كارشناسی , روانشناسی بالینی , دانشگاه تهران , 1380 ← 1384
كارشناسی ارشد , روانشناسی , دانشگاه تهران , 1384 ← 1386
دكترا , روانشناسی , دانشگاه تربیت مدرس , 1391 ← 1395


1398

مقايسه ميزان خود شناسي، بهوشياري و حمايت اجتماعي ادراك شده در افراد عادي و مصرف كنندگان مواد

سومين همايش ملي روانشناسي و آسيب هاي اجتماعي

ثنا نوري مقدم, محمدي راحله - 1398/09/28

بررسي نقش پيش بيني كننده سبك هاي دلبستگي و سبك هاي هويت بر هوش هيجاني دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان

سومين كنفرانس بين المللي پژوهش در روانشناسي ، مشاوره و علوم تربيتي

ثنا نوري مقدم, نرگس ايران پاك - 1398/02/17
1397

نقش پيش بيني كننده راهبردهاي مقابله اي و خودتنظيم گري هيجاني در اضطراب اجتماعي

اولين همايش بين المللي روانشناسي،علوم تربيتي و مطالعات اجتماعي

ثنا نوري مقدم, ريحانه انصاري مقدم, بتول زارع - 1397/12/22


1 - صفيه كيخا, ثنا نوري مقدم
پيش بيني نقش خودكارآمدي براساس مولفه هاي باورهاي فراشناختي و كاركردهاي اجرايي در دانش آموزان
(1398) مطالعات روانشناسي تربيتي. 16 123-144
2 - ثنا نوري مقدم, كاظم رسول زاده طباطبايي, نيما قرباني, عليرضا مرادي, افسانه صحت
اثربخشي بسته آموزش بهوشياري بر ارتقاء سطح توجه كودكان داراي اختلال كم¬توجهي - بيش¬فعالي (ADHD)
(1397) پژوهش هاي كاربردي روانشناختي. 1 123-135
3 - ثنا نوري مقدم
نقش پيش بيني كننده مولفه هاي بهوشياري و خودمهارگري مادران در تنظيم هيجانات كودكان
(1397) پژوهش هاي كاربردي روانشناختي. 4 141-153


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 روانشناسي تحولي 1 علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 18:00-20:00 مکان: حكمت 102
2 روانشناسي كودكان با نيازهاي ويژه 2 علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 105
3 آسيب شناسي رواني كودك ونوجوان علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی کارشناسی درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00 مکان: حكمت 103
4 اصول روانشناسي باليني علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی کارشناسی درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 230
5 كودكان استثنايي پيشرفته علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 15:00-16:00 مکان: كلاس سمعي بصري1، درس(ع): دو شنبه 18:00-20:00 مکان: كلاس 603
6 روانشناسي تحولي 1 علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 18:00-20:00 مکان: حكمت 102
7 روانشناسي كودكان با نيازهاي ويژه 2 علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 105
8 آسيب شناسي رواني كودك ونوجوان علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی کارشناسی درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00 مکان: حكمت 103
9 اصول روانشناسي باليني علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی کارشناسی درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 230
10 كودكان استثنايي پيشرفته علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 15:00-16:00 مکان: كلاس سمعي بصري1، درس(ع): دو شنبه 18:00-20:00 مکان: كلاس 603

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 09:00 11:00 حضور
2 شنبه 09:00 11:00 حضور
3 شنبه 11:30 13:30 حضور حضور در اتاق گروه
4 شنبه 12:00 13:30 مشاوره
5 يك شنبه 09:30 11:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
6 يك شنبه 10:00 11:00 حضور حضور در اتاق گروه
7 يك شنبه 11:30 13:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد حضور در اتاق گروه
8 يك شنبه 12:00 13:30 حضور
9 دو شنبه 09:30 11:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
10 دو شنبه 10:00 11:00 حضور حضور در اتاق گروه
11 دو شنبه 11:30 13:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد حضور در اتاق گروه
12 دو شنبه 12:00 13:30 حضور
13 سه شنبه 08:00 09:30 حضور مشاوره در مركز مشاوره
14 سه شنبه 09:00 11:00 مشاوره
15 سه شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
16 سه شنبه 11:30 13:30 راهنمايي دانشجويان دكتري حضور در اتاق گروه
17 سه شنبه 12:00 13:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
18 چهار شنبه 09:30 12:30 حضور جلسه گروه
19 چهار شنبه 09:30 11:00 حضور جلسه گروه
20 چهار شنبه 12:00 13:30 راهنمايي دانشجويان دكتري حضور در اتاق گروه