كارشناسی , جغرافیا و برنامه ریزی روستایی , دانشگاه زابل , 1383 ← 1387
كارشناسی ارشد , جغرافیا و برنامه ریزی روستایی , دانشگاه تربیت مدرس , 1387 ← 1389
دكترا , جغرافیا و برنامه ریزی روستایی , دانشگاه تربیت مدرس , 1389 ← 1392


تحليل قابليتهاي گردشگري فرهنگ محور

زبيده بامري , [ ابوذر پايدار, مهرشاد طولابي نژاد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

امكان سنجي ظرفيتهاي مجتمع فرهنگي

مهديه دادمهر , [ اميرحمزه شهبازي, ابوذر پايدار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

نقش مديريت شهري در توسعه پايدار

محمدحسين عباسي , [ حسين يغفوري, ابوذر پايدار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

ارزيابي نقش كشاورزي ارگانيك

سكينه دريني , [ ابوذر پايدار, سيروس قنبري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

تحليل تحولات راهبردهاي امنيتي

مرتضي تيموري , [ ابوذر پايدار, سيدهادي طيب نيا ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

تحليلي بر ارزيابي نقش سرمايه گذاري عمراني دولت در توسعه روستايي مورددهستان مهبان شهرستان نيكشهر

نورا بلوچ , [ سيدهادي طيب نيا, ابوذر پايدار ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

تحليلي بر گردشگري صنايع دستي و پيش نيازهاي تجاري سازي صنايع دستي بخش لاشاري

فاطمه دوستي مقدم , [ ابوذر پايدار ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي توسعه اقتصاد روستاها با توجه به مدل اقتصاد مقاومتي دهستان دوف آباد جيرفت

فاطمه پورشنبه , [ ابوذر پايدار, سيدهادي طيب نيا ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي ميزان آگاهي مردم نسبت به علل افزايش تابش فرابنفش وپيامدهاي آن

علي فولادي گل , [ تقي طاوسي, ابوذر پايدار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي نقش ايجاد ارگ جديد بر تحولات كالبدي شهر بم

هادي غني زاده قاسم ابادي , [ حسين يغفوري, ابوذر پايدار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

كاربرد شاخص اقليمي تعطيلات در تقويم گردشگري

فريده اربابي , [ محمود خسروي, ابوذر پايدار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

تحليل چالش هاي اجتماعي فرهنگي توسعه پايدار اقتصادي دهستان چاهان

فرهاد رييسي , [ سيدهادي طيب نيا, ابوذر پايدار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

ارزيابي برنامه توسعه يكپارچه و مشاركتي در پايداري معيشتي روستاييان

فرخ لقا بهادري امجز , [ ابوذر پايدار, سيدهادي طيب نيا ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

تحليل تاثيرات اجراي الگوي اقتصاد مقاومتي وپروزه بين المللي ترسيب كرين

زهرا چكين , [ سيروس قنبري, ابوذر پايدار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي و تحليل توسعه فيزيكي شهر دوساري و ارائه راهكارهاي مناسب در چهارچوب توسعه پايدار شهري

طيبه كريمي , [ حسين يغفوري, ابوذر پايدار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

برنامه استراژيك گردشگري كشاورزي دره سرباز

فاطمه رييسي , [ علي حاجي نژاد, ابوذر پايدار, زهره هادياني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

مسكن روستايي مسكن ايمن دهستان دنا

يوسف مظفري پورسي سخت , [ علي حاجي نژاد, ابوذر پايدار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

ارزيابي تاثير قوانين برداشت آب زيرزميني بر كاهش آسيب پذيري منابع آب نواحي روستايي جيرفت

اسمعيل جعفري اسكري , [ علي حاجي نژاد, ابوذر پايدار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

نقش سياستهاي منطقه اي در نگهداشت جمعيت در نواحي روستايي مرزي ميلك

عليرضا سرگل زائي , [ سيروس قنبري, ابوذر پايدار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

تحليل تحولات ساختاري -كاركردي در نواحي روستايي با تاكيد بر پديده روستا گرايي نوين (دلفار جيرفت )

حبيب الله بياد , [ علي حاجي نژاد, ابوذر پايدار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

ارزيابي و تحليل سطح زيست پذيري سكونتگاههاي بلو چستان دامن -ايرانشهر

ساجده آذر , [ جواد بذرافشان, ابوذر پايدار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

