كارشناسی , مهندسی عمران , دانشگاه تهران , 1357 ← 1363
كارشناسی ارشد , مهندسی عمران , دانشگاه تهران , 1363 ← 1365
دكترا , مهندسی عمران-سازه , دانشگاه نیوكاسل -انگلستان , 1372 ← 1375


1400

تخمين مقاومت فشاري بتن مقاومت بالاي محصورشده با ورقههاي پليمري ) FRP ( با استفاده از برنامهريزي ژنتيك) GP )

دوازدهمين كنگره بينالمللي مهندسي عمران

محمدرضا سهرابي, حسين قاسمي, ياسر مودي - 1400/04/21
1399

معرفي الگوريتم فراابتكاري جديد با استفاده از الگوريتم هاي بهينه سازي بيگ بنگ-بيگ كرانچ و فيزيك مصنوعي

دوازدهمين كنگره ملي مهندسي عمران

حسين سنگتراش, حامد قوهاني عرب, محمدرضا سهرابي, محمدرضا قاسمي - 1399/03/07
1396

ارزيابي عملكرد سه الگوريتم بهينهسازي آموزش و يادگيري، كلوني زنبورعسل و بيگ بنگ-بيگ كرنچ در بهينهسازي سازه هاي خرپايي

چهارمين كنفرانس ملي دستاوردهاي اخير در مهندسي عمران معماري و شهرسازي

حسين سنگتراش, حامد قوهاني عرب, محمدرضا سهرابي - 1396/07/21
1395

بررسي ميزان تاثير عدم رعايت طول آزاد خمش در رفتار لرزه اي مهاربند همگراي ويژه

نهمين كنگره ملي مهندسي عمران

سمانه مومني فر, محمدرضا سهرابي, سيد روح الله موسوي - 1395/02/21

اثر خوردگي بر مقاومت پيوستگي بتن معمولي و اليافي در شرايط محيطي مختلف

نهمين كنگره ملي مهندسي عمران

سپيده صباحي, جمشيد شهركي, محمدرضا سهرابي, سيد روح الله موسوي - 1395/02/21
1392

عملكرد دوامي تكنيكهاي تقويت با مصالح FRP در برابر شرايط نامساعد محيطي

دومين كنفرانس ملي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي

شعيب نصرت اللهي, محمدرضا اصفهاني, سيد محمد بني جمالي, محمدرضا سهرابي, سيد روح الله موسوي - 1392/12/08

ارزيابي تكنيك هاي تقويت خمشي تيرهاي بتن آرمه با مصالح FRP

هشتمين همايش ملي عمران و توسعه پايدار

سيدمحمد بني جمالي, محمدرضا اصفهاني, شعيب نصرت اللهي, محمدرضا سهرابي, سيد روح الله موسوي - 1392/09/07
1390

بررسي خواص مكانيكي و دوام بتن نيمه سبك ليكا حاوي افزودني پودر سرباره كوره ذوب آهن اصفهان

سومين كنگره ملي مهندسي عمران

محمدرضا سهرابي - 1390/08/12

پيش بيني مقاومت فشاري بتن با مقاومت بالا با استفاده ازشبكه هاي عصبي تابع بنيادي شعاعي (RBF) و پس انتشار خطا (BP)

ششمين كن گره ملي مهن دسي عم ران

محمدرضا قاسمي, محمدرضا سهرابي, غلامرضا اهني, ابوحمزه صائب - 1390/02/06

پيش بيني مقاومت فشاري بتن حاوي خرده لاستيك با استفاده از مدل فازي عصبي و شبكه هاي عصبي مصنوعي

ششمين كن گره ملي مهن دسي عم ران

محمدرضا سهرابي, محمدرضا قاسمي, ابوحمزه صائب, غلامرضا اهني - 1390/02/06
1388

تاثير پليمرهاي اليافي FRP در بهبود مقاومت لرزه اي سازه هاي بنايي

اولين كنفرانس ملي مسكن و توسعه كالبدي روستا

محمدرضا سهرابي, مهدي اژدري مقدم, محمد جواد كريملو - 1388/07/08

بررسي اثر نانو سيليس بر خواص مكانيكي بتن

هشتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

حامد خسته بند, محمدرضا سهرابي, عبدالرضا صميمي - 1388/02/21
1386

استفاده از توابع ماتيو و لياپانوف در بررسي نواحي پايداري ديناميكي

سومين كنگره ملي مهندسي عمران

مهدي اژدري مقدم, مير جلالي منوچهر , محمدرضا سهرابي - 1386/01/01

بررسي تاثير جايگزيني ماسه طبيعي به جاي ريزدانه سبك بر خواص مكانيكي بتن سبكدانه حاوي دوده سيليسي

سومين كنگره ملي مهندسي عمران

امين حيدري, محمدرضا سهرابي, مهدي اژدري مقدم - 1386/01/01

بررسي خواص پودر پوزولان پوميس تفتان به عنوان جايگزين سيمان

سومين كنگره ملي مهندسي عمران

سامان شايگي نيك, محمدرضا سهرابي - 1386/01/01
1385

بررسي نمودار تنش-كرنش بتن سبك دانه حاوي ليكا و پاميس تفتان

هفتمين كنفرانس بين المللي بتن

محمدرضا سهرابي - 1385/01/01

بررسي خواص مكانيكي بتن هاي الياف دار حاوي ليكا و پاميس تفتان

هفتمين كنفرانس بين المللي بتن

محمدرضا سهرابي - 1385/01/01

بررسي اثر ميكروسيليس بر خواص مكانيكي بتن سبكدانه حاوي ليكا وپاميس تفتان

هفتمين كنفرانس بين المللي بتن

محمدرضا سهرابي - 1385/01/01
1384

اثرات اختلاط برگ نخل خرما بر روي مقاومت فشاري بتن

دومين كنفرانس بين المللي بتن و توسعه

كامبيز نرماشيري, محمدرضا سهرابي, فردين رئوفي - 1384/02/01

بررسي خواص بتن سبك ساخته شده با سبكدانه هاي طبيعي تفتان و كاربرد آن در صنعت ساختمان

دومين كنفرانس بين المللي بتن و توسعه

محمدرضا سهرابي, عبدالناصر ريگي - 1384/02/01


1378

تأثير آب زاهدان بر خواص مقاومتي و دوام بتن

محمدرضا سهرابي - 1378 -


بررسي اثر نانو زئوليت كلينوپتيوليت بر خواص ملات بتن

الهام كوهكن , [ محمدرضا سهرابي, احمدرضا عباسيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

اثر خوردگي بر مقاومت پيوستگي اعضاي بتن مسلح براي بتن هاي معمولي و مقاومت بالا

امير شهريان , [ سيد روح الله موسوي, محمدرضا سهرابي, ياسر مودي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

اثر خوردگي ميلگرد بر سخت شوندگي كششي اعضاي بتن آرمه تحت تاثير خوردگي

ابوذر محمدپور , [ سيد روح الله موسوي, محمدرضا سهرابي, ياسر مودي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

توسعه ميراگرهاي شكافدار در مقاوم سازي سازه هاي فولادي مهاربندي شده

مرتضي ميرزايي كيا , [ سيد روح الله موسوي, محمدرضا سهرابي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

اثر خوردگي ميلگرد بر سخت شوندگي كششي اعضاي بتن آرمه تحت تاثير خوردگي

ابوذر محمدپور , [ سيد روح الله موسوي, محمدرضا سهرابي, ياسر مودي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

اثر خوردگي بر مقاومت پيوستگي اعضاي بتن مسلح براي بتن هاي معمولي و مقاومت بالا

امير شهريان , [ سيد روح الله موسوي, محمدرضا سهرابي, ياسر مودي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

توسعه ميراگرهاي شكافدار در مقاوم سازي سازه هاي فولادي مهاربندي شده

مرتضي ميرزايي كيا , [ سيد روح الله موسوي, محمدرضا سهرابي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي اثر نانو زئوليت كلينوپتيوليت بر خواص ملات بتن

الهام كوهكن , [ محمدرضا سهرابي, احمدرضا عباسيان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

مطالعه پارامتريك جداسازهاي لرزه اي اصطكاكي با بهره گيري از بهينه سازي چند هدفه جستجوي فاخته

كاظم حسنخويي , [ محمدرضا سهرابي, صادق اعتدالي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي استفاده از مواد افزوني نانو و ميكرو سيليس روي خواص مكانيكي بتن سنگدانه بازيافتي

محمدمهدي زين الديني , [ محمدرضا سهرابي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي آزمايشگاهي تكنيك هاي شيار زني براي مقاومت خمشي تيرهاي بتن مسلح

يوسف كردتمنداني , [ محمدرضا سهرابي, سيد روح الله موسوي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

كنترل لرزه اي ساختمان هاي بلند هوشمند مجهز به ميراگر جرمي تنظيم شده با در نظر گرفتن اندر كنش خاك - سازه

محمد شاهي , [ محمدرضا سهرابي, صادق اعتدالي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بررسي آزمايشگاهي تكنيك هاي تركيببي براي مقاوم سازي خمشي تيرهاي بتن مسلح با استفاده از اف آر پي

مرتضي سرگلزهي , [ محمدرضا سهرابي, سيد روح الله موسوي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي دوام بتن خودتراكم حاوي سرباره آهن و متاكائولين

يونس دانش شهركي , [ محمدرضا سهرابي, ناصر ساراني ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي دوام بتن خود تراكم با سنگدانه بازيافتي- سرباره كوره آهن گدازي و ميكروسيليس

فرشاد زراعتكار , [ محمدرضا سهرابي, ناصر ساراني ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

ارزيابي لرزه اي ساختمانهاي داراي ديوار برشي بتن مسلح با در نظر گرفتن اندر كنش خاك وسازه

حميدرضا فروزان , [ عباس قاسمي, محمدرضا سهرابي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

ارزيابي لرزه اي بادبند كمانش ناپذير تمام فولادي و بادبند همگراي معمولي

بهروز رمضاني , [ محمدرضا سهرابي, سيد روح الله موسوي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي تأثير سرباره ي كوره ي ذوب آهن و الياف پشم سنگ بر مشخصات مكانيكي بتن پودري

مجتبي صالحي , [ محمدرضا سهرابي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي تأثير گرما دهي بر مقاومت فشاري بتن حاوي پوزلان تفتان و سيليكات زير كونيوم

سعادت اسماعيلي مهر , [ محمدرضا سهرابي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

تأثير بتن اليافي بر مقاومت پيوستگي موضعي

جمشيد شهركي , [ سيد روح الله موسوي, محمدرضا سهرابي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

اثر خوردگي بر مقاومت پيوستگي بتن معمولي و اليافي در شرايط محيطي مختلف

سپيده صباحي , [ سيد روح الله موسوي, محمدرضا سهرابي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي آسيب پذيري ساختمان هاي فولادي داراي ميان با و بدون باز شو

بهنام سرشاد , [ سيد روح الله موسوي, محمدرضا سهرابي, عباس قاسمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

پيش بيني كاهش جرم در آرماتور هاي فولادي تيربتني حاوي خاكستر بادي ناشي از خوردگي بر پايه مطالعات آزمايشگاهي

محمد سرگلزائي , [ محمدرضا سهرابي, علي قدس ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

تحليل ديناميكي سد خاكي با استفاده از مدلسازي عددي (مطالعه موردي سد تنگه سرخ )

مصطفي عالي زاده , [ مهدي اژدري مقدم, محمدرضا سهرابي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

تقويت تير هاي بتن مسلح داراي وصله نامطلوب به روش نصب در نزديكي سطح

ابراهيم غلامحسيني , [ سيد روح الله موسوي, محمدرضا اصفهاني, محمدرضا سهرابي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

ارزيابي لرزه اي بادبند همگراي ويژه با در نظر گرفتن مشكلات حين ساخت

سمانه مومني فر , [ محمدرضا سهرابي, سيد روح الله موسوي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي خواص مهندسي بتن خود تراكم حاوي نانو ذراتها در شرايط آب و هوايي گرم

محمد رضا مير , [ محمدرضا قاسمي, محمدرضا سهرابي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

مطالعه اثر افزودن پشم چوب بازيافتي بر مقاومت فشاري فوم بتن

سيد احسان حسيني جنگجو , [ محمدرضا سهرابي, ناصر ساراني ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

مطالعه عملكرد مواد چسبنده براي افزايش مقاومت چسبندگي بين سطح تماس بتن با بتن

جواد شفيعي , [ محمدرضا سهرابي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي اثر پوزولان هاي مصنوعي بر خصوصيات مكانيكي و دوام بتن خود تراكم حاوي الياف

مسعود اميني , [ محمدرضا سهرابي, سيدباقر حسينيان, اميد لطفي عمران ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

تاثير آرماتور جانبي بر مقاومت پيوستگي وصله در تيرهاي مسلح شده با ميلگرد هاي GFRP

علي رضايي , [ سيد روح الله موسوي, محمدرضا سهرابي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي رفتار تيرهاي بتن مسلح حاوي پوزلان تفتان تحت اثر خوردگي

الياس اسماعيل پورجوادي , [ محمدرضا سهرابي, علي قدس ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي رفتار تيرهاي مسلح خودتراكم تحت اثر خوردگي

محمد صولتي ساداتي , [ محمدرضا سهرابي, علي قدس ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي تاثير فاصله تيرچه ها بر طبيت و انعطاف پذيري سقف هاي تيرچه اي بتني

مرضيه نجفي زاده , [ محمدرضا سهرابي, محمدرضا قاسمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي روش هاي مختلف مقاوم سازي در پروژه بزرگ پديده شانديز و ارائه راهكار مناسب

شعيب نصرت اللهي , [ محمدرضا سهرابي, سيد روح الله موسوي, محمدرضا اصفهاني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

پايدار سازي نانو سليس مورد مصرف در بتن و بررسي رفتار رئولوژيكي آن

مطهره مظفري ناييني , [ مهدي شفيعي آفاراني, محمدرضا سهرابي, مهدي قهاري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي شرايط انعطاف پذيري و صلبيت سقف هاي تيرچه اي در سازه هاي بتني با ديوار برشي بتني و اثر آن بر طرح لرزه اي سازه ها

محمد چراغي , [ محمدرضا سهرابي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي لرزه اي ساختمان هاي فولادي با ديوار برشي بتني تحت زلزله هاي حوزه نزديك و دور

مجتبي قاصد , [ ناصر شابختي, محمدرضا سهرابي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بررسي اثر مواد قليايي و نانو سليس بر خواص مكانيكي بتن حاوي خرده لاستيك

قاسم صفري , [ محمدرضا سهرابي, داود محبي كلهري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

صحت سنجي آزمايشگاهي حداكثر مقاومت فشاري حاصله از بهينه سازي طرح اختلاط بتن با استفاده از شبكه هاي عصبي و الگوريتم اجتماع پرندگان

علي صباغ زاده فريز , [ محمدرضا قاسمي, محمدرضا سهرابي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

نتلبيب

سيدمحمدامين حسيني پور , [ محمدرضا سهرابي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بررسي مقايسه اي بتن هاي ساخته شده از مصالح سنگي معادن مختلف استان مازندران

حسين هاديان كمرودي , [ محمدرضا سهرابي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

تاثير زمان بر روي خواص رئولوژيكي ،پايداري و خواص مكانيكي ملات خود تراكم

نعيمه نوري , [ محمدرضا سهرابي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي ميزان مقاومت و تخريب بتن هاي سنگين در اثر انفجار مواد منفجره و امواج ناشي از آنها

سيدمحمدامين حسيني پور , [ محمدرضا سهرابي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

پيش بيني خواص بتن خود متراكم شامل زئوليت با استفاده از منطق فازي

سامان خليلي , [ محمدرضا سهرابي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي خواص مكانيكي بتن حاوي زباله هاي بازيافتي قوطي هاي پلاستيكي

عادل صادقي فر , [ محمدرضا سهرابي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي خواص مكانيكي بتن حاويي پوزولان چكنه به همراه نانوسيليس

حميد خوش اندام , [ محمدرضا سهرابي, محمود ميري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي خواص بتن معمولي حاوي پوزولان اميرآباد دهگلان با ميكروسيليس يا بدون ميكروسيليس

شاديه صفياري , [ محمود ميري, محمدرضا سهرابي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي ويژگي هاي مكانيكي بتن حاوي پوزولان بش آقاج در محيط هاي فاضلاب شهري

مصطفي رستمي , [ محمدرضا سهرابي ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

بررسي خواص بتن خود تراكم حاوي پوزولان و مواد نانويي

ابراهيم امين الرعايايي , [ محمدرضا سهرابي ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

بررسي خواص مكانيكي بتن خود تراكم حاوي خرده لاستيك

يوسف رحماني , [ محمدرضا سهرابي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

بهينه سازي طرح اختلاط بتن با استفاده از شبكه هاي فازي وعصبي والگوريتم اجتماع مورچگان

ابوحمزه صائب , [ محمدرضا سهرابي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

بررسي بتن حاوي خرده لاستيك سيم دار بازيافتي

امير آذرخش بجستاني , [ محمدرضا سهرابي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

بررسي اثر پوزولان بر مقاومت فشاري بتن در شرايط محيطي مهاجم درياي عمان (بندر چابهار)

بهزاد شيباني , [ ناصر شابختي, محمدرضا سهرابي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

بررسي اثر پوزولان تفتان روي بتن در شرايط محيطي درياي عمان (بندر چابهار)

محمدشريف حسين بر , [ محمدرضا سهرابي, ناصر شابختي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

بررسي سطح عملكرد قاب هاي فولادي مهار بندي شده با بادبند دروازه اي

ارش نادري , [ محمدرضا سهرابي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

بررسي تاثير نانو سيليس بر خواص مكانيكي بتن حاوي پودر پوزولان

مهدي جعفري زاده , [ محمدرضا سهرابي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

بررسي خواص مكانيكي بتن حاوي نانو سيليس وپوزولان تفتان

محسن مهراوران , [ محمدرضا سهرابي ]
نيمسال اول سال تحصيلي88-87


مدير امور پژوهشي

از تاریخ 1390/07/01 تا تاریخ 1397/11/10


1 - حسين سنگتراش, حامد قوهاني عرب, محمدرضا سهرابي, محمدرضا قاسمي
A high-performance four-node fat shell element with drilling degrees of freedom
(1400) ENGINEERING WITH COMPUTERS. 37 2837-2852
2 - حامد قوهاني عرب, علي محلاتي رايني, ارش نادري, محمدرضا سهرابي, محمدرضا قاسمي
تشخيص خرابي در پايههاي نگهدارنده منفرد با ممان اينرسي متغير با استفاده از الگوريتم APSO
(1400) مهندسي عمران اميركبير. 53 5-5
3 - ارش نادري, محمدرضا سهرابي, محمدرضا قاسمي, Babak Dizangian
A swift technique for damage detection of determinate truss structures
(1400) ENGINEERING WITH COMPUTERS. 37 2183-2191 مشاهده مقاله
4 - ياسر مودي, محمدرضا سهرابي, سيد روح الله موسوي
Corrosion effect of the main rebar and stirrups on the bond strength of RC beams
(1400) Structures. 32 1444-1454 مشاهده مقاله
5 - عبدالقيوم دهواري, محمود ميري, محمدرضا سهرابي
Reliability-Based Design Optimization of Recycled Coarse Aggregates Used in Corrosive Environment
(1400) JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING. 33 04021042-1-16 مشاهده مقاله
6 - حسين سنگتراش, حامد قوهاني عرب, محمدرضا سهرابي, محمدرضا قاسمي
Formulation and evaluation of a new four-node quadrilateral element for analysis of the shell structures
(1399) ENGINEERING WITH COMPUTERS. 36 1289-1303 مشاهده مقاله
7 - حسين سنگتراش, حامد قوهاني عرب, محمدرضا سهرابي, محمدرضا قاسمي
An efficient three-node triangular Mindlin-Reissner flat shell element
(1399) Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering. 42 1-17 مشاهده مقاله
8 - حسين سنگتراش, حامد قوهاني عرب, محمدرضا سهرابي, محمدرضا قاسمي
تحليل اجزاي محدود لايه اي ورق هاي كامپوزيت با استفاده از المان غشايي نامتقارن و المان خمشي ناسازگار
(1399) مكانيك سازه ها و شاره ها. 10 141-152
9 - ارش نادري, محمدرضا سهرابي, محمدرضا قاسمي, Babak Dizangian
Total and Partial Updating Technique: A Swift Approach for Cross-Section and Geometry Optimization of Truss Structures
(1399) KSCE Journal of Civil Engineering. 24 1219-1227 مشاهده مقاله
10 - ارش نادري, محمدرضا سهرابي, محمدرضا قاسمي, بابك ديزنگيان
A fast damage detecting technique for indeterminate trusses
(1399) STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS. 75 585-594
11 - حسين سنگتراش, محمدرضا قاسمي, حامد قوهاني عرب, محمدرضا سهرابي
HYBRID ARTIFICIAL PHYSICS OPTIMIZATION AND BIG BANG-BIG CRUNCH ALGORITHM (HPBA) FOR SIZE OPTIMIZATION OF TRUSS STRUCTURES
(1399) International Journal of Optimization in Civil Engineering. 11 55-73
12 - سيد روح الله موسوي, محمدرضا سهرابي, ياسر مودي, ابراهيم غلامحسيني
Strengthening of Lap-Spliced RC Beams Using Near-Surface Mounting Method
(1399) Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Civil Engineering. -
13 - ياسر مودي, سيد روح الله موسوي, محمدرضا سهرابي
New models for estimating compressive strength of concrete confined with FRP sheets in circular sections
(1398) JOURNAL OF REINFORCED PLASTICS AND COMPOSITES. 38 1014-1028 مشاهده مقاله
14 - ياسر مودي, محمدرضا سهرابي, سيد روح الله موسوي
Effects of stirrups in spliced region on the bond strength of corroded splices in reinforced concrete (RC) beams
(1398) CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS. 230 116873-1-116873-9 مشاهده مقاله
15 - ياسر مودي, محمدرضا سهرابي, سيد روح الله موسوي
مدلي براي تخمين مقاومت پيوستگي نسبي تيرهاي بتن مسلح با ميلگردهاي وصله دار خورده شده با در نظر گرفتن c/db
(1398) مهندسي عمران فردوسي. 32 99-110
16 - ياسر مودي, سيد روح الله موسوي, عليرضا قويدل, محمدرضا سهرابي, محسن راشكي
Using Response Surface Methodology and providing a modified model using whale algorithm for estimating the compressive strength of columns confined with FRP sheets
(1397) CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS. 183 163-170 مشاهده مقاله
17 - مرتضي كاظمي تربقان, محمدرضا سهرابي, حسن حاجي كاظمي
Evaluation the behavior of pre-fabricated moment connection with a new geometry of pyramidal end block under monotonic and cyclic loadings
(1397) STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES. 29 391-404
18 - مهدي شهركي, محمدرضا سهرابي, غلامرضا عزيزيان, Kambiz Narmashiri
Experimental and numerical investigation of strengthened deficient steel SHS columns under axial compressive loads
(1397) STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS. 67 207-217
19 - مرتضي كاظمي تربقان, محمدرضا سهرابي, حسن حاجي كاظمي
INVESTIGATING THE BEHAVIOR OF SPECIALLY PRE-FABRICATED STEEL MOMENT CONNECTION UNDER CYCLIC LOADING
(1397) Advanced Steel Construction. 14 412-423
20 - رامين قياسي سنگاني, محمدرضا قاسمي, محمدرضا سهرابي
عيب يابي سازه ها با استفاده از شاخص تابع پاسخ فركانسي و مدل جايگزين مبتني بر الگوريتم ماشين يادگيري حداكثر بهينه شده
(1396) روش هاي عددي در مهندسي (استقلال). 36 1-17
21 - مرتضي كاظمي تربقان, محمدرضا سهرابي, حسن حاجي کاظمي
اندركنش هرم رس ستون و اتصال ويژ پيش ساخته فولادي در بارگذاري متناوب
(1396) نشريه مهندسي عمران دانشگاه فردوسي. 30 43-62
22 - محمدامير شرافتي, محمدرضا سهرابي
An investigation into the time dependency of shear strength of clay brick walls an approximate approach
(1396) CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS. 155 88-102
23 - مرتضي كاظمي تربقان, محمدرضا سهرابي, حسن حاجي کاظمي
بررسي رفتار اتصالات BSB تحت اثر بارهاي تناوبي
(1395) سازه و فولاد. 13 31-43
24 - اميررضا شكرزاده, محمدرضا سهرابي
Strengthening effects of spiral stairway on the buckling behavior of metal tanks under wind and vacuum pressures
(1395) THIN-WALLED STRUCTURES. 106 437-447
25 - اميررضا شكرزاده, محمدرضا سهرابي
Buckling of ground based steel tanks subjected to wind and vacuum pressures considering uniform internal and external corrosion
(1395) THIN-WALLED STRUCTURES. 108 333-350
26 - صادق اعتدالي, سيدسعيد توكلي افشاري, محمدرضا سهرابي
Design of a decoupled PID controller via MOCS for seismic control of smart structures
(1395) Earthquakes and Structures. 10 1067-1087
27 - محمدامير شرافتي, محمدرضا سهرابي
Performance of Masonry Walls during Kaki, Iran, Earthquake of April 9, 2013
(1395) JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES. 30 1-19
28 - محمدامير شرافتي, محمدرضا سهرابي
Probabilistic Model for Bed-Joint Shear-Sliding Strength of Clay-Brick Walls Based on Field Test Data
(1395) ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems, Part A: Civil Engineering. 2 1-13
29 - صادق اعتدالي, محمدرضا سهرابي
A Proposed Approach to Mitigate the Torsional Amplifications of Asymmetric Base-isolated Buildings During Earthquakes
(1394) KSCE Journal of Civil Engineering. 20 768-776
30 - احسان عديلي, محمدرضا سهرابي, حسن ميش مست نهي
prediction of microcracks in concrete using fuzzy systems
(1393) JOURNAL OF INTELLIGENT and FUZZY SYSTEMS. 27 1161-1168
31 - محمدرضا سهرابي, محمود ميري
Effect of Rebar Corrosion on the Behavior of a Reinforced Concrete Ceam Using Modeling and Experimental Results
(1393) Materiali in Tehnologije. 48 395-402
32 - صادق اعتدالي, محمدرضا سهرابي, سيدسعيد توكلي افشاري
An independent robust modal PID control approach for seismic control of building
(1392) Journal of Civil Engineering and Urbanism. 3 279-291
33 - علي قدس, محمدرضا سهرابي, محمود ميري
Effect of rebar corrosion on behavior of reinforced concrete beam using modeling and experimental results
(1392) Materiali in Tehnologije. 111-118
34 - علي قدس, محمدرضا سهرابي, محمود ميري
EFFECT OF REBAR CORROSION ON THE BEHAVIOR OF A REINFORCED CONCRETE BEAM USING MODELING AND EXPERIMENTAL RESULTS
(1392) Materiali in Tehnologije. 395-402
35 - علي قدس, محمدرضا سهرابي, محمود ميري
بررسي امكان استفاده از تكنيك پالس گذراي گالوانواستاتيك در خوردگي ميلگردهاي تير بتني
(1391) مجله علمي - پژوهشي علوم و مهندسي خوردگي. 2 63-73
36 - محمدرضا سهرابي
بررسي و مقايسه بتن حاوي خرده لاستيك و پودر لاستيك به همراه ميكروسيليس
(1391) مهندسي عمران و محيط زيست دانشگاه تبريز. 42 -
37 - صادق اعتدالي, محمدرضا سهرابي, سيدسعيد توكلي افشاري
Optimal PD/PID Control of Smart Base Isolated Buildings Equipped With Piezoelectric Friction Dampers
(1391) Earthquake Engineering and Engineering Vibration. 12 39-54
38 - محمد کربلايي, محمدرضا سهرابي
بررسي و مقايسه بتن حاوي خرده لاستيك و پودر لاستيك به همرام ميكروسيليس
(1391) مهندسي عمران و محيط زيست دانشگاه تبريز. 25-33
39 - صادق اعتدالي, محمدرضا سهرابي, سيدسعيد توكلي افشاري
An Independent Robust Modal PID Control Approach for Seismic Control of Buildings
(1391) Journal of Civil Engineering and Urbanism. 279-291
40 - محمدرضا سهرابي, علي قدس, محمود ميري
بررسي امكان استفاده از تكنيك پالس گذاري گالوانو استاتيك در خوردگي ميلگردهاي تير بتني
(1391) نشريه علمي پژوهشي علوم و مهندسي خوردگي. 5 63-73
41 - محمد كربلائي, محمدرضا سهرابي
بررسي و مقايسه مقاومت فشاري بتن داراي خرده لاستيك و پودر لاستيك به همراه نانو سيليس
(1390) مهندسي عمران و محيط زيست اميركبير. 43 63-70
42 - محمد کربلايي, محمدرضا سهرابي
بررسي و مقايسه مقاومت فشاري بتن داراي خرده لاستيك و پودر لاستيك به همراه نانوسيليس
(1390) مهندسي عمران اميركبير. 63-70
43 - ارش نادري, محمدرضا سهرابي
Analyzing Effective Length Factor of OBS Members
(1389) JOURNAL OF ADVANCED MATERIALS. 260 -
44 - احمد عسكري, محمدرضا سهرابي, يوسف رحماني
An Investigation into Mechanical Properties of Self Compacting Concrete Incorporating Fly Ash and Silica Fume at Different Ages of Curing
(1389) JOURNAL OF ADVANCED MATERIALS. 260 3-7
45 - يوسف رحماني, محمدرضا سهرابي, احمد عسكري
Mechanical Properties of Rubberized Self Compacting Concrete Containing Silica Fume
(1389) JOURNAL OF ADVANCED MATERIALS. 260 3-7
46 - محمدرضا سهرابي
اثر سرعت آب و تعداد چرخه فرآوري مغناطيسي بر بتن حاوي ميكروسيليس
(1385) ژئو تكنيك و مقاومت مصالح. -


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 تكنولوژي بتن مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 208
2 استاتيك مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 208، درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 209
3 سازهاي بتن ارمه 2 مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی درس(ت): شنبه 18:00-20:00، درس(ت): سه شنبه 18:00-20:00
4 پروژه سازه هاي بتن آرمه مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی
5 ديناميك سازه 2 مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران دکتری درس(ت): دو شنبه 09:30-11:30، درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30
6 تكنولوژي بتن مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30 مکان: كلاس 208
7 استاتيك مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 208، درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 209
8 سازهاي بتن ارمه 2 مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی درس(ت): شنبه 18:00-20:00، درس(ت): سه شنبه 18:00-20:00
9 پروژه سازه هاي بتن آرمه مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی
10 ديناميك سازه 2 مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران دکتری درس(ت): دو شنبه 09:30-11:30، درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 حضور
2 شنبه 07:30 09:30 حضور
3 شنبه 09:30 11:30 مشاوره
4 شنبه 09:30 11:30 مشاوره
5 شنبه 11:30 12:30 حضور
6 شنبه 11:30 12:00 مشاوره نماز
7 شنبه 12:00 13:00 حضور
8 شنبه 12:30 13:00 حضور نماز
9 شنبه 13:00 15:00 حضور
10 يك شنبه 09:30 11:30 مشاوره دانشجويان استعداد درخشان
11 يك شنبه 09:30 11:30 حضور
12 يك شنبه 11:30 12:00 حضور نماز
13 يك شنبه 11:30 12:30 حضور
14 يك شنبه 12:00 13:00 حضور
15 يك شنبه 12:30 13:00 حضور نماز
16 يك شنبه 13:00 15:00 حضور
17 يك شنبه 18:00 20:00 عدم دسترسي مطالعه
18 دو شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
19 دو شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
20 دو شنبه 11:30 12:00 حضور نماز
21 دو شنبه 11:30 12:30 حضور
22 دو شنبه 12:00 15:00 حضور
23 دو شنبه 12:30 13:00 حضور نماز
24 دو شنبه 13:00 15:00 حضور
25 دو شنبه 18:00 20:00 عدم دسترسي مطالعه
26 سه شنبه 07:30 09:30 حضور
27 سه شنبه 09:30 11:30 مشاوره (دانشجويان استعدادهاي درخشان)
28 سه شنبه 11:30 12:00 حضور نماز
29 سه شنبه 11:30 12:30 حضور
30 سه شنبه 12:00 15:00 حضور شوراي آموزشي گروه عمران
31 سه شنبه 12:30 13:00 حضور نماز
32 سه شنبه 13:00 16:00 حضور شوراي آموزشي گروه عمران
33 چهار شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
34 چهار شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
35 چهار شنبه 09:30 11:30 حضور
36 چهار شنبه 09:30 12:30 حضور
37 چهار شنبه 11:30 12:00 حضور نماز
38 چهار شنبه 12:00 14:30 حضور
39 چهار شنبه 12:30 13:00 حضور نماز
40 چهار شنبه 13:00 15:00 حضور
41 چهار شنبه 18:00 20:00 عدم دسترسي مطالعه
42 چهار شنبه 18:00 20:00 عدم دسترسي مطالعه
43 پنج شنبه 07:30 11:30 عدم دسترسي مطالعه
44 پنج شنبه 07:30 12:30 عدم دسترسي مطالعه
45 پنج شنبه 11:30 12:00 عدم دسترسي نماز
46 پنج شنبه 12:30 13:00 عدم دسترسي نماز
47 پنج شنبه 13:00 15:00 عدم دسترسي مطالعه
48 پنج شنبه 18:00 20:00 عدم دسترسي مطالعه
49 پنج شنبه 18:00 20:00 عدم دسترسي مطالعه