كارشناسی , مهندسی كامپیوتر-نرم افزار , دانشگاه شهید باهنركرمان , 1381 ← 1385
كارشناسی ارشد , مهندسی كامپیوتر , دانشگاه شیراز , 1387 ← 1391
دكترا , مهندسی كامپیوتر , دانشگاه یزد , 1394 ← 1398


1393

پيش بيني بلند مدت بارش با استفاده از مدل شبكه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي: راور)

International conference on sustainable development, strategies and challenges with a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism

مريم رضائي, محمد نهتاني, عليرضا مقدم نيا, عليجان آبکار, معصومه رضائي - 1393/12/05

پيش بيني پارامترهاي دمايي در دوره هاي آتي با استفاده از دو سناريوي A2 وB2 مدل HadCM3(مطالعه موردي كرمان)

دهمين همايش ملي علوم و مهندس آبخيزداري

مريم رضائي, محمد نهتاني, عليرضا مقدم نيا, معصومه رضائي, عليجان آبکار - 1393/11/29

پيش¬بيني دماي بيشينه با استفاده از روش رگرسيون بردار پشتيبان حداقل مربعات

اولين همايش ملي گياهان دارويي، طب سنتي و كشاورزي ارگانيك

مريم رضائي, معصومه رضائي - 1393/09/07

پيش بيني دماي بيشينه با استفاده از روش رگرسيون بردار پشتيبان آنلاين

اولين همايش ملي گياهان دارويي، طب سنتي و كشاورزي ارگانيك

مريم رضائي, عليرضا مقدم نيا, معصومه رضائي - 1393/09/07

پيش بيني تغييرات بارش در دهه هاي آتي با استفاده از مدل شبكه عصبي مصنوعي(مطالعه موردي: علي آباد رفسنجان)

اولين همايش ملي گياهان دارويي، طب سنتي و كشاورزي ارگانيك

مريم رضائي, محمد نهتاني, عليرضا مقدم نيا, عليجان آبکار, معصومه رضائي - 1393/09/07

پيش بيني تغييرات بارش در دهه هاي آتي با استفاده از مدل ريز مقياس گرداني آماري

اولين همايش ملي گياهان دارويي، طب سنتي و كشاورزي ارگانيك

مريم رضائي, محمد نهتاني, عليرضا مقدم نيا, عليجان آبکار, معصومه رضائي - 1393/09/07

پيش بيني تغييرات دمايي در دوره هاي آتي با استفاده از دو سناريوي A2و B2 مدل HadCM3(مطالعه موردي شهربابك)

دومين همايش ملي بيابان با رويكرد مديريت مناطق خشك و بياباني

مريم رضائي, محمد نهتاني, عليرضا مقدم نيا, عليجان آبکار, معصومه رضائي - 1393/08/20

پيش بيني تغييرات بارش در دوره هاي آتي با استفاده از دو سناريوي A2 و B2 مدل HadCM3

دومين همايش ملي بيابان با رويكرد مديريت مناطق خشك و بياباني

مريم رضائي, محمد نهتاني, عليرضا مقدم نيا, عليجان آبکار, معصومه رضائي - 1393/08/20


1 - معصومه رضائي, مهدي رضائيان, ولي درهمي, حسين خورشيدي
Local feature descriptor using discrete first and second fundamental forms
(1399) JOURNAL OF ELECTRONIC IMAGING. 30 023008-1-023008-14
2 - معصومه رضائي, ولي درهمي
Improving LNMF Performance of Facial Expression Recognition via Significant Parts Extraction using Shapley Value
(1398) Journal of Artificial Intelligence and Data Mining. 7 17-25
3 - معصومه رضائي, Mehdi Rezaeian, Vali Derhami, Ferdous Sohel, Mohammed Bennamoun
Deep learning-based 3D local feature descriptor from Mercator projections
(1398) COMPUTER AIDED GEOMETRIC DESIGN. 74 1-101771-13-101771 مشاهده مقاله
4 - مريم رضائي, محمد نهتاني, عليرضا مقدم نيا, عليجان آبکار, معصومه رضائي
پيش بيني بلندمدت بارش با استفاده ازمدل ريزمقياس نمايي آماري
(1395) دانش آب و خاك. 26 115-127
5 - معصومه رضائي, منصوره رضائي
A Fuzzy Expert System for Facial Expression
(1394) journal of telecommunication, electronic and computer engineering. 7 37-41
6 - معصومه رضائي, منصوره رضائي
A Fuzzy Expert System for Facial Expression Recognition
(1394) journal of telecommunication, electronic and computer engineering. 7 37-41
7 - مريم رضائي, محمد نهتاني, عليرضا مقدم نيا, عليجان آبکار, معصومه رضائي
مقايسه روش هاي شبكه عصبي مصنوعي و SDSM در ريز مقياس نمودن ميزان بارش سالانه مدل سازي شده با HADCM3-مطالعه موردي كرمان راور و رابر
(1393) مهندسي منابع آب. 25-40
8 - مريم رضائي, محمد نهتاني, عليرضا مقدم نيا, عليجان آبکار, معصومه رضائي
بررسي كارايي مدل ريز مقياس نمايي آماري در پيش بيني بارش در دو اقليم خشك و فراخشك
(1393) آب و خاك. 28 836-845
9 - مريم رضائي, محمد نهتاني, عليجان آبکار, معصومه رضائي, مهري ميرکازهي ريگي
بررسي كارآيي مدل ريز مقياس آماري SDSM در پيش بيني پارامترهاي دمايي در دو اقليم خشك و فرا خشك(مطالعه موردي: كرمان و بم)
(1393) پژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز. 5 117-131
10 - معصومه رضائي, رضا بوستاني
Using the genetic algorithm to enhance nonnegative matrix
(1391) EXPERT SYSTEMS. 31 213-219


