كارشناسی , مهندسی عمران , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1377 ← 1381
كارشناسی ارشد , مهندسی عمران-سازه , دانشگاه فردوسی مشهد , 1381 ← 1383
دكترا , مهندسی عمران-سازه , دانشگاه فردوسی مشهد , 1383 ← 1390


دروس ارائه شده1401

رويكرد تركيبي ANFIS -BWO براي پيش بيني مقاومت فشاري ستون هاي مسلح شده با FRP

سيزدهمين كنگره ملي مهندسي عمران

سيد روح الله موسوي, محمد امين خسروي جوان, ياسر مودي - 1401/02/20

بررسي مقاومت كششي و خمشي بتن غلتكي ساخته شده با سرباره مس به عنوان مواد جايگزين مصالح سنگي

سيزدهمين كنگره ملي مهندسي عمران

مرتضي چكشي, سيد روح الله موسوي, عبدالحميد بحرپيما, ايمان افشون - 1401/02/20

تأثير شرايط مهاجم اسيدي بر مقاومت فشاري نمونه¬هاي بتني حاوي متاكائولين

سيزدهمين كنگره ملي مهندسي عمران

علي سالاري, سيد روح الله موسوي, نرجس شاه بيگي, ناصر ساراني - 1401/02/20
1400

مقاوم سازي ستونهاي بتني توخالي با سطح مقطع هندسه متفاوت با استفاده از ورقه هاي پليمري مسلح CFRP

دوازدهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

خشايار شهركي, سيد روح الله موسوي, ياسر مودي - 1400/04/21

تاثير درشت دانه هاي سرباره مس بر مقاومت فشاري و مقاومت كششي بتن غلتكي

دوازدهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

مريم سرگزي, سيد روح الله موسوي, عبدالحميد بحرپيما, ايمان افشون - 1400/04/21

تحليل تصادفي اعضاي سازه اي لوله شكل با در نظر گرفتن دو حالت متغيير و ميدان بودن پارامترهاي تصادفي

دوازدهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

شابختي ناصر, سيد روح الله موسوي, محمدحسين گل براري - 1400/04/21

بررسي خواص مكانيكي بتن هاي غلتكي حاوي ريزدانه هاي سرباره مس

دوازدهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

احسان شيخ, سيد روح الله موسوي, ايمان افشون - 1400/04/21
1398

بررسي اثر اندازه ستون هاي كوتاه مربعي شكل با تسليح عرضي متفاوت در بتن خودتراكم

يازدهمين كنگره ملي مهندسي عمران

سيد روح الله موسوي, امير سعادتي پور - 1398/02/10
1397

بررسي هندسه هسته اصلي بادبند كمانش ناپذير

كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران

ايرج قره داغي, سيد روح الله موسوي, حسين جراحي - 1397/09/28

بررسي يك مدل سخت¬شوندگي كششي بتن مسلح شده با ميلگردهايFRP با روش تحليل غيرخطي لايه¬اي

يازدهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

ارزو كمالي, سيد روح الله موسوي, محمدرضا قاسمي - 1397/02/18

كنترل غيرفعال سازه در زلزله توسط ميراگر جرمي تنظيم شده

يازدهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

سيد روح الله موسوي, ناصر شابختي, حميد شيرين حصار - 1397/02/18

تاثير الياف فولادي بر روي اثر اندازه در بتن بازيافتي

يازدهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

ياسين مختاري, سيد روح الله موسوي, سيد حجت الله موسوي - 1397/02/18
1396

بررسي پارامترهاي اثر اندازه در بتن خود متراكم

دهمين كنگره ملي مهندسي عمران

محمدرضا قاسمي, سيد روح الله موسوي, محمد قاسمي, ناصر ساراني - 1396/01/30

بررسي اثر مدول نرمي در بتن خود متراكم و اثر اندازه

دهمين كنگره ملي مهندسي عمران

محمدرضا قاسمي, سيد روح الله موسوي, محمد قاسمي, ناصر ساراني - 1396/01/30

Effect of failure limit on finite element-based reliability analysis of plate on elastic foundation

