كارشناسی , ریاضی كاربردی , دانشگاه فردوسی مشهد , 1381 ← 1385
كارشناسی ارشد , ریاضی كاربردی- آنالیز عددی , دانشگاه فردوسی مشهد , 1385 ← 1387
دكترا , ریاضی كاربردی- آنالیز عددی , دانشگاه فردوسی مشهد , 1388 ← 1393


1399

يك پيش شرط چندجمله اي براي روش LSQR

پنجاه و يكمين كنفرانس رياضي ايران

سميه قدمياري, مريم مجرب - 1399/11/27

يك پيش شرط راست براي روش LSMR

سومين كنفرانس بين المللي فيزيك، رياضي و آمار (ICPMS2020)

افسانه حسن پوركاريزكي, مريم مجرب - 1399/04/03
1397

يك تكنيك پيش شرط سازي جديد از روش LSQR براي حل دستگاه هاي خطي

دومين كنفرانس سيستم هاي ديناميكي و نظريه هاي هندسي

مريم مجرب, راضيه سرگزي - 1397/09/07

روش مانده كمترين مربعات وزندار براي حل معادلات انتگرالي فردهلم از نوع اول

دومين كنفرانس سيستم هاي ديناميكي و نظريه هاي هندسي

مريم مجرب, مونا پاكنهاد - 1397/09/07

روش Gl-LSMR پيش شرط شده براي حل معادله ماتريسي با اندازه بزرگ AXB = C

چهل و نهمين كنفرانس رياضي ايران

مريم مجرب - 1397/06/01

يك الگوريتم LSMR ماتريسي براي حل معادلات عملگري خطي مقيد

چهل و نهمين كنفرانس رياضي ايران

مريم مجرب - 1397/06/01

يك الگوريتم تكراري مبتني بر روش كمترين توانهاي دوم براي حل معادلات انتگرالي فردهولم خطي

هفتمين سمينار آناليز عددي و كاربردهاي آن

مريم مجرب - 1397/04/20


پيش شرط سازي تركيبي دستگاه هاي نقطه زيني

داود مرادزاده , [ مريم مجرب ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

پيش شرط سازي روش LSQR براي حل دستگاه هاي معادلات خطي و مسايل كمترين توان هاي دوم

فاطمه رضائي كنگان , [ مريم مجرب ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

يك روش LSQR افزوده براي حل مسايل كمترين توان هاي دوم

محبوبه سيدالحسيني , [ مريم مجرب ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

يك روش LSQR پيش شرط شده از نوع چندجمله اي براي حل دستگاه هاي خطي

راضيه سرگزي , [ مريم مجرب ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

روش كمترين مربعات براي حل معادلات انتگرالي فردهلم خطي

مونا پاكنهاد , [ مريم مجرب ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

روش QMR وزن دار براي حل دستگاه هاي خطي انتقال يافته ي متقارن مختلط

ساسان بزي قوي , [ مريم مجرب ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

روشFOM وزن دار و GMRES وزن دار براي حل دستگاه هاي خطي متقارن

كاظم نيك پناه , [ مريم مجرب ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96


1 - افسانه حسن پوركاريزكي, مريم مجرب
يك پيش شرط بلوكي براي الگوريتم Gl-LSMR
(1400) Journal of Mathematical Modeling. 9 347-359
2 - مريم مجرب, مجتبي اشهدي
روش بستگي قوي براي خولص الكتروني و نوري نانو لوله هاي كربن و بورن نيتريد
(1399) Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials. 261 1-6
3 - افسانه حسن پوركاريزكي, مريم مجرب
يك پيش شرط راست براي روش LSMR
(1399) Joural of Physics Conference Series. 1592 012046-1-012046-8
4 - مريم مجرب, فائزه توتونيان مشهد
روش LSMR سراسري براي حل دستگاه هاي معادلات خطي كلي با چند طرف ثاني
(1395) JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS. 321 78-89
5 - فائزه توتونيان, مريم مجرب
The block LSMR method a novel efficient algorithm for solving non-symmetric linear systems with multiple right-hand sides
(1393) Iranian Journal of Science and Technology Transaction A-Science. 39 69-78
6 - فائزه توتونيان, مريم مجرب
The block LSMR algorithm for solving linear systems with multiple right-hand sides
(1393) Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization. 5 11-28
7 - فائزه توتونيان, داود خجسته سالکويه, مريم مجرب
روش تكراري LSMRبراي معادلات ماتريسي جفت شده
(1392) JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS. 2014 1-13


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 جبر خطي عددي ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00، درس(ت): چهار شنبه 17:00-19:00 مکان: كلآس 33
2 محاسبات عددي ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:30 مکان: كلآس 29
3 مباحثي در روشهاي عددي در جبرخطي ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن دکتری درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30، درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30
4 جبر خطي عددي ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00، درس(ت): چهار شنبه 17:00-19:00 مکان: كلآس 33
5 محاسبات عددي ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:30 مکان: كلآس 29
6 مباحثي در روشهاي عددي در جبرخطي ریاضی،آماروعلوم كامپیوتر ریاضیات و كاربردهای آن دکتری درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30، درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 18:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
2 شنبه 09:00 13:45 راهنمايي دانشجويان دكتري
3 شنبه 14:00 20:00 مشاوره
4 يك شنبه 07:30 09:00 مشاوره
5 يك شنبه 12:00 18:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
6 يك شنبه 13:00 14:15 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
7 دو شنبه 07:30 09:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
8 دو شنبه 09:00 12:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
9 دو شنبه 12:00 18:00 حضور
10 دو شنبه 13:00 14:45 راهنمايي دانشجويان دكتري
11 دو شنبه 15:00 17:00 حضور
12 دو شنبه 17:00 19:00 مشاوره
13 سه شنبه 07:30 09:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
14 سه شنبه 09:00 12:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
15 سه شنبه 12:00 14:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
16 سه شنبه 12:00 18:00 حضور
17 سه شنبه 15:00 17:00 حضور
18 چهار شنبه 09:00 12:00 مشاوره
19 چهار شنبه 10:00 17:30 حضور
20 چهار شنبه 13:00 14:30 حضور
21 چهار شنبه 18:00 20:00 حضور
22 پنج شنبه 09:00 12:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
23 پنج شنبه 10:00 17:30 مشاوره
24 پنج شنبه 13:15 20:00 راهنمايي دانشجويان دكتري