تحليل و ارزيابي كيفيت كاربردي زمين در نواحي روستايي

زينب راستگو , [ علي حاجي نژاد, ابوذر پايدار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

بررسي وضعيت سازگاري ساختاري ، رفتاري – عملكردي كشاورزان در مقابله با پديده خشكسالي شهرستان خواف

يونس عرب پورمحمدابادي , [ ابوذر پايدار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

تحليل فرصت هاي ناشي از زلزله بر جذب گردشگر شهر بم

محسنه هادي زاده , [ حسين يغفوري, ابوذر پايدار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

بررسي و تبيين جايگاه كشت و صنعت خاش در توسعه روستايي دهستان گوهر كوه

عبدالستار قلندرزهي خوشرو , [ علي حاجي نژاد, ابوذر پايدار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

تبيين نقش رسانه هاي جمعي بر ارتقاي سطح توسعه فرهنگي زنان روستايي

ايدا الاالدين وندي , [ علي حاجي نژاد, ابوذر پايدار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

مطالعه تطبيقي كاركرد گردشگري برج آزادي و ايفل و تدوين برنامه استراتزيك توسعه گردشگري آزادي

ناصر عبدي , [ علي حاجي نژاد, ابوذر پايدار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي مسزان اگاهي عمومي در خصوص جاذبه هاي گردشگري زاهدان

سودابه براهويي , [ حسين يغفوري, ابوذر پايدار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي نقش شهرهاي كوچك در تمركز زدايي و ايجاد تعادل در توسعه منطقه اي مورد شناسي شهر كوچك جويبار

احمد صحرايي , [ عيسي ابراهيم زاده آكباد, ابوذر پايدار ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91


1394

كاربرد مدل ها و فنون تصميم گيري در جغرافيا (با تاكيد بر برنامه ريزي روستايي، شهري و گردشگري)

ابوذر پايدار - سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي - 1394


1 - ابوذر پايدار, علي ايزدي
تحليل و بررسي عوامل موثر بر توانمندي روانشناختي زعفران كاران روستايي با توجه به راهبردهاي مديريت ريسك محور توليد (مطالعه موردي: دهستان رشتخوار)
(1400) جغرافيا و مخاطرات محيطي دانشگاه فردو سي مشهد. 10 183-207
2 - ساناز بلارك, ابوذر پايدار, عبدالواحد صفرزائي
ارزيابي مخاطرات ناشي از آلودگي ميكروبي و شيميايي آب شرب روستاهاي پيرامون شهر زاهدان در سال 1398
(1400) مخاطرات محيط طبيعي. 10 47-66
3 - ساجده آذر, جواد بذرافشان, ابوذر پايدار
تحليل و ارزيابي ارتباط زيست پذيري محيطي روستاهاي ناحيه بلوچستان با ميزان برخورداري از امكانات زيرساختي (دهستان دامن؛ شهرستان ايرانشهر)
(1399) آمايش محيط. 13 171-196
4 - حسين ابراهيم زاده آسمين, ابوذر پايدار
الگوي فرآيندي برنامه ريزي روستايي بر مبناي تجربيات طرح هاي توسعه اجتماع محور (طرح هاي دهه 1390 در كانون هاي بحراني سيستان، ريگان و جازموريان)
(1399) مجله پژوهش و برنامه ريزي روستايي. 9 35-52
5 - احدالله فتاحي, افسانه احمدي, ابوذر پايدار
سنجش سطوح فضايي- مكاني پايداري مسكن با استفاده از رادار پايداري (مطالعه موردي: روستاهاي استان لرستان)
(1399) جغرافيا و توسعه. 18 87-108
6 - عيسي ابراهيم زاده آكباد, ابوذر پايدار
برنامه ريزي توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستايي برپايه پيشران ها و زنجيره پيشين و پسين
(1398) جغرافيا و توسعه. 17 1-32
7 - حسين ابراهيم زاده آسمين, عيسي ابراهيم زاده آكباد, ابوذر پايدار
برنامه ريزي توسعه اشتغال پايدار روستايي با رويكرد PRA مبتني بر مدل هفت سرمايه (مورد: روستاي بغدان شهرستان نيكشهر)
(1398) پژوهش هاي روستايي. 10 502-519
8 - ابوذر پايدار
تحليل جغرافيايي محركهاي مهاجرت بازگشتي در روستاهاي پيرامون شهر زاهدان
(1398) جغرافياي اجتماعي شهري. 6 19-38
9 - زبيده بامري, ابوذر پايدار, مهرشاد طولابي نژاد
احياي معيشت پايدار روستاهاي سنتي از طريق توسع? گردشگري (موردشناسي دهستان ناهوك، شهرستان سراوان)
(1398) جغرافيا و آمايش شهري منطقه اي. 9 59-78
10 - حسين يغفوري, ابوذر پايدار, محسنه هادي زاده
ارزيابي مديريت استفاده از فرصتهاي ناشي از زلزله 1382 بم از ديدگاه گردشگران ايراني
(1397) گردشگري شهري. 5 1-20
11 - مهرشاد طولابي نژاد, ابوذر پايدار
تحليل ارتباط استراتژيهاي تنوع تمين معاش با مديريت اراضي كشاورزي مورد مناطق روستايي شهرستان پلدختر
(1397) جغرافيا و توسعه. 51 197-218
12 - فريده اربابي, محمود خسروي, ابوذر پايدار
كاربرد شاخص اقليمي تعطيلات ( HCI) در تعيين تقويم گردشگري زمستانه (مطالعه موردي استان سيستان و بلوچستان )
(1397) برنامه ريزي منطقه اي. 8 47-60
13 - ابوذر پايدار, سيدهادي طيب نيا, فرخ لقا بهادري امجز
ارزيابي برنامه توسعه يكپارچه و مشاركتي در پايداري معيشتي روستاييان (مقايسه طرح هاي RFLDL ريگان و ترسيب كربن جازموريان)
(1397) پژوهش هاي نوين علوم جغرافيايي، معماري و شهرسازي. 2 247-275
14 - ابوذر پايدار, سيدهادي طيب نيا, فاطمه پورشنبه
تحليل و بررسي وضعيت اقتصادي روستاها با توجه به مدل اقتصاد مقاومتي (مورد: دهستان دولت آباد شهرستان جيرفت)
(1397) پژوهش هاي نوين در علوم جغرافيايي، معماري و شهرسازي. 2 55-74
15 - سيدهادي طيب نيا, ابوذر پايدار, فرهاد رييسي
تحليل چالش هاي فراروي توسعه پايدار اقتصادي در روستاهاي بلوچستان با تأكيد بر خرده فرهنگ دهقاني (مورد: دهستان چاهان، شهرستان نيك شهر)
(1397) مجله پژوهش و برنامه ريزي روستايي. 7 141-156
16 - جواد بذرافشان, ابوذر پايدار
ارزيابي وضعيت بازآفريني فرهنگ محيطي نواحي روستايي (مطالعة موردي: پايلوت ترسيب كربن جازموريان)
(1396) مجله پژوهش و برنامه ريزي روستايي. 6 21-37
17 - ابوذر پايدار, علي حاجي نژاد, آيدا الا الدين وندي
ارزيابي نقش ماهواره بر تغييرات فرهنگي زنان روستايي
(1396) مطالعات اجتماعي - روانشناختي زنان. 15 159-188
18 - رضا بيگدلو, مهرشاد طولابي نژاد, ابوذر پايدار
بررسي تأثير عملكرد نيروي انتظامي در برقراري امنيت روستاهاي مناطق مرزي(موردمطالعه: روستاهاي حوزه استحفاظي شهرستان ميرجاوه)
(1396) پژوهشنامه نظم و امنيت انتظامي. 10 49-76
19 - محسن شايان, ابوذر پايدار, سجاد بازوند
تحليل تاثيرات ارتقاي شاخص هاي تاب آوري بر پايداري سكونتگاه هاي روستايي در مقابل سيلاب (مورد مطالعه: نواحي روستايي شهرستان زرين دشت)
(1396) مديريت مخاطرات محيطي. 4 103-121
20 - ابوذر پايدار, اميرارسلان سنجري
ارزيابي آسيب پذيري محلات شهر جيرفت در مقابل سيلاب و ارائه راهكارهاي حفاظتي
(1395) جغرافياي اجتماعي شهري. 8 21-42
21 - ابوذر پايدار
شناسايي و اولويت بندي عوامل ركود صنايع دستي (نواحي روستايي شهرستان قصرقند)
(1395) مجله پژوهش و برنامه ريزي روستايي. 5 217-231
22 - علي حاجي نژاد, ابوذر پايدار, حبيب ا... بياد
تحليل روند تغييرات و تحولات روستاهاي دهستان دلفارد با تاكيد بر نقش شهر جيرفت
(1395) پژوهش هاي روستايي. 7 344-461
23 - سيد خليل سيد عليپور, ابوذر پايدار, خديجه صادقي زرقري
ارائه مدل آمايشي راهكارهاي بهبود معيشت روستاييان با تاكيد بر امنيت پايدار (محدوده اجراي CSP جازموريان در جنوب كرمان)
(1395) جغرافيا و توسعه. 44 45-64
24 - علي حاجي نژاد, ابوذر پايدار, حامد ارشد
تحليل جايگاه و تدوين برنامه استراتژيك حكمروايي خوبمطالعه موردي: شهر زاهدان
(1395) جغرافيا و توسعه. 14 63-82
25 - علي حاجي نژاد, ناصر عبدي, ابوذر پايدار
بررسي تطبيقي ابعاد موثر بر توسعة گردشگري برج آزادي و ايفل
(1395) گردشگري و توسعه. 5 178-195
26 - علي حاجي نژاد, ابوذر پايدار, آيدا الاالدين وندي
تبيين جايگاه برنامه هاي تلويزيوني ارتقاي سطح توسعه فرهنگي زنان روستايي (دهستان كيار غربي، شهرستان كيار)
(1395) برنامه ريزي فضايي(جغرافيا). 6 39-58
27 - علي حاجي نژاد, ناصر عبدي, ابوذر پايدار
مطالعة تطبيقي عوامل ساختاري- كاركردي و نهادي المانهاي گردشگري شهري و عوامل مؤثر بر توسعة آنها (مطالعة موردي: برجهاي آزادي و ايفل)
(1395) گردشگري شهري. 3 93-108
28 - علي حاجي نژاد, ابوذر پايدار, حبيب الله بياد
تحليل منابع درآمدي دهياري¬ها با استفاده از رهيافت ارزيابي مشاركتي (روستاي نارجوئيه شهرستان جيرفت)
(1394) مجله پژوهش و برنامه ريزي روستايي. -
29 - علي حاجي نژاد, ابوذر پايدار, حبيب الله بياد
تحليل منابع درآمدي دهياري ها با استفاده از رهيافت ارزيابي مشاركتي (روستاي نارجوئيه شهرستان جيرفت)
(1394) مجله پژوهش و برنامه ريزي روستايي. -
30 - حسين يغفوري, ابوذر پايدار, اميرارسلان سنجري
بررسي توزيع پارك ها و ارزيابي كيفيت آن در سطح شهرها با استفاده از مدل ويكور نمونه موردي: شهر عنبر آباد
(1394) آمايش محيط. 8 123-146
31 - علي حاجي نژاد, حسين يغفوري, ابوذر پايدار, اميرارسلان سنجري
بررسي تاثيرات جدايي گزيني اكولوژيك برامنيت پايداراجتماعي(مطالعه موردي:شهر عنبرآباد)
(1394) پژوهشنامه جغرافياي انتظامي. 2 35-60
32 - کوروش احمديوسفي, ابوذر پايدار
بررسي جايگاه معتمدين طايفه¬اي در مديريت محلي با تاكيد بر نزاع¬هاي جمعي (مورد: جنوب استان كرمان)
(1394) انتظام اجتماعي. 7 63-87
33 - علي حاجي نژاد, حسين يغفوري, ابوذر پايدار, اميرارسلان سنجري
بررسي تأثيرات جدايي گزيني اكولوژيك بر امينت پايدار اجتماعي (مطالعه موردي:‌شهر عنبرآباد)
(1394) پژوهشنامه جغرافياي انتظامي. 3 35-65
34 - حسين يغفوري, ابوذر پايدار, اميرارسلان سنجري
توزيع پارك‌ها و ارزيابي كيفيت آن در سطح شهرها با استفاده از مدل VIKOR (نمونه موردي: شهر عنبرآباد)
(1394) آمايش محيط. 8 123-147
35 - علي حاجينژاد, ابوذر پايدار, فاطمه باقري, ناصر عبدي
تدوين برنامه راهبردي توسعه گردشگري ايران
(1394) سياست هاي راهبردي و كلان. 2 111-135
36 - ابوذر پايدار
بررسي نقش معتمدين طوايف در تامين امنيت پايدار مناطق جنوب استان كرمان
(1393) پژوهشنامه ادبيات و علوم انساني - تخصصي شده دانشگاه شهيد بهشتي. -
37 - علي حاجي نژاد, ابوذر پايدار, جواد دريني
اولويت بندي راهكارهاي تعادل بخشي به برداشت اب زيرزميني در نواحي روستايي دشت جيرفت با استفاده از تكنيك MOORA
(1393) مطالعات جغرافياي مناطق خشك. 1-18
38 - علي حاجي نژاد, ابوذر پايدار, خديجه صادقي
ارزيابي ميزان موفقيت طرح¬هاي هادي روستايي از ديدگاه مردم و مسئولان (شهرستان رشتخوار)
(1393) جغرافيا. 80-102
39 - علي حاجي نژاد, ابوذر پايدار, خديجه صادقي
عنوان ارزيابي ميزان موفقيت طرح¬هاي هادي روستايي از ديدگاه مردم و مسئولان (شهرستان رشتخوار)
(1393) جغرافيا. -