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 يادگيري ماشين و بازشناسي الگو مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30، درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00
2 يادگيري ماشين و بازشناسي الگو مهندسی برق و كامپیوتر مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30، درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00
3 برنامه سازي پيشرفته مهندسی برق و كامپیوتر كامپیوتر کارشناسی درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00 ف مکان: 510 مهندسي، درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 505 مهندسي، حل تمرين(ت): سه شنبه 17:00-19:00 ز
4 برنامه سازي پيشرفته مهندسی برق و كامپیوتر كامپیوتر کارشناسی درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 ف مکان: كلاس 509 مهندسي، درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 ز، درس(ت): شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 306
5 اصول طراحي كامپايلر مهندسی برق و كامپیوتر كامپیوتر کارشناسی درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 ف مکان: كلاس 509 مهندسي، درس(ت): شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 509 مهندسي، حل تمرين(ت): سه شنبه 13:00-15:00 ز مکان: كلاس 509 مهندسي
6 برنامه سازي پيشرفته مهندسی برق و كامپیوتر كامپیوتر کارشناسی درس(ت): سه شنبه 17:00-19:00 ف مکان: 510 مهندسي، درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 505 مهندسي، حل تمرين(ت): سه شنبه 17:00-19:00 ز
7 برنامه سازي پيشرفته مهندسی برق و كامپیوتر كامپیوتر کارشناسی درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 ف مکان: كلاس 509 مهندسي، درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 ز، درس(ت): شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 306
8 اصول طراحي كامپايلر مهندسی برق و كامپیوتر كامپیوتر کارشناسی درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 ف مکان: كلاس 509 مهندسي، درس(ت): شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 509 مهندسي، حل تمرين(ت): سه شنبه 13:00-15:00 ز مکان: كلاس 509 مهندسي

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 08:00 13:00 حضور
2 شنبه 09:30 13:00 حضور
3 شنبه 15:00 18:00 مشاوره
4 شنبه 15:00 18:00 مشاوره
5 يك شنبه 08:00 09:30 مشاوره
6 يك شنبه 09:30 13:00 حضور
7 يك شنبه 11:30 13:30 مشاوره مشاوره دانشجويان استعداد درخشان
8 يك شنبه 13:00 15:00 مشاوره مشاوره دانشجويان المپيادي استعداد درخشان
9 يك شنبه 13:30 15:30 مشاوره
10 يك شنبه 15:00 18:00 مشاوره
11 يك شنبه 15:30 18:00 مشاوره
12 دو شنبه 07:30 09:30 حضور مشاوره دانشجويان المپيادي استعداد درخشان
13 دو شنبه 08:00 10:00 مشاوره مشاوره دانشجويان استعداد درخشان
14 دو شنبه 10:00 15:00 مشاوره
15 دو شنبه 11:30 13:00 مشاوره
16 دو شنبه 15:00 18:00 مشاوره
17 دو شنبه 17:00 18:00 مشاوره
18 سه شنبه 08:00 13:00 حضور
19 سه شنبه 11:30 13:30 مشاوره
20 سه شنبه 13:30 18:00 مشاوره
21 سه شنبه 15:00 18:00 مشاوره
22 چهار شنبه 07:30 09:30 مشاوره
23 چهار شنبه 08:00 17:00 مشاوره
24 چهار شنبه 11:30 15:00 مشاوره
25 چهار شنبه 15:00 18:00 مشاوره
26 پنج شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد