كارشناسی , حسابداری , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1382 ← 1385
كارشناسی ارشد , حسابداری , دانشگاه شهید باهنركرمان , 1386 ← 1389