كارشناسی , مهندسی كامپیوتر-نرم افزار , دانشگاه صنعتی شریف تهران , 1378 ← 1382
كارشناسی ارشد , مهندسی كامپیوتر-نرم افزار , دانشگاه صنعتی امیركبیر , 1382 ← 1384
دكترا , مهندسی كامپیوتر , دانشگاه شهید بهشتی , 1389 ← 1394


1400

پيش بيني ذرات معلق كوچكتر از 10 ميكرون با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي (مورد مطالعه: منطقه ي سيستان)

اولين كنفرانس بين المللي و دومين كنفرانس ملي فناوري ها و كاربردهاي نوين ژئوماتيك

سليمان نژادباسعيدو, سميرا نوفرستي, مهري مهرجو - 1400/02/29
1399

ارائه روشي كارا براي زمان بندي وظايف مهلت آگاه در رايانش مه

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي كامپيوتر، انجمن كامپيوتر ايران تهران

محمدامين صافي زاده, سميرا نوفرستي, نيك محمد بلوچ زهي - 1399/12/13
1398

مروري بر چارچوب هاي محاسباتي مطرح شده براي مقابله با چالش هاي محاسبات ابري

پنجمين كنفرانس ملي مهندسي برق،كامپيوتر و مكانيك

سميرا انصاري مقدم, سميرا نوفرستي, مهري رجائي - 1398/10/25
1397

استخراج الگوهاي تلفات عابرين پياده در سوانح جاده¬اي با استفاده از كاوش قوانين انجمني

اولين كنفرانس ملي كسب و كارهاي نوين و هوشمند داده كاوي و پردازش تصوير

مهري رجائي, سميرا نوفرستي, فرناز براهويي - 1397/12/01

بكارگيري داده كاوي براي پيش بيني كم خوني

سيزدهمين سمپوزيوم پيشرفت هاي علوم و تكنووژي

نرگس شمشادي نژاد, سميرا نوفرستي, فاطمه حيدري - 1397/09/23

ارزيابي ميزان رضايت شغلي كاركنان شركت آب و فاضلاب استان سيستان و بلوچستان

دومين كنگره علوم و مهندسي آب و فاضلاب ايران

نجمه گنجعلي, سميرا نوفرستي, باقر كرد - 1397/08/22

شناسايي الگوهاي تقاضاي سنگ قيمتي با كمك تكنيك هاي داده كاوي

پنجمين همايش ملي گوهرشناسي و بلورشناسي ايران

سيد امير اسعد فاطمي, سميرا نوفرستي - 1397/07/18
1396

ارائه يك روش يادگيري جمعي نوين بر مبناي الگوريتم پرواز پرندگان براي تشخيص آنومالي در شبكه

سومين كنفرانس حوادث و آسيبپذيريهاي امنيت فضاي تبادل اطلاعات

سميرا نوفرستي, سحر محمدي - 1396/12/16

يك روش جديد براي پيش بيني نرخ نفوذ ماشين حفر تونل با استفاده از الگوريتم تجمعي پرندگان

كنگره جهاني تونل 2017

سيد امير اسعد فاطمي, جمال رستمي, سميرا نوفرستي - 1396/03/19
1395

Using Data Mining Techniques for Sentiment Shifter Identification

Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC)

سميرا نوفرستي, مهرنوش شمس فرد - 1395/03/03
1393

ساخت و بكارگيري يك پيكره براي تعيين بار نظرات غيرمستقيم

كنفرانس ملي انجمن كامپيوتر ايران

سميرا نوفرستي, مهرنوش شمس فرد - 1393/12/12
1390

تعيين سطح لغزش بحراني در تحليل دو بعدي سطوح شيبدار با استفاده از الگوريتم ژنتيك نخبه گرا

