كارشناسی , شیمی كاربردی , دانشگاه تبریز , 1383 ← 1387
كارشناسی ارشد , شیمی تجزیه , مركزتحصیلات تكمیلی علوم پایه زنجان , 1387 ← 1389
دكترا , شیمی تجزیه , مركزتحصیلات تكمیلی علوم پایه زنجان , 1389 ← 1394


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 شيمي عمومي 2 علوم پایه شیمی کارشناسی درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 24، درس(ت): چهار شنبه 09:30-11:30 مکان: كلآس 35
2 شيمي تجزيه علوم پایه شیمی کارشناسی درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 109، درس(ت): دو شنبه 18:00-20:00
3 شيمي تجزيه 1 علوم پایه شیمی کارشناسی درس(ت): شنبه 09:30-11:30 مکان: كلآس 35، درس(ت): دو شنبه 09:30-11:30 مکان: كلآس 35
4 شيمي تجزيه پيشرفته علوم پایه شیمی کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: كلآس 35، درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30 مکان: كلآس 35، درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 26 (سمعي وبصري)

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 حضور امادگي براي برگزاري كلاس- مظالعه
2 شنبه 11:30 14:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد حضور در دفتر
3 شنبه 16:00 18:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد حضور در آزمايشگاه
4 يك شنبه 09:30 15:00 راهنمايي دانشجويان دكتري راهنمايي دانشجوي دكتري
5 يك شنبه 17:00 19:00 راهنمايي دانشجويان دكتري آزمايشگاه
6 دو شنبه 11:30 15:00 مشاوره مشاوره دانشجويان
7 دو شنبه 15:00 19:00 مشاوره مشاوره و حضور در آزمايشگاه
8 سه شنبه 08:00 13:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد مشاوره دانشجويان ارشد در آزمايشگاه
9 سه شنبه 15:00 18:00 راهنمايي دانشجويان دكتري آزمايشگاه
10 چهار شنبه 07:30 09:00 راهنمايي دانشجويان دكتري مشاوره
11 چهار شنبه 11:30 15:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد مشاوره دانشجويان ارشد در دفتر
12 چهار شنبه 15:00 19:00 مشاوره مشاوره و حضور در آزمايشگاه
13 پنج شنبه 09:00 12:00 مشاوره مشاوره
14 پنج شنبه 15:00 19:00 مشاوره مشاوره و حضور در آزمايشگاه