كارشناسی , مهندسی صنایع , دانشگاه صنعتی شریف تهران , 1367 ← 1372
كارشناسی ارشد , مهندسی صنایع , دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان , 1378 ← 1380
دكترا , مهندسی صنایع , دانشگاه پوترا مالزی , 1385 ← 1390


1398

بررسي رابطه مديريت دانش با فناوري اطلاعات در استانداري سيستان وبلوچستان

كنفرانس بين المللي مديريت دانش بلاك چين و اقتصاد

فائزه خدري, محمدرضا شهركي - 1398/08/22

مروري بر مسائل مسيريابي وسايل نقليه دوسطحي وابسته به زمان

دومين كنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع در عصر نوين

فائزه خدري, محمدرضا شهركي - 1398/04/30
1397

روش هاي رتبه بندي و انتخاب تامين كنندگان در حالت قطعي و فازي

كنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مديريت و مهندسي صنايع

محمدرضا شهركي - 1397/09/21
1396

مدل تصميم گيري چندشاخصه تخصيص خطي چنددوره اي بااستفاده ازمعادلات رگرسيوني

چهاردهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع

محمدرضا شهركي, فاطمه سعادتي نيا - 1396/11/18

شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر توسعه كارآفريني كشاورزي با استفاده از روش تصميم گيري چند معياره )مطالعه موردي: شهرستان سرباز(

كنفرانس كارآفريني بارويكرد الزامات دانشگاه كارآفرين

محمدرضا شهركي, ابوبكر رييسي - 1396/09/21

بكارگيري روش تصميم گيري چند معياره فازي براي شناساييث و اولويت بندي عوامل موثر بر فرآيند نوآوري در توسعه محصول جديد در شركتهاي دانش بنيان

كنفرانس كارآفريني بارويكرد الزامات دانشگاه كارآفرين

محمدرضا شهركي, سميه مالكي - 1396/09/21

يك الگوريتم ابتكاري براي مسئله ي زمان بندي پروژه با هدف بيشينه سازي ارزش خالص فعلي با پارامترهاي تصادفي فازي

اولين كنفرانس ملي مديريت و سيستم هاي فازي با حضور چهره هاي سرشناس بين المللي

محمدرضا شهركي, سمين اربابي, مينا نارويي - 1396/09/03

تحليل حساسيت هزينه هاي نگهداري و تعميرات در زنجيره تامين دو سطحي

سومين كنفرانس ملي دستاوردهاي نوين در برق و كامپيوتر و صنايع

سپيده حبيبي, محمدرضا شهركي, مصطفي مودي - 1396/07/19

ارائه مدل رياضي برنامهريزي غير خطي توليد/موجودي در زنجيره تامين دو سطحي

سومين كنفرانس ملي دستاوردهاي نوين در برق و كامپيوتر و صنايع

سپيده حبيبي, محمدرضا شهركي, سميرا شيرزايي - 1396/07/19

ارائه مدل رياضي برنامه ريزي غير خطي توزيع/ موجودي در زنجيره تامين دوسطحي

ششمين كنفرانس ملي علوم مديريت نوين

سپيده حبيبي, محمدرضا شهركي, سميرا شيرزايي - 1396/06/25

ارائه مدل رياضي برنامه ريزي غير خطي توزيع-موجودي در زنجيره تامين دو سطحي

ششمين كنفرانس ملي علوم مديريت نوين

سپيده حبيبي, محمدرضا شهركي, سميرا شيرزايي - 1396/06/25

رتبه بندي عوامل موثر بر پياده سازي مديريت دانش در دانشگاهها به روش تصميم گيري چند معياره الكتره فازي

دومين كنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري و حسابرسي

سمين اربابي, مينا نارويي, محمدرضا شهركي - 1396/04/15
1395

شناسايي و رتبه بندي پيشران هاي موثر بر موفقيت توسعه محصول جديد شركتهاي دانش بنيان(مطالعه موردي: پارك علم و فناوري استان سيستان و بلوچستان)

اولين همايش ملي شركتهاي دانش بنيان

محمدرضا شهركي, سهيلا كشاورز - 1395/12/18

بررسي كنترل كننده fuzzy pso در خودرو هيبريدي الكتريكي موازي به منظور بهينه سازي مصرف سوخت