دهمين كنگره ملي مهندسي عمزان

عليرضا قويدل, سيد روح الله موسوي, محسن راشكي - 1396/01/30
1395

تأثير پوشش بتن بر روي مقاوم سازي ستونهاي بتن مسلح به روش تركيبي NSM با ميلگردهاي GFRP و محصوركننده ورق CFRP

نهمين كنگره ملي مهندسي عمران

ياسر مودي, بنيامين قربان زاده, سيد روح الله موسوي, محمدرضا اصفهاني - 1395/02/21

بررسي ميزان تاثير عدم رعايت طول آزاد خمش در رفتار لرزه اي مهاربند همگراي ويژه

نهمين كنگره ملي مهندسي عمران

سمانه مومني فر, محمدرضا سهرابي, سيد روح الله موسوي - 1395/02/21

اثر خوردگي بر مقاومت پيوستگي بتن معمولي و اليافي در شرايط محيطي مختلف

نهمين كنگره ملي مهندسي عمران

سپيده صباحي, جمشيد شهركي, محمدرضا سهرابي, سيد روح الله موسوي - 1395/02/21
1394

ارزيابي ضريب رفتار قابهاي مجهز به مهاربند دروازه اي

سومين كنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري

فرزاد سعيدي, اميرحسين اميري, سيد روح الله موسوي - 1394/10/08

بررسي سيستم لرزه اي ساختمان فولادي با جداسازپاندولي وميراگر ويسكوز

ششمين كنفرانس ملي سازه و فولاد

مريم پيري, سيد حميد هاشمي, سيد روح الله موسوي - 1394/09/16
1393

بهبود عملكرد لرزه اي اتصال تير به ستون توسط ميراگر شكافدار فولادي با شكاف هاي لوزي

هشتمين كنگره مل ي مهندسي عمران، دانشكده مهندسي عمران، بابل

سعيد فراهي شهري, سيد روح الله موسوي - 1393/02/17

تقويت خمشي تيرهاي بتن آرمه با استفاده از ميله هاي دست ساز MMFRP

هشتمين كنگره ملي مهندسي عمران

سيد روح الله موسوي - 1393/02/17

بررسي ت ثير سيستم ميرايي اصطكاكي دوراني بر عملكرد قاب هاي فولادي با استفاده از روش زمان دوام

هشتمين كنگره ملي مهندسي عمران

سيد روح الله موسوي - 1393/02/17

رفتار مهار بند هم محور(CBF) پس از كمانش بر اساس مفاهيم انرژي

هشتمين كنگره ملي مهندسي عمران

سيد روح الله موسوي - 1393/02/17

مقايسه نتايج روش زمان دوام و تحليل تاريخچه زماني غيرخطي قاب هاي فولادي مجهز به ميراگرهاي اصطكاكي چرخشي

پنجمين كنفرانس ملي زلزله و سازه

سيد روح الله موسوي - 1393/02/03
1392

عملكرد دوامي تكنيك هاي تقويت با مصالح FRP در برابر شرايط نامساعد محيطي

دومين كنفرانس ملي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران

سيد روح الله موسوي - 1392/12/08

عملكرد دوامي تكنيكهاي تقويت با مصالح FRP در برابر شرايط نامساعد محيطي

دومين كنفرانس ملي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي

شعيب نصرت اللهي, محمدرضا اصفهاني, سيد محمد بني جمالي, محمدرضا سهرابي, سيد روح الله موسوي - 1392/12/08

ارزيابي تكنيك هاي تقويت خمشي تيرهاي بتن آرمه با مصالح FRP

هشتمين همايش ملي عمران و توسعه پايدار

سيدمحمد بني جمالي, محمدرضا اصفهاني, شعيب نصرت اللهي, محمدرضا سهرابي, سيد روح الله موسوي - 1392/09/07


1400

بررسي مقاومت خمش منفي تراورس هاي بتني پيش تنيده مطابق با دستورالعمل ها و آيين نامه هاي مربوطه

سيد روح الله موسوي - 1400 -
1396

بررسي امكان سنجي ساخت و اجراي بتن غلتكي در روسازي راه هاي استان با استفاده ازسيمان هاي بومي

سيد روح الله موسوي, ياسر مودي, امير شهريان, ابوذر محمدپور - 1396 -


بررسي پارامتر هاي شكست بتن غلتكي حاوي سرباره مس

فائزه هوشيار , [ عبدالحميد بحرپيما, سيد روح الله موسوي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