چهارمين كنفرانس مكانيك سنگ ايران

سيد امير اسعد فاطمي, سميرا نوفرستي, فاطمه اسكندري - 1390/02/28
1388

Solving Steiner tree problem by using learning automata

International Conference on Computational Intelligence and software engineering

سميرا نوفرستي, مهري رجائي - 1388/09/20
1386

حل مساله كوله پشتي چندبعدي با استفاده از اتوماتاهاي يادگير

سيزدهمين كنفرانس ملي انجمن كامپيوتر ايران

سميرا نوفرستي, محمدرضا ميبدي - 1386/12/19
1385

شبيه سازي فرآيند نفوذ سموم شيميايي در خاك به كمك اتوماتاي يادگير سلولي

دوازدهمين كنفرانس بين المللي انجمن كامپيوتر ايران

سميرا نوفرستي, محمدرضا ميبدي - 1385/12/01

يك الگوريتم تركيبي (كلوني مورچه ها اتوماتاهاي يادگير) براي حل مساله درخت اشتاينر ايستا

چهاردهمين كنفرانس مهندسي برق

سميرا نوفرستي, محمدرضا ميبدي - 1385/02/26

يك الگوريتم تركيبي (الگوريتم ژنتيك اتوماتاهاي يادگير) براي حل مساله درخت اشتاينر

چهاردهمين كنفرانس ملي مهندسي برق

سميرا نوفرستي, محمدرضا ميبدي - 1385/02/26
1384

حل مساله درخت اشتاينر با استفاده از اتوماتاهاي يادگير

يازدهمين كنفرانس بين المللي انجمن كامپيوتر ايران

سميرا نوفرستي, محمدرضا ميبدي - 1384/11/04


1398

توسعه پلتفرم اجتماعي معرفي خدمات دانشگاهي و بهبود كيفيت زندگي

سميرا نوفرستي - 1398 -
1397

استخراج الگوهاي تصادفات جاده اي استان سيستان و بلوچستان با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي

سميرا نوفرستي, مهري رجائي - 1397 -

سامانه دوره هاي دانش افزايي و مهارت آموزي دانشگاه سيستان و بلوچستان

مهري رجائي, سميرا نوفرستي, نيك محمد بلوچ زهي - 1397 -

سامانه فروش آنلاين انتشارات دانشگاه سيستان و بلوچستان

سميرا نوفرستي, سيد امير اسعد فاطمي, مهري رجائي, احمد بختياري شهري - 1397 -
1396

سيستم جامع مديريت سفارش خريد توسط اعضاء هيات علمي از نمايشگاه بين المللي كتاب

احمد بختياري شهري, سميرا نوفرستي - 1396 - مرکز اسناد و کتابخانه مرکزي دانشگاه سيستان و بلوجستان
1395

خدمات مشاوره پژوهشي آماده سازي و راه اندازي مركز تخصصي آپاي دانشگاه سيستان و بلوچستان به منظور ارائه

سميرا نوفرستي, شاهپور رحماني, هادي اسماعيلي درميان, احمد بختياري شهري, مهري رجائي, نيك محمد بلوچ زهي - 1395 -


مدير گروه فناوري اطلاعات

از تاریخ 1396/11/18 تا تاریخ 1398/10/29


1 - محمدجواد تناكيان, مهري مهرجو, سميرا نوفرستي
معيارهاي انتخاب فناوري بيسيم مخابراتي براي فراسامانه اندازه گيري شبكه هوشمند برق ايران
(1400) كيفيت و بهره وري صنعت برق ايران. 10 48-61
2 - سميرا انصاري مقدم, سميرا نوفرستي, مهري رجائي
ارائه يك روش كارا براي تخصيص منابع در رايانش مه با در نظر گرفتن شرايط ازدحام درخواست ها
(1400) مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران. 19 35-42
3 - اكرم فرهمندنژاد, سميرا نوفرستي
A real-time botnet detection model based on an efficient wrapper feature selection method
(1399) International Journal of Security and Networks. 15 36-45
4 - سميرا نوفرستي, Zeinab Rahimi, Mehrnoush Shamsfard
Applying data mining and machine learning techniques for sentiment shifter identification
(1398) Language Resources and Evaluation. 53 279-302 مشاهده مقاله
5 - سميرا نوفرستي, نرگس شمشادي نژاد, فاطمه حيدري
استفاده از تكنيك هاي داده كاوي جهت تشخيص افتراقي بيماري هاي فقر آهن و بتا-تالاسمي مينور
(1397) انفورماتيک سلامت و زيست پزشکي. 5 435-446
6 - سميرا نوفرستي, مهرنوش شمس فرد
ساخت نيمه خودكار يك پيكره از نظرات غيرمستقيم در دامنه دارو و به كارگيري آن براي تعيين قطبيت نظرات
(1395) پردازش علائم و داده ها. 2 35-49
7 - سميرا نوفرستي, مهرنوش شمس فرد
Using Linked Data for polarity classification of patients experiences
(1394) JOURNAL OF BIOMEDICAL INFORMATICS. 57 6-19
8 - سميرا نوفرستي, مهرنوش شمس فرد
Resource Construction and Evaluation for Indirect Opinion Mining of Drug Reviews
(1394) PLoS One. 10 1-25
9 - سميرا نوفرستي, مهرنوش شمس فرد
A rule-based model and genetic algorithm combination for persian text chunking
(1393) International Journal of Computers and their Applications. 21 133-140
10 - سميرا نوفرستي, مهرنوش شمس قرد
A Hybrid Algorithm for Recognizing the Position of Ezafe Constructions in Persian Texts
(1392) International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence. 2 17-25
11 - مهري رجائي, سميرا نوفرستي
a new dynamic bandwich provisioning approach
(1390) International Journal of Applied Mathematics and Statistics. 22 43-52
12 - سميرا نوفرستي, مهري رجائي
a hybrid algorithm based on ant colony system and learning automata for sloving steiner tree problem
(1390) International Journal of Applied Mathematics and Statistics. 22 79-88
13 - سميرا نوفرستي, حامد شاه حسيني
A hybrid algorithm for solving steiner tree problem
(1390) International Journal of Computer Applications. 41 14-20
14 - سميرا نوفرستي, محمدرضا ميبدي
يك الگوريتم جديد بر مبناي اتوماتاهاي يادگير براي حل مسئله درخت اشتاينر
(1389) علوم و مهندسي كامپيوتر. 6 53-59
15 - سميرا نوفرستي, محمد رضا ميبدي
يك الگوريتم جديد بر مبناي اتوماتاهاي يادگير براي حل مساله درخت اشتاينر
(1387) علوم و مهندسي كامپيوتر. 6 53-59


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 داده كاوي مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد درس(ت): دو شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 505 مهندسي، درس(ت): چهار شنبه 09:30-11:30 مکان: 510 مهندسي
2 داده كاوي و كاربردها مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 505 مهندسي، درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 505 مهندسي
3 داده كاوي مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد درس(ت): دو شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 505 مهندسي، درس(ت): چهار شنبه 09:30-11:30 مکان: 510 مهندسي
4 داده كاوي و كاربردها مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 505 مهندسي، درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 505 مهندسي
5 مباني داده كاوي مهندسی برق و كامپیوتر كامپیوتر کارشناسی درس(ت): شنبه 09:30-11:30، درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30
6 مباني داده كاوي مهندسی برق و كامپیوتر كامپیوتر کارشناسی درس(ت): شنبه 09:30-11:30، درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 مشاوره مشاوره دانشجويان كارشناسي
2 شنبه 09:30 11:00 حضور فعاليت پژوهشي
3 شنبه 11:00 14:00 حضور جلسه گروه
4 شنبه 11:30 13:00 حضور فعاليت پژوهشي
5 يك شنبه 07:30 09:30 حضور فعاليت پژوهشي
6 يك شنبه 07:30 09:30 حضور فعاليت پژوهشي
7 يك شنبه 09:30 12:00 مشاوره دانشجويان كارشناسي و ارشد
8 يك شنبه 11:30 13:00 حضور
9 يك شنبه 12:00 14:30 حضور
10 دو شنبه 07:30 09:30 حضور فعاليت پژوهشي
11 دو شنبه 09:30 11:30 حضور
12 دو شنبه 11:30 13:00 حضور
13 دو شنبه 11:30 14:30 حضور
14 سه شنبه 07:30 09:30 مشاوره
15 سه شنبه 11:30 13:00 حضور
16 سه شنبه 11:30 12:30 مشاوره دانشجويان كارشناسي
17 سه شنبه 12:30 14:30 حضور
18 چهار شنبه 07:30 09:30 حضور
19 چهار شنبه 09:30 11:00 حضور
20 چهار شنبه 11:00 13:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
21 چهار شنبه 11:30 14:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد