويه محفظه بر روي ميزان ناسلت ديوار گرم و سرد يك محفظه تحت تابش-جابجايي و مغناطيس

بيست و هفتمين همايش ساالنه بين المللي مهندسي مكانيك

صديقه پارسائي, سميرا پايان, امير پايان - 1398/02/10
1397

تخمين ضريب جذب، ضريب انحراف و هدايت پذيري در يك مسئله معكوس هدايت تابش در محيط غير شفاف

سومين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك و هوافضا

مهدي پاك دامن, سميرا پايان, سيد مسعود حسيني سروري, سهيلا محمدپور - 1397/02/21

بررسي انتقال حرارت جابجايي اجباري با جريان متلاطم سه بعدي بر روي دسته لوله هاي دايروي با جايگذاري لوله هاي بيضوي در يك رديف خاص

سومين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك و هوافضا

فائزه ايماني, سميرا پايان, سيدمجتبي حسيني - 1397/02/21
1396

مقايسه پره مستطيلي و مثلثي با مساحت يكسان و نسبت هدايت حرارتي 1 و مكان بهينه پره مستطيلي ضخيم در كاهش انتقال حرارت از محفظه بسته با درب متحرك

سومين كنفرانس ملي مهندسي مكانيك-عمران و فناوري هاي پيشرفته

احمدرضا افشينيان, سميرا پايان - 1396/07/19
1395

بررسي عددي جريان چرخشي ميرا شونده هوا در لوله افقي

دومين كنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مكانيك، صنايع و هوافض

علي نيكوزاده, امين بهزادمهر, سميرا پايان - 1395/07/16
1389

محاسبه بار حرارتي يك دفتر كار حقيقي و طراحي رادياتور خورشيدي براي آن

بيست و هفتمين همايش سالانه بين¬المللي مهندسي مكانيك ايران

احسان كبيري, محمد يزدي ستوده, سميرا پايان - 1389/02/10


بررسي اثر تعادل تابشي در طراحي محفظه هاي منظم و نا منظم محتوي گازهاي غير خاكستري با استفاده از الگور

سميرا پايان - - دانشگاه سيستان و بلوچستان


محاسبه بار حرارتي و برودتي يك دفتر كار نمونه و طراحي سيستم تهويه مطبوع آن با نرم افزار ترنسيس

عارف زين الديني ميمند , [ سميرا پايان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 00-99

نحوه حل يك مسئله تهويه مطبوع با استفاده از نرم افزار ترنسيس

اميرمحمد اميرآبادي قوچان , [ سميرا پايان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

ساخت و تهيه گزارش از چگونگي ساخت و عملكرد يك ديتا لاگر براي اندازه گيري دما داخل مبدل دو لوله‌اي پره دار حاوي PCM

شهريار شهرياري , [ سميرا پايان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

تحليل تابش و جابجايي آزاد داخل محفظه مستطيلي با وجود يك مانع

حميدرضا مرادي مقدم , [ سميرا پايان ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

تحليل نرم افزاري تابش و جابجايي آزاد داخل يك محفظه دو بعدي مستطيلي با وجود پره مستطيلي روي سطح گرم پاييني

محسن جاهدي نيا , [ سميرا پايان ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

انتقال حرارت در يك محفظه با يك فين توسط نرم افزار فلوئنت

ايمان ميرشكاري , [ سميرا پايان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

بررسي جابجايي آزاد –اجباري بر روي دسته لوله افقي

فاطمه حسين آبادي , [ سميرا پايان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

تحليل حرارتي محفظه احتراق نيروگاه با نرم افزار

رضا شخم كار , [ سميرا پايان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

محاسبه بار حرارتي يك زون مشخص و طراحي رادياتور خورشيدي متناسب با آن

احسان كبيري , [ سميرا پايان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

طراحي رادياتور خورشيدي

محمد يزدي ستوده , [ سميرا پايان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

تاثير اندازه ي آج هاي تاير بر مقاومت غلتشي آن

صالح اخوان فر , [ سميرا پايان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

استفاده ازانرژي هاي نودر طراحي مبدل هاي حرارتي

سياوش ساراني , [ سميرا پايان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

استفاده از بارسرمايي حاصله در ايستگاه گازنيروگاه هاي سيكل تركيبي

سيدسجاد صديقي , [ سميرا پايان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

شبيه سازي جريان جابجايي آزاد سه بعدي داخل محفظه هاي بسته با مانع روي ديوار

مهلا مولوي قلعه ني , [ سميرا پايان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي تهويه هوشمند ساختمان

مهديه يزدان فر , [ سميرا پايان ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

طراحي و تحليل بازياب حرارتي پوسته اي و لوله اي براي ايستگاه هاي تقليل فشار گاز طبيعي(CGS)

فاطمه كيخواه آريا , [ سميرا پايان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بررسي اثر مدلهاي مختلف در طراحي مبدلهاي حرارتي پوسته و لوله و طراحي نرم افزار آن

نيلوفر صابر , [ سميرا پايان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

تحليل ابعادي انتقال گرماي جابجايي آزاد، جوشش و چگالش

نواب ذوالفقارلو كوهي , [ سميرا پايان ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي زاويه بهينه شيارهاي ايجادشده خاك در معرض تابش خورشيد بااستفاده از نرم افزار فلوئنت

عبيدالله سپاهي , [ سميرا پايان ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

تحليل تابش و جابجايي روي سطوح دندانه دار با استفاده از نرم افزار فلوئنت

نيلوفر نظري سياه سر , [ سميرا پايان ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي خواص ترموفيزيكي برروي تغيير جريان آرام به مغشوش

مرتضي مالكي , [ سميرا پايان ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي اثر نسبت ضريب انتقال حرارت به افت فشار بر روي دسته لوله دايروي در جريان متلاطم

فائزه ايماني , [ سميرا پايان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

بررسي اثر نسبت ضريب انتقال حرارت به افت فشار بر روي دسته لوله دايروي در جريان آرام

يگانه گرگيج , [ سميرا پايان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

بررسي اثرزاويه در مبدل هاي حرارتي مارپيچ با استفاده از نرم افزار فلوئنت

وحيد شريعتي سرچشمه , [ سميرا پايان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

بررسي آزمايشگاهي ضريب درگ روي دوسطح مقطع شش ضلعي مورب متوالي در جهت جريان

فاطمه كلبعلي , [ سميرا پايان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

تحليل جريان و حرارت داخل لوله صاف با شرايط مرزي مختلف

مصطفي گلزار , [ سميرا پايان ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

تحليل جريان سرعت و حرارت روي يك ديسك دايروي و جريان خروجي از جت روي آن با جريان يكنواخت روي آن با استفاده از نرم افزار فلوئنت

عبدالعزيز جمشيديان , [ سميرا پايان ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي اثر زاويه در مبدل هاي حرارتي ملرپيچ با استفاده از نرم افزار فلوئنت

مهلا پيشه ور مفرد , [ سميرا پايان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

تاثير CO2 بر اسيدي شدن آب اقيانوس ها

ميثاق حاجي حسن عارض , [ سميرا پايان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي انتقال حرارت جابجايي بر صفحه تخت دو بعدي و سه بعدي توسط نرم افزار فلوئنت

خديجه درستان , [ سميرا پايان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي انتقال حرارت جابجايي بر صفحه تخت دو بعدي و سه بعدي توسط نرم افزار فلوئنت

حسل قره بايي , [ سميرا پايان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

تحليل حرارتي و سيالاتي جريان گذرنده از ايرفويل با مقطع شش ضلعي با استفاده از نرم افزار فلوئنت

محمدصالح سرگزي زاده , [ سميرا پايان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

تحليل عددي جريان و حرارت بر روي يك ايرفويل هواپيما با زاواياي حمله مختلف با استفاده از نرم افزار فلوئنت

حسين طاهري , [ سميرا پايان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

تحليل جريان سرعت و حرارت روي يك ديسك دايروي و جريان خروجي از جت روي آن با جريان يكنواخت روي آن با استفاده از نرم افزار فلوئنت- تابستان

مريم طوفاني شهركي , [ سميرا پايان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

تحليل عددي جريان بر روي يك ايرفويل مستطيلي با استفاده از نرم افزار fluent

سيدحامد محمودزاده بخت آباد , [ سميرا پايان ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92


تاثير جريان برروي توزيع و مقدار تنش ها و كرنش هاي حرارتي در مسايل مهندسي

مجتبي حسيني , [ علي حاتمي, سميرا پايان ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

حل مسائل معكوس در محيط‌هاي تابشي- هدايتي حاوي نانو مواد

مهدي پاك دامن , [ سميرا پايان, سيدمسعود حسيني سروري, سهيلا محمدپور ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي انتقال حرارت جابجايي اجباري با جريان متلاطم سه بعدي بر روي دسته لوله‌هاي دايروي با جايگذاري لوله‌هاي بيضوي در يك رديف خاص

فائزه ايماني , [ سميرا پايان, مجتبي حسيني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

كنترل انتقال حرارت جابجايي تركيبي در محفظه‌هاي سطح متحرك با استفاده از بهينه سازي مشخصات پره‌هاي هادي متصل به ديوار گرم جانبي

احمدرضا افشينيان , [ سميرا پايان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي عددي احتراق و آلايندگي موتورهاي اشتعال تراكمي سوخت همگن

جواد رزمي , [ سميرا پايان ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

تاثير توام ضخامت، طول و مكان بهينه پره بر انتقال حرارت جابجايي آزاد از يك محفظه با استفاده از الگوريتم كوچ پرندگان

مسعود رفيعي ديندارلو , [ سميرا پايان ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

حل مسائل انتقال حرارت جابجايي تركيبي- تابش معكوس در محفظه‌هاي سطح متحرك با استفاده از الگوريتم كوچ پرندگان

نعيم مهرجوي بزي نسب , [ سميرا پايان ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

طراحي معكوس مرزي مسئله تابش غير شفاف- جابجايي آزاد در محفظه گرم شده از پايين با هندسه نامشخص با استفاده از الگوريتم كوچ پرندگان

اميرحسين سرحدي , [ سميرا پايان ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

موقعيت و اندازه بهينه موانع روي يك ديوار از محفظه‌هاي با جابجايي آزاد با ديوارهاي عمودي فعال و تاثير تابش محيط غير شفاف، زاويه محفظه و نسبت منظري روي آن با استفاده از الگوريتم كوچ پرندگان

ارمان عظيمي فر , [ سميرا پايان ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

شبيه سازي عددي جريان چرخشي ميراشونده نانوسيال درون لوله دايره اي

علي نيكوزاده , [ امين بهزادمهر, سميرا پايان ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

مطالعه عددي عايق هاي چند لايه

سيدعباس طالبي , [ امين بهزادمهر, سميرا پايان ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

طراحي يك كوره خلا ئ با دماي 2000 درجه سانتي گرادبا استفاده از روش عددي

حسين الطاف , [ عليرضا حسين نژاددوين, سميرا پايان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بهينه سازي هندسه يك محفظه تابشي با استفاده از الگوريتم كوچ پرندگان

امين فرهمند , [ سيدمسعود حسيني سروري, سميرا پايان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

طراحي معكوس مرزي انتقال حرارت بين دو صفحه موازي با جابجايي اجباري مغشوش وتابش محيط شفاف

علي اكبر شكوهي , [ سيدمسعود حسيني سروري, سميرا پايان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

بهينه سازي هندسه يك جسم با هدايت حرارتي توسط الگوريتم ژنتيك

مرضيه حكيمي , [ سيدمسعود حسيني سروري, سميرا پايان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

طراحي معكوس مرزي كوره هاي تابشي با محيط شفاف با استفاده از الگوريتم كوچ پرندگان

مهدي پورغريب شاهي شهربابك , [ سيدمسعود حسيني سروري, سميرا پايان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88


مدير گروه استعدادهاي درخشاني

از تاریخ 1399/06/22 - ادامه دارد


1 - صديقه پارسائي, سميرا پايان, امير پايان
Semi-transient thermal analysis from MHD-Participating fluid into a square cavity with variable optical thickness
(1400) INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES. 169 107072-1-107072-19
2 - مهدي پاك دامن, سميرا پايان, سيد مسعود حسيني سروري, سهيلا محمدپور
Simultaneous reconstruction of nonlinear temperature-dependent properties in a 1D radiation-conduction medium
(1399) INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER. 119 104983- 1-104983 -33
3 - سهيلا محمدپور, سميرا پايان
حل مسئله تابش-نفوذ دوجزئي گذرا در فشارهاي پايين بين دو صفحه تخت در يك محيط خاكستري
(1399) مهندسي مكانيك اميركبير. 52 1687-1704
4 - مهدي پاك دامن, سميرا پايان, سيد مسعود حسيني سروري, سهيلا محمدپور
بازسازي همزمان خواص تابشي و هدايتي متغير با دماي نانوعايق حرارتي بين دو صفحه تخت با استفاده از الگوريتم بهين هسازي كوچ پرندگان
(1399) مهندسي مكانيك اميركبير. 52 2551-2568
5 - علي نيكوزاده, امين بهزادمهر, سميرا پايان
Numerical investigation of turbulent heat transfer enhancement using combined propeller-type turbulator and nanofluid in a circular tube
(1399) JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY. 140 1029-1044 مشاهده مقاله
6 - علي حاتمي, سميرا پايان, مجتبي حسيني
Effect of Trapezoidal Geometry of Cross-Section of Annular Fin on Thermal Stresses and Strains
(1399) Journal of Mechanical Engineering Research and Developments. 43 271-282
7 - ايمان ساراني, سميرا پايان, سامه .ا نادا, امير پايان
Numerical investigation of an innovative discontinuous distribution of fins for solidification rate enhancement in PCM with and without nanoparticles
(1399) APPLIED THERMAL ENGINEERING. 176 1-115017-18-115017 مشاهده مقاله
8 - مجتبي حسيني, علي حاتمي, سميرا پايان
اثر جريان بر روي تنشها و كرنشهاي حرارتي در پره هاي حلقوي
(1399) مهندسي مكانيك اميركبير. 52 203-220
9 - علي حاتمي, سميرا پايان, مجتبي حسيني
Numerical analysis of thermal stresses and strains of annular finned tube bundle in turbulent flow regime
(1399) Mechanics and Industry. 21 -
10 - ايمان ساراني, سميرا پايان, امير پايان, سامه آ. نادا
Enhancement of energy storage capability in RT82 phase change material using strips fins and metal-oxide based nanoparticles
(1399) Journal of Energy Storage. 32 102009-1-102009-16
11 - سميرا پايان, فائزه ايماني, مجتبي حسيني
افزايش بازدهي دسته لوله دايروي پره دار با تغيير شكل و تغيير پارامترهاي هندسي در جريان متلاطم
(1398) مكانيك سيالات و آيروديناميك. 8 95-111
12 - سيدعباس طالبي, امين بهزادمهر, سميرا پايان
بررسي عددي عايق هاي جند لايه گرمايي با جدا كننده هاي نانو الياف كربن
(1398) مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز. 49 145-154
13 - مجتبي حسيني, علي حاتمي, سميرا پايان
Comparison of the effect of laminar and turbulent flow regimes on thermal stresses and strains in an annular fin
(1398) Journal of Mechanical Science and Technology. 34 413-424 مشاهده مقاله
14 - سميرا پايان, ارمان عظيمي فر
كمينهسازي ميزان انتقال حرارت از محفظه هاي مستطيلي با جابجايي آزاد در نسبت-هاي منظري مختلف با يافتن مشخصات آرايهاي ازپره هاي نازك عايق به وسيله الگوريتم كوچ پرندگان
(1397) مهندسي مكانيك اميركبير. 50 295-308
15 - نعيم مهرجوي بزي نسب, سميرا پايان
بررسي انحراف محيط و صدورسطح تابشي بر انتقال حرارت جابجايي تركيبي يك محفظه با سطح عايق متحرك
(1397) مهندسي مكانيك اميركبير. 50 1289-1302
16 - مسعود رفيعي ديندارلو, سميرا پايان
Effect of fin thickness, grooves depth, and fin attachment angle to the hot wall on maximum heat transfer reduction in a square enclosure
(1397) INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES. 136 473-490 مشاهده مقاله
17 - سميرا پايان, احمدرضا افشينيان
اثر حركت درب بالا و پايين عايق روي انتقال حرارت يك محفظه با درب متحرك با يك فين متصل
(1396) نشريه پژوهشي مهندسي مكانيك ايران. 19 99-126
18 - امير پايان, مسلم فتاحي, سهند جورفي, بهروز روزبهاني, سميرا پايان
سنتز و مشخصه يابي نانو كامپوزيت متخلخل تيتانيت نانو تيوب بر روي كربن نانو تيوب تك لايه و كاربرد آن در تخريب فوتوكاتاليستي 4-كلروفنول تحت نور خورشيد و UV
(1396) APPLIED SURFACE SCIENCE. 434 336-350
19 - آرمان عظيمي فر, سميرا پايان
بهينه سازي مشخصات آرايه اي از پره هاي نازك با استفاده از الگوريتم كوچ پرندگان در محفظه هاي بسته گرم شده از يك طرف با جابجايي آزاد
(1395) APPLIED THERMAL ENGINEERING. 110 1371-1388
20 - آرمان عظيمي فر, سميرا پايان
افزايش انتقال حرارت محفظه هاي بسته با جابجايي آزاد با استفاده از موانع با الگوريتم كوچ پرندگان
(1394) APPLIED THERMAL ENGINEERING. 101 79-91
21 - سميرا پايان, فائزه ايماني
افزايش بازدهي دسته لوله دايروي با تغيير شكل يك رديف از لوله¬ها در جريان متلاطم
(1394) مكانيك سيالات و آيروديناميك. 4 11-18
22 - سميرا پايان, فائزه ايماني
افزايش بازدهي دسته لوله دايروي با تغييرشكل يك رديف از لوله¬ها در جريان متلاطم.
(1394) مكانيك سيالات و آيروديناميك. 4 11-18
23 - سميرا پايان, سيد مسعود حسيني سروري, امين بهزادمهر
بازسازي توزيع دما در يك ناحيه احتراقي يك محيط غير خاكستري
(1393) NUMERICAL HEAT TRANSFER PART A-APPLICATIONS. 908-924
24 - سميرا پايان, امين فرهمند, سيد مسعود حسيني سروري
طراحي معكوس مرزي مسئله تابشي با تعادل تابشي در محفظه هاي احتراقي با الگوريتم كوچ پرندگان
(1393) INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER. 150-157
25 - علي اکبر شکوهي, سميرا پايان, عزيز شکوهي, سيد مسعود حسيني سروري
طراحي مرزي معكوس مسئله جابجايي اجباري متلاطم بين سطوح موازي با تابش سطحي
(1393) HEAT TRANSFER ENGINEERING. -
26 - سميرا پايان, سيد مسعود حسيني سروري, امين بهزادمهر
طراحي تابشي معكوس مرزي محفظه هاي احتراقي با محيط جذب كننده- صادر كننده غير خاكستري
(1392) NUMERICAL HEAT TRANSFER PART A-APPLICATIONS. 65 1114-1137
27 - سميرا پايان, سيد مسعود حسيني سروري, امين بهزادمهر
طراحي معكوس مرزي محفظه هاي احتراقي با محيط غير خاكستري جذب كننده-صادر كننده
(1392) NUMERICAL HEAT TRANSFER PART A-APPLICATIONS. -


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 انتقال حرارت پيشرفته (تابش) مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مكانیك کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 109، درس(ت): چهار شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 103
2 انتقال حرارت تشعشع مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مكانیك کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00، درس(ت): چهار شنبه 15:00-17:00
3 انتقال و پخش ذرات مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مكانیك دکتری درس(ت): شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 204، درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 201
4 انتقال حرارت پيشرفته (تابش) مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مكانیك کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 109، درس(ت): چهار شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 103
5 انتقال حرارت تشعشع مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مكانیك کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00، درس(ت): چهار شنبه 15:00-17:00
6 انتقال و پخش ذرات مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مكانیك دکتری درس(ت): شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 204، درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 201

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 مشاوره درس محاسبات عددي پيشرفته
2 شنبه 07:30 09:30 حضور
3 شنبه 09:30 12:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
4 شنبه 09:30 12:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
5 شنبه 12:30 14:30 حضور راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
6 شنبه 12:30 13:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
7 شنبه 13:00 14:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
8 شنبه 14:30 16:30 حضور
9 شنبه 14:30 16:30 مشاوره دانشجويان دكتري
10 شنبه 20:00 22:00 حضور فعاليت فصلنامه آمورشي
11 يك شنبه 07:30 09:30 مشاوره
12 يك شنبه 09:30 12:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
13 يك شنبه 12:30 13:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
14 يك شنبه 13:00 14:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
15 يك شنبه 20:00 22:00 حضور فعاليت فصلنامه آمورشي
16 دو شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
17 دو شنبه 09:30 12:30 مشاوره مخصوص دانشجويان المپيادي استعداد درخشان
18 دو شنبه 12:30 13:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
19 دو شنبه 13:00 14:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
20 دو شنبه 14:30 15:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
21 دو شنبه 20:00 22:00 حضور فعاليت فصلنامه آمورشي
22 سه شنبه 07:30 09:30 مشاوره درس محاسبات عددي پيشرفته
23 سه شنبه 09:30 12:30 حضور شوراي آموزشي
24 سه شنبه 12:30 13:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
25 سه شنبه 13:00 14:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
26 سه شنبه 14:30 16:30 حضور
27 سه شنبه 20:00 22:00 حضور فعاليت فصلنامه آمورشي
28 چهار شنبه 07:30 09:30 مشاوره
29 چهار شنبه 09:30 12:30 حضور شوراي گروه
30 چهار شنبه 12:30 13:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
31 چهار شنبه 13:00 14:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
32 چهار شنبه 20:00 22:00 حضور فعاليت فصلنامه آمورشي