پيش بيني مقاومت پيوستگي اعضاي بتن مسلح مسلح خورده شده با و بدون در نظر گرفتن اثرات محصور شدگي دروني با استفاده از تكنيك هاي يادگيري ماشيني

سيدمحمد موسوي سرحدي , [ عبدالحميد بحرپيما, سيد روح الله موسوي, ياسر مودي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

امكان سنجي جايگزيني مصالح درشت دانه در بتن غلتكي با سرباره مس

مريم سرگزي , [ سيد روح الله موسوي, عبدالحميد بحرپيما, ايمان افشون ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

امكان سنجي جايگزيني مصالح درشت دانه در بتن غلتكي با سرباره مس

مريم سرگزي , [ سيد روح الله موسوي, عبدالحميد بحرپيما, ايمان افشون ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

اثر استفاده از سرباره مس به جاي سنگدانه هاي درشت دانه و ريز دانه به صورت همزمان در بتن غلتكي

مرتضي چكشي , [ سيد روح الله موسوي, عبدالحميد بحرپيما, ايمان افشون ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

اثر خوردگي بر مقاومت پيوستگي اعضاي بتن مسلح براي بتن هاي معمولي و مقاومت بالا

امير شهريان , [ سيد روح الله موسوي, محمدرضا سهرابي, ياسر مودي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

اثر خوردگي ميلگرد بر سخت شوندگي كششي اعضاي بتن آرمه تحت تاثير خوردگي

ابوذر محمدپور , [ سيد روح الله موسوي, محمدرضا سهرابي, ياسر مودي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

توسعه ميراگرهاي شكافدار در مقاوم سازي سازه هاي فولادي مهاربندي شده

مرتضي ميرزايي كيا , [ سيد روح الله موسوي, محمدرضا سهرابي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

اثر خوردگي ميلگرد بر روي مقاومت پيوستگي تيرهاي بتن مسلح وصله دار

ياسر مودي , [ محمدرضا سهرابي, سيد روح الله موسوي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي پارامترهاي مكانيك شكست و اثر اندازه در بتن خود متراكم اليافي

محمد قاسمي , [ محمدرضا قاسمي, سيد روح الله موسوي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي آزمايشگاهي تكنيك هاي شيار زني براي مقاومت خمشي تيرهاي بتن مسلح

يوسف كردتمنداني , [ محمدرضا سهرابي, سيد روح الله موسوي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

ارزيابي لرزه اي قاب هاي فولادي با مهاربندي كمانش ناپذير تحت زلزله و پس لرزهاي متوالي

مهدي سالاري , [ سيد روح الله موسوي, محسن خطيبي نيا, عبدالحميد بحرپيما ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

مقايسه و ارزيابي عملكرد ميراگرهاي تسليمي مختلف در كاهش پاسخ لرزه اي

وصال ازادبخت , [ سيد روح الله موسوي, عبدالحميد بحرپيما, حسين تاجمير رياحي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي آزمايشگاهي تكنيك هاي تركيببي براي مقاوم سازي خمشي تيرهاي بتن مسلح با استفاده از اف آر پي

مرتضي سرگلزهي , [ محمدرضا سهرابي, سيد روح الله موسوي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

تاثير پوزولان پوميس و متاكائولين بر روي مشخصات مكانيكي بتن و خوردگي ميلگردها در بتن بازيافتي

مريم كاظمي بجد , [ سيد روح الله موسوي, عباسعلي قادري ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي اثر اندازه و شكل بر روي ستون بتن مسلح كوتاه با تغييرات آرماتور عرضي در بتن خود تراكم

امير سعادتي پور , [ سيد روح الله موسوي, حجت ا.. موسوي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي اثر اندازه و شكل بر روي مقاومت فشاري بتن بازيافتي حاوي الياف فولادي

ياسين مختاري , [ سيد روح الله موسوي, حجت ا.. موسوي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

تاثير سخت شوندگي كششي بر خيزاعضاي خمشي بتني مسلح شده با ميلگردهاي FRP

ارزو كمالي , [ سيد روح الله موسوي, محمدرضا قاسمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