سومين كنفرانس بين المللي نواوري هاي اخير در مهندسي صنايع و مهندسي مكانيك

مهديه اسماعيل زايي, سعيد فراهت, محمدرضا شهركي, ناصر كيخايي - 1395/08/14

ارزش اقتصادي سرمايه گذتري اقدامات پيشگيرانه بيماريهاي دهان و دندان با استفاده از تحليل ارزش فعلي خالص و روش نسبت منافع به مخارج

دومين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و سيستم ها

محمدرضا شهركي, فريده سبحاني فرد - 1395/06/24
1394

مدل تركيبي تابع گسترش كيفيت و ميانگين وزن هاي فازي براي رتبه بندي و انتخاب تامين كنندگان

دوازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع

محمدرضا شهركي - 1394/11/05

بهينهسازي چندهدفه مساله مكانيابي- مسيريابي با در نظرگرفتن پنجره زماني نرم و حل آن با NSGA-II و PESA-II ،SPEA الگوريتمهاي 2

دوازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع

محمدرضا شهركي, سيداحمد عابدي خوشرودي, مسلم اسماعيلي - 1394/11/05

بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازي كاركنان بيمازستان تامين اجتماعي استان سيستان و بلوچستان

اولين همايش ملي پيشرفتها و چالشها در علوم مهندسي و فناوري

كاوه كشميري زاده, محمدرضا شهركي - 1394/10/30

ارائه يك متدولوژي بر پايه روش دلفي براي شناسايي فاكتورهاي مديريت ريسك در پروژه هاي عمراني شهري

هفتمين كنفرانس ملي برنامه ريزي و مديريت شهري

محمدرضا شهركي, سيدجلال پارساي محبي - 1394/08/20

مدلسازي مسئله برنامهريزي توليد چند اقلامي فازي با ظرفيت محدود و محدوديتهاي پنجره زماني توليد

دومين همايش ملي پژوهش هاي مهندسي صنايع

محمدرضا شهركي, حميد سلامتي هرمزي, فريد يزدان خواه - 1394/06/12
1393

توسعه يك مدل ارزيابي ريسك پروژه هاي سد سازي با استفاده از روش دلفي و الگوريتم ژنتيك

كنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع

محمدرضا شهركي, بنفشه فرامرزپور دارزيني - 1393/12/19

مطالعه عوامل موثر بر توانمندسازي منابع انساني با هدف ارتقاء بهره وري (مطالعه موردي: كارخانه سيمان سيستان)

كنفرانس بين المللي مديريت در قرن 21

محمدرضا شهركي, آرشام هنرکار آشنا, ابوالفضل کيخا - 1393/05/16

راهكار نويني براي اولويت بندي سرمايه گذاري صنايع هايتك در استان البرز با استفاده ازتكنيك اولويت بندي ويكور

اولين كنفرانس بين المللي اقتصاد مديريت حسابداري و علوم اجتماعي

محمدرضا شهركي, اسماعيل رضايي, عباس ريحاني يامي - 1393/03/31
1392

توسعه يك مدل ارزيابي ريسك پروژه هاي سدسازي بااستفاده از روش دلفي و TOPSIS

پنجمين كنفرانس مديريت منابع آب ايران

محمدرضا شهركي, بنفشه فرامرزپور دارزيني - 1392/11/29

ارائه مدلي براي رتبه بندي ريسك پروژه ها به روش نمونه گيري مجدد جك نايف همراه با تحليل بازه اي

دهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع

محمدرضا عدالت سروستاني, محمدرضا شهركي - 1392/11/07

تحليل كارايي فني به روش تابع مرزي تصادفي در بانكها مطالعه موردي شعب بانك ملت

نخستين همايش ملي مهندسي صنايع و مديريت پايدار

سمانه هراتي, محمدرضا شهركي - 1392/09/20

انتخاب استراتژي مديريت ريسك زنجيره تامين به روش تحليل سلسله مراتبي فازي

دهمين كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك

عبداله شريفي, محمدرضا شهركي - 1392/09/03

ارائه مدل تجزيه وتحليل ريسك هاي محيط زيستي نيروگاه بخار با استفاده از روش هاي الكتره و ديمتل در محيط فازي

سومين كنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست

محمدرضا شهركي, دانشمند صوفيان, ابراهيم دهمرده - 1392/08/07

سنجش رضايت مندي مشتريان از كيفيت خدمات شركت بيمه ايران با استفاده از مدل سروكوال (مطالعه موردي شعبه دهدشت

كنفرانس ملي حسابداري و مديريت

محمدرضا شهركي - 1392/06/25

ارائه مدا ارزيابي و اولويت بندي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي

دومين كنفرانس بين المللي مديريت، كارآفريني و توسعه اقتصادي

محمدرضا شهركي - 1392/06/22

شناسايي و رتبه بندي ريسك هاي پارك هاي خوشه اي با استفاده از روشهاي چپ و راست چن و هوانگ و روش ميانگين رتبه بندي شده يكپارچه

دومين كنفرانس بين المللي مديريت، كارآفريني و توسعه اقتصادي

محمدرضا شهركي - 1392/06/22

توسعه يك مدل براي ارتقا شاخصهاي بهره وري واحد هاي صنعتي با رويكرد ا ان پي و كيو اف دي در محيط فازي

دومين كنفرانس بين المللي مديريت، كارآفريني و توسعه اقتصادي

محمدرضا شهركي - 1392/06/22

جايابي بهينه شهرك صنعتي با استفاده از مدل تاپسيس

دومين كنفرانس بين المللي مديريت، كارآفريني و توسعه اقتصادي

محمدرضا شهركي - 1392/06/22

توسعه يك مدل ارزيابي ريسك پروژه هاي سد سازي با استفاده از روش دلفي و تحليل سلسله مراتبي

دومين كنفرانس بين المللي مديريت، كارافريني و توسعه اقتصادي

محمدرضا شهركي - 1392/06/22

مكان يابي استقرار تسهيلات واحدهاي صنعتي با استفاده از تكنيك تحليل سلسله مراتبي

دومين كنفرانس بين المللي مديريت، كارآفريني و توسعه اقتصادي

محمدرضا شهركي, فرحناز عسكرزاده, راحيل دژكام - 1392/06/21

شناسايي مشخصههاي اصلي توليد شير، ماست و دوغ در كارخانجات لبني با استفاده از روش QFD و GAHP ، مطالعه موردي شركت پاستوريزه خزر ساري

دومين همايش ملي علوم مديريت نوين

محمدرضا شهركي, محمدحسين صمصام, سيدمهدي حسيني, افسانه نوبخت - 1392/06/14


ارائه مدل مكان يابي ارزيابي اقتصادي وتحليل حساسيت زنجيره تامين سبزفتوولتائيك

ايچر خواجوي پور , [ محمدرضا شهركي, فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

مدل قيمت گذاري وتبليغات مشاركتي درزنجيره تامين دوسطحي با رويكرد نظريه بازي هادرفروش دو كاناله

امين احمدابادي , [ محمدرضا شهركي, فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

مدل قيمت گذاري وتبليغات مشاركتي درزنجيره تامين دوسطحي با رويكرد نظريه بازي هادرفروش دو كاناله

امين احمدابادي , [ محمدرضا شهركي, فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

ارائه مدل مكان يابي ارزيابي اقتصادي وتحليل حساسيت زنجيره تامين سبزفتوولتائيك

ايچر خواجوي پور , [ محمدرضا شهركي, فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر اولويت هاي اعطاي تسهيلات به مشتريان بانكها و موسسات خدماتي با استفاده از رويكرد تئوري مجموعه هاي راف و ويكور (مطالعه موردي : شعب بانك تجارت)

ابوالفضل بامري , [ محمدرضا شهركي, فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

ارزيابي ريسك زنجيره تامين چنددوره اي باروش تخصيص خطي وپيش بيني بااستفاده از معادلات رگرسيوني وشبكه عصبي (زنجيره تامين دارويي)

فاطمه سعادتي نيا , [ محمدرضا شهركي, سيدمهدي امير جهانشاهي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

مدلسازي بهينه شاخص هاي توسعه ي اقتصادي بر پايه ي نظر كاوي در رسانه هاي اجتماعي با استفاده از پيش بيني و آناليز سري هاي زماني شبكه عصبي مصنوعي و روش هاي بيزي

فريده سبحاني فرد , [ محمدرضا شهركي, محمد انيسه ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

ارزيابي كيفيت خدمات آموزشي و سنجش رضايت دانشجويان بر اساس مدل سروكوال و شبكه عصبي مصنوعي( مطالعه موردي دانشكده مهندسي شهيد نيكبخت دانشگاه سيستان و بلوچستان)

مينا نارويي , [ محمدرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

ارائه الگو ريتمي جهت پيش بيني بيماري كبد با تركيب دو روش ويكور وتاپسيس

محبوبه مسگر , [ محمدرضا شهركي, محبعلي رهدار ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

ارايه مدلي جهت پيش بيني قيمت نفت خام با مدل تركيبي اصلاح شده شبكه عصبي و الگوريتم ژنتيك

صفورا دهقاني پورتل گردويي , [ فرزاد فيروزي جهانتيغ, محمدرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

ارايه مدلي براي مكانيابي آمبولانس هاي هوايي با استفاده از مكان يابي هاب (مطالعه موردي: استان سيستان و بلوچستان)

مجتبي قادري , [ فرزاد فيروزي جهانتيغ, محمدرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

قابليت اطمينان و نگهداري و تعميرات در سيستمهاي سه وضعيته با در نظر گرفتن وابستگي ها

حامد اصفيايي , [ محمدرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

ارايه مدل كنترل موجودي با درنظر گرفتن هزينه نگهداري و تعميرات در زنجيره تامين 3 سطحي

سپيده حبيبي , [ محمدرضا شهركي, سميرا شيرزايي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

ارايه مدل برنامه ريزي رياضي براي مساله مكانيابي هاب ميانه با تخصيص چندگانه در شرايط فازي

داود همتي , [ محمدرضا شهركي, فرانك حسين زاده سلجوقي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

ارايه مدل چند پاسخه براي تخصيص اپراتورها و توالي كارها در خط توليد سلولي مبتني بر بهينه سازي شبيه سازي

اميد فراست , [ عليرضا شهركي, محمدرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بهينه سازي چند هدفه

حميد سلامتي هرمزي , [ محمدرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

مديريت ريسك در پروژهاي عمراني شركت آبفاي خراسان جنوبي

سيدجلال پارساي محبي , [ محمدرضا شهركي, عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

ارايه مدل مكان يابي تسهيلات در شرايط عدم قطعيت و اختلالات با استفاده از بهينه سازي استوار

عطيه هاشمزهي , [ محمدرضا شهركي, عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

ارايه مدل براي شناسايي فاكتورهاي اصلي توليد در يك واحد صنعتي با استفاده از روش گسترش عملكرد كيفيت

ابراهيم دهمرده , [ عليرضا شهركي, محمدرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

شناسايي و اولويت بندي دلايل مهاجرت اتباع خارجي با استفاده از روشهاي تصميم گيري چندمعياره

عليرضا شهركي , [ محمدرضا شهركي, عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

ارايه مدل ترجيحات مصرف كنندگان لاستيك بر اساس تصميم گيري چندمعياره

مرتضي آريان فرد , [ عليرضا شهركي, محمدرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

ارايه يك مدل جديد تخصيص نيروي انساني براي سيستم توليد سلولي در حالت احتمالي

ابراهيم جهانديده , [ عليرضا شهركي, محمدرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

مديريت بهره برداري از منابع آب با در نظر گرفتن نياز آني تثبيت ريزگردها و ارزيابي سناريوهاي مختلف

ياسين زماني , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, مهدي اژدري مقدم, محمدرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

مدل مكان يابي هاب مركز با ساختار سلسله مراتبي با درنظر گرفتن محدوديت ظرفيت و تخصص چندگانه

فريد يزدان خواه , [ محمدرضا شهركي, عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بهينه سازي چندهدفه مساله برنامه ريزي توليد در سيستم ساخت به منظور سفارش با پنجره هاي زماني توليد و شكست سفارشات با استفاده ازNSGA-II

حميد سلامتي هرمزي , [ محمدرضا شهركي, عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

مدل تخصيص وسايل نقليه مختلف به شبكه مراكز واسطه

نعمان محمودي , [ عليرضا شهركي, محمدرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

اولويت بندي توسعه خوشه هاي صنعتي استان سيستان و بلوچستان با استفاده از روش هاي AHP FUZZY

سيما رحماني , [ عليرضا شهركي, محمدرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

ارايه مدل بهينه سازي چندهدفه مساله تخصيص مكان هاي دفاعي و حل آن با الگوريتمهاي NSGA - II و MOSA

مسلم اسماعيلي , [ عليرضا شهركي, محمدرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

پيش بيني وتحليل حالات خرابي و شكست با استفاده از مجموعه اعداد راف و روش طرحريزي رابطه خاكستري

زهره طهماسبي ابدر , [ عليرضا شهركي, محمدرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

ارايه مدل بهينه سازي مساله مكان يابي مسيريابي در حالت احتمالي با درنظر گرفتن پنجره زماني و ناوگان حمل و نقل ناهمگن و حل آن با استفاده از الگوريتم هاي SPEA2 , PESA-II,NSGA-II

سيداحمد عابدي خوشرودي , [ محمدرضا شهركي, عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بهبود روش تاگوچي بر اساس طراحي با حداقل آزمايش با توجه به عوامل موثر بر پاسخ مساله

محمد دالايي مقدم , [ عليرضا شهركي, محمدرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي صنايع

افسانه اكوان , [ عليرضا شهركي, محمدرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

ارايه مدل براي شناسايي فاكتورهاي اصلي توليد در يك واحد صنعتي با استفاده از روش گسترش عملكرد كيفيت

ابراهيم دهمرده , [ عليرضا شهركي, محمدرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

سنجش عملكرد مبتني بر مديريت ارتباط با مشتري و بازاريابي رابطه مند و عملكرد كسب و كار با استفاده از تكنيك تحليل شبكه اي(مطالعه موردي: هتل بين المللي هرمز بندرعباس)

حسن جملك , [ عليرضا شهركي, محمدرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

رتبه بندي صنايع هايتك به كمك تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره جهت سرمايه گذاري (مطالعه موردي در شيراز)

اسماعيل رضايي , [ عليرضا شهركي, محمدرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

مديريت بهره برداري از منابع حوضه آبريز بادرنظر گرفتن نيازهاي زيست محيطي وارزيابي سناريوهاي مختلف

كاظم احمدي , [ سيد آرمان هاشمي منفرد, محمدرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

ارايه يك مدل بهبود كيفيت محصولات كارخانجات كنسرو سازي در خوشه صنعتي شيلات با استفاده از گسترش عملكرد كيفيت و تصميم گيري چندمعياره

سيدمهدي حسيني , [ محمدرضا شهركي, عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

ارايه مدلي براي طراحي شبكه زنجيره تامين با تركيب برنامه ريزي بازه اي و linprera فازي

احسان انصاريان , [ محمدرضا شهركي, عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

ارايه مدل ترجيحات مشتركين در انتخاب خدمات مخابرات خراسان رضوي

زينب بياباني , [ محمدرضا شهركي, محبعلي رهدار ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

ارايه يك مدل انتخاب سيستم بهينه نگهداري و تعميرات در نيروگاهها با استفاده از anp & vicorدر محيط فازي

دانشمند صوفيان , [ محمدرضا شهركي, عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

ارايه مدلي براي ارزيابي تاثير فناوري اطلاعات بر توانمندسازي شغلي كاركنان با استفاده از تصميم گيري چندگانه در محيط فازي

هماالسادات موسوي , [ محمدرضا شهركي, عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

ارزيابي كيفيت خدمات بيمارستاني با استفاده از روش سروكوال فازي و تصميم گيري چند معياره

مصطفي عروتي موفق , [ محمدرضا شهركي, عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

ارايه مدل رياضي چندهدفه براي طراحي شبكه لجستيك امدادرساني تحت عدم قطعيت مطالعه موردي شهر تهران

مسيح شرايعي , [ محمدرضا شهركي, عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

توسعه سيستم مديريت ريسك در اجراي پروژه هاي سدسازي با استفاده از روش هاي تصميم گيري چند معياره ( متاهيورستيك)

بنفشه فرامرزپور دارزيني , [ محمدرضا شهركي, عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

ارايه مدل ارزيابي عملكرد با استفاده از رتبه بندي فاكتورهاي تاثيرگذار در انتخاب شركت هاي pspبا رويكرد فازي

مهديه رستم نژاد مقدم , [ محمدرضا شهركي, عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

استفاده از روش كارت امتيازي متوازن براي ايجاد يك ارزيابي عملكرد و مدل روابط در دانشگاه سيستان و بلوچستان بر اساس فرايند تحليل شبكه اي

امين نقيب طباطبائي , [ عليرضا شهركي, محمدرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

ارزيابي عملكرد سازمان فني و حرفه اي با استفاده از مدل تاپسيس و كارت امتيازي متوازن

كاوه كشميري زاده , [ عليرضا شهركي, محمدرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

ارايه مدل تلفيقي براي ارزيابي و ارايه راهكارهاي بهبود چابكي در واحدهاي توليدي

محمدحسين صمصام , [ عليرضا شهركي, محمدرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

ارايه يك مدل ارزيابي ريسك در مديريت زنجيره تامين مهندسي طبق سفارش با استفاده از تحليل بازه اي و روش نمونه گيري مجدد جك نايف

محمدرضا عدالت سروستاني , [ محمدرضا شهركي, عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بكارگيري ابزارهاي هوش تجاري در مديريت ارتباط با مشتري

راحيل دژكام , [ عليرضا شهركي, محمدرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

ارايه يك مدل EPQ با نرخ توليد ثابت به همراه كمبود و محدوديت هاي سرمايه و فضاي انبار براي مسائل چندمحصولي با تقاضاي احتمالي در شرايط فازي

علي اكبرنژاد , [ محمدرضا شهركي, عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

طراحي شبكه زنجيره تامين چابك به كمك الگوريتم جستجوي ممنوع و تئوري مجموعه هاي فازي در حالت غيرقطعي بودن تقاضا

عبداله شريفي , [ محمدرضا شهركي, عليرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

ارزيابي ريسك پروژه هاي ساخت با استفاده از روش راف ويكور و راف فازي ويكور تحت عدم قطعيت

فاطمه جمالي مقدم , [ عليرضا شهركي, محمدرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

تاثير مديريت روابط مشتري بر عملكرد كسب و كارهاي كوچك ( مطالعه موردي: هتل هاي مشهد

عليه حسين زاده , [ امين رضا كماليان, محمدرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

ارايه مدل بهينه سازي هزينه نگهداري و تعميرات با استفاده از الگوريتم هاي فراابتكاري

مسعود صادقي , [ محمدرضا شهركي, عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

تحليل اقتصادي و مالي جايگزيني انرژي خورشيدي با انرژي فسيلي در صنعت سيمان استان

محمدامين محمدزاده , [ عليرضا شهركي, محمدرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

انتخاب و اولويت بندي عوامل موثر در انتخاب مدير بااستفاده از تكنيك هاي MADM و تكنيك ادغاميposet

معين محمدپور طبس , [ عليرضا شهركي, محمدرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

توسعه يك مدل براي جايابي بنادر خشك با استفاده از الگوريتم مورچگان

محسن گلوي , [ محمدرضا شهركي, عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

مدل بهينه هزينه توزيع لجستيك معكوس در شرايط يك توليدكننده و چند انبار توزيع

مقداد شهركي , [ محمدرضا شهركي, عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

توسعه مدل موجودي احتمالي چند محصولي فسادپذير همراه با تخفيف و بدون كمبود

نويد جاودان , [ محمدرضا شهركي, عليرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي و اولويت بندي مولفه هاي تاثير گذار در فرايند استقرار سيستم نگهداري و تعميرات PM در سازمان هاي خدماتي (مطالعه موردي اداره كل راه و شهرسازي شهرستان ايرانشهر

عبدالحكيم ريگي , [ عليرضا شهركي, محمدرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

دازه گيري مديريت دانش در مدارس سازمان آموزش و پرورش براساس مدلي برمبناي نظام خبره فازي و رتبه بندي آن باahp (مطالعه موردي مدارس سازمان آموزش و پرورش شهرستان زاهدان)

مهديه ملكي , [ عليرضا شهركي, محمدرضا شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

مطالعه كاربرد ابزارهاي فناوري اطلاعات در مراحل توسعه محصول : تحليل تاثيرات ابزاهاي فناوري اطلاعات فناوري اطلاعات بر نوآوري كيفيت محصول جديد و عملكرد آن در بازار

سيدمهرشاد موسوي , [ امين رضا كماليان, محمدرضا شهركي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91


1391

Inventory Management and Loss-based Quality Cost

محمدرضا شهركي, Mohammad Anisseh - LAP LAMBERT Academic Publishing - 1391 آلمان

Heterogeneous Group Decision Making Models Under Linguistic Assessment

Mohammad Anisseh, محمدرضا شهركي - LAP LAMBERT Academic Publishing - 1391


1 - محمدرضا شهركي, مسعود پژمرده
انتخاب روش ساخت ساختماني بهينه با استفاده از روش تصميم گيري چند معياره آنتروپي شانون و ويكور فازي وخاكستري
(1400) مهندسي سازه و ساخت. 8 334-349
2 - محمدرضا شهركي, ندا واحدي نژاد
مديريت و ارزيابي ريسك پروژه هاي ساخت تونل با روش تركيبي ويكور و تحليل سلسله مراتبي
(1400) مهندسي معدن. 16 39-57
3 - ايچر خواجوي پور, محمدرضا شهركي, فرانك حسين زاده سلجوقي
Evaluation of the Effective Factors in Locating a Photovoltaic Solar Power Plant Using Fuzzy Multi-Criteria Decision Making Method
(1400) Journal of Renewable Energy and Environment. 8 16-25
4 - فرزاد فدايي, مهدي اژدري مقدم, محمدرضا شهركي
Identification and ranking of dam construction project risks using Jackknife resampling method along with interval analysis
(1399) Journal of Critical Reviews. 7 3411-3418
5 - فرزاد فدايي, مهدي اژدري مقدم, محمدرضا شهركي
Risk assessment of dam construction projects using delphi method and multicriteria Decision making techniques (TOPSIS) and shannon entropy models
(1399) Journal of Critical Reviews. 7 1050-1054
6 - ايچر خواجوي پور, محمدرضا شهركي, فرانك حسين زاده سلجوقي
Solar PV Power Plant Site Selection Using GIS-FFDEA Based Approach with Application in Iran
(1399) Journal of Renewable Energy and Environment. 8 28-43
7 - محمدرضا شهركي, مينا نارويي
ارزيابي كيفيت خدمات آموزشي و رضايت دانشجويان مهندسي بر اساس مدل سروكوال و شبكه عصبي مصنوعي
(1398) آموزش مهندسي ايران. 21 73-91
8 - محمدرضا شهركي, محبوبه مسگر
مقايسه ي الگوريت مهاي داده كاوي براي تشخيص بيمار يهاي كبد
(1398) پياورد سلامت. 13 81-90
9 - مريم استواره, محمدرضا شهركي
Evaluation of hotel websites using the multicriteria analysis of PROMETHEE and GAIA: Evidence from the five-star hotels of Mashhad
(1398) Tourism Management Perspectives. 107-116
10 - الهه سالاري نودز, محمدرضا شهركي, عبداله شريفي
طراحي شبكه زنجيره تأمين چابك با الگوريتم جستجوي ممنوع
(1398) رشد فناوري. 15 23-29
11 - محمدرضا شهركي, فرزاد فدايي
Identifying and Prioritizing Factors Affecting the Innovation Process inNew Product Development Using Fuzzy Multi- Criteria DecisionMaking Techniques (A case study: Food Industry Companies of Sistan and Baluchestan)
(1398) International Journal of Engineering and Technology (IJET). 11 224-230 مشاهده مقاله
12 - محمدرضا شهركي, فرزاد فدايي
Determining Factors Affecting Subscribers' Preferences in Selecting Telecommunication Operators by Fuzzy Multiple Criteria Decision Making Model (Case study: Students of Ferdowsi University)
(1398) International Journal of Engineering and Technology (IJET). 11 426-437 مشاهده مقاله
13 - محمدرضا شهركي, نسترن عباسي حسن آبادي
رتبه بندي شهرستان هاي استان سيستان و بلوچستان بر اساس شاخص هاي بهداشتي و درماني با روش تاپسيس
(1397) پياورد سلامت. 12 433-446
14 - فريده سبحاني فرد, محمدرضا شهركي, محمد انيسه
مدل سازي و پيش بيني رشد اقتصادي با تحليل سري هاي زماني غيرخطي
(1397) journal of industrial engineering. 52 597-608
15 - عارف خزاعي, محمدرضا شهركي
Designing a model for inventory control using goal programming and fuzzy analytic hierarchy process (FAHP)
(1395) JOURNAL OF CURRENT RESEARCH IN SCIENCE. 852-863
16 - , محمدرضا شهركي, محمد انيسه
Developing a new project risk ranking model by means of jackknife resampling method consider interval analysis
(1394) JOURNAL OF INTELLIGENT and FUZZY SYSTEMS. 30 2593-2600
17 - محمدرضا عدالت سروستاني, محمدرضا شهركي
مقايسه رتبه بندي عوامل مؤثر در مديريت خطر زنجيره تأمين به روش الكتره فازي و روش نمونه گيري جك نايف همراه با تحليل بازه اي
(1394) مديريت بحران. 8 107-117
18 - محمدرضا شهركي, عليرضا شهركي, نويد جاودان
Developing an inventory mathematical model with deterioration variables for discounted stochastic goods
(1393) INDIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. 7 1750-1755
19 - محمدرضا شهركي, سيد فرشاد فرقاني, سعيد كلانتري, مرواريد استانستي
Prioritizing suppliers of a petrochemical unit considering fuzzy approach
(1393) Advances in Environmental Biology. 8 2062-2068
20 - عليرضا شهركي, محمدرضا شهركي
Evaluation the effect of implementing business intelligence on customer relationship management success
(1392) REEF RESOURCES ASSESSMENT AND MANAGEMENT TECHNICAL PAPER. 40 44-53
21 - محمد انيسه, محمدرضا شهركي
Use of fuzzy information for heterogeneous performance evaluation
(1392) Studies in Computational Intelligence. 489 97-103


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 مباني كارآفريني مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 108
2 مباني كارآفريني مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 108
3 پروژه پاياني مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی
4 اقتصاد عمومي 2 مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00
5 اقتصاد مهندسي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30، درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30
6 تجزيه و تحليل تصميم گيري مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی درس(ت): شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 108، درس(ت): چهار شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 108
7 تحليل سيستمها مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی درس(ت): شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 108، درس(ت): چهار شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 108
8 نظريه تصميم گيري (IE5921) مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 108، درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 108
9 پروژه پاياني مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی
10 اقتصاد عمومي 2 مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00
11 اقتصاد مهندسي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30، درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30
12 تجزيه و تحليل تصميم گيري مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی درس(ت): شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 108، درس(ت): چهار شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 108
13 كارآموزي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی
14 اصول مديريت و تئوري سازمان مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00
15 كارآموزي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی
16 اصول مديريت و تئوري سازمان مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00
17 تحليل سيستمها مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی درس(ت): شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 108، درس(ت): چهار شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 108
18 نظريه تصميم گيري (IE5921) مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 108، درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 108
19 مباني كارآفريني مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 108
20 مباني كارآفريني مهندسی شهید نیكبخت مهندسی صنایع کارشناسی درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 108

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 حضور انجام فعاليت هاي پژوهشي
2 شنبه 07:30 09:30 حضور فعاليت پژوهشي
3 شنبه 09:30 11:30 مشاوره دانشجويان المپياد
4 شنبه 09:30 11:30 حضور فعاليت اداري
5 شنبه 11:30 12:30 حضور نماز
6 شنبه 12:30 14:30 حضور مشاوره دانشجويان المپياد
7 شنبه 12:30 14:30 حضور فعاليت اداري
8 يك شنبه 07:30 09:30 حضور فعاليت پژوهشي
9 يك شنبه 07:30 09:30 حضور انجام فعاليت هاي پژوهشي
10 يك شنبه 09:30 11:30 حضور شوراي دانشكده
11 يك شنبه 09:30 11:30 حضور جلسه شوراي دانشكده
12 يك شنبه 11:30 12:30 حضور نماز
13 يك شنبه 12:30 14:30 حضور فعاليت اداري
14 يك شنبه 12:30 14:30 حضور مشاوره دانشجويان كارشناسي
15 دو شنبه 07:30 09:30 حضور انجام فعاليت هاي پژوهشي
16 دو شنبه 07:30 09:30 حضور فعاليت پژوهشي
17 دو شنبه 09:30 11:30 مشاوره دانشجويان كارشناسي
18 دو شنبه 09:30 11:30 حضور انجام فعاليت هاي اداري
19 دو شنبه 11:30 12:30 حضور نماز
20 دو شنبه 12:30 14:30 حضور فعاليت پژوهشي
21 سه شنبه 07:30 09:30 حضور انجام فعاليت هاي پژوهشي
22 سه شنبه 07:30 09:30 حضور فعاليت پژوهشي
23 سه شنبه 09:30 11:30 حضور جلسه شوراي گروه
24 سه شنبه 09:30 11:30 حضور شوراي گروه
25 سه شنبه 11:30 12:30 حضور نماز
26 سه شنبه 12:30 14:30 حضور فعاليت اداري
27 سه شنبه 12:30 14:30 حضور فعاليت اداري
28 چهار شنبه 09:30 11:30 حضور انجام فعاليت هاي اداري
29 چهار شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
30 چهار شنبه 11:30 12:30 حضور نماز
31 چهار شنبه 12:30 14:30 حضور فعاليت اداري
32 چهار شنبه 12:30 14:30 حضور مشاوره دانشجويان ارشد