كارشناسی , حسابداری , دانشگاه مازندران _ بابلسر , 1366 ← 1370
كارشناسی ارشد , حسابداری , دانشگاه تربیت مدرس , 1371 ← 1376
دكترا , حسابداری , استرالیا , 1381 ← 1387


1397

استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي و تاثير آن بر پيشبرد نظام مالياتي در ايران

شانزدهمين همايش ملي حسابداري ايران

احمد ناصري, مهدي مختاري, حميد زارعي - 1397/07/04
1396

بررسي تاثير تكنيك هاي حسابداري مديريت در اقتصاد مقاومتي

اولين همايش بين المللي اقتصاد مقاومتي مديريت نااطميناني و ضربه پذيري

احمد ناصري, مهدي فغاني, رضا ستوده - 1396/09/22
1395

پيش بيني اظهار نظر حسابرس، ارائه مدلي بر اساس متغيرهاي مالي و غير مالي در بورس اوراق بهادار تهران

اولين همايش ملي حسابرسي و نظارت مالي ايران

احمد ناصري, رامين اژمنه, حميد زارعي - 1395/11/27

چيني هاي نشكن تثير فرهنگ سازماني بر عملكرد مالي (مطالع موردي در معدن منگنز سردشت بلوچستان)

چهاردهمين همايش ملي حسابداري ايران

احمد ناصري, مسلم سعيدي گراغاني, پروانه ريگي - 1395/03/05

بررسي تاثير بيش اطميناني مديريت بر ريسك سقوط آتي قسمت سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چهاردهمين همايش ملي حسابداري ايران

احمد ناصري, مسعود حسني القار - 1395/03/05
1394

روش هرمنوتيك در تحقيقات حسابداري و حسابرسي

هشتمين هم انديشي دانشجويان دكتري حسابداري، بازانديشي در رساله هاي دكتري

احمد ناصري - 1394/09/17

بررسي تاثير سوگيري ادراك بر ارزيابي تصميمات حسابرس

سيزدهمين همايش ملي حسابداري ايران

احمد ناصري, الهام علي زاده, بهمن كردتميني - 1394/02/31

بررسي تاثير فاصله انتظارات حسابرسي بر ارزيابي تصميمات حسابرس

سيزدهمين همايش ملي حسابداري ايران

احمد ناصري, الهام علي زاده - 1394/02/30
1393

فاصله انتظارات حسابرسي مروري بر ادبيات

اولين همايش ملي حسابداري، حسابرسي و مديريت

احمد ناصري, الهام علي زاده, مهرالله ريگي - 1393/02/18
1392

بررسي ارتباط بين برخي معيارهاي راهبري شركتي و ساختار سرمايه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

يازدهمين همايش ملي حسابداري ايران.

احمد ناصري, جواد منتظري, مصطفي نجارباغسياه - 1392/07/17

بررسي ميزان تاثير استفاده از نرم افزار اكسل در آموزش درسهاي حسابداري مالي بر ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان حسابداري

يازدهمين همايش ملي حسابداري ايران.

شهربانو محمودي, عليرضا حيدرزادگان, احمد ناصري - 1392/07/17
1391

تاثير قوانين و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار بر سطح افشاي اختياري در بورس تهران

همايش ملي حسابداري و حسابرسي.

احمد ناصري, مهدي اديبيان, جواد اديبيان - 1391/09/15

اثر ويژگيهاي خاص هر شركت روي سطح افشاي اختياري

همايش ملي حسابداري و حسابرسي.

احمد ناصري, مهدي اديبيان, جواد اديبيان - 1391/09/15

مدل اكتشافي بري پيش بيني بحرانهاي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دهمين همايش ملي حسابداري ايران.

سجاد عبدي پور, احمد ناصري, مجتبي اکبرپور, شهرزاد زماني - 1391/03/03
1390

بررسي تاريخ آموزش حسابداري ايران در سالهاي 1300 تا 1330

نهمين همايش سراسري حسابداري ايران

احمد ناصري, محمد عربمازار يزدي, محمد محمدي زاوله - 1390/02/21

ارزيابي كيفيت خدمات آموزشي تحصيلات تكميلي حسابداري از ديدگاه دانشجويان دانشگاههاي منتخب ايران

نهمين همايش سراسري حسابداري ايران

ليلا صادقي اراني, سيدعلي جوادي, فاطمه رضازاده برفويي, احمد ناصري - 1390/02/21
1389

مطالعه تطبيقي انتشار نوآوريهاي حسابداري مديريت در سازمانهاي وابسته و غيروابسته

پژوهشهاي مديريت در فضاي متغير

حسن يزدي فر, داود عسكراني, احمد ناصري, عبدالكريم مقدم - 1389/06/23


بررسي تاثير گزارشگري مبتني بر عدم تقارن اطلاعاتي دربورس تهران

محسن اياغ , [ احمد ناصري, مسلم سعيدي گراغاني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

شناسايي ورتبه بندي عوامل موثربرتعديل سودهرسهم درشركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

سحر غلامي , [ احمد ناصري, فردين منصوري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي تاثير قابليت پوياي سيستم اطلاعاتي حسابداري برعملكرد فرايند حسابداري وعملكردشركت

امير مرادي , [ احمد ناصري, محمد عرب مازار يزدي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بررسي تاثير تسلط به زبان فارسي بر سطح سواد مالي بلوچ زبانان دامن و باهو كلات ايران

جواد آبروشن , [ احمد ناصري, عظيم شه بخش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

بررسي تاثير استفاده از استانداردهاي گزارشگري بين المللي برافزايش كارايي نظام مالياتي درايران ازديدگاه متخصصين حسابداري ومالياتي خراسان جنوبي

مهدي مختاري , [ احمد ناصري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي ميزان انطباق آموزشهاي حسابداري دانشگاهي با نيازهاي حرفه اي ديوان محاسبات عمومي كشور

ريحانه قنبر پورليموئي , [ احمد ناصري, محمدعلي مرادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي مقابسه اي تاثير شاخص هاي سود آوري برقيمت بازارسهام درطيف هاي مختلف فعاليت دربورس اوراق بهادارتهران

ايمان عازم نايي , [ احمد ناصري, محمد عثمان حسين بر ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي آثارسوگيري برداشت وفاصله انتظار بر ارزيابي تصميمات حسابرس

الهام علي زاده , [ احمد ناصري, بهمن كردتميني ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي اثرات فرسودگي شغلي و استرس شغلي وسلامت جسمي و رواني بر بهاي تمام شده يك واحد كار در كاركنان امور مالي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

فرشته مختاري , [ احمد ناصري ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

تاثير مولفه هاي فرهنگي و تعلقات قومي بر فرايند بودجه بندي در كميته امداد استان سيستان و بلوچستان

نصرت رضائي شيرازي , [ احمد ناصري, مهدي جعفري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي سير تحول كتابهاي درسي اصول حسابداري ايران

منصور قادري اذر , [ احمد ناصري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

گرايش به سرقت علمي بين دانشجويان تحصيلات تكميلي رشته حسابداري دانشگاههاي استان سيستان وبلوچستان

معصومه فتحي , [ احمد ناصري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

ارزيابي قدرت پيش بيني كنندگي الگوريتم هاي مختلف يادگيري شبكه هاي عصبي با تاكيد بر پيش بيني ورشكستگي دربورس تهران

سجاد عبدي پور , [ احمد ناصري, سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

نقش زنان در حسابداري

شبنم رضازاده بمبوياني , [ احمد ناصري, مهدي جعفري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي تطبيقي كيفيت افشاي اطلاعات در شركتهاي واگذار شدهطبق اصل 44قبلو بعد از واگذاري

مهدي اديبيان , [ احمد ناصري, مهدي جعفري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي ارتباط بين فرهنگ سازماني وسيستم هاي اندازه گيري عملكرددرشركتهاي توليدي بورس اوراق بهادار تهران

سيدعلي جوادي , [ احمد ناصري, مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

ارائه چارچوبي جهت اجراوپياده سازي سيستم حسابداري تعهدي در دانشگاه

نفيسه معروفي فرداراني , [ محمدعلي مرادي, احمد ناصري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي تاثيركيفيت اطلاعات حسابداري وجريان نقدي آزاد بر بيش سرمايه گذاري در شركتهاي پذرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمد افشارمهر , [ احمد ناصري, مهدي فغاني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

بررسي تاريخ آموزش حسابداري دوطرفه در ايران

محمد محمدي زاوله , [ احمد ناصري, محمد عرب مازار يزدي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

شناسايي فاكتورهاي مهم در انتخاب سستم اطلاعاتي حسابداري براي صناع كوچك ومتوسط

حامد مددي زاده , [ احمد ناصري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

ارزيابي تاثيربكارگير سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري بر بهبود عملكردمديريت در دانشگاهها ومراكزآموزش عالي ايران

رباب شاهيني , [ محمدعلي مرادي, احمد ناصري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87


1 - احمد ناصري, سجاد جمشيدي, Hassan Yazdifar, David Percy, Md Ashraful Alam
ارزيابي عملكرد شركتهاي فرابورسي در كشورهاي در حال توسعه
(1399) Journal of Applied Accounting Research. 21 563-582 مشاهده مقاله
2 - منصور قادري اذر, احمد ناصري
سير تحول كتاب هاي درسي اصول حسابداري1 در ايران از سال 1340 تا 1390
(1398) دانش حسابداري مالي. 6 27-58
3 - احمد ناصري
بررسي رابطه بين CSP و ارزش شركت در ايران
(1398) International Journal of Finance and Managerial Accounting. 4 27-37
4 - احمد ناصري, مهدي محمدي, حسن يزديفر
بررسي ارتباط بين تنوع محصول، كاربرد فناوري پيشرفته توليد و پذيرش سيستم بهايابي بر مبناي فعاليت (ABC) در شركت هاي توليدي بورس اوراق بهادار تهران
(1397) دانش حسابداري و حسابرسي مديريت. 7 123-147
5 - Hassan Yazdifar, Davood Askarany, Danture Wickramasinghe, احمد ناصري, Ashraful Alam
The Diffusion of Management Accounting Innovations in Dependent (Subsidiary) Organizations and MNCs
(1397) International Journal of Accounting. 54 1950004-1-1950004-42 مشاهده مقاله
6 - احمد ناصري, محمد صيادي, حسن يزديفر, رسول اسكندري, محمد البهلول
بررسي رابطه بين جريانات نقدي و سود در بورس اوراق بهادار تهران
(1397) Journal of Emerging Market Finance. 17 210-228 مشاهده مقاله
7 - احمد ناصري, الهام علي زاده
بررسي تاثير فاصله انتظارات حسابرسي بر ارزيابي تصميمات حسابرس
(1397) دانش حسابرسي. 18 75-87
8 - احمد ناصري, معصومه فتحي
بررسي عوامل موثر بر گرايش دانشجويان ارشد حسابداري به سرقت علمي
(1397) فصلنامه پژوهشهاي تجربي حسابداري. 7 1-20
9 - مسلم سعيدي گراغاني, احمد ناصري
تاثير ويژگي هاي فردي بر قضاوت حرفه اي خسابرسان
(1396) پژوهش هاي حسابداري مالي و حسابرسي. 34 -
10 - مسلم سعيدي گراغاني, احمد ناصري
تاثير تيپ شخصيتي بر قضاوت حرفه اي حسابرس در تخصيص بودجه زماني به حسابهاي حاوي برآورد
(1396) حسابداري ارزشي و رفتاري. 2 169-184
11 - احمد ناصري, امين رضا كماليان, بهزاد فلاطون زاده
ارزيابي نقش ديوان محاسبات در ايفاي مسئوليت پاسخگويي عملياتي دستگاه هاي اجرايي )مطالعه موردي استان سيستان و بلوچستان(
(1396) دانش حسابرسي. 17 189-216
12 - احمد ناصري, مهدي مختاري, حميد زارعي
تاثير به كارگيري استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي بر نظام مالياتي ايران
(1396) پژوهش هاي تجربي حسابداري. 6 151-175
13 - محمد عربمازار يزدي, احمد ناصري, مريم نكوئي زاده, امير مرادي
بررسي تاثير انعطاف پذيري سيستم اطلاعاتي حسابداري بر عملكرد شركت با رويكرد قابليتهاي پويا
(1396) بررسي هاي حسابداري و حسابرسي. 24 221-242
14 - احمد ناصري, سجاد عبدي‌پور, شاهو آقابيگ‌زاده, Hassan Yazdifar
مدلي ابتكاري براي پيشبيني ورشكستگي
(1396) International Journal of Finance and Managerial Accounting. 2 1-7
15 - مسلم سعيدي گراغاني, احمد ناصري
تفاوتهاي فردي و قضاوت حرفه اي حسابرس
(1396) پژوهش هاي حسابداري مالي و حسابرسي. 9 111-129
16 - احمد ناصري, ساعده سليماني, حسن يزديفر
بررسي تاثير حاكميت شركتي بر كارايي مديريت سرمايه در گردش شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
(1396) چشم انداز مديريت مالي. 7 55-70
17 - احمد ناصري, حميد زارعي
بررسي دلايل تغيير شغل زنان حسابدار در زاهدان
(1395) پژوهش هاي حسابداري مالي. 8 77-92
18 - احمد ناصري, حسن يزديفر, داوود عسكراني
آموزش حسابداري مديريت براي شركتهاي قرن بيست و يكمي
(1395) International Journal of Finance and Managerial Accounting. 1 75-77
19 - Babafemi O Ogundele, احمد ناصري, حسن يزديفر
ارزيابي فعاليتهاي حاكميت شركتي در بازارهاي نوظهور (مطالعه موردي صنعت بانكداري نيجريه)
(1395) International Journal of Finance and Managerial Accounting. 1 1-27
20 - احمد ناصري, حسن يزديفر, محمدعلي محمودي, اكرم عارفي
آيا حسابداري معادل فارسي مناسبي براي واژه انگليسي Accounting هست
(1394) International Journal of Finance and Managerial Accounting. 1 1-11
21 - احمد ناصري, مهدي اديبيان, جواد اديبيان
بررسي تطبيقي ميزان افشاي اختياري در شركتهاي مشمول اصل 44و پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از واگذاري
(1394) بررسي هاي حسابداري و حسابرسي. 22 501-520
22 - احمد ناصري, مصطفي نجارباغسياه
بررسي تطبيقي موادي از قوانين و مقررات مالي حاكم بر شركتهاي دولتي نقد و بررسي ماده (39) و (44) قانون محاسبات عمومي در مقايسه با مبناي تعهدي و قانون تجار
(1393) مطالعات حسابداري و حسابرسي. 3 42-49
23 - احمد ناصري, سيدعلي جوادي
بررسي ارتباط بين فرهنگ سازماني و سيستمهاي ارزيابي عملكرد در شركتهاي توليدي بورس اوراق بهادار تهران
(1392) پيشرفت هاي حسابداري. 5 131-168
24 - سجاد عبدي پور, احمد ناصري, مجتبي اكبرپور, پارسيان حسين, شهرزاد زماني
INTEGRATING NEURAL NETWORK AND COLONIAL COMPETITIVE ALGORITHM A NEW APPROACH FOR PREDICTING BANKRUPTCY IN TEHRAN SECURITY EXCHANGE
(1391) Asian economic and financial review. 3 1528-1539


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 اصول حسابداري 2 اقتصاد،مدیریت و حسابداری حسابداری کارشناسی درس(ت): شنبه 17:00-19:00 مکان: 918، درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: 910، درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00 مکان: 920
2 اصول حسابداري 2 اقتصاد،مدیریت و حسابداری حسابداری کارشناسی درس(ت): شنبه 17:00-19:00 مکان: 918، درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: 910، درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00 مکان: 920

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 17:30 مشاوره
2 يك شنبه 07:30 15:00 حضور
3 يك شنبه 15:00 18:00 حضور
4 دو شنبه 07:30 13:00 مشاوره
5 سه شنبه 07:30 15:00 مشاوره
6 چهار شنبه 07:30 15:00 مشاوره
7 چهار شنبه 15:00 18:00 حضور