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 روش هاي تحقيق پيشرفته در برنامه ريزي روستايي جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا انسانی- برنامه ریزی روستایی کارشناسی ارشد درس(ت): چهارشنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 607
2 ارزيابي توان اكولوزيكي در برنامه ريزي روستايي جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا انسانی- برنامه ریزی روستایی کارشناسی ارشد درس(ت): چهارشنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس پژوهشكده علوم زمين و جغرافيا(طبقه دوم سلف)
3 مدل ها و تكنيكهاي برنامه ريزي روستايي جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا انسانی- برنامه ریزی روستایی کارشناسی ارشد درس(ت): پنج شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس پژوهشكده علوم زمين و جغرافيا(طبقه دوم سلف)
4 تبيين نظريه هاي جغرافيايي برنامه ريزي روستايي جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا انسانی- برنامه ریزی روستایی دکتری درس(ت): پنج شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس پژوهشكده علوم زمين و جغرافيا(طبقه دوم سلف)
5 مدل هاو فنون برنامه ريزي فضايي جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا انسانی- برنامه ریزی روستایی دکتری درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: آزمايشگاه ژئومورفولوژي
6 فلسفه علم جغرافيا جغرافیا و برنامه ریزی محیطی جغرافیا کارشناسی درس(ت): دوشنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 606

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 يك شنبه 07:30 09:30 مشاوره محل: پژوهشكده علوم زمين و جغرافيا
2 يك شنبه 11:30 13:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد محل: پژوهشكده علوم زمين و جغرافيا
3 يك شنبه 13:30 15:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد محل: پژوهشكده علوم زمين و جغرافيا
4 دوشنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد محل: پژوهشكده علوم زمين و جغرافيا
5 دوشنبه 09:30 11:30 کلاس درس فلسفه علم جغرافيا (1028101_01)
6 دوشنبه 11:30 13:30 راهنمايي دانشجويان دكتري محل: پژوهشكده علوم زمين و جغرافيا
7 دوشنبه 13:30 15:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد محل: پژوهشكده علوم زمين و جغرافيا
8 دوشنبه 16:00 18:00 راهنمايي دانشجويان دكتري محل: پژوهشكده علوم زمين و جغرافيا
9 سه شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان دكتري محل: پژوهشكده علوم زمين و جغرافيا
10 سه شنبه 13:00 15:00 کلاس درس مدل هاو فنون برنامه ريزي فضايي (10
11 سه شنبه 15:00 17:00 کلاس درس مدلهاي تصميم گيري و آينده پژوهي در برنامه ريزي گرد
12 چهارشنبه 07:30 09:30 مشاوره محل: پژوهشكده علوم زمين و جغرافيا
13 چهارشنبه 09:30 11:30 کلاس درس روش هاي تحقيق پيشرفته در برنامه ريزي روستايي
14 چهارشنبه 11:30 13:30 راهنمايي دانشجويان دكتري محل: پژوهشكده علوم زمين و جغرافيا
15 چهارشنبه 15:00 17:00 کلاس درس ارزيابي توان اكولوزيكي در برنامه ريزي روستايي
16 پنج شنبه 07:30 09:30 کلاس درس مدل ها و تكنيكهاي برنامه ريزي روستايي