كارشناسی ارشد , مهندسی برق , دانشگاه تهران , 1368 ← 1371
دكترا , مهندسی برق , دانشگاه استراسكلاید , 1378 ← 1382


1399

پخش بار اقتصادي- آلودگي ديناميكي با درنظرگرفتن خودروهاي الكتريكي شارژي و عدم قطعيت منابع انرژي تجديدپذير

كنفرانس شبكه هاي هوشمند انرژي 99 كاشان - 26 و 27 آذر 99 دانشگاه كاشان

اميد اعياني, محمود اوكاتي صادق - 1399/09/26
1396

متعادل سازي فاز ها در شبكه توزيع با استفاده از الگوريتم جستجوي هارموني

پنجمين كنفرانس بين المللي مهندسي برق و كامپيوتر با تاكيد بر دانش بومي

سعيد افتخاري, محمود اوكاتي صادق - 1396/11/19

بازآرايي و جايابي منابع توليد پراكنده در سيستم توزيع با در نظرگرفتن مدل متغير براي بار و توان خروجي منبع توليد پراكنده محلي با استفاده از الگوريتم چند هدفه

سومين كنفرانس سراسري مهندسي برق، كامپيوتر و فناوري اطلاعات

مصطفي محمودي, محمود اوكاتي صادق - 1396/06/23

بهينه سازي مكان و اندازه منابع توليد پراكنده و بازآرايي شبكه توزيع به منظور بهبود قابليت اطمينان، تلفات و پروفايل ولتاژ با در نظر گرفتن بار روزانه

دومين كنفرانس بين المللي مهندسي برق

مصطفي محمودي, محمود اوكاتي صادق - 1396/06/23
1379

OF TCSC AND SVC FOR STABILITY ENHANCEMENT OF POWER SYSTEM BASE ON FUZZY LOGIC THEORY

UPEC2001

Lo, K.L Lo, K.L, محمود اوكاتي صادق - 1379/10/12


بازيابي هوشمندشبكه توزيع با در نظر گرفتن اولويت باز

علي كمالي , [ محمود اوكاتي صادق, مصطفي رجبي مشهدي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

بهينه سازي سيستم هاي ذخيره كننده انرژي در ريز شبكه هاي به منظور بهبود پايداري ولتاژ و شاخص هاي بهره برداري

رضا صفي پور , [ محمود اوكاتي صادق ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

جايابي بهينه و هم زمان سوئيچ هاي توزيع و منابع توليد پراكنده به هدف بهبود شاخص هاي قابليت اطمينان و كنترل

مصطفي محمودي , [ محمود اوكاتي صادق ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

تاثير مدل سازي بار بر مطالعات متعادل سازي فازها در شبكه هاي توزيع برق به منظور كاهش تلفات

سعيد افتخاري , [ محمود اوكاتي صادق ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بهينه سازي استفاده از منابع توليد پراكنده جهت افزايش پايداري ولتاژ با در نظر گرفتن ملاحظات بار و حفاظت شبكه

يوسف پودينه مقدم , [ محمود اوكاتي صادق ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي پخش بار اقتصادي با در نظر گرفتن قبيود امنيت شبكه قدرت و محدويتهاي عملي نيروگاه ها

حسين شريفي , [ محمود اوكاتي صادق ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

باز آرايي و خازن گذاري همزمان جهت بهبود برداري شبكه هاي توزيع

حميدرضا رحيمي اشجردي , [ محمود اوكاتي صادق ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

پخش بار اقتصادي/آلودگي براي توابع هزينه ناصاف با در نظر گرفتن تلفات خطوط و محدوديت هاي عملي نيروگاهها با استفاده از الگوريتم هاي تكاملي

حميد محمديان , [ محمود اوكاتي صادق ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

تعيين دقيقه فاصله خطا در خطوط چهار مداره موازي

ميلاد تيمورزاده , [ محمود اوكاتي صادق, مهدي قاضي زاده احسائي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

مطالعه همزمان تجديد آرايش و خازن گذاري در سيستم هاي توزيع در حضور

ضياالدين امامي , [ محمود اوكاتي صادق ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

جايابي خطا در خطوط توزيع با الگوريتمي در حوزه زمان

علي خالقي , [ محمود اوكاتي صادق, مهدي قاضي زاده احسائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

تجديد آرايش شبكه توزيع برق شهرستان زهك با هدف كاهش تلفات و افزايش قابليت اطمينان

يدالله بازگير مقدم , [ محمود اوكاتي صادق ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

تاثير سايز و مكان نصب منابع توليد پراكنده DG بر روي شاخص هاي قابليت اطمينان

حميدرضا جوانمردي , [ محمود اوكاتي صادق, سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

تاثير اقتصادي برنامه مديريت سمت تقاضا DR بر كاهش سرمايه گذاري در شبكه هاي توزيع و كاهش تلفات

ياسر رخشاني نژاد , [ محمود اوكاتي صادق ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بهينه سازي اندازه و مكان توليد پراكنده(يا ايستگاه هاي Plug-inEV )به منظور پيك رساني

امير خشايار ميري , [ محمود اوكاتي صادق ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

به حداقل رساندن تلفات توان در سيستم هاي توزيع با استفاده از تجديد آرايش در حضور توليد پراكنده با استفاده از الگوريتم جستجوي هارموني

مسعود زاهدي وحيد , [ محمود اوكاتي صادق ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

تجديد آرايش شبكه هاي توزيع به منظور كاهش تلفات و بهبود پايداري ولتاژ با در نظر گرفتن عدم قطعيت بار

محمود بسكابادي , [ محمود اوكاتي صادق ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

تاثير مدلسازي بار بر انتخاب بهينه محل نصب منابع توليد پراكنده در سيستمهاي توزيع

الهام فخررحيمي , [ محمود اوكاتي صادق ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

اتوماسيون شبكه توزيع و تاثير آن در مديريت و انعطاف دهي شبكه در جهت كاهش تلفات

معصومه ملاشاهي , [ محمود اوكاتي صادق ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

سيستمهاي اطاعات جغرافيايي(GIS) و نقش آن در كاهش تلفات شبكه توزيع استان سيستان و بلوچستان

مريم نارويي , [ سيدمسعود بركاتي, محمود اوكاتي صادق ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بهينه سازي همزمان رگولاتورهاي ولتاژ و خازن هاي شبكه به منظور كاهش انحراف ولتاژ و تلفات سيتم توزيع در حضور منابع توليد پراكنده

مرتضي راهداري , [ محمود اوكاتي صادق ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

تاثير مدلسازي منابع توزيع پراكنده بر انتخاب بهينه محل نصب آنان در سيتم هاي توزيع

عليرضا فخررحيمي , [ محمود اوكاتي صادق ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

پيش بيني كوتاه مدت بار با استفاده از روشهاي برنامه ريزي هوشمند

مليحه عربي , [ محمود اوكاتي صادق, سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

تاثير ادوات هوشمند در بهبود شاخص هاي بهره برداري شبكه هاي توزيع برق

اميدرضا مشهدي , [ محمود اوكاتي صادق ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بهبود عملكرد سيستم توربين بادي تحت شرايط ولتاژ نامتعادل شبكه

سيده مهسا سرحدي , [ محمود اوكاتي صادق ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

تاثير مدلسازي بار بر روي مطالعه ي تجديد آرايش بهينه ي شبكه ي توزيع به منظور كاهش تلفات

سيدمصطفي موسوي نژاد , [ محمود اوكاتي صادق ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

ارزيابي روشهاي هوشمند جايابي خازن در شبكه توزيع با مقايسه بهبود پروفيل ولتاژ و ميزان كاهش تلفات

سيدمهدي شريعتي , [ محمود اوكاتي صادق ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

مطالعه اثر مدلسازي بار بر كاهش تلفات در سيستمهاي توزيع

نورعلي رستمي , [ محمود اوكاتي صادق ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

نقش توليد پراكنده در كاهش ظرفيتهاي انتقال و ارتقاء امنيت شبكه

امير حسن لي , [ محمود اوكاتي صادق ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90


رئيس دانشكده برق

از تاریخ 1396/11/14 - ادامه دارد

رئيس دانشگاه زابل

از تاریخ 1387/01/01 تا تاریخ 1394/05/31


1 - Zaher Mundher Yaseen, Mohammed Suleman Aldlemy, محمود اوكاتي صادق, Non-gradient probabilistic Gaussian global-best harmony search optimization for first-order reliability method, ENGINEERING WITH COMPUTERS. (1399) 36 1189-1200
2 - حسين شريفي, محمود اوكاتي صادق, توزيع اقتصادي توان و حرارت (CHPED)با در نظر گرفتن آلاينده ها و قيود عملياتي نيروگاه ها با الگوريتم جست وجوي هارموني چندهدفه (MOHS), مهندسي و مديريت انرژي. (1398) 9 14-25
3 - حسين شريفي, محمود اوكاتي صادق, توزيع اقتصادي توان در نيروگاهها با درنظرگرفتن آلاينده هاي زيست محيطي و شاخص هاي پايداري سيستم با استفاده از الگوريتم جستجوي هارموني چند هدفه, مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران. (1398) 1 33-41
4 - احمد خواجه, رضا غازي, محمد حسيني ابرده, محمود اوكاتي صادق, An efficient crowbar to improve the low voltage ride-through capability of wind turbines based on DFIG excited by an indirect matrix converter, International Journal of Power Electronics. (1398) 11 236-255
5 - علي خالقي, محمود اوكاتي صادق, Single-Phase Fault Location in Four-Circuit Transmission Lines Based on Wavelet Analysis Using ANFIS, Journal of Electrical Engineering and Technology. (1398) 14 1577-1584
6 - سعيد افتخاري, محمود اوكاتي صادق, The effect of load modelling on phase balancing in distribution networks using search harmony algorithm, International Journal of Electrical and Computer Engineering. (1398) 9 1461-1471
7 - سعيد افتخاري, محمود اوكاتي صادق, Phase Balancing in Distribution Network Using Harmony Search Algorithm and Re-phasing Technique, Lecture Notes in Electrical Engineering. (1397) 480 575-589
8 - احمد خواجه, Mohamad Hosseini Abardeh, Reza Ghazi, سيدمسعود بركاتي, محمود اوكاتي صادق, A novel low-cost microcontroller-based implementation of SVM algorithm for an indirect matrix converter, EPE JOURNAL. (1397) 29 1-12
9 - رضا صفي پور, محمود اوكاتي صادق, Optimal Planning of Energy Storage Systems in Microgrids for Improvement of Operation Indices, international journal of renewable energy research. (1397) 8 1483-1498
10 - رضا صفي پور, محمود اوكاتي صادق, Optimal Planning of Energy Storage Systems using Symbiotic Organisms search Algorithm, international journal of industrial electronics, control and optimization. (1397) 1 19-26
11 - علي خالقي, محمود اوكاتي صادق, Mahdi Ghazizadeh-Ahsaee, Alireza Mehdipour Rabori, Transient Fault Area Location and Fault Classification for Distribution Systems Based on Wavelet Transform and Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS), Advances in Electrical and Electronic Engineering. (1397) 16 155-166
12 - علي خالقي, محمود اوكاتي صادق, Mahdi Ghazizadeh Ahsaee, Permanent Fault Location in Distribution System Using Phasor Measurement Units (PMU) in Phase Domain, International Journal of Electrical and Computer Engineering. (1397) 8 2709-2720
13 - احمد خواجه, رضا قاضي, محمد حسيني ابرده, محمود اوكاتي صادق, Evaluation of Synchronization and MPPT algorithms in a DFIG Wind Turbine Controlled by an Indirect Matrix Converter, international journal of power electronics and drive systems. (1397) 9 145-156
14 - بهروز كشتگر, محمود اوكاتي صادق, الگوريتم جستجوي هارموني بهترين جواب جامع گوسي براي حل مسائل بهينه سازي, SOFT COMPUTING. (1396) 21 7337-7349
15 - مسعود زاهدي وحيد, محمود اوكاتي صادق, An intelligent method to reduce losses in distribution networks using self-adaptive harmony search algorithm, JOURNAL OF INTELLIGENT and FUZZY SYSTEMS. (1394) 30 1393-1402
16 - اقبال بني اسد عسکري, محمود اوكاتي صادق, m اميري, Energy management and economics of a trigeneration system Considering the effect of solar PV, solar collector and fuel price, Energy for Sustainable Development. (1393) 26 43-55
17 - ا بني اسد عسكري, محمود اوكاتي صادق, .M Ameri, تاثيرذخيره كننده حرارت وقيمت بر مديريت انرژي واقتصادسيستم هاي توليد هم زمان برق وحرارت, Journal of Mechanical Science and Technology. (1393) 28 2003-2014
18 - محمود صبوحي, فاطمه رستگارپور, احمدعلي كيخا, سعيدرضا خداشناس, محمود اوكاتي صادق, كاربردبرنامه ريزي رياضي مثبت تصيح شده جهت محاسبه الگوي بهينه مصرف ابهاي زيرزميني(مطالعه موردي دشت مشهد), ECOLOGY ENVIRONMENT and CONSERVATION. (1392) 20 235-239
19 - محمود صبوحي, فاطمه رستگاري پور, احمدعلي كيخا, سعيدرضا خداشناس, محمود اوكاتي صادق, مقايسه تكنيك هاي ANN و ARIMA براي پيش بيني جريان رودخانه كارده, ECOLOGY ENVIRONMENT and CONSERVATION. (1392) 20 241-245
20 - سارا ملازهي, محمود اوكاتي صادق, الگوريتم ازدحام برداري جهت جايابي منابع توليد پراكنده, international journal of renewable energy research. (1391) 3 161-166
21 - محمود اوكاتي صادق, A New Methodology for Coordinating application of FACTS Based Stabilizer in Multi Machine Power System Using Fuzzy Output Feedback Controller, iee proceedings-generation transmission and distribution. (1384) -
22 - محمود اوكاتي صادق, Decentralized coordination of FACTS Devices for Power System Stability Enhancement Using Intelligent Programming, COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING. (1383) 24 179-201
23 - محمود اوكاتي صادق, A Systematic method for the Design of a Full-Scale Fuzzy PID Controller for SVC to Control Power System Stabilit, iee proceedings-generation transmission and distribution. (1382) - -