كارشناسی , مهندسی برق گرایش الكترونیك , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1383 ← 1388
كارشناسی ارشد , مهندسی برق گرایش الكترونیك , دانشگاه صنعتی شیراز , 1388 ← 1390
دكترا , مهندسی برق گرایش الكترونیك , دانشگاه صنعتی شیراز , 1392 ← 1396


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 آزمايشگاه اندازه گيري و مدار1 مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك کارشناسی
2 آزمايشگاه اندازه گيري و مدار1 مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك کارشناسی
3 آزمايشگاه اندازه گيري و مدار1 مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك کارشناسی
4 آزمايشگاه اندازه گيري و مدار1 مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك کارشناسی
5 آزمايشگاه اندازه گيري و مدار1 مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك کارشناسی
6 آزمايشگاه الكترونيك 1 مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك کارشناسی
7 آز الكترونيك آنالوگ مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك کارشناسی درس(ع): چهار شنبه 12:30-14:30
8 شبيه سازي افرازه هاي نيم رسانا مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 507 مهندسي، درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 305
9 آزمايشگاه مباني مهندسي برق 1 مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك کارشناسی درس(ع): يك شنبه 12:30-14:30 مکان: آزمايشگاه اندازه گيري و مدار
10 آزمايشگاه مباني مهندسي برق 1 مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك کارشناسی درس(ع): چهار شنبه 07:30-09:30
11 آزمايشگاه مباني مهندسي برق 1 مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك کارشناسی درس(ع): سه شنبه 12:30-14:30
12 آز سيستم هاي ديجيتال 1 مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك کارشناسی
13 سيگنالهاو سيستم ها مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك کارشناسی درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30 ف مکان: كلاس 505 مهندسي، درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 505 مهندسي، حل تمرين(ت): دو شنبه 07:30-09:30 ز
14 الكترونيك آنالوگ مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك کارشناسی درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30 ف مکان: كلاس 307، درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 504 مهندسي، حل تمرين(ت): سه شنبه 09:30-11:30 ز
15 آزمايشگاه اندازه گيري و مدار1 مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك کارشناسی
16 آزمايشگاه اندازه گيري و مدار1 مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك کارشناسی
17 آزمايشگاه اندازه گيري و مدار1 مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك کارشناسی
18 آزمايشگاه الكترونيك 1 مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك کارشناسی
19 آزمايشگاه الكترونيك 1 مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك کارشناسی
20 آزمايشگاه مباني مهندسي برق 1 مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك کارشناسی درس(ع): دو شنبه 12:30-14:30 مکان: آزمايشگاه اندازه گيري و مدار
21 سيگنالهاو سيستم ها مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك کارشناسی درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30 ف مکان: كلاس 505 مهندسي، درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 505 مهندسي، حل تمرين(ت): دو شنبه 07:30-09:30 ز
22 الكترونيك آنالوگ مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك کارشناسی درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30 ف مکان: كلاس 307، درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 504 مهندسي، حل تمرين(ت): سه شنبه 09:30-11:30 ز
23 آز الكترونيك آنالوگ مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك کارشناسی درس(ع): چهار شنبه 12:30-14:30
24 شبيه سازي افرازه هاي نيم رسانا مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 507 مهندسي، درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 305
25 آزمايشگاه اندازه گيري و مدار1 مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك کارشناسی
26 آزمايشگاه اندازه گيري و مدار1 مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك کارشناسی
27 آزمايشگاه الكترونيك 1 مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك کارشناسی
28 آزمايشگاه مباني مهندسي برق 1 مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك کارشناسی درس(ع): دو شنبه 12:30-14:30 مکان: آزمايشگاه اندازه گيري و مدار
29 آزمايشگاه مباني مهندسي برق 1 مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك کارشناسی درس(ع): يك شنبه 12:30-14:30 مکان: آزمايشگاه اندازه گيري و مدار
30 آزمايشگاه مباني مهندسي برق 1 مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك کارشناسی درس(ع): چهار شنبه 07:30-09:30
31 آزمايشگاه مباني مهندسي برق 1 مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك کارشناسی درس(ع): سه شنبه 12:30-14:30
32 آز سيستم هاي ديجيتال 1 مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی برق الكترونیك کارشناسی
33 مباني مهندسي برق مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مواد کارشناسی درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 201، درس(ت): چهار شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 202
34 مباني مهندسي برق مهندسی شهید نیكبخت مهندسی مواد کارشناسی درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 201، درس(ت): چهار شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 202

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 حضور مشاوره با وقت قبلي
2 شنبه 09:30 11:30 مشاوره مشاوره با وقت قبلي
3 شنبه 11:30 13:00 مشاوره مشاوره با وقت قبلي
4 شنبه 11:30 12:30 حضور مشاوره با وقت قبلي
5 شنبه 13:00 15:00 مشاوره مشاوره با وقت قبلي
6 شنبه 14:30 15:00 حضور مشاوره با وقت قبلي
7 شنبه 17:00 19:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد مشاوره با وقت قبلي
8 يك شنبه 09:30 10:00 حضور مشاوره با وقت قبلي
9 يك شنبه 11:30 12:30 مشاوره مشاوره با وقت قبلي
10 يك شنبه 12:00 14:30 حضور مشاوره با وقت قبلي
11 يك شنبه 14:30 15:00 حضور مشاوره با وقت قبلي
12 يك شنبه 17:00 19:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد مشاوره با وقت قبلي
13 دو شنبه 07:30 09:30 حضور مشاوره با وقت قبلي
14 دو شنبه 09:30 11:30 مشاوره مشاوره با وقت قبلي
15 دو شنبه 11:30 12:30 مشاوره مشاوره با وقت قبلي
16 دو شنبه 11:30 13:30 حضور مشاوره با وقت قبلي
17 دو شنبه 13:30 14:30 حضور مشاوره با وقت قبلي
18 دو شنبه 14:30 15:00 حضور مشاوره با وقت قبلي
19 دو شنبه 17:00 19:00 راهنمايي دانشجويان دكتري مشاوره با وقت قبلي
20 سه شنبه 09:30 10:00 حضور مشاوره با وقت قبلي
21 سه شنبه 11:30 13:30 مشاوره مشاوره با وقت قبلي
22 سه شنبه 12:00 12:30 حضور مشاوره با وقت قبلي
23 سه شنبه 13:30 15:00 مشاوره مشاوره با وقت قبلي
24 سه شنبه 14:30 15:00 حضور مشاوره با وقت قبلي
25 سه شنبه 15:00 17:00 مشاوره مشاوره با وقت قبلي
26 سه شنبه 17:00 19:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد مشاوره با وقت قبلي
27 چهار شنبه 09:30 10:00 حضور مشاوره با وقت قبلي
28 چهار شنبه 11:30 12:30 مشاوره مشاوره با وقت قبلي
29 چهار شنبه 12:00 13:00 حضور مشاوره با وقت قبلي
30 چهار شنبه 14:30 17:00 مشاوره مشاوره با وقت قبلي
31 چهار شنبه 15:00 17:00 حضور مشاوره با وقت قبلي
32 چهار شنبه 17:00 19:00 راهنمايي دانشجويان دكتري مشاوره با وقت قبلي
33 پنج شنبه 07:30 17:00 حضور مشاوره با وقت قبلي