كارشناسی ارشد , علوم اقتصادی - اقتصادنظری , دانشگاه اصفهان , 1368 ← 1371
دكترا , اقتصاد كشاورزی-اقتصاد منابع طبیعی , دانشگاه اصفهان , 1378 ← 1382


1398

ارزيابي اثرات ريزگردها بر اقتصاد منطقه سيستان

چهارمين كنگره سالانه بين المللي توسعه كشاورزي، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري ايران

علي سردارشهركي, مهدي صفدري, ندا علي احمدي - 1398/05/23

ارزيابي اثرات ريزگردها بر محيط زيست منطقه سيستان

چهارمين كنگره سالانه بين المللي توسعه كشاورزي، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري ايران

علي سردارشهركي, مهدي صفدري, ندا علي احمدي - 1398/05/23

تجزيه و تحليل اثرات حفاظت از محيط زيست در راستاي توسعه پايدار ملي؛ اصول و راهكارها

دومين همايش ملي پيشرفت هاي علم و فراعلم مديريت، اقتصاد، علوم تربيتي، فلسفه

علي سردارشهركي, مهدي صفدري, ندا علي احمدي - 1398/04/15

اقتصاد سبز با رويكرد توسعه پايدار، چالش ها و الزامات

دومين همايش ملي پيشرفت هاي نوين علم و فراعلم مديريت، اقتصاد، علوم تربيتي، فلسفه

علي سردارشهركي, مهدي صفدري, ندا علي احمدي - 1398/04/15

ارتباط توسعه پايدار و محيط زيست با تأكيد بر الزامات مديريتي و فرهنگي

دومين همايش ملي پيشرفت هاي نوين در عرصه علم و فراعلم مديريت، اقتصاد، علوم تربيتي، فلسفه

علي سردارشهركي, مهدي صفدري, ندا علي احمدي - 1398/04/15
1397

آينده پژوهي چالش آب در ايران

دوازدهمين كنگره ملي پيشگامان پيشرفت با موضوع (ظرفيت ها، چالش ها و تدابير پيشرفت ايران)

مهدي صفدري, سميه ساراني - 1397/09/22

بررسي جنبه هاي حمايت دولت از بنگاه هاي كوچك و متوسط به منظور اشتغال زايي و افزايش توليد ملي

دوازدهمين كنگره ملي پيشگامان پيشرفت با موضوع (ظرفيت ها، چالش ها و تدابير پيشرفت ايران)

مهسا كريم, مهدي صفدري - 1397/09/22
1387

Sect oral employment way s and the exchange rate evidence from Iran

هفتمين كنفرانس بين المللي روابط تجاري شرق و غرب آسيا

احمد اكبري, مهدي صفدري, محمود هاشمي تبار - 1387/08/13

تخمين تابع تقاضاي نفت گاز (گازوئيل) در شهرستان زاهدان با استفاده از روش همگرايي ARDL

همايش ملي افزايش درآمدهاي نفتي و ايجاد فرصت هاي شغلي

مهدي صفدري, مصيب پهلواني, سيد محمدحسين فعال نظري - 1387/07/25


1383

شناسائي عوامل مؤثر براقتصاد غير رسمي استان سيستان وبلوچستان

مهدي صفدري - 1383 -


نقش انواع تسهيلات بانك كشاورزي در اشتغال ودرامد روستاييان (مطالعه موردي شهرستان خاش)

بهروز هاشم زهي , [ احمد اكبري, محمود هاشمي تبار, مهدي صفدري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

تأثير بانكداري الكترونيك بر ثبات تقاضاي پول در اقتصاد ايران

ادريس رحماني , [ مهدي صفدري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

تحليلي از عوامل اقتصادي موثر بر سرمايه گذاري خصوصي در ايران

ابوطالب كاظمي , [ مهدي صفدري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

تأثير نوسانات قيمت نفت بر تراز حساب جاري(مطالعه موردي كشورهاي درحال توسعه وتوسعه يافته)

محمد بصيرفيض ابادي , [ مهدي صفدري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

اثرات حذف يارانه انرژي بر بخش صنعت ايران

محسن جعفري , [ مهدي صفدري, جواد شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي عوامل موثر در بازپرداخت ديون وامهاي دريافتي مشتريان حقيقي بانك پارسيان شعبه زاهدان

جواد ستاري بنجار , [ جواد شهركي, مهدي صفدري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

رابطه بين نرخ بهره و ارز در كشورهاي خاورميانه

سيده سميه سرحدي , [ نظر دهمرده قلعه نو, مهدي صفدري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

بررسي مقايسه اي ارتباط مخارج تحقيق وتوسعه با رشد اقتصادي درگروه كشورهاي توسعه نيافته ، درحال توسعه وكشورهاي OECD

اميرحسين قريشي , [ مهدي صفدري, نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

تاثير فناوري اطلاعات وارتباطات بر رشد اقتصادي (مطالعه تجربي در ايران وكشورهاي منتخب اتحاد آسه آن به روش داده هاي تابلويي)

قدير شيرازي , [ مهدي صفدري, غلامرضا زمانيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

مقايسه اثر سرمايه انساني روي رشد اقتصادي در بين كشورهاي در حال توسعه وتوسعه يافته

زهرا شيدايي , [ مهدي صفدري, محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88


1 - مهران حكمت نيا, مهدي صفدري, سيدمهدي حسيني, علي سردارشهركي
مديريت مصرف آب كشاورزي منطقه سيستان تحت رويكرد آب مجازي با استفاده از مدل WEAP
(1400) محيط زيست و مهندسي آب. 7 465-476
2 - مهران حكمت نيا, مهدي صفدري, سيدمهدي حسيني, امير دادرس مقدم
عوامل موثر بر تجارت آب مجازي محصولات كشاورزي ايران (كاربرد مدل خود رگرسيون برداري پانل )
(1400) محيط زيست و مهندسي آب. 7 344-355
3 - مهران حكمت نيا, سيدمهدي حسيني, مهدي صفدري
ارزيابي مصرف آب خرما در استان سيستان و بلوچستان با تكيه بر مفهوم آب مجازي
(1399) تحقيقات آب و خاك ايران. 51 513-524
4 - مهران حكمت نيا, مهدي صفدري, سيدمهدي حسيني
تعيين و ارزيابي ردپاي آب هاي سبز، آبي و خاكستري در تجارت بين المللي محصولات كشاورزي ايران
(1399) آبياري و زهكشي. 14 446-463
5 - مهران حكمت نيا, سيدمهدي حسيني, مهدي صفدري
مديريت منابع آب كشاورزي استان سيستان و بلوچستان از ديدگاه آب مجازي
(1399) مهندسي آبياري و آب ايران. 11 137-149
6 - فرزانه شه بخش, مهدي صفدري, علي سردارشهركي
Assessment of modern approach of water governance in the development of water exploitation systems in Sistan region
(1399) journal of applied research in water and wastewater. 7 127-136
7 - علي سردارشهركي, ندا علي احمدي, مهدي صفدري
تحليل و اولويت بندي عوامل موثر بر توليد گندم با تأكيد بر پايداري محيط زيست
(1399) علوم و تكنولوژي محيط زيست. 22 1-12
8 - علي سردارشهركي, ندا علي احمدي, مهدي صفدري
A New Approach to Evaluate the Economic Efficiency and Productivity of Agriculture Sector: The Application of Window Data Envelopment Analysis (WDEA)
(1397) Environmental Energy and Economic Research. 2 145-160
9 - علي سردارشهركي, ندا علي احمدي, مهدي صفدري
Economic Analysis of Price Shocks of Production Inputs and Their Impact on Cotton Price in Iran: The Application of Panel Data Vector Auto-Regression (PVAR) Model
(1397) Environmental Energy and Economic Research. 3 23-36
10 - نظر دهمرده قلعه نو, مهدي صفدري, مهيم شهيكي تاش
تاثير شاخص هاي كلان بر توزيع درآمد در ايران 1386-1353
(1389) پژوهشنامه بازرگاني - موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني. 25-55
11 - نظر دهمرده قلعه نو, مهدي صفدري, فرشيد پورشهابي
مدلسازي و نااطميناني تورم در اقتصاد ايران
(1388) پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي. 17 77-93
12 - مهدي صفدري, مصطفي عمادزاده, - شريفي
تحليلي از روند شدت انرژي در كشورهاي OECD
(1382) پژوهشنامه بازرگاني - موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني. - 95-118


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 اصول و مباني اقتصاد اسلامي اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30 مکان: 917
2 سير انديشه هاي اقتصادي متفكرين غربي اسلامي اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00، درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00
3 بانكداري اسلامي اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی درس(ت): شنبه 09:30-11:30 مکان: 910، درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30 مکان: 912
4 نظام اقتصادي صدراسلام اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30
5 اقتصاد حمل و نقل اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 09:30-11:30
6 اقتصاد ايران اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: 918، درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00 مکان: 913
7 اقتصاد ايران اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: 918، درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00 مکان: 913
8 اقتصادتوسعه كشاورزي تكميلي اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 17:00-19:00، درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: 911
9 اقتصادتوسعه كشاورزي تكميلي اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 17:00-19:00، درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: 911
10 اصول و مباني اقتصاد اسلامي اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30 مکان: 917
11 سير انديشه هاي اقتصادي متفكرين غربي اسلامي اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00، درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00
12 بانكداري اسلامي اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی درس(ت): شنبه 09:30-11:30 مکان: 910، درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30 مکان: 912
13 نظام اقتصادي صدراسلام اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30
14 اقتصاد حمل و نقل اقتصاد،مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 09:30-11:30

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 13:30 15:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
2 شنبه 15:30 17:30 مشاوره
3 شنبه 18:00 20:00 حضور
4 يك شنبه 15:30 17:30 مشاوره
5 يك شنبه 15:30 17:00 مشاوره
6 يك شنبه 18:00 20:00 حضور
7 دو شنبه 09:30 11:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
8 دو شنبه 13:30 15:00 مشاوره
9 دو شنبه 15:30 17:00 مشاوره
10 دو شنبه 18:00 20:00 حضور
11 سه شنبه 15:30 17:00 مشاوره
12 سه شنبه 18:00 20:00 حضور
13 چهار شنبه 18:00 20:00 حضور