تحليل احتمالي صفحات فولادي بر بستر الاستيك

عليرضا قويدل , [ سيد روح الله موسوي, محسن راشكي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

مقاوم سازي تير هاي بتن مسلح داراي وصله نامطلوب به روش محصور كردن با ورقه هاي frp

ايمان دوامي , [ سيد روح الله موسوي, محمدرضا اصفهاني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

مقاوم سازي ستون هاي بتن مسلح با استفاده از ميلگرد frp به روش نصب در نزديك سطح

بنيامين قربان زاده , [ سيد روح الله موسوي, محمدرضا اصفهاني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

ارزيابي لرزه اي بادبند كمانش ناپذير تمام فولادي و بادبند همگراي معمولي

بهروز رمضاني , [ محمدرضا سهرابي, سيد روح الله موسوي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

ارزيابي عملكرد رفتارسازه هاي بلند فولادي با ابر مهاربندها و مهاربندهاي متعارف

صادق آقاخاني , [ سيد روح الله موسوي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

ارزيابي لرزه اي بادبند همگراي ويژه با در نظر گرفتن مشكلات حين ساخت

سمانه مومني فر , [ محمدرضا سهرابي, سيد روح الله موسوي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

مقاوم سازي ستون هاي بتن مسلح با استفاده از ورقه هاي پليمري مسلح اليافي اف آر پي

ياسر مودي , [ سيد روح الله موسوي, محمدرضا اصفهاني ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي آسيب پذيري ساختمان هاي فولادي داراي ميان با و بدون باز شو

بهنام سرشاد , [ سيد روح الله موسوي, محمدرضا سهرابي, عباس قاسمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي هندسه اصلي بادبند كمانش ناپذير

ايرج قره داغي , [ سيد روح الله موسوي, محمدرضا قاسمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

ارائه روابط جامع براي مقاومت فشاري بتن با استفاده از داده هاي آزمايشگاهي و به كمك برنامه ريزي ژنتيك

اعظم گلزاري مقدم , [ سيد روح الله موسوي, محمدرضا قاسمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

تقويت تير هاي بتن مسلح داراي وصله نامطلوب به روش نصب در نزديكي سطح

ابراهيم غلامحسيني , [ سيد روح الله موسوي, محمدرضا اصفهاني, محمدرضا سهرابي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

ارزيابي لرزه اي ساختمان هاي چوبي

فريبرز صدراشكوري , [ سيد روح الله موسوي, ناصر شابختي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي رفتار لرزه اي ساختمان هاي فولادي داراي مير اگر جرمي تنظيم شده

حميد شيرين حصار , [ سيد روح الله موسوي, ناصر شابختي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

تأثير بتن اليافي بر مقاومت پيوستگي موضعي

جمشيد شهركي , [ سيد روح الله موسوي, محمدرضا سهرابي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

اثر خوردگي بر مقاومت پيوستگي بتن معمولي و اليافي در شرايط محيطي مختلف

سپيده صباحي , [ سيد روح الله موسوي, محمدرضا سهرابي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

اثر استفاده از پوزولان پوميس تفتان و ميكروسيليس بر روي مشخصات مكانيكي بتن تهيه شده از مصالح سنگي باز يافتي

سعيد ابراهيمي مود , [ سيد روح الله موسوي, ناصر ساراني ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي آرايش مهاربنديهادر سيستم قاب محيطيبراي كاهش لنگي برشي

قاسم سرگزي زاده , [ سيد روح الله موسوي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

الگوي بيضوي آزادخمش در اتصالات مهربندي

علي حسين پور , [ سيد روح الله موسوي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي رفتار لرزه اي قاب هاي فولادي داراي سيستم ميرايي اصطكاكي دوراني

امير شيرخاني , [ ناصر شابختي, سيد روح الله موسوي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي رفتار لرزه اي سازه هاي فولادي مجهز به مستهلك كننده هاي ورق مثلثي افزاينده سختي وميرايي

فرزاد سعيدي , [ ناصر شابختي, سيد روح الله موسوي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

ارزيابي لرزه اي سازه هاي فولادي مجهز به ميراگرهاي شكافدار فولادي

سعيد فراهي شهري , [ سيد روح الله موسوي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

ارزيابي ميراگرهاي لزج سيال وويسكو الاستيك دربهبودسطح عملكردسازه

مرتضي رضايي , [ سيد روح الله موسوي, محمودرضا حسيني طباطبايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي اندركنش 3D پانل ها واسكلت سازه در سيستم هاي تركيبي

ياسر اشرفي فرد , [ سيد روح الله موسوي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

ارزيابي تغييرات بعد سازه بر رفتار قابهاي قولادي با بادبند زانويي

سيدحميد هاشمي , [ سيد روح الله موسوي, ناصر شابختي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

گسترش روش تحليل فزاينده در ساز ه هاي داراي جداگرهاي لرزه اي

ميلاد خادم , [ سيد روح الله موسوي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي قابليت اعتماد قاب هاي فولادي مهاربندي همگرا طراحي شده با ضوابط مبحث دهم

جليل جعفري زاده , [ سيد روح الله موسوي, آرش پارسا صدر ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91


1397

پايداري سازه ها

سيد روح الله موسوي, ارزو كمالي - دانشگاه سيستان و بلوچستان - 1397 ايران


از تاریخ 1395/02/14 تا تاریخ 1397/07/15

از تاریخ 1394/01/14 تا تاریخ 1395/06/14


1 - سيد روح الله موسوي, ايمان افشون, محمدعلي بيات پور, اميرحسين داورپناه تنهاقوچان, محمود ميري
Effect of waste glass and curing aging on fracture toughness of self-compacting mortars using ENDB specimen
(1400) CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS. 282 122711-1-122711-15 مشاهده مقاله
2 - ياسر مودي, محمدرضا سهرابي, سيد روح الله موسوي
Corrosion effect of the main rebar and stirrups on the bond strength of RC beams
(1400) Structures. 32 1444-1454
3 - سعيد فراهي شهري, سيد روح الله موسوي
Bond strength prediction of spliced GFRP bars in concrete beams using soft computing methods
(1400) Computers and Concrete. 27 305-317
4 - سيد روح الله موسوي, محمدرضا سهرابي, ياسر مودي, ابراهيم غلامحسيني
Strengthening of Lap-Spliced RC Beams Using Near-Surface Mounting Method
(1400) Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Civil Engineering. 46 251-259
5 - محمد قاسمي, محمدرضا قاسمي, سيد روح الله موسوي
Studying Water to Cement Ratio and Steel Fiber Volume Fraction Effects on the Self-Compacting Steel Fiber-reinforced Concrete Fracture Parameters
(1400) مهندسي سازه و ساخت. 8 70-86
6 - سيد روح الله موسوي, امير سعادتي پور, ياسين مختاري, صابر شاه نظري اول
بررسي پديده اثر اندازه بر روي مقاومت فشاري بتن خودتراكم حاوي ميكروسيليس و پوميس تفتان
(1400) مهندسي سازه و ساخت. 8 333-346
7 - ياسر مودي, محمد قاسمي, سيد روح الله موسوي
Estimating the compressive strength of rectangular fiber reinforced polymer-confined columns using multilayer perceptron, radial basis function, and support vector regression methods
(1400) JOURNAL OF REINFORCED PLASTICS AND COMPOSITES. 41 130-146
8 - مريم كاظمي بجد, سيد روح الله موسوي, عباسعلي قادري
تأثير پوزولان پوميس و متاكائولين بر روي دوام بتن بازيافتي و خوردگي ميلگردهاي آن
(1400) مهندسي سازه و ساخت. 8 236-247
9 - ارزو كمالي, سيد روح الله موسوي, محمدرضا قاسمي
بهينه سازي مدل سخت شوندگي كششي بتن براساس نتايج تحليل غيرخطي لايه اي تيرهاي بتني مسلح شده با ميلگردهاي FRP
(1399) مهندسي عمران اميركبير. 52 2779-2794
10 - ايمان افشون, محمود ميري, سيد روح الله موسوي
Combining Kriging meta models with U-function and K-Means clustering for prediction of fracture energy of concrete
(1399) Journal of Building Engineering. 35 102050-1-102050-16 مشاهده مقاله
11 - حميد ميرشكار, سيد روح الله موسوي
بررسي اثر سخت كننده قائم در اتصالات صلب شكافدار تحت بارهاي چرخه اي
(1398) مهندسي سازه و ساخت. 6 95-106
12 - ياسر مودي, سيد روح الله موسوي, محمدرضا سهرابي
New models for estimating compressive strength of concrete confined with FRP sheets in circular sections
(1398) JOURNAL OF REINFORCED PLASTICS AND COMPOSITES. 38 1014-1028 مشاهده مقاله
13 - ياسر مودي, محمدرضا سهرابي, سيد روح الله موسوي
Effects of stirrups in spliced region on the bond strength of corroded splices in reinforced concrete (RC) beams
(1398) CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS. 230 116873-1-116873-9 مشاهده مقاله
14 - ياسر مودي, محمدرضا سهرابي, سيد روح الله موسوي
مدلي براي تخمين مقاومت پيوستگي نسبي تيرهاي بتن مسلح با ميلگردهاي وصله دار خورده شده با در نظر گرفتن c/db
(1398) مهندسي عمران فردوسي. 32 99-110
15 - سعيد فراهي شهري, محمدرضا قاسمي, سيد روح الله موسوي
بهينهسازي گسسته سازههاي خرپايي توسط روش مبتني بر حساسيت سنجي، تقسيم بندي و تجديد حيات
(1398) مجله مدلسازي در مهندسي. 17 127-146
16 - سيد روح الله موسوي, ياسين مختاري, سيد حجت الله موسوي
بررسي اثر اندازه بتن بازيافتي حاوي الياف فولادي
(1397) اساس. 20 5-15
17 - ياسر مودي, سيد روح الله موسوي
نقش تغييرات پوشش بتن در پارامترهاي لرزهاي ستونهاي بتن مسلح تقويت شده با ورقهها و ميلگردهاي پليمري مسلح اليافي
(1397) مهندسي مكانيك شريف. 34-2 83-89 مشاهده مقاله
18 - محمد قاسمي, محمدرضا قاسمي, سيد روح الله موسوي
Studying the fracture parameters and size effect of steel fiber-reinforced self-compacting concrete
(1397) CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS. 201 447-460 مشاهده مقاله
19 - آيلين زماني, سيد روح الله موسوي, حسين بهشتي نژاد
تاثير فواصل خاموت بر مقاومت خمشي تيرهاي وصله دار تحت شرايط خوردگي
(1397) مهندسي عمران مدرس. 18 79-90
20 - محسن راشكي, عليرضا قويدل, حامد قوهاني عرب, سيد روح الله موسوي
Low-cost finite element method-based reliability analysis using adjusted control variate technique
(1397) STRUCTURAL SAFETY. 75 133-142 مشاهده مقاله
21 - ياسر مودي, سيد روح الله موسوي, عليرضا قويدل, محمدرضا سهرابي, محسن راشكي
Using Response Surface Methodology and providing a modified model using whale algorithm for estimating the compressive strength of columns confined with FRP sheets
(1397) CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS. 183 163-170 مشاهده مقاله
22 - سعيد فراهي شهري, سيد روح الله موسوي
بررسي تاثير عرض نوارهاي ميراگر شكافدار بيضوي در عملكرد لرزه اي اتصال تير به ستون فولادي
(1396) مهندسي عمران و محيط زيست دانشگاه تبريز. 47 95-104
23 - ياسر مودي, سيد روح الله موسوي, محمدرضا اصفهاني
مقاوم سازي ستونهاي بتن مسلح به روش نصب نزديك سطح و دورپيچي باپليمرهاي مسلح اليافي
(1396) مهندسي عمران مدرس. 17 203-212
24 - محمد قاسمي, محمدرضا قاسمي, سيد روح الله موسوي
Investigating the effects of maximum aggregate size on self-compacting steel fiber reinforced concrete fracture parameters
(1396) CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS. 162 674-682
25 - عليرضا قويدل, سيد روح الله موسوي, محسن راشكي
The Effect of FEM Mesh Density on the Failure Probability Analysis of Structures
(1396) KSCE Journal of Civil Engineering. 22 2371-2383
26 - ياسر مودي, سعيد فراهي شهري, سيد روح الله موسوي
Providing a model for estimating the compressive strength of square and rectangular columns confined with a variety of fibre-reinforced polymer sheets
(1396) JOURNAL OF REINFORCED PLASTICS AND COMPOSITES. 36 1602-1612
27 - سعيد فراهي شهري, سيد روح الله موسوي
Seismic behavior of beam-to-column connections with elliptic slit dampers
(1396) STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES. 26 289-301
28 - مهراله رخشاني مهر, سيد روح الله موسوي, M. Reza Esfahani, سعيد فراهي شهري
Establishment and experimental validation of an updated predictive equation for the development and lap-spliced length of GFRP bars in concrete
(1396) MATERIALS AND STRUCTURES. 51 1-17 مشاهده مقاله
29 - ياسر مودي, سيد روح الله موسوي, محمدرضا قاسمي
اصلاح مدل هاي تنش و كرنش بتن محصور شده با اف آر پي تحت بارگذاري هم مركز و خارج مركز
(1396) مهندسي عمران شريف. 2/33 61-69
30 - محمد قاسمي, محمدرضا قاسمي, سيد روح الله موسوي
Investigating the effects of maximum aggregate size on self-compacting steel fiber reinforced concrete fracture parameters
