كارشناسی , فقه و مبانی حقوق اسلامی , دانشگاه فردوسی مشهد , 1366 ← 1371
كارشناسی ارشد , فقه و مبانی حقوق اسلامی , دانشگاه فردوسی مشهد , 1371 ← 1374
دكترا , فقه و مبانی حقوق اسلامی , دانشگاه تهران , 1380 ← 1385


بررسي مسئوليت كيفري انسان شبيه سازي شده از منظر فقه مقارن

مهدي چهراذر , [ نادر مختاري افراكتي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي فقهي - حقوقي موارد استفاده از تلفن همراه

عيسي سركوري , [ نادر مختاري افراكتي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي تطبيقي نهاد توبه و آثار و احكام آن در فقه اماميه و حنفيه و راه هاي احراز آن در محاكم قضايي

عليرضا سرگزي , [ نادر مختاري افراكتي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي تطبيقي نفقه زوجه و اقارب در فقه شيعه و حقوق پاكستان

سميه سياهاني , [ نادر مختاري افراكتي, عمرالدين روستاخيز ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي فقهي – حقوقي تعارض اصل و ظاهر و مصاديق آن از ديدگاه فريقين

آرمين قهقائي , [ نادر مختاري افراكتي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي فقهي – حقوقي ماهيت أكل مال به باطل و امكان سنجي جرم انگاري مصاديق آن

مسعود شيبك , [ نادر مختاري افراكتي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي رشوه و اختلاس از ديگاه جزاي اسلامي با نگاهي به فقه حنفي

سعيد شهرياري , [ نادر مختاري افراكتي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي موجبات حق طلاق و مباني آن براي زوجه از ديدگاه فقه اماميه و قانون مدني ايران

مسعود دري , [ نادر مختاري افراكتي, جواد شايان فر ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي تطبيقي شروط ضمن عقد و مباني آن از ديدگاه فقه اماميه و حنفي با نگاهي به قانون مدني

سميه شهركي گلشن , [ نادر مختاري افراكتي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي ميزان آگاهي معلمان مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحيه دو زاهدان ، نسبت به قوانين ازدواج و طلاق مندرج در قانون حمايت از خانواده

عبدالغني موحد , [ نادر مختاري افراكتي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي مسئوليت كيفري....

غلامرضا شعباني , [ نادر مختاري افراكتي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

حقوق اقليت هاي ديني از نظر مذاهب خمسه و اسناد بين الملل

حبيبه خالقي درميان , [ نادر مختاري افراكتي, حسين خاكپور ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي تطبيقي قاعده درء از ديدگاه مذاهب خمسه با نگاهي اجمالي به اسناد بين المللي

فهيمه سرگزي , [ نادر مختاري افراكتي, اسحق بامري ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي تطبيقي محاربه و افساد في الارض از ديدگاه مذاهب خمسه با نگاهي به حقوق بين الملل

علي زارع , [ نادر مختاري افراكتي, سيدعلي رضوي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

نقد و بررسي قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غير مجاز

ناصر صادق پور , [ نادر مختاري افراكتي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي شيوه هاي پيشگيري از آسيب هاي كيفري از منظر فقه اماميه و جزاي ايران

موسي ميرشكار , [ نادر مختاري افراكتي, جواد شايان فر ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي تطبيقي موارد تبديل قصاص به ديه ومباني آن در مذاهب خمسه وقوانين جزايي ايران

آمنه دهمرده , [ نادر مختاري افراكتي, محمدرضا كيخا ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

برسي مباني فقهي حجاب از ديدگاه مذاهب اسلامي

حميده شهدادي , [ محمدرضا كيخا, نادر مختاري افراكتي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

حقوق طلاق و علل در شهرستان سراوان

محمدشفيع پيام , [ نادر مختاري افراكتي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي تطبيقي حقوقي مالكيت در ايران و فرانسه با توجه به ديدگاههاي استاد كامبوزيا

حميرا مظاهري , [ نادر مختاري افراكتي, اسحق بامري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي تطبيقي مسئوليت مدني و كيفري قاضي در فقه اماميه و حقوق ايران

عبدالكريم رئيسي , [ نادر مختاري افراكتي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي تطبيقي مساله شرايط شهود در فقه مذاهب اسلامي و قوانين ايران

فرحناز دهمرده قلعه نو , [ نادر مختاري افراكتي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي تخفيف مجازات در قوانين جزايي ايران و هندوستان

مليحه اسحاقي , [ نادر مختاري افراكتي, محمدرضا كيخا ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي تطبيقي فرزند خواندگي در حقوق ايران و هند

فهيمه عباسي , [ نادر مختاري افراكتي, محمدرضا كيخا ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

آزادي انديشه در اصول فقه از ديدگاه امام خميني(ره)

ابراهيم علي عسگري واشوري , [ نادر مختاري افراكتي, اميرحمزه سالارزائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي فقهي حقوقي ارزش اقرار ناشي از تهديد- تلقين و اغفال در امور كيفري

رضا رومياني , [ نادر مختاري افراكتي, محمدرضا كيخا ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بررسي فقهي - اقتصادي مضاربه در اسلام

سعيد غيرتمند , [ عليرضا اسلامي فر, نادر مختاري افراكتي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بررسي علل مخففه مجازات و موارد آن در حقوق اسلامي و حقوق جزاي ايران

راضيه مكي آبادي , [ نادر مختاري افراكتي, اميرحمزه سالارزائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بررسي تطبيقي ادله اثبات قتل از ديدگاه فريقين با تاكيد بر حقوق جزاي ايران

محدثه السادات حجتي خانوكي , [ نادر مختاري افراكتي, مصطفي محمودي صاحبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

راهبردهاي حقوق اسلامي در مقابله با تغيير كاربري غير مجاز اراضي زراعي و باغها

محمدعلي عسكري , [ نادر مختاري افراكتي, عليرضا اسلامي فر ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بررسي مستندات فقهي و حقوقي انواع تصميمات محاكم قضائي

فهيمه عابد يني , [ نادر مختاري افراكتي, سيد محمد فاضل حسيني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي ماهيت حدود و تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده در فقه اماميه و قانون جزائي ايران

عليرضا عظيمي , [ نادر مختاري افراكتي, محمود بولاغ ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي مباني فقهي - حقوقي وقف با نگاهي به اثرات اقتصادي و فرهنگي آن

حميد مجيدي مهر , [ نادر مختاري افراكتي, عليرضا اسلامي فر ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي مساله هم شاني زوجين از يدگاه مذاهب اسلامي

فاطمه اقتدائي , [ نادر مختاري افراكتي, عليرضا اسلامي فر ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي فقهي پولشوئي و پيامدهاي آن بر اقتصاد اسلامي

فاطمه صدقي , [ عليرضا اسلامي فر, نادر مختاري افراكتي, محمدرضا نصرالهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

بررسي ولايت فقيه از ديدگاه فقهاي معاصر شيعه با نگرشي به نظرات احكام السلطانيه ماوردي

ناصر جهانشاهي جواران , [ نادر مختاري افراكتي, امان الله عليمرادي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

بررسي تطبيقي قصد ارتكاب جرم و معصيت در جزاي اسلامي و علم اخلاق

علي قبادپورجهان اباد , [ نادر مختاري افراكتي, عباسعلي سليماني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

بررسي تطبيقي اعدام در فقه اماميه و نظام هاي حقوقي معاصر

ابراهيم امامي , [ نادر مختاري افراكتي, احمد عبادي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

بررسي مسئله عندالمطالبه و عند الاستطائه بودن مهريه

محمد اصغري حساميه , [ نادر مختاري افراكتي, اميرحمزه سالارزائي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

بررسي مسئوليت "قانوني و كيفري" دولت براساس قواعد اتلاف و تسبيب

محمد مقدس زاده بزاز , [ نادر مختاري افراكتي, محمدصادق علمي سولا ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

توبه و نقش آن در اسقاط حدود در مذاهب خمسه و حقوق موضوعه ايران

زهرا بهرامي , [ نادر مختاري افراكتي, اميرحمزه سالارزائي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87


1 - ميثم احمدي, نادر مختاري افراكتي, زهرا مرزيه, نگاهي مقايسهاي به آزادي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و پاكستان, مطالعات شبه قاره. (1400) 13 29-42
2 - زينب سنچولي, محمدرضا كيخا, نادر مختاري افراكتي, اميرحمزه سالارزائي, واكاوي نقش و تأثير قاعده لاضرر در فسخ نكاح به واسطه بيماري هاي نوظهور, مطالعات اسلامي زنان و خانواده. (1400) 8 7-28
3 - يوسف زاد محمدرضا, نادر مختاري افراكتي, قيوم زاده محمود, نقش جنسيت بر رفتارهاي اجتماعي و مديريتي افراد تغيير جنسيت يافته, تحقيقات مديريت آموزشي. (1399) 12 307-320
4 - حميد موذني بيستگاني, نادر مختاري افراكتي, اميرحمزه سالارزائي, واكاوي حكم حج در فرض حصر تحصيل زاد و راحله با ئرداخت بهاي بيش از معمول, پژوهشنامه حج و زيارت. (1399) 5 7-25
5 - محمدعلي قادري, نادر مختاري افراكتي, محمدرضا كيخا, چالش هاي فقهي محدود بودن حق استمتاع زن در 4 ماه, فقه و اصول. (1399) 52 125-142
6 - سيد حسين آل اها, نادر مختاري افراكتي, عارف بشيري, سميه نوري, وضعيت حقوقي نفقه زن باردار در زمان عده طلاق بائن, پژوهش هاي فقهي. (1398) 15 115-139
7 - سميه نوري, اميرحمزه سالارزائي, نادر مختاري افراكتي, تحليل فقهي بازار بين المللي فاركس با تكيه بر ممنوعيت آن در قوانين ايران, پژوهشنامه حقوق اسلامي. (1398) 20 77-96
8 - حميد موذني بيستگاني, نادر مختاري افراكتي, اميرحمزه سالارزائي, مفهوم شناسي استطاعت در فرض عدم حاجت به راحله, پژوهشنامه حج و زيارت. (1398) 4 7-28
9 - سميه نوري, اميرحمزه سالارزائي, نادر مختاري افراكتي, بررسي فقهي پديده شرخري با نگاهي به قانون مجازات اسلامي ايران, فقه(كاوشي نو در فقه). (1398) 26 27-48
10 - مجتبي سرگزي پور, نادر مختاري افراكتي, امير باراني بيرانوند, رابطه عقل وشرع از ديدگاه ميرداماد و فيض كاشاني, عقل و دين. (1398) 11 203-230
11 - سيد جلال موسوي نسب, نادر مختاري افراكتي, عابدين مومني, اميرحمزه سالارزائي, تاملي نوين پيرامون حق حبس زوجه در فقه اماميه و نظام حقوقي-قضايي ايران, مطالعات راهبردي زنان. (1397) 20 117-145
12 - نادر مختاري افراكتي, رضوانه نجفي سواد رودباري, مرگ برزخي از منظر قرآن كريم, پژوهش هاي اعتقادي كلامي. (1397) 8 31-50