كارشناسی , مهندسی مكانیك- مكانیك در طراحی جامدات , دانشگاه فردوسی مشهد , 1380 ← 1384
كارشناسی ارشد , مهندسی مكانیك-طراحی كاربردی , دانشگاه مازندران _ بابلسر , 1384 ← 1387
دكترا , مهندسی مكانیك-طراحی كاربردی , دانشگاه فردوسی مشهد , 1388 ← 1395


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 روش هاي انرژي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مكانیك کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 210، درس(ت): چهار شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 101
2 علم مواد مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مكانیك کارشناسی درس(ت): شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 210، درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 105
3 آز مقاومت مصالح مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مكانیك کارشناسی درس(ع): سه شنبه 09:30-11:30
4 آز مقاومت مصالح مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مكانیك کارشناسی درس(ع): شنبه 09:30-11:30
5 مكانيك شكست مقدماتي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مكانیك کارشناسی درس(ت): دو شنبه 09:30-11:30
6 روش هاي انرژي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مكانیك کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 210، درس(ت): چهار شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 101
7 علم مواد مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مكانیك کارشناسی درس(ت): شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 210، درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 105
8 آز مقاومت مصالح مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مكانیك کارشناسی درس(ع): سه شنبه 09:30-11:30
9 آز مقاومت مصالح مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مكانیك کارشناسی درس(ع): شنبه 09:30-11:30
10 مكانيك شكست مقدماتي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مكانیك کارشناسی درس(ت): دو شنبه 09:30-11:30

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 حضور
2 شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
3 شنبه 11:30 13:30 مشاوره
4 شنبه 13:30 15:00 حضور
5 يك شنبه 07:30 09:30 حضور
6 يك شنبه 11:30 13:30 مشاوره
7 يك شنبه 13:30 15:00 حضور
8 دو شنبه 07:30 09:30 حضور
9 دو شنبه 11:30 13:30 مشاوره استعداد درخشان
10 سه شنبه 07:30 09:30 حضور
11 سه شنبه 11:30 13:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
12 چهار شنبه 07:30 09:30 حضور
13 چهار شنبه 09:30 11:30 حضور جلسه شوراي گروه
14 چهار شنبه 11:30 13:30 حضور