(1396) CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS. 162 674-682
31 - سعيد فراهي شهري, سيد روح الله موسوي
توسعه ميراگر شكافدار در محل اتصال تير به ستون با ايجاد شكاف هاي بيضي
(1395) مهندسي عمران مدرس. 16 93-104
32 - فرزاد سعيدي, ناصر شابختي, سيد روح الله موسوي
ارزيابي لرزه اي قابهاي فولادي مجهز به صفحات مثلثي افزاينده سختي و ميرايي (ADAS)
(1395) JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH. 125 15-25
33 - امير شيرخاني, Imad H. Mualla, ناصر شابختي, سيد روح الله موسوي
Behavior of steel frames with rotational friction dampers by endurance time method
(1394) JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH. 107 211-222
34 - سيد روح الله موسوي, محمدرضا اصفهاني, مهراله رخشاني مهر, سيد حجت ا... موسوي, بنيامين قربان زاده
تخمين سختي تيرهاي مسلح شده با ميلگردهاي GFRP پس از خسارت با استفاده از داده‌هاي آزمايش‎ ‎ مودال
(1394) مهندسي عمران و محيط زيست دانشگاه تبريز. 45 65-77
35 - ياسر مودي, سيد روح الله موسوي, محمدرضا قاسمي
اصلاح مدل هاي تنش كرنش بتن محصورشده با frpتحت بارگذاري هم مركز و خارج از مركز
(1394) شريف. 1-13
36 - مهرالله رخشاني مهر, محمدرضا اصفهاني, سيد روح الله موسوي
طول وصله در تيرهاي بتني مسلح به آرماتورهاي پليمري اليافي (FRP)
(1393) مهندسي عمران و محيط زيست دانشگاه تبريز. 44 41-53
37 - مهراله رخشاني مهر, محمدرضا اصفهاني, سيد روح الله موسوي
اتصال اعضاي خمشي بتن مسلح پيش ساخته با استفاده از بتن فوق توانمند (UHPC)
(1393) مجله علمي-پژوهشي مهندسي عمران شريف. 2-30 63-72
38 - مهراله رخشاني مهر, محمدرضا اصفهاني, سيد روح الله موسوي
بررسي آزمايشگاهي پيوستگي بين آرماتورهاي پليمري مسلح به الياف شيشه (GFRP) و بتن در نمونه هاي تيري وصله دار
(1393) مجله علمي-پژوهشي مهندسي عمران شريف. 1.1 13-23
39 - عطيه خواجه, سيد روح الله موسوي, مهراله رخشاني مهر
Adaptive Neural Fuzzy Inference System Models for Predicting the Shear Strength of Reinforced Concrete Deep Beams
(1393) journal of rehabilitation in civil engineering. 3 14-23
40 - مهر اله رخشاني مهر, محمد رضا اصفهاني, محمدرضا كيانوش, محمدزاده براتعلي, سيد روح الله موسوي
Flexural ductility of reinforced concrete beams with lap-spliced bars
(1393) CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING. 41 594-604
41 - محمدرضا اصفهاني, مهرالله رخشاني مهر, سيد روح الله موسوي
Bond Strength of Lap-Spliced GFRP Bars in Concrete Beams
(1392) JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION. 17 314-323
42 - مهرالله رخشاني مهر, محمدرضا اصفهاني, سيد روح الله موسوي
استفاده از تحليل قابليت اعتماد براي بررسي روابط آيين نامه ACI 440.1R-06در پيش بيني مقاومت پيوستگي آرماتورهاي GFRP
(1392) نشريه علمي پژوهشي اميركبير (مهندسي عمران و محيط زيست). 45 73-82
43 - محمدصالح سرگزي مقدم, سامان راحت دهمرده, محمدحسن ميرابي مقدم, سيد روح الله موسوي
Employment Waste Rubber Powder as Cement Replacement in Self-Compacting
(1392) ADVANCES IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY. 13 656-666
44 - امير شيرخاني, بهمن فرهمند آذر, ناصر شابختي, سيد روح الله موسوي
Application of Endurance Time Method in Seismic Assessment of Steel Frames with Friction Damper Devices
(1392) Journal of Seismology and Earthquake Engineering. 16 139-146
45 - مهرالله رخشاني مهر, محمدرضا اصفهاني, سيد روح الله موسوي
مقاومت پيوستگي بين آرماتورهاي پليمري مسلح اليافي (FRP) و بتن در تيرهاي وصله دار
(1391) فصلنامه علمي-پژوهشي عمران مدرس. 12 33-45
46 - سيد روح الله موسوي, محمدرضا اصفهاني
Effective Moment of Inertia prediction of FRP Reinforced Concrete Beams based on Experimental Results
(1391) JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION. 16 490-498
47 - سيد روح الله موسوي, محمدرضا اصفهاني
Effective Moment of Inertia Prediction of FRP-Reinforced Concrete Beams Based on Experimental Results
(1390) JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION. 490-498


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 اصول مهندسي باد و زلزله مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی درس(ت): يك شنبه 13:00-14:30 مکان: كلاس 102، درس(ت): چهار شنبه 09:30-11:00 مکان: كلاس 201
2 پروژه سازه هاي بتن آرمه مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی
3 سازه هاي فولادي 2 مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00
4 پروژه سازه هاي فولادي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی
5 متره وبرآوردپروژه مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30 ف، درس(ع): دو شنبه 07:30-09:30 ز
6 كاربرد كامپيوتر در مهندسي عمران مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00
7 متره وبرآوردپروژه مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30 ف، درس(ع): دو شنبه 07:30-09:30 ز
8 كاربرد كامپيوتر در مهندسي عمران مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00
9 بهسازي لرزه اي سازه هاي موجود مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 201، درس(ت): سه شنبه 09:30-11:00 مکان: كلاس 102
10 مكانيك شكست مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران دکتری درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30، درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 203
11 بهسازي لرزه اي سازه هاي موجود مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 201، درس(ت): سه شنبه 09:30-11:00 مکان: كلاس 102
12 مكانيك شكست مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران دکتری درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30، درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 203
13 اصول مهندسي باد و زلزله مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی درس(ت): يك شنبه 13:00-14:30 مکان: كلاس 102، درس(ت): چهار شنبه 09:30-11:00 مکان: كلاس 201
14 پروژه سازه هاي بتن آرمه مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی
15 سازه هاي فولادي 2 مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00
16 پروژه سازه هاي فولادي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی عمران کارشناسی

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 حضور
2 شنبه 09:30 12:30 مشاوره دانشجويان المپياد
3 شنبه 12:30 14:30 حضور
4 يك شنبه 09:30 12:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
5 يك شنبه 12:30 15:00 حضور
6 يك شنبه 17:00 19:30 حضور
7 دو شنبه 07:30 09:30 مشاوره
8 دو شنبه 11:30 15:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
9 سه شنبه 07:30 09:30 حضور
10 سه شنبه 11:30 14:30 مشاوره دانشجويان المپياد
11 چهار شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
12 چهار شنبه 11:30 15:00 مشاوره
13 چهار شنبه 17:00 19:30 حضور
14 پنج شنبه 07:30 11:30 حضور
15 پنج شنبه 11:30 14:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد