كارشناسی , تربیت بدنی و علوم ورزشی , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1374 ← 1379
كارشناسی ارشد , تربیت بدنی وعلوم ورزشی - مدیریت ورزشی , دانشگاه تهران , 1383 ← 1385
دكترا , تربیت بدنی وعلوم ورزشی - مدیریت ورزشی , دانشگاه بوعلی سینا همدان , 1389 ← 1393


1398

بررسي تاثير 6 هفته تمرين هوازي و تمرينات تركيبي بر BMI و سطح سرمي هموسيستئن در زنان چاق شهرستان زاهدان

اولين همايش بين المللي ورزش و توسعه پايدار

رضا دلاور, مرتضي نيكوفر, بهاره بزي - 1398/08/01
1397

تثير فعاليتهاي استقامتي و كنسانتره انار بر تغييرات CK و LDH زنان غير ورزشكار متعاقب يك جلسه فعاليت درمانده ساز

چهارمين همايش ملي علوم ورزشي و تربيت بدني ايران

مريم جوادي فر, مجيد وحيديان رضازاده, مرتضي نيكوفر - 1397/02/26

بررسي نقش استفاده از مكمل بتاآلانين در ورزش هاي هوازي و غلظت خون مردان جوان ورزشكار

چهارمين همايش ملي علوم ورزشي و تربيت بدني ايران

رمضان نوري, مرتضي نيكوفر - 1397/02/26

بررسي تاثير مكمل هاي گياهي بر توان هوازي در ورزشكاران با تمرينات متناوب استفامتي

چهارمين همايش ملي علوم ورزشي و تربيت بدني ايران

رمضان نوري, مرتضي نيكوفر - 1397/02/26

مقايسه اضطراب رقابتي در بين ورزشكاران زن رشته هاي انفرادي و تيمي شهر زاهدان

اولين همايش، پيشگيري و سلامت ورزشي

مرتضي نيكوفر, سميه بيزادي زاده - 1397/02/24

بررسي و مقايسه افسردگي بين دانشجويان دختر تربيت بدني و ساير رشته هاي دانشگاه سيستان و بلوچستان

اولين همايش، پيشگيري و سلامت ورزشي

مرتضي نيكوفر, حديثه شريفي نيا - 1397/02/24
1389

بررسي و شناخت موانع مشاركت دانشجويان دختر دانشگاه سيستان و بلوچستان در فعاليت هاي ورزشي اوقات فرغت

پنجمين سمينار بهداشت رواني دانشجويان كشوذ

مرتضي نيكوفر, محمود فاضل بخششي, زهره برهاني كاخكي - 1389/02/22
1388

مقايسه ميزان شادكامي وسلامت رواني دانشجويان دختر دورشته تربيت بدني وفني مهندسي دانشگاه سيستان وبلوچستان

همايش ملي شادكامي

زهره برهاني كاخكي, مرتضي نيكوفر, مجيد وحيديان رضازاده - 1388/12/11

مقايسه ميزان شادكامي دبيران تربيت بدني با دبيران غير تربيت بدني دبيرستانهاي پسرانه زاهدان

نخستين همايش ملي شادكامي

مرتضي نيكوفر, مجيد وحيديان رضازاده - 1388/12/11

ميزان شادكامي وسلامت رواني دانشجويان دختر دورشته تربيت بدني وفني مهندسي دانشگاه سيستان وبلوچستان

نخستين همايش ملي شادكامي

زهره برهاني كاخكي, مرتضي نيكوفر, مجيد وحيديان رضازاده - 1388/12/11

بررسي ميزان شادكامي وارتباط آن با خصوصيات دموگرافيك مردان سالمند ورزشكار

نخستين همايش ملي شادكامي

مجيد وحيديان رضازاده, مرتضي نيكوفر - 1388/12/11

مقايسه ميزان شادكامي دبيران تربيت بدني باغير تربيتبدني دبيرستانهاي پسرانهزاهدان

همايش ملي شادكامي

مرتضي نيكوفر, مجيد وحيديان رضازاده - 1388/12/11

بررسي ميزان شادكامي وارتباط ان باخصوصيات دموگرافيك مردان سالمند ورزشكار

نخستين همايش ملي شادكامي

مجيد وحيديان رضازاده, مرتضي نيكوفر - 1388/12/11

ارتباط بين مديريت تحولي وتبادلي مديران باتعهد سازماني كاركنان ادارات تربيت بدني دانشگاههاي استان سيستان وبلوچستان

هفتمين همايش بين المللي تربيت بدني

مرتضي نيكوفر, محمود فاضل بخششي, مجيد وحيديان رضازاده - 1388/12/11


(تاثير شش هفته تمرين تركيبي و مكمل آلوئه ورا بر سطوح آنزيم هاي كبدي و مقاومت به انسولين در مردان مبتلا به ديابت نوع دو

محمدعلي اصفهاني , [ مرتضي نيكوفر, شيلا نايبي فر, رضا دلاور ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

اثر6 هفته تمرينات اسپينينگ و دو چرخه ثابت بر سطح سرمي CTRP - 3 و در صد چربي بدن زنان چاق و داراي اضافه وزن

زهرا صفرپور , [ شيلا نايبي فر, مرتضي نيكوفر ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

" تاثير طول دوره تمرين شديد مقاومتي و مصرف مكمل كلسيم و ويتامين D بر متابوليسم استخوان زنان يائسه

حميرا رخشاني , [ رضا دلاور, مرتضي نيكوفر ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

تاثير 8 هفته تمرين ايروبيك پيشرفته و مصرف مكمل ياري كوركومين بر شاخص آميلوئيد سرمي A در زنان داراي اضافه وزن و چاق

فاطمه جمشيدي راد , [ مرتضي نيكوفر, شيلا نايبي فر ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

تاثيرچرخه بيوريتم بر توان جسماني ، توان احساسي و توانمندي ذهني دختران واليباليست

سميه بيزادي زاده , [ مرتضي نيكوفر, رضا دلاور ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

تاثير هشت هفته تمرين ايروبيك پيشرفته بر سطح سرمي سروتونين ، سندرم متابوليك و افسردگي زنان غير ورزشكار

مريم فلاحتي , [ مرتضي نيكوفر, مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

تاثير 4 هفته تمرين تناوبي شديد و مصرف ميخك بر اينترفرون گاما و اينترلوكين 17 دختران غير ورزشكار

حديثه شريفي نيا , [ مرتضي نيكوفر, مجيد وحيديان رضازاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

تاثير 6 هفته تمرين هوازي و تركيبي بر شاخص هاي تركيب بدن و سطح سرمي همو سيستئن در زنان چاق

بهاره بزي , [ رضا دلاور, مرتضي نيكوفر ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

تاثير تمرينات كوتاه مدت تناوبي شديد به همراه مصرف مكمل ريبوز بر توان بي هوازي دانشجويان پسر فعال

مجيد حدادي , [ مرتضي نيكوفر, اميد محمددوست ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

تاثير 12 جلسه تمرين تناوبي شديد به همراه مصرف مگمل بنا آلانين بر توان هوازي سربازان وظيفه

رمضان نوري , [ مرتضي نيكوفر, رضا دلاور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

نقش ويژگي هاي روانشناختي در اضطراب رقابتي با ميانجي گري مقابله مذهبي در ورزشكاران دختر

فاطمه وفايي راد , [ مهرداد مظاهري دشت ارژندي, مرتضي نيكوفر ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

تاثير 8 هفته تمرين مقاومتي و تركيبي بر سطوح سرمي فتوئين TNF-a وسندروم متابوليك زنان داراي اضافه وزن وچاق

حميده مجيدي فر , [ مرتضي نيكوفر, مجيد وحيديان رضازاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

تاثير 6 هفته تمرين هوازي و مصرف كنسانتره انار بر سطوح سرمي كراتين كيناز و لاكتات دهيدروژناز در پاسخ به يك جلسه فعاليت وامانده ساز زنان سالم غير ورزشكار

مريم جوادي فر , [ مجيد وحيديان رضازاده, مرتضي نيكوفر ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

تاثير 8 هفته تمرين استقامتي و تركيبي بر سطوح سرمي فتوئين TGF-B Aو سندروم متابوليك زنان داراي اضافه وزن

عاليه شهركي , [ مجيد وحيديان رضازاده, مرتضي نيكوفر ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96


مدير گروه علوم ورزشي

از تاریخ 1398/11/05 - ادامه دارد


1 - مهرداد مظاهري دشت ارژندي, مرضيه ميرشكار, مرتضي نيكوفر
نقش رضايت از زندگي در پيشبيني خشم در محيط مدرسه
(1399) مطالعات روانشناسي تربيتي. 17 145-158
2 - سميه بيزادي زاده, مرتضي نيكوفر, رضا دلاور
تأثير چرخه بيوريتم بر توان جسماني دختران واليباليست
(1399) رشد و يادگيري حركتي - ورزشي. 12 85-99
3 - عاليه شهركي, مجيد وحيديان رضازاده, مرتضي نيكوفر
تأثير تمرينات هوازي و تركيبي بر سطوح سرمي فتوئين-A و برخي شاخص هاي سندرم متابوليك زنان داراي اضافه وزن و چاق: يك مطالعه كارآزمايي باليني
(1399) فيض. 24 322-331
4 - فاطمه جمشيدي راد, مرتضي نيكوفر, شيلا نايبي فر
اثرهشت هفته تمرينات ايروبيك و مكمل ياري نانو كوركومين بر سطوح سرمي پروتئين آميلوئيد A و شاخص هاي تركيب بدني زنان داراي اضافه وزن و چاق
(1399) دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي. 12 1-8
5 - زهرا صفرپور, شيلا نايبي فر, مرتضي نيكوفر
اثر 6 هفته تمرينات اسپينينگ و دوچرخه ثابت بر سطوح سرمي CTRP-3 و درصد چربي بدن زنان چاق و داراي اضافه وزن
(1399) فيض. 24 639-648
6 - منيره محزوني, مهرداد مظاهري دشت ارژندي, مرتضي نيكوفر
كابرد درمان مبتني بر پذيرش و تعهد جهت كنترل عواطف در بيماران ديابتي نوع 2
(1398) پرستاري ديابت. 7 849-856
7 - مرتضي نيكوفر, مهرداد مظاهري دشت ارژندي
نقش ابعاد بالندگي سازماني در تعهد سازماني اعضاي هيات علمي دانشكده هاي تربيت بدني كشور
(1396) پژوهش هاي مديريت عمومي. 10 237-258
8 - غلامرضا شعباني بهار, مرتضي نيكوفر, نصراله عرفاني, مهرزاد حميدي
نقش مديريت تنوع در فرسودگي شغلي اعضاي هيأت علمي تربيت بدني دانشگاه¬هاي سراسر كشور
(1393) پژوهش هاي معاصر در مديريت ورزشي. 4 67-79
9 - غلامرضا شعباني بهار, مرتضي نيكوفر, نصراله عرفاني, مهرزاد حميدي
نقش مديريت تنوع در بالندگي سازماني اعضاي هيات علمي تربيت بدني دانشگاه هاي سراسر كشور
(1393) پژوهش هاي كاربردي در مديريت ورزشي. 3 127-138


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 مباني مديريت علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی درس(ت): شنبه 18:00-20:00 مکان: حكمت 201
2 آمادگي جسماني 2 علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی درس(ع): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: آمادگي جسماني، درس(ع): چهار شنبه 15:00-17:00 مکان: آمادگي جسماني
3 مباني كار آفريني و اشتغال زايي ورزشي علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی درس(ت): دو شنبه 18:00-20:00
4 مباني كار آفريني و اشتغال زايي ورزشي علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی درس(ت): سه شنبه 18:00-20:00
5 كارورزي ورزش هاي گروهي علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی درس(ع): شنبه 15:00-17:00 مکان: حكمت 103، درس(ع): دو شنبه 15:00-17:00 مکان: حكمت 101
6 كارورزي ورزش هاي گروهي علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی درس(ع): شنبه 13:00-15:00 مکان: حكمت 102، درس(ع): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: حكمت 101
7 كارورزي ورزش هاي گروهي علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی درس(ع): شنبه 15:00-17:00 مکان: حكمت 103، درس(ع): دو شنبه 15:00-17:00 مکان: حكمت 101
8 كارورزي ورزش هاي گروهي علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی درس(ع): شنبه 13:00-15:00 مکان: حكمت 102، درس(ع): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: حكمت 101
9 مديريت سازمانهاي ورزشي علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30 مکان: حكمت 103
10 نظريه هاي سازمان و مديريت علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی ارشد درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30
11 مديريت سازمانهاي ورزشي علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30 مکان: حكمت 103
12 نظريه هاي سازمان و مديريت علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی ارشد درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30
13 مباني مديريت علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی درس(ت): شنبه 18:00-20:00 مکان: حكمت 201
14 آمادگي جسماني 2 علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی درس(ع): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: آمادگي جسماني، درس(ع): چهار شنبه 15:00-17:00 مکان: آمادگي جسماني
15 مباني كار آفريني و اشتغال زايي ورزشي علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی درس(ت): دو شنبه 18:00-20:00
16 مباني كار آفريني و اشتغال زايي ورزشي علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی کارشناسی درس(ت): سه شنبه 18:00-20:00

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
2 شنبه 07:30 11:30 حضور در دفتر كار
3 شنبه 09:30 14:00 حضور
4 شنبه 11:30 13:00 مشاوره
5 يك شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
6 يك شنبه 09:30 11:30 مشاوره مشاوره دانشجويان استعداد درخشان
7 يك شنبه 11:30 14:00 حضور
8 يك شنبه 11:30 14:00 حضور در دفتر كار
9 دو شنبه 09:30 13:00 حضور در دفتر كار
10 دو شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
11 دو شنبه 11:30 14:00 حضور
12 سه شنبه 09:30 12:30 حضور
13 سه شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
14 سه شنبه 11:30 14:00 حضور در دفتر كار
15 چهار شنبه 07:30 09:30 مشاوره مشاوره دانشجويان استعداد درخشان
16 چهار شنبه 09:30 11:30 مشاوره مشاوره دانشجويان كارشناسي
17 چهار شنبه 09:30 11:30 مشاوره
18 چهار شنبه 11:30 13:30 حضور
19 چهار شنبه 11:30 14:00 حضور در دفتر كار