كارشناسی ارشد , امار , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1383 ← 1385
دكترا , امار , دانشگاه فردوسی مشهد , 1390 ← 1395


1398

قانون ضعيف اعداد بزرگ كولموگروف براي متغيرهاي تصادفي وابسته

دوازدهمين سمينار احتمال و فرآيندهاي تصادفي

حبيب نادري, ماتولا پرزمسلاو, صالحي مهدي, اميني محمد - 1398/06/09

همگرايي كامل مجموع موزون متغيرهاي تصادفي وابسته

دوازدهمين سمينار احتمال و فرآيندهاي تصادفي

حبيب نادري, پرزميسلاو ماتولا, محمد اميني, حامد احمدزاده - 1398/06/09
1397

تحليل سوال هاي آزمون هاي عيني با استفاده از روش هاي همبستگي ناپارامتري مورد مطالعه: كنكور سراسري رياضي فيزيك

دومين سمينار تخصصي آمار ناپارامتري و كاربردهاي آن

مريم پارساييان, سيما نقي زاده, حبيب نادري - 1397/02/13
1396

انتخاب نمونه كارها براساس متغيرهاي تصادفي نامعين

ششمين كنگره مشترك سيستمهاي فازي و هوشمند ايران

حامد احمدزاده, رانگ گايو, مهران فرح كيا, حبيب نادري - 1396/12/09

همگرايي كامل براي متغيرهاي تصادفي وابسته

يازدهمين سميتار احتمال و فآيندهاي تصادفي

حبيب نادري, محمد اميني, آندري ولودين - 1396/06/08


بررسي مدل شكنندگي وزني و مسائل مرتبط با آن

نرگس سليمي منفرد , [ حبيب نادري, حامد احمدزاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

مقايسه تصادفي نسبي مدل‌هاي شكنندگي جمعي

مرجان لقماني پي گدار , [ حامد احمدزاده, حبيب نادري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

بررسي خانواده توزيع هاي توليد شده توسط مولدهاي گوناگون و برخي از كاربردهاي آن

مريم داغ گازران , [ حامد احمدزاده, حبيب نادري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96


1395

نظريه سوال پاسخ : اصول و كاربردها

مريم پارساييان, سيما نقي زاده, حبيب نادري - انتشارات موسسه آموزش عالي غياث الدين جمشيد کاشاني - 1395


مدير گروه

از تاریخ 1396/12/21 تا تاریخ 1397/06/20


1 - Zhenhua He, حامد احمدزاده, كامران رضايي, حسن رضايي, حبيب نادري
Tsallis entropy of uncertain random variables and its application
(1400) SOFT COMPUTING. 25 11735-11743 مشاهده مقاله
2 - Rong Gao, حامد احمدزاده, كامران رضايي, حسن رضايي, حبيب نادري
Partial similarity measure of uncertain random variables and its application to portfolio selection
(1399) JOURNAL OF INTELLIGENT and FUZZY SYSTEMS. 39 155-166 مشاهده مقاله
3 - حامد احمدزاده, Rong Gao, حبيب نادري, مهران فرهي كيا
اندازه واگرايي جزيي متغيرهاي تصادفي نادقيق و كاربرد آن
(1398) SOFT COMPUTING. 24 501-512 مشاهده مقاله
4 - حبيب نادري, Przemys?aw Matu?a, Mahdi Salehi, Mohammad Amini
قانون ضعيف اعداد بزرگ براي مجموع متغيرهاي تصادفي زبر جمعي
(1398) COMPTES RENDUS MATHEMATIQUE. 358 13-21 مشاهده مقاله
5 - حبيب نادري, P. Matu?a, M. Amini, حامد احمدزاده
A version of the KolmogrovFeller weak law of large numbers for maximal weighted sums of random variables
(1398) COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS. 48 4514-4518 مشاهده مقاله
6 - حبيب نادري, Przemys?aw Matu?a, Mohammad Amini
همگرايي كامل متغيرها تصادفي مغلوب شده
(1398) Iranian Journal of Science and Technology Transaction A-Science. 43 1164-1165 مشاهده مقاله
7 - مريم پارساييان, حبيب نادري, سيما نقي زاده
كاربرد مدل لوژستيك در همتراز سازي داده ها مورد مطالعه آزمون دكتري
(1397) انديشه آماري. 23 81-90
8 - حامد احمدزاده, Rong Gao, حبيب نادري
On the convergence of complex uncertain random sequences
(1397) JOURNAL OF INTELLIGENT and FUZZY SYSTEMS. 35 2459-2467 مشاهده مقاله
9 - حبيب نادري, محمد اميني, ابوالقاسم بزرگنيا
On the rate of complete convergence for weighted sums of NSD random variables and an application
(1396) Applied Mathematics-A Journal of Chinese Universities Series B. 32 270-280 مشاهده مقاله
10 - حبيب نادري, پرزميسلاو ماتولا, محمد اميني, ابوالقاسم بزرگ نيا
تسلط تصادفي و قانون قوي اعداد بزرگ يراي متغيرهاي تصادفي وابسته
(1394) Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas Fisicas y Naturales Serie A-Matematicas. 110 771-782
11 - حبيب نادري, محمد اميني, ابوالقاسم بزرگنيا
همگرايي كامل موزون متغيرهاي تصادفي وابسته ضعيف منفي
(1394) Filomat. 30 3177-3186
12 - عليرضا احمدي لداري, حبيب نادري
ON INCLUSION BETWEEN LambdaBV (p) CHANTURYIA AND Hp w CLASSES
(1393) Italian Journal of Pure and Applied Mathematics. 2015 23-28
13 - محمد اميني, ابوالقاسم بزرگ نيا, حبيب نادري, آندري ولودين
همگرايي كامل فرآيند ميانگين متحرك براي متغيرهاي تصادفي وابسته زبر جمعي
(1393) Siberian Advances in Mathematics. 25 11-20


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 روشهاي ناپارامتري ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر آمار کارشناسی درس(ت): شنبه 09:30-11:00 مکان: كلاس 27، درس(ت): چهار شنبه 17:00-19:00
2 فرايند هاي تصادفي1 ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر آمار کارشناسی درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00، درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: كلآس 32
3 احتمال 2 ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر آمار کارشناسی درس(ت): شنبه 17:00-19:00، درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00
4 فرايندهاي تصادفي 1 ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر آمار کارشناسی درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00، درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30
5 آماروكاربرد آن در مديريت ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر آمار کارشناسی درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00، درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:30 مکان: 912
6 احتمال 2 ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر آمار کارشناسی درس(ت): شنبه 17:00-19:00 مکان: كلآس 31، درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: كلآس 33
7 احتمال 2 ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر آمار کارشناسی درس(ت): شنبه 17:00-19:00 مکان: كلآس 31، درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: كلآس 33
8 آمار رياضي 1 ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر آمار کارشناسی درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00 مکان: كلآس 29، درس(ت): چهار شنبه 09:30-11:30 مکان: كلآس 28
9 آمار رياضي 1 ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر آمار کارشناسی درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00 مکان: كلآس 29، درس(ت): چهار شنبه 09:30-11:30 مکان: كلآس 28
10 روشهاي ناپارامتري ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر آمار کارشناسی درس(ت): شنبه 09:30-11:00 مکان: كلاس 27، درس(ت): چهار شنبه 17:00-19:00
11 فرايند هاي تصادفي1 ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر آمار کارشناسی درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00، درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: كلآس 32
12 احتمال 2 ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر آمار کارشناسی درس(ت): شنبه 17:00-19:00، درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00
13 فرايندهاي تصادفي 1 ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر آمار کارشناسی درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00، درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30
14 آماروكاربرد آن در مديريت ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر آمار کارشناسی درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00، درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:30 مکان: 912

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 12:30 مشاوره
2 شنبه 17:30 19:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
3 يك شنبه 09:30 13:30 مشاوره
4 يك شنبه 17:30 19:30 حضور رفع اشكال
5 دو شنبه 07:30 12:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
6 سه شنبه 07:30 12:30 مشاوره
7 چهار شنبه 07:30 12:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
8 چهار شنبه 17:30 19:30 مشاوره